Zoznam dopravných značiek na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Dopravné značky použité pri dopravnom obmedzení na Dunajskej ulici v Bratislave

Toto je zoznam dopravných značiek na Slovensku usporiadaný a číslovaný podľa prílohy 1 k vyhláške ministerstva vnútra č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. februára 2009 a novelizovaná bola začiatkom roka 2010 v súvislosti so zavedením elektronického mýta.

Na značení sa používa normové písmo Tern. Technické požiadavky stanovuje od 1. februára 2016 technická norma TNI 01 8020 (skôr ČSN a STN 01 8020).

História[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé česko-slovenské dopravné značky platné od 1. novembra 1935

Číslovanie značiek sa takmer s každou novou vyhláškou mení, i keď základné princípy zostávajú od roku 1976 dlhodobo rovnaké. Staršie zoznamy dopravných značiek boli obsiahnuté v predchádzajúcich vyhláškach:

 • Prvých šesť druhov česko-slovenských výstražných značiek bolo zavedených vládnym nariadením č 203/1935 Zb. n. a z. s účinnosťou od 1. novembra 1935
 • Vládnym nariadením č. 100/1938 Zb. n. a z. boli od mája 1938 zavedené ďalšie druhy značiek a signálov
 • V čase druhej svetovej vojny a Slovenského štátu sa slovenské značenie odlíšilo od českého protektorátneho
 • Povojnové česko-slovenské vyhlášky boli uverejňované v Úradnom liste, nie v Zbierke zákonov
 • Vyhláška MV ČSSR 141/1960 Zb., účinná od 1. januára 1961
 • Vyhláška MV ČSSR 80/1966 Zb., účinná od 1. januára 1967, s účinnosťou od 1. júla 1971 novelizácia 80/1966 Zb. v súvislosti so zavedením prvej diaľnice
 • Vyhláška FMV 100/1975 Zb., účinná od 1. januára 1976. Zavedené číslovanie dopravných značiek pomocou písmena označujúceho typ značky a za ním nasledujúceho čísla. Písmeno zodpovedá označovaniu kapitol v predchádzajúcich vyhláškach. Zákazové a príkazové značky boli rozdelené do samostatných kapitol.
 • Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra ČSSR č. 99/1989 Zb., účinná od 1. januára 1990, novelizačnou vyhláškou 267/1994 Z. z. boli od 1. novembra 1994 zavedené značky pre označenie začiatku a konca obce v jazyku národnostnej menšiny.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 90/1997 Z. z., účinná od 1. apríla 1997, novelizovaná vyhláškami 337/1997, 88/1999, 178/1999, 204/2000, 462/2000, 96/2001, 51/2002 (zmeny sa netýkajú dopravných značiek) a 342/2002 Z. z. (s účinnosťou od 1. júla 2002, niekoľko nových dopravných značiek, zavedenie premenných dopravných značiek), zrušená a nahradená vyhláškou 225/2004 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 225/2004 Z. z., účinná od 1. mája 2004, novelizovaná vyhláškami 227/2006 Z. z. (4 nové značky s účinnosťou od 29. apríla 2006) a 226/2007 Z. z. (netýka sa značiek), zrušená zákonom 8/2009 Z. z., o cestnej premávke
 • Vyhláška ministerstva vnútra č. 9/2009 Z. z. nadobudla účinnosť 1. februára 2009. K tomuto dátumu došlo k zmenám predovšetkým v kategorizácii značiek upravujúcich prednosť a informatívnych značiek. Značky usporiadania jazdných pruhov boli preradené z informatívnych značiek medzi príkazové značky. Boli dôsledne diferencované značky s jedinou záväznou podobou od značiek, ktorých vyobrazenie vo vyhláške sa dá obmeniť. Zmenili sa (viac či menej) názvy, význam alebo podoba niektorých značiek, pribudlo viacero nových značiek.
 • Technická norma TNI 01 8020 nadobudla účinnosť 1. februára 2016. K tomuto dátumu došlo k zmenám predovšetkým v dizajne značiek a použitom písme Tern. Zmenili sa niektoré názvy, význam alebo podoba niektorých značiek, pribudlo viacero nových značiek.

