Preskočiť na obsah

Informačná veda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Informačná veda (angl. information science), alebo aj knižničná a informačná veda (angl. library and information science) je v najširšom ponímaní veda o informácií (napríklad fyzikálnej, biologickej, kultúrnej). V užšom ponímaní ide o vedu interdisciplinárneho charakteru, ktorá sa zaoberá zákonitosťami procesov vzniku, spracovania, merania, kódovania, ukladania, transformácie, distribúcie a recepcie informácií v spoločnosti.[1]

História informačnej vedy[upraviť | upraviť zdroj]

Existuje niekoľko pohľadov na vznik informačnej vedy. Už v roku 1971 Harmon vo svojom článku vychádzal, že informačná veda vznikla z dokumentácie (dokumentaristiky) a to približne v roku 1985.[2] Na základe tohto článku boli neskôr stanovené tri základné vývojové fázy informačnej vedy, ktoré môžeme rozdeliť na:

 • Obdobie formovania informačnej vedy (1895 – 1945),
 • Obdobie vnútorného zjednocovania a upevňovania informačnej vedy (1945 – 1970),
 • Obdobie dozrievania informačnej vedy (od začiatku 70. rokov dodnes).[3]

Obdobie formovania informačnej vedy[upraviť | upraviť zdroj]

V tomto období prevládali dva významné vývojové prúdy ľudského poznania a to humanitný a sociálny a matematicko-technický.[3] Humanitný a sociálny prúd je úzko spätý s metodikami a teóriami súvisiacimi s prácou knižníc, archívov a iných pamäťových inštitúcií. Druhý prúd matematicko-technický, ktorý je úzko spätý s kybernetikou, sa začal rozvíjať najmä v 20. storočí.

Obdobie vnútorného zjednocovania a upevňovania informačnej vedy[upraviť | upraviť zdroj]

Obdobie vnútorného zjednocovania informačnej vedy je prepojené najmä s búrlivým rozvojom kybernetiky, ktorý nastal po druhej svetovej vojne, na konci 40. rokoch. Na rozvoji kybernetiky sa najviac podieľali Norbert Wiener a Artur Rosenbulth. Ďalšími významnými predstaviteľmi tohto obdobia boli Claude Shannon a Warren Weaver, ktorí priniesli matematickú teóriu informácie a komunikácie.[4]

S nástupom kybernetiky a postupným využívaním počítačov, sa začína objavovať aj pojem informačný prieskum, ktorý sa stal súčasťou vznikajúcej informačnej vedy. Prvýkrát spomenul pojem informačný prieskum Calvin Mooers v roku 1951.[5]

V druhej polovici 20. storočia prichádza k rozdielnemu označovaniu činnosti súvisiacou so spracovaním dokumentov v Európe a USA. V Európe sa využíva označenie dokumentácia, čomu prispelo aj vydanie Bradfordovej knihy „Documentation“.[3] Zatiaľ čo v Európe pretrvával konzervatívny prístup k označovaniu spracovania dokumentov, v USA sa začalo využívať označenie „informácia“ či vyhľadávanie informácií.

Zatiaľ čo v USA sa začína rozširovať pojem informačná veda, v západnej Európe sa ešte stále využíva pojem dokumentácie, pričom postupne sa prechádza na označenie „informácia“ tak ako v USA, čo bolo spôsobené ovplyvnením vývoja informačnej vedy v Európe vývojom v USA. Vývoj informačnej vedy v Európe neovplyvnil len vplyv vývoja v USA, ale bol ovplyvnení aj rozdelením Európy na tzv. Západný a Východný blok. Vo Východnom bloku (nazývanom aj Socialistický blok) bol odlišný pohľad na vývoj informačnej vedy.[3]

Obdobie dozrievania informačnej vedy[upraviť | upraviť zdroj]

Obdobie dozrievania informačnej vedy prebieha od 70. rokov dvadsiateho storočia až po súčasnosť. Je poznačené najmä výrazným nárastom rôznych druhov dokumentov, medzi ktoré môžeme zaradiť aj televízne vysielanie, rádiové vysielanie, vedecké publikácie a podobne. Tento prudký nárast informácií je prejavom informačnej explózie, ktorá opätovne prišla v dvadsiatom storočí s rozšírením nových masovo komunikačných kanálov a s príchodom počítačov.[6]

Disciplíny informačnej vedy[upraviť | upraviť zdroj]

