Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je jedna z trinástich fakúlt Komenského univerzity v Bratislave. Spolu s Evanjelickou bohosloveckou fakultou sa venuje teologickým disciplínam. Vzdeláva klerikov i laikov v katolíckych teologických disciplínach. Je najstaršou existujúcou teologickou fakultou v Slovenskej republike.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta bola zriadená 24. júla 1919 zákonom č. 441/1919 Sb.z. a n., erigovaná Posvätnou kongregáciou pre katolícku výchovu dekrétom č. 756/1935 dňa 15. augusta 1935 a vládnym nariadením č. 112/1936 dňa 24. apríla 1936 na vykonanie zákona č. 441/1919 ako súčasť Univerzity Komenského. V rokoch 1946/1947 bola vyňatá zo zväzku s Univerzitou Komenského. Vládnym nariadením zo dňa 14. júla 1950 č. 112/1950 Zb. o bohosloveckých fakultách sa zaviedla nová organizácia bohosloveckého štúdia. Zákonom č. 163/1990 Zb. o bohosloveckých fakultách z 3. mája 1990 bola znovu začlenená do zväzku Univerzity Komenského.

Právnym základom činnosti fakulty je zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 163/1990 Zb. o bohosloveckých fakultách. Z hľadiska kánonického práva sa fakulta riadi apoštolskou konštitúciou Jána Pavla II. „Sapientia Christiana“ z roku 1979, „Ordinationes“ Kongregácie pre katolícku výchovu z roku 1979 a normami kánonického práva (kán. 815 – 820 CIC). V súlade s kán. 817 CIC fakulta udeľuje akademické stupne, ktoré majú v Cirkvi kánonické účinky. Fakulta podľa kánonického práva podlieha veľkému kancelárovi.

Ďalšie pracoviská fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasťou fakulty sú aj pedagogické pracoviská nachádzajúce sa mimo Bratislavy:

  • Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre
  • Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne
  • Inštitút sv. Tomáša Akvinského v Žiline – detašované pracovisko RKCMBF UK

Vedenie fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Dekan
  • Mons. Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
Prodekani
  • prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka pre vedeckú činnosť, medzinárodné vzťahy a rozvoj fakulty
  • ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS
Tajomník fakulty
  • Mgr. Daniel Vozár

Externé zdroje[upraviť | upraviť zdroj]