Fyzická vrstva (OSI)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Balík internetových protokolov
Aplikačná vrstva
HTTP · HTTPS · FTP · SSH · IMAP · SMTP · NNTP · IRC · SNMP · SIP · RTP · NFS a iné
Transportná vrstva
TCP, UDP, SCTP, DCCP a iné
Sieťová vrstva
IPv4, IPv6, ARP a iné
Linková vrstva
Ethernet, Wi-Fi, Token ring, FDDI a iné
Fyzická vrstva
RS-232, EIA-422, RS-449, EIA-485 a iné
z  d  u

Fyzická vrstva je prvou zo siedmich vrstiev modelu OSI v origináli physical layer. Poskytuje služby pre linkovú vrstvu. Aktivuje a udržiava fyzické spoje (napr. komutovaný spoj). Fyzické spojenie môže byť dvojbodové (RS-232) alebo viacbodové (ethernet).

Fyzická vrstva je základná sieťová vrstva, poskytujúca skôr prostriedky pre prenos bitov ako pre prenos celých dát cez sieťové uzly. Bitový tok môže byť zoskupený do kódových slov alebo symbolov a prevedený na fyzický signál, ktorý je prenesený cez fyzické prenosové médium. Obsahuje rozloženie pinov, napäťové úrovne a špecifikuje vlastnosti káblov. Huby, opakovače, sieťové adaptéry a Hostiteľské adaptéry (Host Bus Adapters) používané v sieťových úložištiach (SAN) sú zariadenia pracujúce na tejto vrstve. Fyzická vrstva poskytne elektrické a mechanické vlastnosti prenosovému médiu.

Hlavné funkcie a služby fyzickej vrstvy možno zhrnúť do nasledovných bodov:

  • vytvorenie a ukončenie spojenia s prenosovým médiom
  • zdieľanie spojového prostredia a riadenie prevádzky
  • prevod digitálnej reprezentácie dát z používateľského zariadenia na zodpovedajúce signály, ktoré sú prenášané cez komunikačný kanál