Červy (taxón)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Paragordius tricuspidatus patriaci medzi hlístovce

Červy (lat. Vermes) je taxón (spravidla kmeň či trieda) živočíchov používaný v starších systémoch živočíchov. Dnes je v systéme živočíchov rozdelený na početné menšie taxóny.

Vývoj definície taxónu[upraviť | upraviť zdroj]

Taxón zaviedol už Linné. V 10. vydaní jeho slávneho diela je pojem použitý veľmi široko - zahŕňal všetky (mnohobunkové aj jednobunkové) živočíchy okrem taxónov Mammalia (cicavce), Aves (vtáky), Pisces (ryby), Amphibia (obojživelníky) a Insecta (doslova hmyz, ale fakticky taxón zahŕňal všetky článkonožce okrem niektorých kôrovcov [1]). Taxón Vermes teda zahŕňal všetky jednobunkovce a bezstavovce okrem článkonožcov, t.j. okrem iného všetky jednobunkovce, mäkkýše, sliznatky, pŕhlivce, ostnatokožce a mnohoštetinavce.

V roku 1794 J.-B. Lamarck rozsah taxónu Vermes zredukoval tak, že od neho oddelil taxóny Mollusca (mäkkýše), Polypi a Echinodermata (ostnatokožce). V rokoch 1801 a 1809 od neho oddelil taxóny Mollusca, Polypi, Radiata (vrátane Coelenterata a Echinodermata), Annelides a Infusoria. [2]

V známom Cuvierovom systéme živočíchov z roku 1812/1817 taxón zmizol.

Reformami systému živočíchov uskutočnenými von Sieboldom v roku 1845 a R. Leuckartom v roku 1847 bol taxón Vermes znovu zavedený, pričom odteraz zahŕňal všetky mnohobunkové bezstavovce okrem taxónov Arthropoda (článkonožce), Mollusca (mäkkýše), Echinodermata (ostnatokožce) a Molluscoidea (Mollucoidea je taxón zahŕňajúci Bryozoa (machovky) + Brachiopoda (ramenonožce) + Tunicata (plášťovce), pričom v roku 1874 C. Claus od Molluscoidea oddelil Tunicata). C. Claus v roku 1874 z Vermes vyčlenil navyše taxón Coelenterata (mechúrniky, vrátane Porifera). Clausov systém platil vo svete dlhý čas, napríklad je použitý aj v knihe od F. Počtu z roku 1904 [3], kde je pre červy uvedené nasledujúce delenie:
červy (Vermes):

Ako príklad štandardného vymedzenia taxónu v polovici 20. storočia možno uviesť systém uvedený v knihe Kratochvíl-Bartoš 1954 [4]. Oproti vyššie uvedenému systému v tomto systéme Vermes zahŕňa aj to, čo sa predtým označovalo ako Molluscoidea (bez Tunicata). Systém vyzerá takto (české názvy podkmeňov a tried sú tu preložené do slovenčiny; podtriedy a rady sú tu uvedené len po latinsky):
kmeň červy (Vermes):

 • podkmeň ploskavce (Plathelmintes)
  • trieda ploskule (Turbellaria) - rady Acoela, Rhabdocoela, Alloecoela, Triclada, Polyclada
  • trieda motolice (Trematoda) - rady Monogenea, Digenea
  • trieda pásomnice (Cestoidea) - podtriedy Cestodaria (rady Amphilinidea, Gyrocotylidea) a Cestoda (rady Tetraphyllidea, Tetrarhynchidea, Diphyllidea, Pseudophyllidea, Cyclophyllidea)
 • podkmeň páskovce (Nemertini)
  • trieda nebodavce (Anopla) - rady Palaeonemertini, Heteronemertini
  • trieda bodavce (Enopla) - rady Hoplonemertini, Bdellonemertini
 • podkmeň okrúhlovce (Nemathelminthes)
  • trieda hlístovce (Nematoda) - rady Anguillulata, Strongylata, Ascaridata, Filariata, Chromadorata, Enoplata, Dioctophymeata, Trichurata
  • trieda strunovce (Nematomorpha) - rady Gordiidea, Nectonemida, Acanthocephala
 • podkmeň vírivce (Trochelminthes)
  • trieda bruchobrvce (Gastrotricha) - rady Macrodasyidea, Chaetonotidea
  • trieda vírniky (Rotatoria) - rady Seisonidea, Bdelloidea, Monogononta
  • trieda rypáčikovce (Kinorhyncha)
 • podkmeň obrúčkavce (Annelida)
  • trieda mnohoštetinavce (Polychaeta)
  • trieda máloštetinavce (Oligochaeta) - rady Archioligochaeta, Neoligochaeta
  • trieda pijavice (Hirudinea) - rady Acanthobdellidea, Rhynchobdellidea, Gnathobdellidea, Phyryngobdellidea
  • trieda chobotníčky v širšom zmysle (Gephyrea) [po česky "hvězdovci"] - rady Echiuridea, Sipunculidea, Priapulidea
 • podkmeň chytadlovce (Tentaculata)

Na konci 20. storočia (cca v 60. rokoch) bol taxón červy (Vermes) z odborných systémov úplne vypustený a bol rozdelený na viacero menších taxónov.

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Anatómia, morfológia a ekológia červov je rôzna, keďže ide o pojem zahŕňajúci veľké množstvo vývojovo často nesúvisiacich skupín. Vo veľkej väčšine prípadov je ich život viazaný na vodné, alebo aspoň vlhké prostredie. Niektoré druhy sú saprofyty alebo parazity.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. http://www.insecta.bio.pu.ru/z/nom/Insecta.htm[nefunkčný odkaz]
 2. [1], [2]
 3. Počta, F.: Rukovět paleozoologie - I. část Invertebrata, 1904, str. 14
 4. Kratochvíl, J., Bartoš, E.: Soustava a jména živočichů, Nakladatelství ČSAV, 1954

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]