Zoznam skratiek cirkevných rádov a kongregácií

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam skratiek vyjadrujúcich príslušnosť k cirkevných rádom a kongregáciám, umiestňovaných za menom:

Skratka Latinský názov Preklad či slovenský názov Skrátené označenie
AF Sestry apoštolátu III. rádu sv. Františka Urbanky
AMBV (AM) Congregatio Sororum Ancillarum B. Mariae Virginis Služobnice P. Márie
B Clerici Regulares Sancti Pauli Barnabiti
CCG (CC, CFC)[1] Congregatio Fratrum Consolatorum de Gethsemane Kongregáciu bratov Tešiteľov z Gethseman Tešitelia
CCRRMM Ordo Clericorum Regularium Minorum Karačiolini
CFSsS (CFSS, csss) Congregatio Fratrum Sanctissimi Sacramento Kongregácia bratov Najsvätejšej Sviatosti Petríni
CImConc Kongregácia Sestier Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

III. rádu sv. Františka z Assisi

CJ (predtým IBMV) Congregatio Jesu (predtým Institutum Beatae Mariae Virginis) Kongregácia Ježišova (predtým Inštitút Blahoslavenej Panny Márie) Anglické panny
CMF [2] Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculatou Cordis BeataO Mariae Virginis Kongregácie misionárov synov Nepoškvrneného srdca Preblahoslavenej Panny Márie Klaretiáni
CMSSpS (SSpS) Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého Misijné sestry
C.P. Congregatio Passionis Iesu Christi Kongregácia Umučenia Ježiša Krista Passionisti
CRV Rád svätého Augustína kanonikov Augustiáni kanonici
CSA Canonissae Sancti Augustini Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame Notredamky
CSC Congregatio a Sancta Cruce Kongregácia Svätého Kríža
CSCDIJ Kongregácia sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša
CSNJ Congregatio Sororum Sanctissimi Nominis Jesu Kongregácia sestier Najsvätejšieho mena Ježiš pod ochranou Panny Márie Pomocnice kresťanov Marilky
CFSF Congregatio Filiarum Sancti Francisci Assisiensis Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského) Františkánky
CSJ Sestry svätého Jozefa Josefky
CSSE Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth Kongregácia Sestier sv. Alžbety
CSsR Congregatio Sanctissimi Redemptoris Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa Redemptoristi
CSSsS Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa Spasiteľky
CSTF Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie
De ND Sorores Scholarum pauperum a Domina Nostra Kongregácia školských sestier de Notre Dame (= Našej Pani)
FDC Filiae Divinae caritatis Kongregácia Dcér Božskej Lásky Marianky
FMA Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis [3] Inštitút dcér Márie Pomocnice Saleziánky
FMCS
FMDD Misijná rodina Donum Dei
FMCS
FSmJ Fraternitas Sororum modicarum Jesu Fraternita malých sestier Ježišových Malé sestry
FSP Congregatio Filiarum a Sancti Pauli Dcéry svätého Pavla Paulínky
IBMV Institutum B. Mariae Virginis, Institutum Virgines Anglicanarum Inštitút Blahoslavenej P. Márie Anglické Panny
ISch Schönstatt-Patres Kňazi Schönstattského hnutia
ISPX Institutum Secular Pius X. Sekulárny inštitút svätého Pia X.
ISSM Institute of the Schoenstatt Sisters of Mary Sekulárny inštitút Schönstattské sestry Máriine
KMBM Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva Faustínky
KSH
KSNS
MC Miles Christi Misionári lásky
MIC Spoločnosť Kňazov Mariánov Mariáni
Mid Misionári Identes Misionári Identes
MS Congregatio Missionariorum DOMINATE nostrae a La Salette Rehoľná spoločnosť Misionárov saletínov Misionári saletíni
MSJ
OCarm Ordo Fratrum beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo Rád bratov Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel, Rád bratov karmelitánov Karmelitáni
OCist Ordo cistercensis Cisterciáni Cisterciáni
OCD Ordo Carmelitanorum discalceatorum Rád bosých bratov preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel Bosí karmelitáni
OCR (OCrucig) Ordo Militaris Crucigerorum cum stella rubom Rytiersky rád krížovníkov s červenou hviezdou Križiaci s červenou hviezdou
OCSO Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae Rád cisterciánov prísnej observancie Trapisti
OF
OFB Ordo Fratrum Bethlemitarum Rád Betlehemskej Panny Márie Bethlemit
OFM Ordo Fratrum Minorum Rád menších bratov Františkáni
OFMCap (OCAP, OMCap) Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum Rád menších bratov kapucínov Kapucíni
