Andragogika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Andragogika je humanitná, edukačná, prevažne aplikačná, antropologická veda o výchove, o vzdelávaní a o starostlivosti, ktorá pri tomto procese rešpektuje zvláštnosti dospelej populácie. Zaoberá sa pri tom socializáciou, personalizáciou a enkulturáciou. Na Slovensku je andragogika vnímaná ako teoretický základ vzdelávania dospelých.

Andragogika vychádza z humanizmu, ktorý uznáva hodnoty človeka a jeho práva, zodpovednosť a dôstojnosť, a z antropológie, ktorá je náukou o človeku. Je to spoločenská veda,  ktorá najviac spolupracuje s pedagogikou, psychológiou, teóriou výchovy. V menšom rozsahu, ale stále dôležitom, spolupracuje s etikou, filozofiou, históriou, sociológiou a ďalšími inými odbormi [1][2].

Pôvod pojmu andragogika[upraviť | upraviť zdroj]

Pojem andragogika sa skladá z (gréc.) andrós = muž, agógé = vedenie.

V doslovnom preklade to znamená „sprevádzanie mužov“[3].

Predtým, ako sa na začiatku 19. storočia prvýkrát objavil pojem andragogika, predpokladalo sa, že metódy a techniky učenia detí by mohli byť aplikované i pre potreby vzdelávania dospelých. V skutočnosti bola pedagogika pojmom zahŕňajúcim umenie a vedu vzdelávania všeobecne (aj dospelých), i keď grécky pôvod slova pedagogika znamenal "vedenie detí". Pojem andragogika bol teda vytvorený, aby kompenzoval túto nesprávnu interpretáciu zamerania pedagogiky len na deti a referoval výslovne k umeniu a vede vzdelávania dospelých.

Po prvýkrát pojem andragogika použil nemecký učiteľ Alexander Kapp v roku 1833. V jeho knihe si za základný bod, o ktorý sa opieral, zobral všetko, čo Plató napísal o vzdelávaní[4]. Kapp v jeho diele vymedzil základy andragogickej terminológie a charakterizoval podstatu andragogiky. Pokúsil sa, pomocou tohto textu, andragogiku vymedziť ako náuku o vzdelávaní dospelých, ktorá sa má líšiť od pedagogiky[5]. Termín andragogika sa znovu objavil v roku 1921, kedy nemecký pedagóg Eugen Rosenstock-Huessy naviazal na Kappa. V Rosenstock-Huessyovom pojatí je andragogika iba metóda a nie veda, ktorá sa uplatňuje vo všetkých formách školského vzdelávania dospelých[5].

V dnešnej dobe sa andragogika zaujíma a využíva výsledky zo všetkých vied, ktoré skúmajú človeka a jeho sociálne aspekty. Je úzko spätá s pedagogikou, ale stále si ponecháva svoju samostatnosť[6].

Predmet andragogiky[upraviť | upraviť zdroj]

Švec (2002) v knihe Základné pojmy v pedagogike a andragogike vysvetľuje andragogiku v širšom pojme ako adultnú edukáciu ako:

„Vzdelávanie a výchovu, výcvik dospelých, systematicky organizovaný rozvoj vedomostí, schopností, hodnotových postojov, záujmov, potrieb, ašpirácií a iných osobných vlastností potrebných na plnohodnotný sociálny život v práci a mimopracovných aktivitách občana, rodiča, účastníka sociálnokultúrnych a iných životných aktivít a na mnohostranný osobný sebarozvoj".

V niektorých anglofónnych krajinách sa chápe užšie. Napr. v Spojenom Kráľovstve, ako všeobecné vzdelávanie dospelých na neprofesné účely. V iných širšie, napr. v Austrálii, ako každé súvislé vzdelávanie nasledujúce po iniciačnom (prvotnom) vzdelávaní. Zahŕňa tzv. druhošancové vzdelávanie v škole, spravidla popri zamestnaní, pokračovacie vzdelávanie, odborné rekvalifikačné vzdelávanie, sociokultúrne vzdelávanie vo voľnom čase, občianske vzdelávanie a iné“.

Význam andragogiky pre človeka[upraviť | upraviť zdroj]

Andragogika je pre dospelého človeka významná v mnohých oblastiach jeho života. Je potrebná a pomáha človeku pri sebareflexii, sebahodnotení a pri celoživotnom vzdelávaní. V minulosti, ale aj v dnešnej dobe sa ľudia stretávajú s rôznymi nástrahami ako sú napr. indoktrinácia, brainwashing, demagógia či konformizmus. Navyše v dnešnej dobe ľudstvo čelí nástrahám aj v online priestore, ktorý sa vyvíja enormne rýchle. Andragogika a celoživotné vzdelávanie pomáha dospelým ľuďom predchádzať týmto nástrahám a udržať krok v modernom svete, či už vo voľnočasovej alebo pracovnej sfére ich života[5].

