Ján Letz

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ján Letz
slovenský filozof, univerzitný profesor
Biografické údaje
Narodenie23. január 1936
Žilina
Úmrtie21. november 2021 (85 rokov)
Dielo

Prof. Ing. Ján Letz, PhD. (* 23. január 1936, Žilina – † 21. november 2021[1]) bol slovenský filozof a univerzitný profesor, tvorca experienciálno-evolučnej a kreačno-evolučnej filozofie.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Pochádza z rodiny slovenského jazykovedca a pedagóga Bela Letza. Jeho strýkom je slovenský spisovateľ Štefan Letz. Po absolvovaní ľudovej školy a gymnázia v rodisku v roku 1953 študoval na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave a posledné dva roky na Vysokej škole chemickej v Prahe, kde roku 1958 promoval na inžiniera chémie. Od roku 1960 pracoval ako výskumník vo Výskumnom ústave káblov a izolantov v Bratislave. V roku 1971 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z problematiky znášanlivosti zmesí polymérov v pevnej fáze. Od roku 1973 sa postupne rekvalifikoval na problematiku výskumu a vedy na vysokých školách a od roku 1976 pôsobil ako výskumný a od roku 1982 ako samostatný vedecký pracovník v tejto oblasti, hlavne na Ústave rozvoja vysokých škôl SSR až do roku 1990.

Počas politického odmäku, v rokoch 19681969, mohol niekoľko článkov publikovať aj z filozofickej a náboženskej problematiky. Koncom roku 1969 vyšiel vo vydavateľstve Tatran vo veľkom náklade preklad knihy W. Kellera A Biblia má predsa pravdu, na ktorom významne participoval. Počas rokov 1970 – 1989 vydal samizdatom 40 väčších filozofických a náboženských prác (zborníkov. súborov štúdií, portrétov mysliteľov a monografií). Pracoval v redakcii samizdatového časopisu Radosť a nádej (1986 – 1989).

Od 1. novembra 1990 sa na základe konkurzu stal vedúcim novozaloženej Katedry humanistiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a od roku 1994 viedol Katedru etiky a sociálnej práce na Fakulte humanitných vied UKF v Nitre. V rokoch 1992 – 2006 bol členom redakčného kolégia časopisu Filozofia. Na Trnavskej univerzite pôsobil ako člen Akademického senátu (1992 – 1993), ako prodekan pre vedu a výskum (1994 – 2000), ako prorektor pre vedu a výskum (2001 – 2004) a opäť ako prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium (2005 – 2006). V roku 1996 založil a do roku 2006 viedol Katedru filozofie.

Od roku 1990 napísal a publikoval 18 monografií a cca 260 statí v časopisoch a zborníkoch, z toho 140 pôvodných vedeckých prác. Na docenta filozofie sa habilitoval roku 1994 prácou Teória poznania a za univerzitného profesora filozofie bol vymenovaný v roku 1997. Od roku 1997 zostavoval a vydával zborník Acta Philosophica Tyrnaviensia.

Ako pedagóg mohol aktívne pôsobiť až od roku 1990. Prednášal a garantoval na magisterskom a neskôr aj na bakalárskom štúdiu najmä tieto predmety: Úvod do filozofie, Filozofická propedeutika, Teória poznania, Ontológia, Filozofická antropológia, Filozofia transcendencie, Súčasné metafyziky, Dejiny kresťanskej filozofie 20. storočia, a to postupne na týchto fakultách: Prírodovedecká fakulta UK, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Fakulta humanistiky a Filozofická fakulta, ako aj Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Na doktorandskom štúdiu vyučoval od roku 2008 tieto predmety: Teória poznania s osobitným zreteľom na humanitné a duchovné vedy a Metodológia výskumu v oblasti systematickej filozofie. Viedol 13 doktorandov, z ktorých 10 priviedol k úspešnej obhajobe.

Vo svojom bádaní vo filozofii sa zameriaval predovšetkým na tieto oblasti: a) Systematická filozofia: filozofia v jej mnohých podobách a identite, experienciálno-evolučná teória poznania, kreačno-evolučná ontológia, kreačno-evolučná, kenotická a pneumatická antropológia, personalistická antropológia, filozofia osoby a osobnosti, transcendentálno-dialogický koncept slobody, princípovo a experienciálne konštituovaná celostná metafyzika, filozofická kristológia; b) Dejiny filozofie: tomizmus a novotomizmus 20. a 21. storočia, M. Blondel a blondelizmus, P. Teilhard de Chardin a teilhardizmus, personalistická filozofia, kresťanská filozofia 20. a 21. storočia ako celok, slovenská kresťanská filozofia 20. a 21. storočia,

