Cesta (stavba)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Cesta môže byť:

 • v širšom zmysle: a) akýkoľvek upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov [1][2], b) pozemná komunikácia (t. j. účelová komunikácia + miestna komunikácia + cesta v užšom zmysle (vrátane rýchlostnej cesty) + diaľnica) [3][4] - ako synonymum pozemnej komunikácie sa výraz cesta používa aj v zákone č. 315/1996 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách (ako legislatívna skratka) [5]
 • v užšom zmysle (podľa cestného zákona, t.j. zákona č. 135/1961 Zb., a podľa STN 73 6100): pozemná komunikácia iná než diaľnica, miestna komunikácia alebo účelová komunikácia. [6], t. j. „cestná komunikácia“ [=“pozemná komunikácia určená na premávku cestných vozidiel prevažne v extraviláne, ktorej charakteristickým znakom je spevnená vozovka s krajnicou“], ktorá je „určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením“ [7]

Cesta v užšom zmysle (t. j. podľa cestného zákona a STN 73 6100)[upraviť | upraviť zdroj]

Pod pojem cesta spadajú aj pozemné komunikácie mimo súvisle zastavaného územia alebo územia určeného na zastavanie, ktoré spájajú železničné stanice, terminály kombinovanej dopravy, letiská pre pravidelnú verejnú dopravu a verejné prístavy s diaľnicami a cestami, ak neslúžia ako účelové komunikácie prevažne na prevádzku alebo na správu týchto zariadení. [8]

Podľa vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, sa cesty delia na[9] :

 • a) cesty I. triedy, ktoré majú význam pre medzinárodnú, celoštátnu alebo republikovú dopravu; označujú sa číslami od 1 do 99,
 • b) cesty II. triedy, ktoré majú význam pre dopravu medzi krajmi a okresmi; označujú sa číslami od 100 do 999,
 • c) cesty III. triedy, ktoré majú miestny význam pre účelné doplnenie cestnej siete; označujú sa štvormiestnymi číslami[10].

Podľa cestného zákona a STN 73 6100 môže mať cesta formu rýchlostnej cesty (starší názov: cesta pre motorové vozidlá) [11][12], resp. podľa vyhlášky č. 35/1984 formu rýchlostnej komunikácie [13][14]. Treba poznamenať, že napriek tomu, že cestný zákon aj STN 73 6100 definujú rýchlostnú cestu ako formu (špeciálny typ) cesty, v cestnom zákone aj v STN 73 6100 sa na niektorých miestach pri vymenúvaní uvádzajú rýchlostné cesty ako pojem popri pojme cesta, čiže ako keby pojem cesta nezahŕňal rýchlostnú cestu [15][16].

Cesta musí byť zaradená do cestnej siete. O zaradení pozemnej komunikácie do cestnej siete rozhoduje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. [17] Evidencia cestnej siete je súčasťou centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií (CTEPK), ktorú vedie Slovenská správa ciest. [18]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. cesta. In: Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Veda a Encyklopedický ústav SAV, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell - Czy), s. 525.
 2. cesta. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
 3. cesty. In: Encyklopédia Slovenska 1. zväzok A – D. Bratislava: Veda, 1977. S. 317
 4. §1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.
 5. §2 zákona č. 315/1996 Zb.
 6. §1 ods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.
 7. STN 73 6100, dostupné online [1], prístup 2017-06-20
 8. § 4a ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb.
 9. § 3 vyhlášky č. 35/1984
 10. SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST. Prečíslovanie CK - cesty III. triedy | cdb.sk [online]. www.cdb.sk, [cit. 2017-06-21]. Dostupné online.
 11. § 4a ods. 4, § 1 ods. 2, príloha č. 2 zákona č. 135/1961 Zb. (v spojení s § 144 zákona č. 8/2009 Zb.)
 12. Definícia rýchlostnej cesty v STN 73 6100
 13. § 3 vyhlášky č. 35/1984
 14. cesta. In: Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Veda a Encyklopedický ústav SAV, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell - Czy), s. 525.
 15. § 3h ods. 1, § 6 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb.
 16. Definícia pozemnej komunikácie v STN 73 6100
 17. § 3 písm. d zákona č. 135/1961 Zb.
 18. Centrálna technická evidencia pozemných komunikácií (CTEPK) [online]. softec.sk, [cit. 2017-06-20]. Dostupné online.