Hotelová akadémia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hotelová akadémia je vzdelávacia inštitúcia, ktorej hlavným študijným zámerom je pripraviť odborníkov, ktorí by mali teoretické vedomosti, praktické zručnosti a návyky v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového stravovania a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu. Okrem tohto odborného vzdelania je poskytnuté aj všeobecné vzdelanie, vďaka ktorému sa ľahšie adaptuje v praxi.

Profil absolventa[upraviť | upraviť zdroj]

Absolventi sú okrem samostatného podnikania v oblasti hotelierstva a stravovania, alebo manažovania strednej úrovne alebo podporných služieb v hotelovom zariadení schopný vykonávať ekonomické činnosti, pomocou ktorých získavajú a ďalej pracujú s informáciami v oblasti poskytovania služieb, ovládajú účtovníctvo, vedenie administratívy, personalistiku. Vedia využívať informačno- komunikačné technológie, základy hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie. Dokážu zostaviť ponuku produktov a pri podnikateľských zámeroch aplikovať nástroje marketingu. Podstatná je aj znalosť minimálne dvoch cudzích jazykov (väčšinou majú žiaci možnosť vybrať si spomedzi anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, alebo španielskeho jazyka), ktorá umožňuje komunikovať s cudzincami, používať odborný jazyk pri vykonávaní profesie alebo študovať zahraničnú odbornú literatúru.

Vyučovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Povinné predmety[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov, nachádzajúcich sa na bežných školách sa žiaci hotelovej akadémie venujú aj povinným odborným predmetom ako sú:

 • administratíva a korešpondencia
 • aplikovaná informatika
 • ekonomika
 • geografia cestovného ruchu
 • hotelový a gastronomický manažment
 • marketing
 • náuka o potravinách
 • náuka o výžive
 • právna náuka
 • technika obsluhy
 • technológia prípravy pokrmov
 • účtovníctvo.[1]

Voliteľné predmety[upraviť | upraviť zdroj]

Žiaci majú možnosť výberu z rôznych voliteľných predmetov, ako napríklad:

 • aplikovaná ekonómia
 • animácia v hoteli
 • aplikovaná informatika
 • ekonomické cvičenia
 • kongresové služby
 • literárny seminár
 • spoločenská komunikácia
 • medzinárodná gastronómia
 • náuka o nápojoch
 • odpadové hospodárstvo
 • služby cestovného ruchu
 • sprievodcovská činnosť
 • úvod do sveta práce a iné[2].

Prax[upraviť | upraviť zdroj]

Prax je súčasťou spomínaných predmetov, alebo je to samostatný vyučovací predmet. Má dve časti- učebná a odborná časť. Prax (týka sa len vybraných predmetov) žiaci 2.,3. a 4. ročníka absolvujú v čase prázdnin alebo vo voľných dňoch a jej dĺžka je väčšinou 4 týždne. Často je podmienkou pre postup do ďalšieho ročníka. Delí sa na učebnú a odbornú prax. Učebná prax je realizovaná pod priamym vedením učiteľa a odborná prax pod vedením majstrov alebo prevádzkových pracovníkov/inštruktorov. Vyučovanie je v každom ročníku obohatené aj o exkurzie, ktorých cieľom je prehĺbiť a upevniť poznatky získané v teoretickom vyučovaní.

Iné[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasťou niektorých hotelových akadémií sú aj kurzy, ktoré sú zamerané na konkrétne činnosti v praxi a sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Nie sú časťou výučby a sú platené. Sú to rekvalifikačné kurzy napríklad na sprievodcu cestovného ruchu (zvládnutie techniky a metodiky sprievodcu cestovného ruchu), barmana (príprava a servírovanie miešaných nápojov), baristu (príprava a servírovanie kávy), someliéra (základy enológie, podávania vína a jeho ošetrenie), diétneho kuchára (príprava pokrmov v liečebnej výžive, špeciálne formy podávania jedál a pravidlá správnej výživy), a iné.

Záverečná skúška[upraviť | upraviť zdroj]

Počas štúdia na hotelovej akadémii, po absolvovaní troch ročníkov, určeného rozsahu 1500 hodín praxe a výcviku v praktických činnostiach zameraných na získanie zručností v príslušnom odbore, žiaci môžu vykonať dobrovoľnú záverečnú skúšku a získať výučný list, napríklad v odbore kuchár-čašník.

Po piatich rokoch je štúdium ukončené maturitnou skúškou, v prípade jej zvládnutia majú absolventi vysvedčenie o maturitnej skúške a teda majú možnosť ďalšieho vzdelávania v pomaturitných formách štúdia a na vysokej škole alebo univerzite, predovšetkým so zameraním na ekonómiu alebo cestovný ruch, ale nie sú vylúčené ani iné odbory, ako napríklad cudzie jazyky.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Ministerstvo školstva Slovenskej Republiky:Pedagogická dokumentácia. [online] 2010. Dostupné na internete na http://www.siov.sk/ext_dok-_c6323_6_hotelova_akademia/9636c[nefunkčný odkaz]
 2. Ministerstvo školstva Slovenskej Republiky: Pedagogická dokumentácia. [online] 2010. Dostupné na internete na http://www.siov.sk/ext_dok-_c6323_6_hotelova_akademia/9636c[nefunkčný odkaz]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]