Hrtan

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search
Hrtan

Hrtan (lat. larynx) je rúrkovitý, približne 5 – 6 cm dlhý, orgán tvorený radom chrupaviek.

Topografia[upraviť | upraviť zdroj]

Hrtan je umiestnený v krku cicavcov. V smere od pľúc je hrtan spojený s priedušnicou. Z druhej strany je spojený s hltanom. V prednej časti hrtana sa nachádza štítna chrupavka (lat. cartilago thyreoidea), ľudovo nazývaná aj ohryzok. Nad hrtanom sa nachádza kosť jazylka (lat. Os Hyoideum), ktorá hýbe hrtanom, napríklad počas prehĺtania.

Chrupavky hrtana[upraviť | upraviť zdroj]

Hrtan tvorí niekoľko chrupaviek. Najväčšie sú príklopková chrupavka (cartilago epiglottis), štítna chrupavka (cartilago thyroidea), párové hlasivkové chrupavky (cartilagines arytenoideae) a prstencová chrupavka (cartilago cricoidea). Tieto chrupavky sú vzájomne pospájané väzivom a kĺbmi. V hrtane sa nachádzajú aj drobné chrupavky: cartilago cornicuata (naväzuje na hrot hlasivkovej chrupavky), cartilago cuneiformis (nad predchádzajúcou chrupavkou), cartilago triticea (vo väze ligametum thyrohyoideum laterale). Príklopková chrupavka má tvar lyžice a podmieňuje hrtanovú príklopku, čiže vstup do laryngu. Na príklopkovej chrupavke popisujeme:

 • lamina epiglottidis – laterálna časť
 • petiolus epiglottidis – spodná časť, ktorou je pripojená na chrupavku štítnu.

Štítna chrupavka je pod chrupavkou príklopkovou a je to najväčšia chrupavka hrtana. Popisujeme na nej:

 • prominentia laryngis – ventrálna uložená časť
 • lamina dextra a lamina sinistra
 • linea obliqua – časť na stranách chrupavky na ktorú sa upevňuje sval musculus sternothyroideus a začína tam musculus thyrohyoideus. Na hornom a dolnom okraji sú hrbolčeky tuberculum superius a tuberculum inferius.
 • rohy cornua superiora a cornua inferiora, na spodných je kĺbna plôška pre skĺbenie s prstencovou chrupavkou.
 • otvor foramen thyroideum, ktorý je variabilný. Ak sa vyskytuje prechádza cezeň n. laryngeus superior (inak tento nerv prechádza cez väzivovú membrana thyrohyoidea).

Na hlasivkových chrupavkách sú zrejmé tieto útvary:

 • báza (basis cartilaginis arytenoidae)
 • hrot (apex cartilaginis arytenoidae)
 • výbežky: processus vocalis (upevňujú sa naň hlasivky), processus muscularis (upevňujú sa tam svaly hrtana).
 • steny: facies posterior (mierne konkávna), facies medialis, facies anterolateralis. Na facies anterolateralis sú útvary: hrbolček – colliculus, crista arcuata, ktorá oddeľuje priehlbiny fovea triangularis (mediálne) a fovea oblonga (laterálne).

Najnižšie uložená je prstencová chrupavka. Na nej popisujeme:

 • predná časť arcus cartilaginis cricoidae
 • zadná časť lamina cartilaginis cricoidae
 • kĺbne plôšky pre skĺbenie s hlasivkovou chrupavkou – konvexné a mediálne uložené facies articularis arytenoideae, kĺbne plôšky pre chrupavku štítnu –  konkávne a laterálne uložené facies articularis thyroideae.

Kĺby a syndesmózy hrtana[upraviť | upraviť zdroj]

Na hrtane nájdeme tieto kĺby:

Articulatio cricothyroidea je kĺb medzi spodnými rohmi štítnej chrupavky (obsahujú kĺbnu hlavicu) a kĺbnymi plôškami facies articularis thyroideae na prstencovej chrupavke. Pohyby v tomto kĺbe sú kývavé. Štítna chrupavka sa nakláňa dopredu a dozadu.
Articulatio cricoarytenoidea je kĺb medzi hlasivkovými chrupavkami a chrupavkou prstencovou. Tento kĺb umožňuje rotáciu hlasivkových chrupaviek a vďake voľnejšiemu kĺbnemu puzdru aj ich čiastočný posun dopredu a dozadu.

Chrupavky hrtana sú spojené aj pomocou väziva, čiže syndesmózami. Syndesmózy na hrtane sú:

Ligamentum thyrohyoideum mediamum medzi incisura thyroidea superior a jazylkou.
Ligamentum thyroihyoideum laterale medzi hornými rohmi štítnej chrupavky a rohmi jazylky. Obsahuje cartilago triticea.
Membrana thyrohyoidea medzi jazylkou a hornou časťou štítnej chrupavky.
Ligamentum hyoepiglotticum medzi príklopkovou chrupavkou a jazylkou.
Ligamentum thyroepiglotticum medzi zadnou stenou štítnej chrupavky a petiolus epiglottidis.
Ligamentum cricothyroideum medianum medzi dolným zárezom štítnej chrupavky a arcus cartillaginis cricoidae
Conus elasticus medzi štítnou a prstencovou chrupavkou.
Ligamentum cricotracheale medzi prstencovou chrupavkou a prvou chrupavkou trachey.

