Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
UK budova.jpg
Sídlo Právnickej fakulty UK na Šafárikovom námestí v Bratislave
Iné názvy
Latinský názov Facultas Iuridica
Základné informácie
Poloha Bratislava, Slovensko
Skratka PraF UK
Typ verejná škola
Zameranie právnická fakulta
Kontaktné údaje
Adresa Šafárikovo námestie č.6, 810 00 Bratislava 1
Oficiálny web http://www.flaw.uniba.sk/

Právnická fakulta (lat. Facultas Iuridica, ang. Faculty of Law, skrátene PraF UK) je jedna z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave ako verejnoprávnej a samosprávnej inštitúcie. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných štúdijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej i externej forme - štúdijný program bakalársky so štandardnou dĺžkou štúdia 3 rokov; magisterský nadväzujúci na bakalársky 2 roky, v externej forme 3 roky; doktorandský trvajúci 3 roky, v externej forme 5 rokov.

Predstaviteľom fakulty je dekan, v súčasnosti ním je prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

Fakulta sídli na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave v budove, kde sa nachádza aj rektorát a Aula Univerzity Komenského, ako i niekoľko pracovísk Filozofickej fakulty, v susedstve je sa nachádza Filozofická fakulta.

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Od akademického roku 2004/2005 je štúdium organizované na kreditovom systéme. Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, ktoré charakterizujú množstvo práce potrebnej na ich úspešné absolvovanie. Napr. povinné predmety (najnáročnejšie) majú 6 kreditov, voliteľné 3 kredity a výberové (doplnkové) 2 kredity. Študent ich získava za úspešné absolvovanie predmetu napr. zložením skúšky, napísaním semestrálnej práce, vyriešením zadaných prípadov, a pod. Kredity sa počas celého štúdia sčítavajú. Pre postup do ďalšieho ročníka je štandardne potrebných 60 kreditov. Na úspešné ukončenie bakalárskeho programu je študent povinný získať aspoň 180 kreditov a magisterského programu 120 kreditov.

Fakulta má akreditáciu na udeľovanie titulov:

 • bakalár (Bc.), po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdijného programu (180 získaných kreditov), obhájení záverečnej bakalárskej práce a zložení štátnej skúšky z predmetu správne právo;
 • magister (Mgr.), po úspešnom absolvovaní magisterského štúdijného programu (120 získaných kreditov), obhájení diplomovej práce a zložení štátnych skúšok z občianskeho práva, trestného práva a z iného výberového predmetu;
 • doktor (PhD., „philosophiae doctor“ uvádza sa za menom), po úspešnom obhájení dizertačnej práce;
 • doktor práv (JUDr.), po úspešnom obhájení rigoróznej práce v štúdijnom odbore právo.

Pracoviská fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Katedry
 • Katedra právnych dejín
 • Katedra teórie práva a sociálnych vied
 • Katedra ústavného práva
 • Katedra správneho a environmentálneho práva
 • Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
 • Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
 • Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
 • Katedra medzinárodného práva a európskeho práva
 • Katedra občianskeho práva
 • Katedra ekonomických vied a práva informačných a komunikačných technológií
 • Katedra právnej komunikácie, telovýchovy a športu

Ďalšími pracoviskami sú Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky, Oddelenie počítačovej a audiovizuálnej techniky a Knižnica právnickej fakulty.

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky je vzdelávacia inštitúcia, ktorá bola založená 19.11.1991. Jej iniciátorom, zakladateľom a dlhoročným vedúcim bol pán doc. JUDr. Karol Rybárik, CSc., absolvent Diplomatickej adakémie vo Viedni. V súčasnosti Ústav ponúka povysokoškolské dvojročné denné štúdium diplomacie a medzinárodných vzťahov.

Vedenie fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Dekan
Prodekani
 • PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., prodekan pre pedagogickú činnosť 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia dennej a externej formy
 • doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., poverená funkciou prodekanky pre vedeckovýskumnú činnosť, kvalifikačný rast, rigorózne konanie
 • JUDr. Ondrej Laciak, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy a ďalšie vzdelávanie
 • JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy a grantovú politiku
Tajomník
 • Ing. Igor Václav

Profesori[upraviť | upraviť zdroj]

Na PraF UK v súčasnosti pôsobia títo profesori (v zátvorke je uvedená ich špecializácia):

Externé zdroje[upraviť | upraviť zdroj]