Zvislé dopravné značky[upraviť | upraviť zdroj]

Výstražné značky[upraviť | upraviť zdroj]

Značky upravujúce prednosť v jazde[upraviť | upraviť zdroj]

Zákazové značky[upraviť | upraviť zdroj]

Dopravná značka B1.svg Dopravná značka B2.svg Dopravná značka B3.svg Dopravná značka B4.svg Dopravná značka B5.svg
B 1: zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch) B 2: zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v jednom smere) B 3: zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel B 4: zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka B 5: zákaz vjazdu osobných automobilov
Dopravná značka B6.svg Dopravná značka B7.svg Dopravná značka B8.svg Dopravná značka B9.svg Dopravná značka B10.svg
B 6: zákaz vjazdu nákladných automobilov B 7: zákaz vjazdu autobusov B 8: zákaz vjazdu motocyklov B 9: zákaz vjazdu traktorov B 10: zákaz vjazdu mopedov
Dopravná značka B11.svg Dopravná značka B12.svg Dopravná značka B13.svg Dopravná značka B14.svg Dopravná značka B15.svg
B 11: zákaz vjazdu bicyklov B 12: zákaz vjazdu jazdcov na koňoch B 13: zákaz vstupu chodcov B 14: zákaz vstupu korčuliarov B 15: zákaz vjazdu záprahových vozidiel
Dopravná značka B16.svg Dopravná značka B17.svg Dopravná značka B18.svg Dopravná značka B19.svg Dopravná značka B20.svg
B 16: zákaz vjazdu ručných vozíkov B 17: zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi B 18: zákaz vjazdu vyznačených vozidiel B 19: zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej

ako je vyznačené

B 20: zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu
Dopravná značka B21.svg Dopravná značka B22.svg Dopravná značka B23.svg Dopravná značka B24.svg Dopravná značka B25.svg
B 21: zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad B 22: zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody B 23: zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu B 24: zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu B 25: zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu
Dopravná značka B26.svg Dopravná značka B27.svg Dopravná značka B27b.svg Dopravná značka B28.svg Dopravná značka B29a.svg
B 26: zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu B 27a: zákaz odbočovania vpravo B 27b: zákaz odbočovania vľavo B 28: zákaz otáčania B 29a: zákaz predchádzania
Dopravná značka B29b.svg Dopravná značka B30a.svg Dopravná značka B30b.svg Dopravná značka B31a.svg Dopravná značka B31b.svg
B 29b: koniec zákazu predchádzania B 30a: zákaz predchádzania pre nákladné automobily B 30b: koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily B 31a: najvyššia dovolená rýchlosť B 31b: koniec najvyššej dovolenej rýchlosti
Dopravná značka B32a.svg Dopravná značka B32b.svg Dopravná značka B33.svg Dopravná značka B34.svg Dopravná značka B35.svg
B 32a: zákaz zvukových výstražných zariadení B 32b: koniec zákazu zvukových výstražných zariadení B 33: zákaz státia B 34: zákaz zastavenia B 35: zákaz státia v nepárnych dňoch
Dopravná značka B36.svg Dopravná značka B37.svg Dopravná značka B37 alt.svg Dopravná značka B37 alt2.svg Dopravná značka B37 alt3.svg
B 36: zákaz státia v párnych dňoch B 37: iný zákaz B 37: pozor organizácia dopravy B 37: iný zákaz B 37: iný zákaz
Dopravná značka B38.svg Dopravná značka B38 alt.svg Dopravná značka B38 alt2.svg Dopravná značka B39.svg
B 38: povinnosť zastaviť vozidlo B 38: povinnosť zastaviť vozidlo B 38: povinnosť zastaviť vozidlo B 39: koniec viacerých zákazov

Príkazové značky[upraviť | upraviť zdroj]

