Preskočiť na obsah

Mimoriadna udalosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Mimoriadna udalosť (skratka MU) je závažná, časovo ťažko predvídateľná a priestorovo ohraničená udalosť, spôsobená vplyvom živelnej pohromy, technickej alebo technologickej havárie, prevádzkovej poruchy, prípadne úmyselného konania človeka, ktorá vyvolala narušenie stability systému alebo prebiehajúcich dejov a činností, ohrozuje životy a zdravie osôb, hmotné a kultúrne statky či životné prostredie.[1] Termín používa najmä v krízovom manažmente, civilnej ochrane a poisťovníctve.

Slovensko[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci slovenskej právnej úpravy (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva) sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia druhého stupňa[2] alebo teroristický útok.[3][4] Obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok menovaný zákon definuje ako mimoriadnu situáciu.[5][6]

Česko[upraviť | upraviť zdroj]

V Česku je mimořádná událost právne definovaná ako: „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.“[7]

Spojené štáty[upraviť | upraviť zdroj]

V Spojených štátoch je ekvivalentom mimoriadnej udalosť výraz emergency event[1] alebo emergency situation a podľa 49 oddielu Zákonníka Spojených štátov je charakterizovaná ako: „prírodná alebo človekom spôsobená katastrofa,[pozn 1] ako hurikán, povodeň, zemetrasenie, zosuv pôdy, lesný požiar, snehová víchrica, teroristický čin, vypuknutie [závažného] prenosného ochorenia, únik nebezpečných rádioaktívnych, chemických alebo biologických látok, alebo s vojnovým konfliktom súvisiaca aktivita, ktorá predstavuje riziko úmrtia, vážneho ochorenia, ťažkého zranenia alebo závažných škôd na majetku. Katastrofa môže byť z hľadiska rozsahu lokálna, regionálna alebo národná.“[8]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. V tomto prípade má katastrofa (disaster) širší význam než v slovenskej právnej úprave

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Šimák, Ladislav; Horáček, Jiří et al. (2006), Terminologický slovník krízového manažmentu, Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, str. 21, ISBN 8088829755, http://fsi.uniza.sk/kkm/old/publikacie/tskr.pdf 
  2. Podľa § 48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva pri „a) radiačnej nehode alebo radiačnej havárii, b) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň, c) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo d) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.“
  3. § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 345/2012 Z. z.
  4. „mimoriadna udalosť“, Terminologický slovník, Bratislava: Hasičský a záchranný zbor, c2009, http://files.dhzstitnik.webnode.sk/200000581-3c49e3e73f/Terminologicky%20slovnik%202007.xlsx , MS Excel, riadok 1549.
  5. § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 345/2012 Z. z.
  6. „mimoriadna situácia“, Terminologický slovník, Bratislava: Hasičský a záchranný zbor, c2009, http://files.dhzstitnik.webnode.sk/200000581-3c49e3e73f/Terminologicky%20slovnik%202007.xlsx , MS Excel, riadok 1548.
  7. § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v znění zákona č. 64/2014 Sb.
  8. 49 U.S.C. § 20103(g)(5) „natural or manmade disaster, such as a hurricane, flood, earthquake, mudslide, forest fire, snowstorm, terrorist act, biological outbreak, release of a dangerous radiological, chemical, explosive, or biological material, or a war-related activity, that poses a risk of death, serious illness, severe injury, or substantial property damage. The disaster may be local, regional, or national in scope.“