Cesta (stavba)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Cesta môže byť:

 • v širšom zmysle:
 • v užšom zmysle (podľa cestného zákona, t.j. zákona č. 135/1961 Zb., a podľa STN 73 6100): pozemná komunikácia iná než diaľnica, miestna komunikácia alebo účelová komunikácia[6], t. j. „cestná komunikácia určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením“[7]
 • (pravdepodobne bohemizmus[8]:) miestna alebo účelová komunikácia nižšieho rádu, ktorá je buď nespevnená alebo je spevnená (len) nezhutneným materiálom[9][10]

Terminológia[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenské historické názvy cesty v užšom zmysle boli:

 • najstaršie názvy: hradská alebo hradská cesta[11][12][13][14] alebo silnica (Termíny hradská (cesta) a silnica ale niekedy zahŕňali aj obecné cesty, teda miestne komunikácie, t. j. tieto termíny sa niekedy chápali ako akékoľvek verejné spevnené pozemné komunikácie. Termín hradská zas niekedy naopak v užšom zmysle znamenal len štátnu [t.j. nie župnú, vicinálnu ani obecnú] cestu a silnica len štátnu a župnú cestu (takto napr. v tomto texte[15]).)[13][16][17][18][19][20][15];
 • koniec 19. stor. – 1949: štátna cesta + krajinská cesta (resp. do roku 1928 župná cesta) + vicinálna cesta[21]
 • v rokoch 1949 – 1961: štátna cesta (v českom znení zákona: „státní silnice“)[22][23][pozn 1];
 • v rokoch 1961 – 1996: automobilová cesta alebo skrátene cesta (v českom znení zákona je použitý len výraz „silnice“, v slovenskom znení zákona je použitý striedavo výraz „automobilová cesta“ a „cesta“);[26]

Cesta v užšom zmysle (t. j. podľa cestného zákona a STN 73 6100)[upraviť | upraviť zdroj]

Pod pojem cesta spadajú aj pozemné komunikácie mimo súvisle zastavaného územia alebo územia určeného na zastavanie, ktoré spájajú železničné stanice, terminály kombinovanej dopravy, letiská pre pravidelnú verejnú dopravu a verejné prístavy s diaľnicami a cestami, ak neslúžia ako účelové komunikácie prevažne na prevádzku alebo na správu týchto zariadení. [27]

Podľa vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, sa cesty delia na[28] :

 • a) cesty I. triedy, ktoré majú význam pre medzinárodnú, celoštátnu alebo republikovú dopravu; označujú sa číslami od 1 do 99,
 • b) cesty II. triedy, ktoré majú význam pre dopravu medzi krajmi a okresmi; označujú sa číslami od 100 do 999,
 • c) cesty III. triedy, ktoré majú miestny význam pre účelné doplnenie cestnej siete; označujú sa štvormiestnymi číslami[29].

Podľa cestného zákona a STN 73 6100 môže mať cesta formu rýchlostnej cesty (starší názov: cesta pre motorové vozidlá) [30][31], resp. podľa vyhlášky č. 35/1984 formu rýchlostnej komunikácie [28][1]. Treba poznamenať, že napriek tomu, že cestný zákon aj STN 73 6100 definujú rýchlostnú cestu ako formu (špeciálny typ) cesty, v cestnom zákone aj v STN 73 6100 sa na niektorých miestach pri vymenúvaní uvádzajú rýchlostné cesty ako pojem popri pojme cesta, čiže ako keby pojem cesta nezahŕňal rýchlostnú cestu [32][33].

