Štefan Tóbik

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Štefan Tóbik
slovenský jazykovedec a dialektológ
Narodenie7. február 1909
Hnúšťa, Slovensko
Úmrtie2. september 1969 (60 rokov)
Hnúšťa, Slovensko
Alma materFilozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Štefan Tóbik (* 7. február 1909, Hnúšťa – † 2. september 1969, Hnúšťa) bol slovenský jazykovedec a dialektológ.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

V rokoch 1928 – 1932 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave slovakistiku a germanistiku. PhDr. 1950, doc. 1955, CSc. 1967, univerzitný profesor 1968. V rokoch 1933 – 1952 pôsobil ako stredoškolský profesor na Štátnej obchodnej akadémii v Košiciach (v rokoch 1938 – 1945 počas evakuácie školy v Prešove). Od roku 1950 sa stal externým spolupracovníkom filologického ústavu na pobočke Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach. V roku 1952 po zriadení Filologickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Prešove začal budovať katedru slovenského jazyka a literatúry. V rokoch 1953 – 1955 prodekan, v rokoch 1955 – 1957 dekan fakulty. V rokoch 1959 – 1961 prodekan Filozofickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1959 – 1969 vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove.

Zaoberal sa výskumom slovenských nárečí (Gemer, Šariš) a dejinami slovenského jazyka. Autor monografie Šafárikov a Kollárov jazyk (SPN Bratislava 1966). Autor rozsiahleho päťdielneho dialektologického spisu s názvom Gemerské nárečia, ktorý však počas jeho života zostal len v rukopise. Rukopis z autorovej pozostalosti opravila, doplnila a na vydanie pripravila profesorka Júlia Dudášová z Prešovskej univerzity v Prešove. 5-zväzkové dielo vyšlo tlačou v rokoch 2018 – 2021 vo Vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • Sabol, J.: Súpis prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove za roky 1959 – 1973. – In: Jubilejný zborník k 15. výročiu založenia Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae.) Red. M. Ričalka et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1977, s. 142 – 143 (súpis prác Š. Tóbika za roky 1960 – 1971).
 • Tóbik, Š. – In: Co je co? 3) Příručka pro každý den. Sprac. R. Reisenauer – J. Havelka – L. Maršíková – A. Tejnor. 2., preprac. a dopl. vyd. Praha, Pressfoto – vydavatelství ČTK 1984, s. 541 (heslo).
 • Oravcová, A.: Autorský register časopisu Slovenská reč 1, 1932/1933 – 50, 1985. Bratislava, Veda 1986 (príloha časopisu Slovenská reč, 51: záznam prác Š. Tóbika uverejnených v r. 1939 – 1940 v Slovenskej reči).
 • Tóbik Štefan. – In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1925 – 1975). Martin, Matica slovenská 1987, s. 1129 – 1134 (súpis prác Š. Tóbika za roky 1934-1971).
 • Palkovič, K.: Štefan Tóbik. (Z galérie učiteľov-slovenčinárov.) - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 36, 1989/90, s. 88 – 89.
 • Tóbik Štefan. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 455.
 • Tóbik Štefan. – In: Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). 6. zv. T – Ž. Red. A. Maťovčík et al. Martin, Matica slovenská 1994, s. 79-80 (heslo).
 • Štefan Tóbik. – In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1986 – 1995). Bratislava, Veda 1998, s. 637 (životopis a literatúra).
 • Bartko, L.: Dve výročia Štefana Tóbika. – Slovenská reč, 64, 1999, s. 257 – 267 (k 90. výročiu narodenia a k 30. výročiu úmrtia Š. Tóbika).
 • Bartko, L.: Štefan Tóbik. – In: Miscellanea anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis. 7. Red. P. Kónya – R. Matlovič. Prešov, Biskupský úrad Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. 2000, s. 231 – 247.
 • Dudášová-Kriššáková, Júlia: Štefan Tóbik a jeho dielo GEMERSKÉ NÁREČIA I. – III. v kontexte slovenskej jazykovedy. In Slavica Slovaca, 53, č. 3 – 4, 2018, Suplement, s. 29 – 41.
 • Dudášová-Kriššáková, Júlia: Profesor Štefan Tóbik a jeho pôvodná rigorózna práca v kontexte dejín slovenskej dialektológie. In Slavica Slovaca, 56, č. 1, 2021, s. 115 – 124.
 • Dudášová-Kriššáková, Júlia: Osobnosť slovenského jazykovedca Štefana Tóbika z pohľadu najnovších poznatkov o jeho živote a diele. In Slavica Slovaca, 57, č. 3, 2022, s. 217 – 228.