Preskočiť na obsah

Múzejník

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Múzejník znamená aj odborník v múzejníctve, pozri múzejníctvo.

Múzejník je pracovník v múzeu, ktorý prichádza do styku so zbierkami a ich správou a údržbou. Často je vzdelaním muzeológ.

Práca múzejníka zahrnuje obrovský komplex rozličných odborných, vedeckých, marketingových, manažérskych, ale aj pedagogických a popularizačných činností. Tento zamestnanec disponuje teoretickými a predovšetkým praktickými – muzeografickými znalosťami z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany zbierok a fondov pamiatok, z metodiky konzervácie a reštaurovania pamiatok a ich sprístupnenia verejnosti. Absolvent tohto štúdia získa teoretické a metodické znalosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách a galériách rôzneho zamerania, vo sfére štátnej správy (ochrana štátom chránených pamiatok, ochrana životného prostredia) v masmediálnej sfére, v kultúrnych inštitúciách a v občianskych združeniach zameraných na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, v historických, kultúrnych, prírodovedeckých a muzeologických pracoviskách na riadiacich postoch a v samospráve.

Profil muzeológie – absolvent štúdia získa rozsiahle teoretické aj praktické znalostí a zručností z oblasti, ako napr.:

  • ochrana hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva
  • legislatíva, terminológia, evidencia, dokumentácia a odbor. spracovanie zbierok, informatika
  • dejiny muzeológie
  • príbuzné vedecké disciplíny
  • prezentácia zbierok a práca s verejnosťou
  • informatika
  • metodiky konzervácie a reštaurovania pamiatok
  • manažment a marketing
  • múzejná komunikácia
  • masmediálna komunikácia

Taktiež si musí osvojiť metodické postupy a zásady príbuzných vedeckých disciplín akými sú napr.:

Významnými muzejníkmi v minulosti u nás i v zahraničí boli napr.: Štefan Bolkay, Karol Brančík, Karol Cengel, Curt Jacobus Eisner, Imre Frivaldský, János Frivaldský, Emil Marie Hachler, Andrej Kmeť, Jozef Lukáš, Witold Niesiołowski, Iľja Okáli, Tivadar Ortvay, Ján Pável, Koloman Šándor, Mikuláš Valenčík, Tibor Weisz a mnohí iní.