Cesta musí byť zaradená do cestnej siete. O zaradení pozemnej komunikácie do cestnej siete rozhoduje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. [34] Evidencia cestnej siete je súčasťou centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií (CTEPK), ktorú vedie Slovenská správa ciest. [35]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Hoci text zákona č. 147/1949 Zb. hovorí len o štátnych cestách a dodáva, že sa delia na tri triedy, dobový Technický naučný slovník, ktorý cituje odborné zdroje z rokov 1955 – 1958, používa termín(y) štátna cesta a miestna cesta, keďže delí komunikácie mimo sídelných útvarov (popri diaľniciach, poľných a lesných cestách, chodníkoch a cestičkách) na „státní silnice I. třídy“, „státní silnice II. třídy“ a „místní silnice (též silnice III. třídy)“. Termín „místní silnice“ tu nezodpovedá miestnym komunikáciám, ale je to cesta „spájajúca poľnohospodárske strediská, strediská výkupu a služieb, okresné mestá s osídlenými miestami okresu.“ [24]. Treba dodať, že na inom mieste v tom istom zdroji je uvedené rovnaké delenie pozemných komunikácií, aké sa používa ešte aj dnes (teda delenie na „dálnice, silnice, místní komunikace, účelová komunikace“). [25].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b cesta. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 525.
 2. cesta. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 85-86.
 3. cesty. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok I. A – D. Bratislava : Veda, 1977. 624 s. S. 317.
 4. §1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.
 5. §2 zákona č. 8/2009 Z.z.
 6. §1 ods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.
 7. STN 73 6100, dostupné online [1], prístup 2017-06-20
 8. Porovnaj napr. prvú definíciu uvedenú v hesle „cesta“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka (cesta je definovaná ako pozemná komunikácia) a v Slovníku spisovného jazyka českého (cesta je definovaná ako úzka pozemná komunikácia pre chodcov a malé povozy)
 9. cesta in: Slovník územního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [2] (resp. http://www.uur.cz/slovnik2/slovnik-ur-20161201.pdf 39), prístup 2017-06-23
 10. ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic z roku 1965, dostupné online [3] (Poznámka: Táto norma už od roku 1984 nie je platná; v českých ani slovenských zneniach normy od roku 1984 sa už definícia cesty v tomto najužšom význame nenachádza, ale nie je ani priamom nahradená inou definíciou)
 11. hradský (0587). In: Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. dostupné online (pôvodne: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893).
 12. hradská. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok H – L. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 13. a b silňica. In: BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 14. hradská. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 518. ; hradský. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 518.
 15. a b MIKUŠA, J.: Poznámky k inkastrovaniu ciest na Slovensku, In: Zeměměričský věstník, XXVI. ročník, 5. 1. 1938, str. 6, dostupné online [4]
 16. silnica. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok V (R-rab — Š-švrkotať). Bratislava : Veda, 2000. 690 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0628-7.
 17. MASÁR, I.: Slovo silnica v slovenskom odbornom názvosloví. In: Československý terminologický časopis, ročník II, 1963, č. 3, s. 184-188, dostupné online [5] (Poznámka: Pochybnosti autora tohto článku o „slovenskosti“ slova silnica sú medzičasom pre staršiu terminológiu vyvrátené heslom silnica v Historickom slovníku slovenského jazyka.)
 18. PETROVSKÝ, Alexander. Slovník železničnej prepravnej prevádzky. [Diel] 1, Technická základňa. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969. S. 44.
 19. Československo-XVII. Doprava In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 1. A – Č. Praha: Československý kompas, 1925. s. 1090
 20. silnice. In:Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 23. díl Schlossar-Starowolski. Praha: J. Otto, 1905.
 21. Zdroje pozri v článku štátna cesta (Slovensko)
 22. zákon č. 147/1949 Zb.
 23. PETROVSKÝ, Alexander. Slovník železničnej prepravnej prevádzky. [Diel] 1, Technická základňa. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969. S. 44. (Poznámka: V čase, keď táto kniha vyšla už cestný zákon 8 rokov používal termín iný, a to „automobilová cesta“)
 24. komunikace. In: Technický naučný slovník G – L. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1962. s. 421-422.
 25. silnice. In: Technický naučný slovník Pr – Š. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1963. s. 394.
 26. zákon č. 135/1961 Zb. (znenie z rokov 1961 – 1996); zákon č. 135/1961 Sb. (znenie z roku 1961)
 27. § 4a ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb.
 28. a b § 3 vyhlášky č. 35/1984
 29. SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST. Prečíslovanie CK - cesty III. triedy | cdb.sk [online]. www.cdb.sk, [cit. 2017-06-21]. Dostupné online.
 30. § 4a ods. 4, § 1 ods. 2, príloha č. 2 zákona č. 135/1961 Zb. (v spojení s § 144 zákona č. 8/2009 Zb.)
 31. Definícia rýchlostnej cesty v STN 73 6100
 32. § 3h ods. 1, § 6 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb.
 33. Definícia pozemnej komunikácie v STN 73 6100
 34. § 3 písm. d zákona č. 135/1961 Zb.
 35. Centrálna technická evidencia pozemných komunikácií (CTEPK) [online]. softec.sk, [cit. 2017-06-20]. Dostupné online.