Svetový geodetický systém 1984

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Svetový geodetický systém 1984 (angl. World Geodetic System 1984, skrátene WGS 84) je svetovo uznávaný geodetický štandard vydaný ministerstvom obrany USA v roku 1984, ktorý definuje súradnicový systém, referenčný elipsoid a geoid pre geodéziu a navigáciu. V roku 1996 bol rozšírený o spresnenú definíciu geoidu EGM96. Bol vytvorený na základe meraní pozemných staníc družicového polohového systému TRANSIT a nahrádza predchádzajúce systémy WGS 60, WGS 66 a WGS 72.

Súradnicový systém WGS 84 je pravotočivá karteziánska sústava súradníc so stredom v ťažisku Zeme (vrátane morí a atmosféry). Kladná os x smeruje ku priesečníku nultého poludníka a rovníka, kladná os z ku severnému pólu a kladná os y je na obe predchádzajúce kolmá v smere doľava (90° východnej dĺžky a 0° šírky), tvorí tak pravotočivú sústavu súradníc.

Parametre definujúce referenčný elipsoid WGS 84 sú:

  • dĺžka hlavnej polosi: a = 6 378 137 m
  • prevrátená hodnota sploštenia (f = 1 − b/a): 1/f = 298,257223563
  • uhlová rýchlosť Zeme: ω = 7 292 115 × 10−11 rad/s 
  • súčin hmotnosti Zeme (vrátane atmosféry) a gravitačnej konštanty: GM = (3986000,9 ± 0,1) × 108 m3/s2
  • zonálny geopotenciálny koeficient druhého stupňa J2 = 108263 x 10−8, = 7292115 x 10−11 rad.s−1
  • súbor súradníc bodov, ktoré určujú dráhy družíc Globálneho polohového systému NAVSTAR.

Ďalšie odvodené parametre:

  • dĺžka vedľajšej polosi: b = 6 356 752,3142 m
  • prvá excentricita: e = 8,1819190842622 × 10−2

Niektoré parametre geoidu EGM96:

  • je tvorený pravidelným rastrom bodov vzdialených 15' (t. j. 130 317 sférických expanzií oproti 32 757 expanziám definovaným vo WGS 84)