Dopravná značka C1.svg Dopravná značka C2.svg Dopravná značka C3.svg Dopravná značka C4a.svg Dopravná značka C4b.svg Dopravná značka C4c.svg
C 1: prikázaný smer jazdy priamo C 2: prikázaný smer jazdy vpravo C 3: prikázaný smer jazdy vľavo C 4a: prikázaný smer jazdy vpravo a vľavo C 4b: prikázaný smer jazdy priamo a vpravo C 4c: prikázaný smer jazdy priamo a vľavo
Dopravná značka C5.svg Dopravná značka C6a.svg Dopravná značka C6b.svg Dopravná značka C6c.svg Dopravná značka C7.svg Dopravná značka C8.svg
C 5: prikázaný smer otáčania C 6a: prikázaný smer obchádzania vpravo C 6b: prikázaný smer obchádzania vľavo C 6c: prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo C 7: kruhový objazd C 8: cestička pre cyklistov
Dopravná značka C9.svg Dopravná značka C10.svg Dopravná značka C11.svg Dopravná značka C12.svg Dopravná značka C13.svg Dopravná značka C14.svg
C 9: cestička pre chodcov C 10: cestička pre korčuliarov C 11: cestička pre jazdcov na koňoch C 12: cestička pre vyznačených užívateľov C 13: cestička pre vyznačených užívateľov C 14: použiť protisklzové reťaze
Dopravná značka C15.svg Dopravná značka C16.svg Dopravná značka C16 alt.svg Dopravná značka C16 alt2.svg Dopravná značka C16 alt3.svg Dopravná značka C17.svg
C 15: najnižšia dovolená rýchlosť C 16: iný príkaz C 16: iný príkaz C 16: iný príkaz C 16: iný príkaz C 17: rozsvieť svetlá
Dopravná značka C18.svg Dopravná značka C19.svg Dopravná značka C20.svg Dopravná značka C20 alt.svg Dopravná značka C21.svg Dopravná značka C21 alt.svg
C 18: koniec príkazu C 19: prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí C 20: usporiadanie jazdných pruhov C 20: ako dočasná dopravná značka C 21: usporiadanie jazdných pruhov C 21: ako dočasná dopravná značka
Dopravná značka C22a.svg Dopravná značka C22a alt.svg Dopravná značka C22b.svg Dopravná značka C22b alt.svg Dopravná značka C22c.svg Dopravná značka C22c alt.svg
C 22a: zvýšenie počtu jazdných pruhov C 22a: ako dočasná dopravná značka C 22b: zníženie počtu jazdných pruhov C 22b: ako dočasná dopravná značka C 22c: zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá C 22c: ako dočasná dopravná značka
Dopravná značka C23a.svg Dopravná značka C23a alt.svg Dopravná značka C23b.svg Dopravná značka C23b alt.svg Dopravná značka C24a.svg Dopravná značka C24b.svg
C 23a: obmedzenie v jazdných pruhoch C 23a: ako dočasná dopravná značka C 23b: obmedzenie v jazdných pruhoch C 23b: ako dočasná dopravná značka C 24a: vyhradený jazdný pruh C 24b: koniec vyhradeného jazdného pruhu
Dopravná značka C25.svg Dopravná značka C25 alt.svg Dopravná značka C26.svg Dopravná značka C27.svg Dopravná značka C28.svg Dopravná značka C29.svg
C 25: radenie jazdných pruhov pred križovatkou C 25: ako dočasná dopravná značka C 26: zmena smeru jazdy C 27: obchádzanie električky C 28: zmena smeru jazdy C 29: zmena smeru jazdy
Dopravná značka C30.svg
C 30: striedavé radenie

Informatívne, prevádzkové, smerové a iné značky[upraviť | upraviť zdroj]

Dopravná značka IP1.svg Dopravná značka IP2.svg Dopravná značka IP3a.svg Dopravná značka IP3a alt.svg Dopravná značka IP3b.svg Dopravná značka IP4.svg Dopravná značka IP5.svg Dopravná značka IP5 alt.svg
IP 1: okruh IP 2: zmena smeru okruhu IP 3a: jednosmerná premávka IP 3a: jednosmerná premávka IP 3b: jednosmerná premávka IP 4: slepá pozemná komunikácia IP 5: návesť pred slepou pozemnou komunikáciou IP 5: návesť pred slepou pozemnou komunikáciou
Dopravná značka IP6.svg Dopravná značka IP6 alt.svg Dopravná značka IP7.svg Dopravná značka IP7 alt.svg Dopravná značka IP8.svg Dopravná značka IP9.svg Dopravná značka IP10.svg Dopravná značka IP11.svg
IP 6: priechod pre chodcov IP 6: priechod pre chodcov IP 7: priechod pre cyklistov IP 7: priechod pre cyklistov IP 8: spomaľovací prah IP 9: podchod alebo nadchod IP 10: odporúčaná rýchlosť IP 11: núdzová odstavná plocha
Dopravná značka IP12.svg Dopravná značka IP13a.svg Dopravná značka IP13b.svg Dopravná značka IP13c.svg Dopravná značka IP14a.svg Dopravná značka IP14b.svg Dopravná značka IP15a.svg Dopravná značka IP15b.svg
IP 12: parkovisko IP 13a: parkovisko (kolmé státie) IP 13b: parkovisko (šikmé státie) IP 13c: parkovisko (pozdĺžne státie) IP 14a: parkovisko (státie na chodníku kolmé alebo šikmé) IP 14b: parkovisko (státie na chodníku pozdĺžne) IP 15a: parkovisko (čiastočné státie na chodníku kolmé alebo šikmé) IP 15b: parkovisko (čiastočné státie na chodníku pozdĺžne)
Dopravná značka IP16.svg Dopravná značka IP17a.svg Dopravná značka IP17b.svg Dopravná značka IP18.svg Dopravná značka IP19.svg Dopravná značka IP20a.svg Dopravná značka IP20b.svg Dopravná značka IP21a.svg
IP 16: vyhradené parkovisko IP 17a: platené parkovisko (parkovacie miesta s plateným státím) IP 17b: platené parkovisko (parkovacie miesta s regulovaným státím) IP 18: kryté parkovisko IP 19: parkovisko P+R IP 20a: stanovište polície IP 20b: stanovište taxi IP 21a: tunel
Dopravná značka IP21a alt.svg Dopravná značka IP21a alt2.svg Dopravná značka IP21b.svg Dopravná značka IP21b alt.svg Dopravná značka IP21b alt2.svg Dopravná značka IP22a.svg Dopravná značka IP22b.svg Dopravná značka IP23a.svg
IP 21a: tunel (s jedným tubusom) IP 21a: tunel (s názvom) IP 21b: koniec tunela IP 21b: koniec tunela (s jedným tubusom) IP 21b: koniec tunela (s názvom) IP 22a: Rýchlostná cesta IP 22b: Koniec rýchlostnej cesty IP 23a: Diaľnica
Dopravná značka IP23b.svg Dopravná značka IP24a.svg Dopravná značka IP24b.svg Dopravná značka IP25a.svg Dopravná značka IP25b.svg Dopravná značka IP26a.svg Dopravná značka IP26b.svg Dopravná značka IP27a.svg
IP 23b: Koniec diaľnice IP 24a: zóna s dopravným obmedzením IP 24b: koniec zóny s dopravným obmedzením IP 25a: pešia zóna IP 25b: koniec pešej zóny IP 26a: školská zóna IP 26b: koniec školskej zóny IP 27a: zóna s plateným parkovaním
Dopravná značka IP27b.svg Dopravná značka IP28a.svg Dopravná značka IP28b.svg Dopravná značka IP29.svg Dopravná značka IP30.svg Dopravná značka IP31a.svg Dopravná značka IP31b.svg Dopravná značka IP31c.svg
IP 27b: koniec zóny s plateným parkovaním IP 28a: obytná zóna IP 28b: koniec obytnej zóny IP 29: úniková zóna IP 30: zmena miestnej úpravy IP 31a: hmlové body IP 31b: hmlové body IP 31c: hmlové body
Dopravná značka IP32.svg Dopravná značka IP33a.svg Dopravná značka IP33b.svg Dopravná značka IP34a.svg Dopravná značka IP34b.svg Dopravná značka IP34c.svg
IP 32: bezpečná vzdialenosť IP 33a: všeobecne najvyššie dovolené rýchlosti IP 33b: všeobecné informácie o povinnosti úhrady IP 34a: všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach IP 34b: všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach IP 34c: všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