OFMConv (OMC) Ordo Fratrum Minorum Conventualium Rád menších bratov konventuálov Minoriti
OH [4] Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis de Deo Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha Milosrdní bratia
OM Ordo Minimorum [5] Rád Najmenších bratov sv. Františka z Paoly Pauláni
OMelit Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani de Rhode et Malta Rytiersky a nemocničný rád sv. Jana Jeruzalemského na Rhodose a Malte Maltézski rytieri
OMI Congregatio Missionariorum Oblatorum BeataO Mariae Virginis Immaculatae Kongregácia misionárov oblátov Preblahoslavenej Panny Márie Nepoškvrnenej Obláti
OP Ordo Praedicatorum, Ordo (Fratrum) Praedicatorum Rehoľa kazateľov Dominikáni
OP Ordo Praedicatorum Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy Dominikánky
OPraem Sacer Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis Rád rehoľných kanonikov premonštrátskych Premonštráti
OSA Ordo sancti Augustini Rád svätého Augustína Augustiniáni
OSB Ordo Sancti Benedicti [6] Rád svätého Benedikta Benediktíni
OSBM Ordo Sancti Basilio Magni Rád svätého Bazila Veľkého Baziliáni
OSC Ordo Sanctae Clarae Chudobné sestry svätej Kláry Klarisky
OSCCap Ordo Sanctae Clarae Cappucinarum Rád klarisiek-kapucínek Klarisky-kapucínky
OSCO
OSE Ordo Sororum Sanctae Elisabeth, Elisabethinae Rehoľa svätej Alžbety Alžbetínky
OSF Školské sestry sv. Františka Školské sestry sv. Františka
OSFGr Ordo Sancti Francisci Grisearum Kongregácia Šedých sestier III. rádu sv. Františka Šedé sestry
OSM Ordo servorum Mariae Rád služobníkov Máriiných Serviti
OSsR Ordo Sanctissimi Redemptoris Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa Redemptoristky
OSU Ordo S. Ursulae Rád svätej Uršule Uršulínky
OT Ordo Teutonicus Rád bratov nemeckého domu sv. Márie v Jeruzaleme Nemeckí rytieri
OVM
PDDM Kongregácia sestier učeníci Božského Majstra Učeníčky
RGS
SAC Societas apostolatus Catholic Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotíni
SCB Congregatio Sororum Misericordiae Sancti Caroli Borromaei Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karla Boromejského Boromejky
SCH
SCM Congregatio Sorrorum s SS. Cyrillo et Methodio Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda Cyrilky
SCSC Congregatio Sororum caritatis Sanctae Crucis Kongregácia Milosrdných sestier sv. Kríža Krížové sestry
SDB Societas Don Bosco Spoločnosť sv. Františka Saleského, Saleziáni Don Bosca Saleziáni
SDJ
SDR Congregatio Sororum a Divino Redemptore Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa Vykupiteľky
SDS Societas Divini Salvatoris Spoločnosť Božského Spasiteľa Salvatoriáni
SchP Ordo Clericorum Regularium pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Rád chudobných regulárnych klerikov Matky Božej Zbožných škôl Piaristi
SJ (SI, TJ) Societas Iesu Spoločnosť Ježišova Jezuiti
SMFO
SMOM
SMVS Sorores Misericordiae a Sancto Vincentio - Satmariensium Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta Satmárky
SP Rehoľa chudobných regulárnych klerikov Božej Matky Zbožných škôl Piaristi
SPraem Ordo Praemonstratensis Kongregácia sestier premonštrátok Premonštrátky
SRA Societas Missionalis Sororum Reginae Apostolorum Kongregácia misijných sestier Kráľovnej apoštolov misijné sestry v Nitre známe ako Indické sestry [7]
SSJ Societas Sororum Jesu Spoločnosť sestier Ježišových Spoločnosť sestier Ježišových
SSND Kongregácia Školských sestier de Notre Dame Školské sestry
SSND Kongregácia Školských sestier de Notre Dame Školské sestry
SV Sorores Vitae Sestry života [8]
SVD Societas Verbi Divini Spoločnosť Božieho Slova Verbisti

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, str. 1098—1377, ISBN 88-209-7422-3.
  • Babjak, Ján: Rehole a kongregácie na Slovensku, Dobrá kniha, 1998.
  • Peschke, Michael: Comprehensive dictionary of acronyms and abbreviations of institutions and organizations, Grosses Wörterbuch der Akronyme und Abkürzungen von Institutionen und Organisationen, K. G. San: Verlag GmbH, München, 2001, ISBN 3-598-24150-X.
  • Lančarič Adrián - Trnková Petra Božena: Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku, Dobrá kniha, 2018, ISBN 978-80-8191-109-5 [9].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Seznam zkratek církevních řádů a kongregací na českej Wikipédii.