Členenie andragogiky[upraviť | upraviť zdroj]

Všeobecná andragogika[upraviť | upraviť zdroj]

 • študuje sociálno-filozofické rámce vzdelávania a učenia sa dospelých, ciele výchovy a vzdelávania, možnosti a potreby, teoretické koncepcie andragogiky, postavenie dospelého v procese učenia sa a vzdelávania[6].

1. Teoretické disciplíny (oblasti štúdia, ktoré sa zaoberajú teóriou, analýzou, skúmaním abstraktných myšlienok a hlbšiemu porozumeniu ich základných princípov)

 • Teória vzdelávania dospelých  (androdidaktika)
  • skúma zvláštnosti vzdelávania dospelých, vzdelávacie systémy, formovanie a zostavovanie plánov a vzdelávacích programov, problémy realizácie a evaluácie procesu vzdelávania sa a učenia[6]
 • Teória výchovy dospelých
  • skúma otázky vychovávateľnosti dospelých ľudí, ako aj formovanie a utváranie osobnosti dospelého človeka vo funkcionálnom a intencionálnom pôsobení[6]
 • Komparatívna andragogika
  • skúma a porovnáva vybrané problémy vzdelávania a učenia sa dospelých v dvoch alebo viacerých štátoch, v dejinách alebo súčasných súvislostiach a hľadá medzi nimi zhodu alebo rozdiely[6]
 • Dejiny andragogických ideí
  • skúmajú stav a vývoj myšlienok jednotlivých mysliteľov, či kolektívnych snáh jednotlivých sociálnych tried a skupín v daných historických epochách, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania dospelých[6]

2. Aplikované disciplíny (zaoberajú sa praktickým využitím a aplikovaním teoretických znalostí na konkrétne problémy, ktoré boli získané v rámci teoretických disciplín)

 • Profesijná andragogika
  • hlavnou oblasťou je ďalšie vzdelávanie zamestnancov v spoločnostiach rôzneho druhu, profesijne a kariérne poradenstvo, starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov
 • Sociálna andragogika
  • zaoberá sa skúmaním vzťahov medzi sociálnym prostredím a výchovou dospelého človeka
  • je prepojením sociálnej pedagogiky, sociálnej psychológie, teórie výchovy, sociológie a didaktiky
 • Personálna andragogika
  • pokračovanie procesu socializácie, môže ísť ale aj o riadenie ľudských zdrojov
 • Kultúrna andragogika
  • zaoberá sa kultúrou, tradíciami, ktoré ovplyvňujú človeka, zahŕňa to aj procesy inkulturácie, enkulturácie a akulturácie
 • Gerontologická andragogika
  • vzdelávanie seniorov[6]

3. Špeciálne disciplíny (zaoberajú sa rôznymi vzdelávacími oblasťami, ktoré sa špecificky prispôsobujú potrebám dospelých študentov)

 • Vzdelávanie menšín
 • Univerzity tretieho veku
 • Vzdelávanie zvláštnych sociálnych skupín (napr. recidivistov)
 • Vzdelávanie znevýhodnených (handicapovaných ľudí)
 • Vzdelávanie ľudí bez domova[1]

Oblasti akčného pôsobenia (skúmania) andragogiky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. tradičná oblasť skúma:
  • školské vzdelávacie systémy
  • podnikové vzdelávacie systémy
  • záujmové (mimoškolské) vzdelávacie systémy
 2. edukácia so špecifickým zameraním:
 3. oblasť širokej starostlivosti o občanov:

Zložky výchovy dospelého človeka[upraviť | upraviť zdroj]

Filozofia súčasnej andragogiky[upraviť | upraviť zdroj]

Vzdelávanie dospelých vnímame ako celok logicky navzájom pospájaných hypotéz, ktoré by mali vysvetľovať a predpovedať správanie sa jednotlivých fenoménov.

Teórie, ktoré sa postupne rozvinuli v andragogike:

Nové smery v andragogike:

Andragogika na slovenských univerzitách[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b TOMÁNEK, Pavol. Základy andragogiky a rodinnej výchovy pre sociálnych pracovníkov. Brno : Tribun EU, 2013. ISBN 978-80-263-0301-5.
 2. TOMÁNEK, Pavol. Andragogika : teoretické východiská /. [s.l.] : Tribun EU,, 2013. (Vyd. 1..) Dostupné online. ISBN 978-80-263-0348-0.
 3. BENEŠ, Milan. Andragogika. 2. vyd. [s.l.] : Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4824-5.
 4. LOENG, Svein. Various ways of understanding the concept of andragogy. Cogent Education, 2018-01-01, roč. 5, čís. 1, s. 1496643. Dostupné online [cit. 2023-12-14]. ISSN 2331-186X. DOI10.1080/2331186X.2018.1496643. (po anglicky)
 5. a b c VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha : Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1026-9.
 6. a b c d e f g HOTÁR, Viliam S.; PAJTINKA, Ľubomír; ĎURIČ, Ladislav. Výchova a vzdelávanie dospelých: andragogika. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. ISBN 80-08-02814-9.
 7. Vzdelávanie dospelých / [online]. sclib.svkk.sk, [cit. 2024-01-12]. Dostupné online. (Slovak)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]