Informatívne smerové značky[upraviť | upraviť zdroj]

IS 1a - Návesť pred križovatkou.png IS 1b - Návesť pred križovatkou.png IS 1b - Návesť pred križovatkou (dva riadky).png IS 1b - Návesť pred križovatkou (spojená tabuľa).png IS 2 - Návesť pred križovatkou.png IS 3 - Návesť pred križovatkou (prípojka, jeden cieľ).png
IS 1a: Návesť pred križovatkou (uzol) IS 1b: Návesť pred križovatkou IS 1b: Návesť pred križovatkou (dva riadky) IS 1b: Návesť pred križovatkou (spojená tabuľa) IS 2: Návesť pred križovatkou (jedno odbočenie) IS 2: Návesť pred križovatkou (dve odbočenia) IS 2: Návesť pred križovatkou (dve odbočenia, kolektor) IS 3: Návesť pred križovatkou (prípojka, jeden cieľ)
IS 3 - Návesť pred križovatkou (prípojka, dva ciele).png IS 3 - Návesť pred križovatkou (prípojka, tri ciele).png IS 3 - Návesť pred križovatkou (minimálna veľkosť tabule).png IS 3 - Návesť pred križovatkou (trojpruh; prípojka, jeden cieľ).png IS 3 - Návesť pred križovatkou (trojpruh; prípojka, dva ciele).png IS 3 - Návesť pred križovatkou (uzol, jednopruhové odbočenie).png IS 3 - Návesť pred križovatkou (dvojpruhové odbočenie).png IS 3 - Návesť pred križovatkou (subtrakcia).png
IS 3: Návesť pred križovatkou (prípojka, dva ciele) IS 3: Návesť pred križovatkou (prípojka, tri ciele) IS 3: Návesť pred križovatkou (minimálna veľkosť tabule) IS 3: Návesť pred križovatkou (trojpruh; prípojka, jeden cieľ) IS 3: Návesť pred križovatkou (trojpruh; prípojka, dva ciele) IS 3: Návesť pred križovatkou (uzol, jednopruhové odbočenie) IS 3: Návesť pred križovatkou (uzol, dvojpruhové odbočenie) IS 3: Návesť pred križovatkou (subtrakcia)
IS 3 - Návesť pred križovatkou (falošná subtrakcia).png IS 4 - Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou.png IS 4 - Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou 2.png IS 5 - Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou (jeden cieľ).png IS 5 - Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou (dva ciele).png IS 5 - Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou (tri ciele).png IS 6 - Návesť pred križovatkou, umiestnenie vedľa vozovky (modrá plocha).png IS 6 - Návesť pred križovatkou, umiestnenie vedľa vozovky (biela plocha).png
IS 3: Návesť pred križovatkou (falošná subtrakcia) IS 4: Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou IS 4: Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou IS 5: Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou (jeden cieľ) IS 5: Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou (dva ciele) IS 5: Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou (tri ciele) IS 6: Návesť pred križovatkou, umiestnenie vedľa vozovky (modrá plocha) IS 6: Návesť pred križovatkou, umiestnenie vedľa vozovky (biela plocha)
IS 6 - Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou (modrá plocha).png IS 6 - Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou (biela plocha).png IS 7a - Smerová tabuľa (s číslom cesty).png IS 7a - Smerová tabuľa (bez čísla cesty).png IS 8 - Diaľková návesť (základná).png
IS 6: Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou (modrá plocha) IS 6: Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou (biela plocha) IS 7a: Smerová tabuľa (s číslom cesty) IS 7a: Smerová tabuľa (bez čísla cesty) IS 7b: Výjazd (jednociferné číslo) IS 7b: Výjazd (dvojciferné číslo) IS 7b: Výjazd (trojciferné číslo) IS 8: Diaľková návesť (základná)
IS 8- diaľková návesť.png IS 9 - Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou.png IS 9 - Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou 2.png IS 9 - Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou 3.png IS 9 - Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky (s diaľnicou).png IS 9 - Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky (s diaľnicou) 2.png IS 9 - Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky.png IS 9 - Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky 2.png
IS 8: Diaľková návesť (pred uzlom) IS 9: Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou IS 9: Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou IS 9: Návesť pred križovatkou, umiestnenie nad vozovkou IS 9: Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky (s diaľnicou) IS 9: Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky (s diaľnicou) IS 9: Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky IS 9: Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky
IS 9 - Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky 3.png IS 9 - Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky (pruhová).png IS 9 - Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky (pruhová) 2.png IS 9 - Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky (pruhová) 3.png IS 9 - Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky (pruhová) 4.png IS 10a - Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky.png IS 10b - Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky.png IS-11.svg
