Audiovizuálny fond

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Sídlo na Grosslingovej 53 v Bratislave

Audiovizuálny fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Dňa 5. novembra 2008 bol schválený zákon o audiovizuálnom fonde, ktorý vstúpil do platnosti od 1. januára 2009. Fond nahradil grantový program Ministerstva kultúry a výrazne rozšíri možnosti aj zdroje podpory.

Audiovizuálny fond poskytuje finančné prostriedky autorom slovenských audiovizuálnych diel a výrobcom slovenských audiovizuálnych diel, osobám na obnovu a rozvoj technologickej základne určenej na výrobu a šírenie audiovizuálnych diel, na uskutočňovanie verejných kultúrnych podujatí v oblasti audiovizuálnej kultúry, na šírenie a prezentáciu audiovizuálnych diel. Fond tiež poskytuje štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku.

Hlavné ciele[upraviť | upraviť zdroj]

 • trvalo udržateľný rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku
 • stabilné finančné zdroje a efektívna administratíva
 • transparentnosť a odbornosť v poskytovaní podpory

Podpora[upraviť | upraviť zdroj]

Audiovizuálny fond finančne podporuje:

 • tvorbu, vývoj, príprav realizácie a výrobu slovenských audiovizuálnych diel
 • tvorbu, vývoj, prípravu realizácie a výrobu hraných, dokumentárnych alebo animovaných slovenských kinematografických diel
 • distribúciu, propagáciu a marketingovú podporu audiovizuálnych diel
 • realizáciu a distribúciu koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský producent koprodukčný podiel
 • festivaly, prehliadky a iné kultúrne aktivity a činnosti subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie a kinematografie na Slovensku a prezentácie a propagácie slovenských audiovizuálnych diel
 • vydania a rozširovania periodických publikácií a neperiodických publikácií z oblasti audiovízie a kinematografie
 • rozvoj technológií v oblasti výroby, rozširovanie, uvádzanie na verejnosť a uchovávanie audiovizuálnych diel na Slovensku
 • rozvoj vzdelávania a odborný výskum v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia
 • workshopy a tréningy pre profesionálov v audiovízii

Spôsob podpory[upraviť | upraviť zdroj]

Audiovizuálny fond poskytuje finančnú podporu vo forme:

 • dotácie
 • štipendia
 • pôžičky

Finančné zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Základom zdrojov fondu je spojenie verejných financií (štátny rozpočet) a príspevkov od neštátnych subjektov, ktoré vo svojom podnikaní používajú audiovizuálne diela:

 • verejnoprávna televízia (5 % z príjmov za reklamu a telenákup),
 • súkromné televízie (2% z príjmov za reklamu a telenákup),
 • prevádzkovatelia kín (0,03 EUR za každú predanú vstupenku),
 • distributéri audiovizuálnych diel (1% z príjmov za distribúciu audiovizuálnych diel okrem príjmov z kín),
 • prevádzkovatelia retransmisie (1% z príjmov za poskytovanie retransmisie).

Platí pritom zásada, že príspevok štátu nesmie byť nižší ako celková suma príspevkov od neštátnych subjektov.

Orgány fondu[upraviť | upraviť zdroj]

Základom rozdelenia právomocí je štruktúra orgánov fondu:

Rada[upraviť | upraviť zdroj]

Rada má deväť členov (z toho jeden predseda a podpredseda), ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky. Funkčné obdobie vymenovaného člena rady je šesť rokov. Rada je štatutárnym orgánom fondu, koná v jeho mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti riaditeľa alebo dozornej komisie. Rozhoduje najmä o strategických cieľoch, prioritách a kritériách podpory, aj o spôsobe jej poskytovania. Rovnomerné zastúpenie v rade majú všetci prispievatelia, príjemcovia podpory a ministerstvo kultúry.