Svaly Hrtana[upraviť | upraviť zdroj]

Predná skupina

Názov Začiatok Úpon Inervácia Funkcia
m. cricothyroideus arcus cartilaginis cricoidae spodný okraj štítnej chrupavky n. laryngeus superior nakláňa štítnu chrupavku dopredu, približuje hlasivkové väzy

Laterálna skupina

Názov Začiatok Úpon Inervácia Funkcia
m. cricoarytenoideus lateralis laterálna časť prstencovej chrupavky processus muscularis hlasivkovej chrupavky n. laryngeus recurrens približuje hlasivkové väzy
m. thyroarytenoideus vnútorná strana štítnej chrupavky ligamentum vocale (táto časť sa volá m. vocalis), processus vocalis a fovea oblonga štítnej chrupavky n. laryngeus recurrens približuje hlasivkové väzy
m. thyroepiglotticus vnútorná strana štítnej chrupavky lamina epiglottidis n. laryngeus recurrens rozširuje vchod do hrtana

Zadná skupina

Názov Začiatok Úpon Inervácia Funkcia
m. arytenoideus hlasivková chrupavka protiľahlá hlasivková chrupavka n. laryngeus recurrens približuje hlasivkové väzy
 • m. arytenoideus transversus (hlbšia časť)
hlasivková chrupavka protiľahlá hlasivková chrupavka n. laryngeus recurrens približuje hlasivkové väzy
 • m. arytenoideus obliquus (povrchová šikmá časť)
hlasivková chrupavka protiľahlá hlasivková chrupavka n. laryngeus recurrens približuje hlasivkové väzy
 • pars aryepiglottica
hlasivková chrupavka hrtanová príklopka n. laryngeus recurrens pomáha sklápať hrtanovú príklopku
m. cricoarytenoideus posterior lamina cartilaginis cricoidae processus muscularis hlasivkovej chrupavky n. laryngeus recurrens odďaluje hlasivkové väzy

Stavba steny hrtana[upraviť | upraviť zdroj]

Stena hrtana sa skladá zo sliznice, podslizničného väziva, svaloviny a chrupaviek a väzivovej adventície v tomto poradí smerom od lumen hrtana von.

Sliznica hrtana je tvorená viacradým cylindrickým epitelom s riasinkami, ktorý je typický pre dýchacie cesty. Riasinky kmitajú smerom do hltana, čím odstraňujú nečistoty. Pod epitelom je riedke väzivo nazvané lamina propria mucosae, kde sú umiestnené lymfatické uzlíky. Sliznica je od podslizničného väziva oddelená elastickými vláknami.
Podslizničné väzivo hrtana obsahuje hrtanové žľazy. Sú to tuboalveolárne žľazy a ich sekrét je seromucinózny (t. j. obsahuje seróznu aj mucinóznu – hlienivú zložku). Úlohou týchto žliaz je zvlhčovať sliznicu hrtana, ktorá rýchlo vysychá kvôli prúdiacemu vzduchu. Tieto žľazy sú početnejšie v hornej časti, na hlasivkových väzoch sa nenachádzajú vôbec. Úsek väziva nad hlasivkovými väzmi je nazývaný membrana quadrangularis, ktorá vystupuje v predsieni hrtana do ligamentum vestibulare podmieňujúce rovnomennú riasu (plica). Pod hlasivkovými chrupavkami je podslizničné väzivo nazvané conus elasticus.
Svalovina a chrupavky hrtana sú tvorené priečne pruhovaným svalstvom a hyalínnymi chrupavkami. Sú popísané v osobitných častiach.
Adventícia hrtana je tenká väzivová vrstva tvorená riedkym kolagénnym väzivom na vonkajšej strane. Často sa spája s adventíciou pažeráku, uloženého za hrtanom.

Funkcia[upraviť | upraviť zdroj]

Primárnou funkciou hrtana je chrániť pľúca pred poškodením a umožniť prístup vzduchu do a von z pľúc. Hrtan pri prehĺtaní zatvára prístup do pľúc, čím ich chráni pred poškodením, ktoré by mohlo nastať vdýchnutím potravy alebo nečistôt. Ďalšou funkciou hrtana je tvorba zvuku (hlasu). Hlas vzniká prechodom vzduchu cez hlasivky umiestnené v hrtane. Vzniknutý zvuk je potom u ľudí pomocou zubov, jazyka a pier upravený na reč.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. 2. vyd. Praha : Grada, 2002. ISBN 978-80-247-3817-8. Kapitola Systema respiratorium, s. 182 – 197. (po česky)