Požiar

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Hasiči likvidujú požiar opusteného kláštora v Massueville v kanadskej provincii Quebec. Zasahujúce jednotky sa zamerali na ochranu priľahlého kostola, aby tak zabránili šíreniu požiaru do okolia.

Požiar je nežiadúce a nekontrolovateľné horenie, pri ktorom dochádza k škodám na majetku, životnom prostredí, k usmrteniu alebo zraneniu ľudí alebo zvierat. Presné definície a ich objasnenie pozri nižšie, v kapitole Definície.

Definície[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku oficiálne definície požiaru upravujú právne predpisy a slovenské technické normy (STN), ktoré schvaľuje a vydáva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade s medzinárodnými a európskymi štandardmi. Kvôli úplnosti sú uvedené doslovné citácie z príslušných dokumentov.

 • § 2 ods. 1 písm. a) Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov: „požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera; požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.“[1]
 • Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (2006):
  • „a) Nežiadúce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo následkom ktorého je usmrtená alebo zranená osoba alebo uhynuté zviera.“
  • „b) Nežiadúce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.“
  • „c) Neriadené samovoľné horenie, ktoré sa nekontrolovane šíri v čase i priestore.“[2]
 • STN ISO 8421-1 (92 0002): „Neželateľné horenie šíriace sa nekontrolovane v priestore a čase.“[3]
 • STN EN ISO 13943 (92 0102): „(Neriadené) samovoľné horenie, ktoré sa nekontrolovane šíri v čase i v priestore.“[4][pozn 1]

Pre praktické potreby Hasičského a záchranného zboru bol v roku 2007 zostavený Terminologický slovník, publikovaný vo formáte MS Excel (v súčasnosti nedostupné na internete), ktorý uvádza vyššie spomenutú definíciu zo zákona a definície podľa STN ISO 8421-1 (92 0002) a STN EN ISO 13943 (92 0102).[5]

Princíp a podstata horenia, horľavý súbor[upraviť | upraviť zdroj]

Pojem horenie môžeme definovať ako chemickú reakciu, ktorá je sprevádzaná uvoľňovaním tepla a vyžarovaním svetla. Horenie vzniká a prebieha za určitých podmienok. Na to je potrebná prítomnosť 3 základných činiteľov:

 • horľavá látka
 • oxidačný prostriedok
 • zdroj zapálenia

K zamedzeniu horenia dochádza ak sa narušia v tomto procese jednotlivé zložky , resp. ak sa navzájom eliminujú, t. j. treba zamedziť vzniku horľavých plynných produktov, zväčšiť nedokonalosť ich spaľovania, znížiť uvoľňované teplo prítomnosťou inhibítorov reťazových reakcií v plynnej i v kondenzovanej fáze, ochladiť palivo a pod.

Z toho vyplýva, že odstránením ktoréhokoľvek činiteľa horenia zaniká. Horľavá látka a oxidačný prostriedok sú látkové zložky horenia, ktoré spolu tvoria horľavý súbor. K látkovým zložkám je potrebná energetická zložka pre zapálenie: zápalná energia, ktorú dodáva zdroj zapálenia.

Zdroj zapálenia Teplota (°C)
Horiaca zápalka 740 - 800
Horiaca sviečka 650 - 950
Tlejúca cigareta 228 - 750
Horiaci papier 800 - 850
Rozžeravená elektrická špirála 980 - 1000
Plameň zapaľovača 650 - 860
Žiarovka 70 - 250

Triedy požiarov[upraviť | upraviť zdroj]

Túto kategorizáciu používa HaZZ a stanovuje ju STN EN 2

Typ Popis Príklady horľavín
A Požiare pevných látok papier, drevo, slama, seno, textil, guma, plast, uhlie, vosk
B Požiare kvapalín benzín, nafta, alkohol, lieh, olej, tuky, farba, lak, benzol, acetón, riedidlá
C Požiare plynov vodík, metán, etán, propán, bután, zemný plyn, acetylén
D Požiare kovov ľahké (alkalické kovy) - napr. horčík, sodík, draslík, hliník
E Požiare triedy A - D a F pri ktorých je prítomná elektrina horľaviny z tried A - D a F v spojení s elektrickým prúdom do 110kV
F Požiare jedlých olejov a tukov rozpálené jedlé oleje a tuky v gastronomických podnikoch - fritézy, panvice, fritovacie hrnce

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. zrušená 1. mája 2005 a nahradená STN EN ISO 13943:2011-05 (92 0102)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. § 2 ods. 1 písm. a) Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 2. Hatina, Teodor; Kordošová, Miroslava; Matulová, Slávka; Perichtová, Beata; Škvarková, Viera (2006), Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, str. 192, http://www.btspo.sk/zakony/Slovnik.pdf, dost. 2014-08-25 
 3. STN ISO 8421-1: 1999, Požiarna ochrana. Slovník. Časť 1: Všeobecné požiarne termíny a javy.
 4. STN EN ISO 13943:2003, Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943:2000). Zrušená 2011-05-01.
 5. „požiar“, Terminologický slovník, Bratislava: Hasičský a záchranný zbor, 2007 , MS Excel, riadky 2722-2724.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]