Zloženie rady a členstvo v rade[upraviť | upraviť zdroj]

 • Miloslav Luther - predseda rady, za oblasť tvorby slovenských audiovizuálnych diel, členom od 30.03.2009 do 29.03.2015
 • Robert Ťavoda - podpredseda rady, za oblasť poskytovania retransmisie, členom od 30.03.2009 do 29.03.2015
 • Ľubomír Čechovič - za oblasť nezávislých producentov v audiovízii, členom od 19.09.2011 do 18.09. 2017
 • Ľuba Féglová - za oblasť distribúcie audiovizuálnych diel, členkou od 25.01.2011 do 24.01.2016
 • Marta Gajdošíková - za oblasť televízneho vysielania vysielateľom zriadeným zákonom, členkou od 30.03.2009 do 29.03.2015
 • Tomáš Kamenec - za oblasť televízneho vysielania vysielateľmi oprávnenými vysielať na základe licencie,členom od 30.03.2009 do 29.03.2015
 • Petronela Kolevská - za oblasť nezávislých producentov v audiovízii, členkou od 30.03.2009 do 29.03.2015
 • Jelena Paštéková - za oblasť tvorby slovenských audiovizuálnych diel, členkou od 30.03.2009 do 29.03.2015
 • Anton Škreko - členom od 30.07.2012 do 29.07.2018

Dozorná komisia[upraviť | upraviť zdroj]

Dozorná komisia je samosprávnym kontrolným orgánom fondu, ktorý najmä dohliada na výkon činnosti fondu podľa príslušných právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu a ktorý vykonáva pravidelnú kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu a nakladania s majetkom fondu. Má troch členov, z ktorých dvoch volí rada a jedného menuje minister kultúry.

Zloženie dozornej komisie Audiovizuálneho fondu[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ivana Magdolenová Joríková - predsedníčka, funkčné obdobie od 10.10.2011 do 09.10.2015
 • Ivan Peschl, funkčné obdobie od 27.08.2009 do 26.08.2017
 • Ľubica Vondrová, funkčné obdobie od 27.08.2009 do 26.08.2017

Riaditeľ[upraviť | upraviť zdroj]

Riaditeľ je výkonným orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene v rozsahu poverenia radou a rozhoduje o všetkých veciach v pôsobnosti fondu, ktoré nie sú podľa zákona vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady alebo dozornej komisie. Pôsobnosť riaditeľa je určená zákonom a poverením rady.

 • Rada Audiovizuálneho fondu dňa 7. mája 2009 zvolila doc. PhDr. Martina Šmatláka za riaditeľa Audiovizuálneho fondu na funkčné obdobie piatich rokov, ktoré sa začalo dňom zvolenia.
 • Rada Audiovizuálneho fondu dňa 29. apríla 2014 zvolila Doc. PhDr. Martina Šmatláka za riaditeľa Audiovizuálneho fondu na ďalšie päťročné funkčné obdobie.

Odborné komisie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Odborné komisie sú poradnými orgánmi fondu, zriaďujú sa za účelom odborného, transparentného a nezávislého posúdenia každej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov fondu.
 • Posudzujú jednotlivé žiadosti a vydávajú záväzné stanovisko pre výšku a formu poskytnutia podpory. Je to praktický výkon podpornej činnosti fondu. Rozdelenie finančných prostriedkov fondu na konkrétne projekty je výsledkom práce odborných komisií a ich členov (členov vymenúva rada). Je to zároveň aj ich odborná zodpovednosť voči verejnosti za to, čo v audiovízii na Slovensku vznikne s podporou verejných zdrojov.
 • Základný počet členov jednotlivých odborných komisií, ktorí sa zúčastňujú na hodnotení žiadostí, je určený v štruktúre podpornej činnosti fondu. Konkrétne zloženie každej odbornej komisie zohľadňuje zastúpenie všetkých jednotlivých odborno-profesijných skupín. To je zárukou komplexného posúdenia žiadostí podľa určených hodnotiacich kritérií.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°08′42″S 17°07′12″V / 48,145062°S 17,11988°V / 48.145062; 17.11988