Stanovenie pevných disciplín informačnej vedy nie je jednoduché, existuje viacero pohľadov. V roku 1970 prof. Tefko Saracevic, ktorý patril k významným autorom v období formovania informačnej vedy, stanovil delenie informačnej vedy na nasledujúce základné disciplíny:[7]

 • Hlavné javy
  • Pojem informácia
  • Komunikačné procesy
  • Pojem relevancia
 • Informačné systémy
  • Štruktúra
  • Akvizičné procesy
  • Sprístupňovanie informácií
  • Organizácia informačných fondov
  • Spracovanie dotazov a vyhľadávania
  • Rozširovanie informácií
 • Hodnotenie informačných systémov
  • Ľudské faktory
  • Overovanie
  • Ekonomika a vývoj

Prof. Jela Steinerová, ktorá patrí na Slovensku k popredným odborníkom v danom odbore,[8] rozlišuje v súčasnosti štyri základné tematické piliere informačnej vedy:

 • informačný prieskum (angl. information retrieval)
 • informačné správanie (angl. human information behaviour)
 • bibliometria, infometria a scientometria
 • digitálne knižnice a informačné systémy[9]

Podľa Steinerovej ovplyvnili vývoj informačnej vedy tri „revolúcie“, a to kognitívna revolúcia, interakčná revolúcia a relevančná revolúcia.[4] Kognitívne prvky sú dôležité v informačnej vede z dôvodu pochopenia myslenia človeka, interakčné prvky súvisia so zapojením používateľov do tvorby informácií a relevantnosť súvisí najmä s narastajúcim elektronickým prostredím. Na základe týchto revolúcií v informačnej vede vznikli takzvané obraty informačnej vedy, ktoré predstavujú zmenu smerovania informačnej vedy.[4] Počas vývoja informačnej vedy môžeme hovoriť o nasledovných obratoch: používateľský obrat, kognitívny obrat, lingvistický obrat a v poslednom období sa rozoznáva aj „kontextový“ obrat.[4] Novými trendmi knižničnej a informačnej vedy sú napríklad informačná gramotnosť, informačná etika či digitálna veda.[9]

Výskum informačnej vedy na vysokých školách[upraviť | upraviť zdroj]

Výskumu informačnej vedy sa venuje vo svete viacero vysokých škôl a univerzít ako napríklad:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. KTD - Úplné zobrazení záznamu [online]. aleph.nkp.cz, [cit. 2017-04-03]. Dostupné online.
 2. HARMON, Glynn. On the evolution of information science. Journal of the American Society for Information Science, 1971-07-01, roč. 22, čís. 4, s. 235 – 241. Dostupné online [cit. 2017-04-03]. ISSN 1097-4571. DOI10.1002/asi.4630220402. (po anglicky)
 3. a b c d CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy.. 2.. vyd. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1037-x Chybné ISBN. S. 233.
 4. a b c d STEINEROVÁ, Jela. KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA [online]. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, [cit. 2017-04-03]. Dostupné online.
 5. STEINEROVÁ, Jela. Vyhľadávanie informácií a organizácia poznania v elektronickom prostredí. [online]. Stimul, 2010, [cit. 2017-04-03]. Dostupné online.
 6. ITLib > Teoretické aspekty problematiky vplyvu médií na informačné preťaženie človeka [online]. itlib.cvtisr.sk, [cit. 2017-04-03]. Dostupné online.
 7. TEFKO, Saracevic. Introduction to information science. 1970. vyd. New York : R.R. Bowker Co..
 8. Profily aktuálnych členov katedry [online]. fphil.uniba.sk, [cit. 2017-04-03]. Dostupné online.
 9. a b STEINEROVÁ, Jela. Problémy metodológie informačnej vedy [online]. Univerzita Komenského v Bratislave, 12.3.2014, [cit. 2022-04-05]. Dostupné online.
 10. School of Information Sciences | University of Pittsburgh [online]. www.ischool.pitt.edu, [cit. 2017-04-03]. Dostupné online.
 11. Library & Information Science research [online]. City, University of London, [cit. 2017-04-03]. Dostupné online. (po anglicky)
 12. Department of Information Science Research [online]. www.otago.ac.nz, [cit. 2017-04-03]. Dostupné online. (po anglicky)
 13. Library and Information Science (LIS) specialization | University of Michigan School of Information [online]. www.si.umich.edu, [cit. 2017-04-03]. Dostupné online. Archivované 2016-11-14 z originálu. (po anglicky)
 14. Katedra knižničnej a informačnej vedy [online]. fphil.uniba.sk, [cit. 2017-04-03]. Dostupné online.