IS 9: Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky IS 9: Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky (pruhová) IS 9: Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky (pruhová) IS 9: Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky (pruhová) IS 9: Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky (pruhová) IS 10a: Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky IS 10b: Návestná tabuľa, umiestnenie vedľa vozovky IS 11: Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom
Dopravná značka IS11a.svg IS-13.svg IS-14.svg IS-15.svg IS-16.svg
IS 11a: Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom IS 12a: Návesť pred odpočívadlom IS 12b: Návesť pred odpočívadlom IS 12c: Návesť pred odpočívadlom IS 13: Návesť pred križovatkou s obmedzením IS 14: Návesť pred križovatkou s obmedzením IS 15: Návesť pred obchádzkou IS 16: Návesť pred obchádzkou (odklonom)
IS 17a - Návesť pred križovatkou (s diaľnicou).png IS 17a - Návesť pred križovatkou.png IS 17a - Smerová tabuľa (s diaľnicou).png IS 17a - Smerová tabuľa.png IS 17b - Smerová tabuľa združená.png IS 17b - Smerová tabuľa združená (rôzne ciele).png IS 18a - Smerová tabuľa jedným cieľom.png IS 18a - Smerová tabuľa jedným cieľom (vpravo).png
IS 17a: Smerová tabuľa (s diaľnicou) IS 17a: Smerová tabuľa IS 17a: Smerová tabuľa (s diaľnicou) IS 17a: Smerová tabuľa IS 17b: Smerová tabuľa združená IS 17b: Smerová tabuľa združená (rôzne ciele) IS 18a: Smerová tabuľa jedným cieľom IS 18a: Smerová tabuľa jedným cieľom (vpravo)
IS 18a - Smerová tabuľa jedným cieľom (vľavo).png IS 18a - Smerová tabuľa s dvoma cieľmi.png IS 18a - Smerová tabuľa s dvoma cieľmi (vpravo).png IS 18a - Smerová tabuľa s dvoma cieľmi (vľavo).png IS 18a - Smerová tabuľa s tromi cieľmi.png IS 18a - Smerová tabuľa s tromi cieľmi (vpravo).png IS 18a - Smerová tabuľa s tromi cieľmi (vľavo).png IS 18b - Smerová tabuľa s jedným cieľom.png
IS 18a: Smerová tabuľa jedným cieľom (vľavo) IS 18a: Smerová tabuľa s dvoma cieľmi IS 18a: Smerová tabuľa s dvoma cieľmi (vpravo) IS 18a: Smerová tabuľa s dvoma cieľmi (vľavo) IS 18a: Smerová tabuľa s tromi cieľmi IS 18a: Smerová tabuľa s tromi cieľmi (vpravo) IS 18a: Smerová tabuľa s tromi cieľmi (vľavo) IS 18b: Smerová tabuľa s jedným cieľom
IS 18b - Smerová tabuľa s jedným cieľom, príjazd na rýchlostnú cestu.png IS 18b - Smerová tabuľa s dvoma cieľmi.png IS 18b - Smerová tabuľa s dvoma cieľmi, príjazd na rýchlostnú cestu.png IS 19a - Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (priama referencia, vpravo).png IS 19a - Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (priama referencia, vľavo).png IS 19a - Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (nepriama referencia, vpravo).png IS 19a - Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (nepriama referencia, vľavo).png IS 19b - Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (priama referencia, vpravo).png
IS 18b: Smerová tabuľa s jedným cieľom, príjazd na rýchlostnú cestu IS 18b: Smerová tabuľa s dvoma cieľmi IS 19a: Smerová tabuľa s dvoma cieľmi, príjazd na rýchlostnú cestu IS 19a: Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (priama referencia, vpravo) IS 19a: Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (priama referencia, vľavo) IS 19a: Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (nepriama referencia, vpravo) IS 19a: Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (nepriama referencia, vľavo) IS 19b: Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (priama referencia, vpravo)
IS 19b - Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (priama referencia, vľavo).png IS 19b - Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (nepriama referencia, vpravo).png IS 19b - Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (nepriama referencia, vľavo).png IS 20a - Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (priama referencia).png IS 20a - Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (priama referencia, vpravo).png IS 20a - Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (nepriama referencia).png IS 20a - Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (nepriama referencia, vpravo).png
IS 19b: Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (priama referencia, vľavo) IS 19b: Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (nepriama referencia, vpravo) IS 19b: Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (nepriama referencia, vľavo) IS 20a: Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (priama referencia) IS 20a: Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (priama referencia, vpravo) IS 20a: Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (nepriama referencia) IS 20a: Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (nepriama referencia, vpravo) IS 20b: Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (priama referencia)