Je nositeľom Pamätnej medaily Trnavskej univerzity (2004) za vynikajúce zásluhy pre rozvoj Trnavskej univerzity, Ceny Fra Angelica (2009) za príspevok pre rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku, Ceny "Fides et Ratio" (2011) za prínos pre dialóg medzi vierou a vedou, Ceny Antona Hajduka za vynikajúce výsledky tvorivej činnosti (2012) a čestného titulu "profesor emeritus" za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania (2013).[1]

Knižné publikácie[upraviť | upraviť zdroj]

Monografie[upraviť | upraviť zdroj]

(http://fff.truni.sk/index.php?mod=publication&detail=166)

(http://fff.truni.sk/userdata/publications/letz_antropologia.pdf Archivované 2016-03-04 na Wayback Machine)

Súbory štúdií[upraviť | upraviť zdroj]

 • Filozofické štúdie I. Myslenie a poznávanie v ich evolučnej premene. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2015, 406 s. ISBN 978-80-8082-824-0
 • Filozofické štúdie II.  Človek v jeho jedinečnosti a premenách. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2015, 458 s. ISBN 978-80-8082-825-7
 • Filozofické štúdie III. Bytie v jeho otvorenosti a transcendencii. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2015, 476 s. ISBN 978-80-8082-859-2

Rozhovory[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ján Letz – Ladislav Tkáčik: Dve ohniská siločiar života. Trmava : Filozofickáfakulta TU, 2016, 88 s. ISBN 978-80-8082-947-6
 • Rozhovory s profesorom Jánom Letzom. V zrkadlení jeho života a myslenia. Bratislava : PostScriptum, 2017, 227 s. ISBN 978-80-201789567-64-5

