Zoznam dopravných značiek na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Dopravné značky použité pri dopravnom obmedzení na Dunajskej ulici v Bratislave
Prvé česko-slovenské dopravné značky platné od 1. novembra 1935

Toto je zoznam dopravných značiek na Slovensku usporiadaný a číslovaný podľa Vzorových listov ministerstva dopravy k vyhláške ministerstva vnútra č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. apríla 2020.

Na značení sa používa normové písmo Tern. Technické požiadavky stanovuje od 1. februára 2016 technická norma TNI 01 8020 (skôr ČSN a STN 01 8020).

História[upraviť | upraviť zdroj]

Číslovanie značiek sa takmer s každou novou vyhláškou mení, i keď základné princípy zostávajú od roku 1976 dlhodobo rovnaké. Staršie zoznamy dopravných značiek boli obsiahnuté v predchádzajúcich vyhláškach:

 • Prvých šesť druhov česko-slovenských výstražných značiek bolo zavedených vládnym nariadením č 203/1935 Zb. n. a z. s účinnosťou od 1. novembra 1935
 • Vládnym nariadením č. 100/1938 Zb. n. a z. boli od mája 1938 zavedené ďalšie druhy značiek a signálov
 • V čase druhej svetovej vojny a Slovenského štátu sa slovenské značenie odlíšilo od českého protektorátneho
 • Povojnové česko-slovenské vyhlášky boli uverejňované v Úradnom liste, nie v Zbierke zákonov
 • Vyhláška MV ČSSR 141/1960 Zb., účinná od 1. januára 1961
 • Vyhláška MV ČSSR 80/1966 Zb., účinná od 1. januára 1967, s účinnosťou od 1. júla 1971 novelizácia 80/1966 Zb. v súvislosti so zavedením prvej diaľnice
 • Vyhláška FMV 100/1975 Zb., účinná od 1. januára 1976. Zavedené číslovanie dopravných značiek pomocou písmena označujúceho typ značky a za ním nasledujúceho čísla. Písmeno zodpovedá označovaniu kapitol v predchádzajúcich vyhláškach. Zákazové a príkazové značky boli rozdelené do samostatných kapitol.
 • Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra ČSSR č. 99/1989 Zb., účinná od 1. januára 1990, novelizačnou vyhláškou 267/1994 Z. z. boli od 1. novembra 1994 zavedené značky pre označenie začiatku a konca obce v jazyku národnostnej menšiny.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 90/1997 Z. z., účinná od 1. apríla 1997, novelizovaná vyhláškami 337/1997, 88/1999, 178/1999, 204/2000, 462/2000, 96/2001, 51/2002 (zmeny sa netýkajú dopravných značiek) a 342/2002 Z. z. (s účinnosťou od 1. júla 2002, niekoľko nových dopravných značiek, zavedenie premenných dopravných značiek), zrušená a nahradená vyhláškou 225/2004 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 225/2004 Z. z., účinná od 1. mája 2004, novelizovaná vyhláškami 227/2006 Z. z. (4 nové značky s účinnosťou od 29. apríla 2006) a 226/2007 Z. z. (netýka sa značiek), zrušená zákonom 8/2009 Z. z., o cestnej premávke
 • Vyhláška ministerstva vnútra č. 9/2009 Z. z. nadobudla účinnosť 1. februára 2009. K tomuto dátumu došlo k zmenám predovšetkým v kategorizácii značiek upravujúcich prednosť a informatívnych značiek. Značky usporiadania jazdných pruhov boli preradené z informatívnych značiek medzi príkazové značky. Boli dôsledne diferencované značky s jedinou záväznou podobou od značiek, ktorých vyobrazenie vo vyhláške sa dá obmeniť. Zmenili sa (viac či menej) názvy, význam alebo podoba niektorých značiek, pribudlo viacero nových značiek.
 • Technická norma TNI 01 8020 nadobudla účinnosť 1. februára 2016. K tomuto dátumu došlo k zmenám predovšetkým v dizajne značiek a použitom písme Tern. Zmenili sa niektoré názvy, význam alebo podoba niektorých značiek, pribudlo viacero nových značiek.
 • Od 1.3.2018 platí STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, ktorá nahrádza STN 01 8020 z júla 2000 a TNI 01 8020 z februára 2016 v celom rozsahu. Z normy boli vypustené prílohy s presným vyobrazením a rozmermi dopravných značiek a zariadení. STN deleguje tieto ustanovenia na rezortné technické predpisy.
 • Od 1.9.2019 platia nové vzorové listy 6.1 (Zvislé dopravné značky).
 • Od 1.4.2020 platí nová Vyhláška č. 30/2020 Z.z.
 • Od 8.3.2021 platia nové vzorové listy 6.3 (Svetelné signály) a 6.4 (Vodiace dopravné zariadenia).
 • Od 1.10.2021 platia aktualizované vzorové listy 6.1 (Zvislé dopravné značky). Čaká sa na platnosť nových VL 6.2.

Zvislé dopravné značky (VL6.1 - Október.2021)[upraviť | upraviť zdroj]

Výstražné značky: č. 101-199[upraviť | upraviť zdroj]

Všeobecné výstražné značky: č. 101-149

Priecestné značky: č. 151-199

Regulačné značky: č. 201-299 ​[upraviť | upraviť zdroj]

Značky s regulačnou funkciou: č. 201-219

Značky o špeciálnych cestičkách alebo pruhoch: č. 220-229

Zákazy vjazdu: č. 230-244


Povinnosť zastaviť vozidlo: č. 245

Emisie: č. 248-249

Najnižšia dovolená rýchlosť: č. 250,260

Snehové reťaze: č. 251,261

Najvyššia dovolená rýchlosť: č. 253,263

Zákaz predchádzania: č. 254-255,264-265

Minimálna vzdialenosť: č. 256

Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti: č. 268-269

Značky pre statickú premávku okrem zónových: č. 270-273

Zónové značky pre statickú premávku: č. 275-278

Značky o jazde po krajnici : č. 280-283

Informačné značky č. 301-399[upraviť | upraviť zdroj]

Križovatka s prednosťou a hlavná cesta: č. 301-304

Nadradená infraštruktúra: č. 309-314

Zóna: č. 315-320

Jednosmerná cesta: č. 321

Tunel: č. 322

Priechody: č. 325-327

Slepá cesta: č. 328

Služby: č. 330


Miestna návesť: č. 340

Štátna hranica: č. 341

Číslo cesty: č. 350-353

Kilometrovník: č. 355

Náhradné a obchádzkové trasy: č. 390-397

Informačné značky (pruhové): č. 401-499[upraviť | upraviť zdroj]

Dodatkové tabuľky: č. 501-599[upraviť | upraviť zdroj]

Vodiace dopravné zariadenia (VL6.4 - Marec.2021)[upraviť | upraviť zdroj]

Zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok: č.701-704[upraviť | upraviť zdroj]

Zábrany na označenie uzávierky: č. 701