IS 21a - Smerová tabuľa k miestnemu cieľu.png IS 21a - Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (vpravo).png IS 21a - Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (vľavo).png IS 21b - Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (v šípke).png IS 22a - Smerová tabuľa k inému cieľu.png
IS 20b: Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (priama referencia) IS 20b: Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (nepriama referencia, vpravo) IS 20b: Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (nepriama referencia) IS 21a: Smerová tabuľa k miestnemu cieľu IS 21a: Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (vpravo) IS 21a: Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (vľavo) IS 21b: Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (v šípke) IS 22a: Smerová tabuľa k inému cieľu
IS 22a - Smerová tabuľa k turistickému cieľu (vpravo).png IS 22a - Smerová tabuľa k turistickému cieľu (vľavo).png IS 22b - Smerová tabuľa k inému cieľu (v šípke).png IS 22b - Smerová tabuľa k turistickému cieľu (v šípke, vpravo).png IS 22b - Smerová tabuľa k turistickému cieľu (v šípke, vľavo).png IS 23a - Smerová tabuľa ku kultúrnemu cieľu.png IS 23a - Smerová tabuľa ku kultúrnemu cieľu 2.png IS 23a - Smerová tabuľa ku kultúrnemu cieľu 3.png
IS 22a: Smerová tabuľa k turistickému cieľu (vpravo) IS 22a: Smerová tabuľa k turistickému cieľu (vľavo) IS 22b: Smerová tabuľa k inému cieľu (v šípke) IS 22b: Smerová tabuľa k turistickému cieľu (v šípke, vpravo) IS 22b: Smerová tabuľa k turistickému cieľu (v šípke, vľavo) IS 23a: Smerová tabuľa ku kultúrnemu cieľu IS 23a: Smerová tabuľa ku kultúrnemu cieľu IS 23a: Smerová tabuľa ku kultúrnemu cieľu
IS 23a - Smerová tabuľa ku kultúrnemu cieľu 4.png IS 25 - Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky.png IS 26a - Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky.png IS 26b - Trvalá obchádzková trasa.png IS 27 - Diaľnica.png IS 28 - Rýchlostná cesta.png IS 29 - Cesta I. triedy.png IS 29 - Cesta I. triedy 2.png
IS 23a: Smerová tabuľa ku kultúrnemu cieľu IS 25: Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky IS 26a: Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky IS 26b: Trvalá obchádzková trasa IS 27: Diaľnica IS 28: Rýchlostná cesta IS 29: Cesta I. triedy IS 29: Cesta I. triedy
IS 29 - Cesta II. triedy.png IS 30a - Cesta III. triedy.png IS 30a - Cesta III. triedy 2.png IS 31 - Medzinárodná trasa.png IS 31 - Medzinárodná trasa 2.png IS 32 - Kilometrovník (diaľnica).png IS 32 - Kilometrovník (diaľnica) 2.png IS 32 - Kilometrovník (diaľnica, s telefónom).png
IS 29: Cesta II. triedy IS 30a: Cesta III. triedy IS 30a: Cesta III. triedy IS 31: Medzinárodná trasa IS 31: Medzinárodná trasa IS 32: Kilometrovník (diaľnica) IS 32: Kilometrovník (diaľnica) IS 32: Kilometrovník (diaľnica, s telefónom)
IS 32 - Kilometrovník (diaľnica, s telefónom) 2.png IS 32 - Kilometrovník (rýchlostná cesta).png IS 32 - Kilometrovník (cesta I. triedy).png IS 32 - Kilometrovník (cesta I. triedy) 2.png IS 32 - Kilometrovník (cesta II. triedy).png IS 32 - Kilometrovník (cesta III. triedy).png IS 32 - Kilometrovník (jednociferný).png IS 32 - Kilometrovník (dvojciferný).png
IS 32: Kilometrovník (diaľnica, s telefónom) IS 32: Kilometrovník (rýchlostná cesta) IS 32: Kilometrovník (cesta I. triedy) IS 32: Kilometrovník (cesta I. triedy) IS 32: Kilometrovník (cesta II. triedy) IS 32: Kilometrovník (cesta III. triedy) IS 32: Kilometrovník (jednociferný) IS 32: Kilometrovník (dvojciferný)
IS 32 - Kilometrovník (trojciferný).png IS 33 - Hranica samosprávneho kraja.png IS 33 - Hranica samosprávneho kraja 2.png IS 34 - Hranica okresu.png IS 35 - Iný názov.png IS 36a - Obec.png IS 36a - Obec 2.png IS 36b - Koniec obce.png
IS 32: Kilometrovník (diaľnica, s telefónom) IS 33: Hranica samosprávneho kraja IS 33: Hranica samosprávneho kraja IS 34: Hranica okresu.png IS 35: Iný názov IS 36a: Obec IS 36a: Obec IS 36b: Koniec obce
IS 36b - Koniec obce 2.png IS 36c- Miestna časť obce.png IS 36d - Koniec miestnej časti obce.png IS-37a.jpg IS-37b.jpg IS 38 - Hraničný priechod.png IS 39 - Hranica štátu.png Dopravná značka IS40a.svg
IS 36b: Koniec obce IS 36c: Miestna časť obce IS 36d: Koniec miestnej časti obce IS 37a: Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny IS 37b: Označenie koniec obce v jazyku národnostnej menšiny IS 38: Hraničný priechod IS 39: Hranica štátu IS 40a: Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)
Dopravná značka IS40b.svg Dopravná značka IS40c.svg Dopravná značka IS40d.svg Dopravná značka IS40e.svg Dopravná značka IS40f.svg Dopravná značka IS40g.svg Dopravná značka IS40h.svg Dopravná značka IS40i.svg
IS 40b: Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) IS 40c: Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) IS 40d: Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) IS 40e: Návesť pred križovatkou pre cyklistov IS 40f: Smerová tabuľa pre cyklistov IS 40g: Smerová tabuľa pre cyklistov IS 40h: Smerová tabuľa pre cyklistov IS 40i: Koniec cyklistickej trasy