Editorstvo a autorstvo v zborníkoch Acta Philosophica Tyrnaviensia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Chápanie osoby v kresťanskej filozofii. Zborník príspevkov interných pracovníkov Katedry filozofie. Trnava : FH TU, 1997, 80 s. (LETZ, J.: Úvod, s. 7 – 10; *Chápanie osoby človeka v kreačno-evolučnej a pneumatologickej antropológii, s. 55 –70). - A. Ph. T. 1 ISBN 80-88774-32-2
 • Personálna identita človeka. Zborník vedeckých štúdií interných pracovníkov Katedry filozofie. Trnava : FH TU, 1998, 105 s. (LETZ, J.: Úvod, s. 7 – 10; Existenciálno-personálna sebaidentifikácia človeka v jeho ontogenetickom utváraní, s. 89 – 98). - A. Ph. T. 3 ISBN 80-88774-45-4
 • Problémy personálnej sebaidentifikácie v súčasnej kultúre. Zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry filozofie, konaného dňa 9. decembra 1999 na Fakulte humanistiky TU. Trnava : FH TU, 1999, 127 s. (LETZ, J.: Úvod, s. 7 – 9; Naliehavá potreba celostnej identity súčasného človeka, s. 105 –114) - A. Ph. T. 4 ISBN 80-88774-63-2
 • Osobnosť človeka v jej duchovnej dimenzii. Zborník vedeckých štúdií interných pedagógov Katedry filozofie. Trnava : FH TU, 2000, 120 s. (LETZ, J.: Úvod, s. 7 – 10. Pôvod, povaha a význam duchovna v osobnosti človeka, s. 77 – 90). - A. Ph. T. 5 ISBN 80-88774-91-8
 • Fundamentálna úloha lásky v dialógu medzi civilizáciami. Zborník z medzinárodného kolokvia, Sázava 13 – 15. 7. 2001. Trnava : FH TU, 2001, 86 s. (LETZ, J.: Láska ako základný činiteľ dialógu medzi rôznymi náboženstvami a kultúrami, s. 11 – 19 a Úloha ontologickej dimenzie lásky v otázke dialógu medzi náboženstvami a kultúrami, s. 30 – 46.). - A. Ph. T. 6 ISBN 80-89074-08-1
 • Aktuálne otázky filozofického personalizmu s výhľadom do budúcnosti. Zborník zo zasadania I. sekcie medzinárodnej vedeckej konferencie Problémy a perspektívy filozofických, humanitných a sociálnych vied, Modra-Harmónia 29. - 30. apríla 2002. Trnava : FH TU, 2002, 104 s. (LETZ, J.: Úvod, s. 7 a Závery zo sekcie I, s. 103 – 104). - A. Ph. T. 7 ISBN 80-89074-34-0
 • Minulé a súčasné podoby personalistickej filozofie. Trnava : FH TU, 2003, 231 s. (LETZ, J.: Úvod, s. 7 – 10, Dialogický personalizmus a jeho aktuálnosť, s. 36 – 89, Perspektívnosť kresťanskej filozofie a teológie v možnostiach trinitárnej ontológie a metafyziky, s. 217 – 231). - A.Ph.T. 8 ISBN 80-90074-79-0
 • Za personalistickú kultúru. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Katedry filozofie, konanej dňa 23. septembra 2004 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Trnava : TUT, 2004, 226 s. (LETZ, J.: Úvod, s. 9-10, Na ceste k novému konceptu personalistickej metafyziky, s. 113 – 136, Závery z konferencie, s. 225 – 227) - A. Ph. T. 9 ISBN 80-89074-98-7 (tiež in formáte PDF)
 • Čas, večnosť a bezčasie v horizonte personálneho bytia. Trnava : FF TU, 2004, 130 s. (LETZ, J.: Úvod, s. 9 – 10 a Pochopy času, bezčasia a večnosti odvíjané z pohľadu kreačnej evolúcie, s. 28 – 41.). - A. Ph. T. 10 ISBN 80-8082-010-4 (tiež vo formáte PDF)
 • Muža žena z personalistického hľadiska. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry filozofie, konanej 14. októbra 2005 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Trnava : TUT, 2005, 192 s. (LETZ, J.: Úvod, s. 9 –11 a Existuje ontologický základ pre reálnu diferenciu medzi ženskou a mužskou osobou? s. 160 – 168). - A. Ph. T. 11 ISBN 80-8082-043-0
 • Filozofia na Trnavskej univerzite v Trnave. Jubilejný zborník k sedemdesiatinám prof. Ing. Jána Letza, PhD. Trnava : FF TU, 2006, 119 s. (HREHOVÁ, H.: Zo života a diela prof. Ing. Jána Letza, PhD., s. 13 – 18; LETZ, J.: K obsahovému zameraniu filozofie na Filozofickej fakulte TU, s. 19 – 22; O jubilantovi, s. 27 – 117) - A. Ph. T. 12 ISBN 80-8082-091-0
 • Poslanie filozofie na univerzite v súčasnej dobe. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie katedry. Trnava : FF TU, 2007, 152 s. (LETZ, J.: Účinnosť filozofie na univerzite, 19 – 26), náklad 200 výtlačkov. ISBN 978-80-8082-168-5 - A. Ph. T. 13
 • (eds. S. GÁLIK): Človek, kultúra, mystika. Zborník z medzinárodného vedeckého kolokvia (Trnava, FF TU, 7. 5. 2008). Trnava : Filozofická fakulta TU, 2008, 150 s. (LETZ, J.: Úvod, s. 9 – 14, Mystické predispozície a vlohy v štruktúre osobnosti a možnosti ich rozvoja, 87 – 89). - ISBN 978-80-8082-226-2 - A. Ph. T. 14
 • (eds. R. A. SLAVKOVSKÝ): Významné koncepty slobody v dejinách a v súčasnej dobe. Zborník z medzinárodného vedeckého kolokvia (Trnava, FF TU, 25. 9. 2008). Trnava : Filozofická fakulta TU, 2008, 134 s., (LETZ, J.: Úvod, s. 9 – 13, Transcendentálny koncept slobody podľa Hermanna Kringsa – Komparácia s Emerichom Corethom, s. 69 – 81, Závery, s. 123 – 124, Niektoré vybrané práce z problematiky slobody, s. 125 – 131).- A. Ph. T. 15 ISBN 978-80-8082-227-9
 • (eds. R. A. SLAVKOVSKÝ): Porozumenie slobody. Zborník z vedeckého kolkvia (Trnava, FF TU, 20. 9. 2009), Trnava : Filozofická fakulta TU, 2010, 172 s. A. Ph. T. 17 (LETZ, J: Multiaspektovosť a apórie v otázke slobody, s. 9–33) (náklad 150 výtlačkov). - ISBN 978-80-8082-356-6
 • (eds. Ladislav TKÁČIK): K vybraným otázkam slobody. (Trnava : Filozofická fakulta TU, 2011, 122 s. A. Ph. T. 18 (LETZ, J.: Sloboda porozumená na báze interpersonálnej a interpersonalitnej koaktivity, s. 72–119.) ISBN 978-80-8082-463-1 (62 NS)

Preklady monografií[upraviť | upraviť zdroj]

 • Keller, W.: A Biblia má predsa pravdu. Bratislava : Tatran, 1969, 408 s. (Autor preložil: Úvod. Obsah. Keď prišli patriarchovia. Z Novej zmluvy, t. j. s. 9 – 78 a 285 – 362 (spolu 148 s., cca 60% účasť).
 • Schweitzer, A.: Kultúra a etika. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1986, 303 s.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Zomrel profesor Ján Letz [online]. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2021-11-22, [cit. 2021-11-22]. Dostupné online.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
 • Filozofia na Trnavskej univerzite v Trnave. Jubilejný zborník k sedemdesiatinám prof. Ing. Jána Letza, PhD. Trnava : Filozofická fakulta TU v Trnave, 116 s. - A.Ph.T.XII
 • Život v hľadaní pravdy. Vývin osobnosti a myslenia (intelektuálna autobiografia). Bratislava : Charis, l996, 225 s.
 • Filozofické štúdie I. Myslenie a poznávanie v ich evolučnej premene. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2015, s. 371 – 402.