Informatívne iné značky[upraviť | upraviť zdroj]

Dopravná značka II1a.svg Dopravná značka II1b.svg Dopravná značka II1c.svg Dopravná značka II2.svg Dopravná značka II3.svg
II 1a: Telefón núdzového volania II 1b: Núdzové volanie II 1c: Kontrola rýchlosti II 2: Telefón II 3: Hasiaci prístroj
Dopravná značka II4.svg Dopravná značka II5.svg Dopravná značka II6a.svg Dopravná značka II6b.svg Dopravná značka II7a.svg
II 4: Prvá pomoc II 5: Nemocnica II 6a: Informácie II 6b: Rádio (vzor) II 7a: Zastávka autobusu
Dopravná značka II7b.svg Dopravná značka II7c.svg Dopravná značka II8a.svg Dopravná značka II8b.svg
II 7b: Zastávka trolejbusu II 7c: Zastávka električky II 8a: Čerpacia stanica II 8b: Čerpacia stanica plynu II 8c: Nabíjacia stanica
Dopravná značka II9.svg Dopravná značka II10.svg Dopravná značka II11.svg Dopravná značka II12.svg Dopravná značka II13.svg
II 9: Opraváreň II 10: Hotel alebo motel II 11: Reštaurácia II 12: Občerstvenie II 13: WC
Dopravná značka II14.svg Dopravná značka II15a.svg Dopravná značka II15b.svg Dopravná značka II15c.svg Dopravná značka II16.svg
II 14: Odpočívadlo II 15a: Táborisko pre stany II 15b: Táborisko pre obytné prívesy II 15c: Táborisko pre stany a obytné prívesy II 16: Pláž alebo kúpalisko
Dopravná značka II17a.svg Dopravná značka II17b.svg Dopravná značka II17c.svg Dopravná značka II18a.svg Dopravná značka II18b.svg
II 17a: Lyžiarsky vlek II 17b: Sedačková lanovka II 17c: Kabínková lanovka II 18a: Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor) II 18b: Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)
Dopravná značka II18c.svg Dopravná značka II19a.svg Dopravná značka II19b.svg Dopravná značka II20a.svg Dopravná značka II20b.svg
II 18c: Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor) II 19a: Núdzový východ II 19b: Núdzový východ II 20a: Úniková cesta (vzor) II 20b: Úniková cesta (vzor)
Dopravná značka II20c.svg
II 20c: Úniková cesta (vzor)

Dodatkové tabuľky (vzory)[upraviť | upraviť zdroj]

Dopravná značka E1.svg Dopravná značka E2.svg Dopravná značka E3.svg Dopravná značka E4.svg Dopravná značka E5.svg
E 1: Počet E 2: Vzdialenosť E 3: Vzdialenosť E 4: Dĺžka úseku alebo platnosti E 5a: Úsek platnosti
Dopravná značka E5b.svg Dopravná značka E6.svg Dopravná značka E7.svg Dopravná značka E8a.svg Dopravná značka E8b.svg
E 5b: Úsek platnosti E 6: Celková hmotnosť E 7: Smerová šípka E 8a: Začiatok úseku platnosti E 8b: Priebeh úseku platnosti
Dopravná značka E8c.svg Dopravná značka E9.svg Dopravná značka E10.svg Dopravná značka E11.svg Dopravná značka E12.svg
E 8c: Koniec úseku platnosti E 9: Nepriaznivé poveternostné podmienky E 10: Druh vozidla E 11: Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou E 12: Dodatková tabuľka s textom
Dopravná značka E13.svg Dopravná značka E14.svg Dopravná značka E15.svg Dopravná značka E16a.svg Dopravná značka E16b.svg
E 13: Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie E 14: Kategória tunela E 15: Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím E 16a: Povolený smer jazdy cyklistov E 16b: Jazda cyklistov v protismere povolená
Dopravná značka E16c.svg Dopravná značka E16d.svg
E 16c: Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená E 16d: Priečna jazda cyklistov

Vodorovné dopravné značky (vzory)[upraviť | upraviť zdroj]

Dopravná značka V1a.svg Dopravná značka V1b.svg Dopravná značka V2a.svg Dopravná značka V2b.svg Dopravná značka V2c.svg
V 1a: Pozdĺžna súvislá čiara V 1b: Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara V 2a: Pozdĺžna prerušovaná čiara V 2b: Pozdĺžna prerušovaná čiara V 2c: Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara
Dopravná značka V3.svg Dopravná značka V4.svg Dopravná značka V5a.svg Dopravná značka V5b.svg Dopravná značka V5c.svg
V 3: Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou V 4: Vodiaca čiara V 5a: Priečna súvislá čiara V 5b: Priečna súvislá čiara so symbolom "Daj prednos v jazde!" V 5c: Priečna súvislá čiara s nápisom "STOP"
Dopravná značka V6a.svg Dopravná značka V6b.svg Dopravná značka V7.svg Dopravná značka V7a.svg Dopravná značka V8a.svg
V 6a: Priechod pre chodcov V 6b: Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich V 7: Priechod pre cyklistov V 7a: Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov V 8a : Cyklistická smerová šípka
Dopravná značka V8b.svg Dopravná značka V8c.svg Dopravná značka V9a.svg Dopravná značka V9b.svg
V 8b: Cyklistická smerová šípka V 8c: Koridor pre cyklistov V 8c: Nepriame odbočenie doľava V 9a: Smerové šípky V 9b: Predbežné šípky
Dopravná značka V10a.svg Dopravná značka V10b.svg Dopravná značka V10c.svg Dopravná značka V10d.svg Dopravná značka V10e.svg
V 10a : Parkovacie miesta s kolmým státím V 10b: Parkovacie miesta so šikmým státím V 10c: Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím V 10d: Parkovacie miesta s vyhradeným státím V 10e: Stanovište TAXI
Dopravná značka V11a.svg Dopravná značka V11b.svg Dopravná značka V12a.svg Dopravná značka V12b.svg Dopravná značka V12c.svg
V 11a : Zastávka autobusu, trolejbusu a električky V 11b: Varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky V 12a: Žltá kľukatá čiara V 12b: Žltá súvislá čiara V 12c: Žltá prerušovaná čiara
Dopravná značka V13.svg Dopravná značka V14.svg Dopravná značka V15.svg Dopravná značka V16.svg Dopravná značka V17.svg
V 13 : Šikmé rovnobežné čiary V 14: Nápisy na vozovke V 15: Bezpečná vzdialenosť V 16: Optická psychologická brzda V 17: Hmlové body