Informačná technológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Výraz informačná technológia alebo informačné technológie (angl. information technology alebo staršie information technologies) možno definovať ako:

 • systémy, zariadenie, komponenty a softvér, ktoré/-ý sú potrebné na zabezpečenie vyhľadávania (retrieval), spracovania a ukladania informácií vo všetkých centrách ľudskej činnosti (domov, úrad, továreň atď.), a ktorých/-ého použitie vo všeobecnosti vyžaduje použitie elektroniky alebo podobnej technológie[1]
 • široká oblasť týkajúca sa všetkých hľadísk riadenia a spracovania informácií, najmä vo veľkej organizácii alebo podniku[2]
 • prostriedky a metódy slúžiace na prácu s dátami a informáciami[3]
 • technika (výpočtová, telekomunikačná, prenosová a organizačná), ktorá slúži na spracovanie informácií, ako aj jej programové vybavenie a organizačné usporiadanie.[4]
 • v užšom zmysle metódy, postupy a spôsob zberu, uchovania, spracovania, overovania, vyhodnocovania, selekcie, distribúcie a včasného doručenia potrebných informácií vo vyžadovanej forme a kvalite, v širšom slova zmysle aj technické a programové prostriedky, ktoré zabezpečujú, prípadne podporujú realizáciu vyššie uvedených činností[5]
 • systém metód, programov, postupov, aktivít, ktorými sa realizuje maximálne využitie blízkych i vzdialených zdrojov, a to prostredníctvom komunikácie v počítačových sieťach s cieľom nájsť optimálne riešenie stanovených problémov, alebo dosiahnuť svoje zámery, či uspokojiť svoje potreby.[6]

Stredoeurópsky termín informačná technika sa používa buď ako synonymum termínu informačná technológia alebo sa (správnejšie) obmedzuje na fyzickú (organizačnú, výpočtovú, reprografickú a a prípadne aj telekomunikačnú) techniku používanú pri práci s informáciami.[7]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. ISO/IEC 38500:2008 - Corporate governance and information technology
 2. CISCO citované in: http://www.vus.sk/iecd/new/Vyklad.asp
 3. Vymětal, D.: Informační systémy v podnicích: Teorie a praxe projektování, Praha, 2009.
 4. Z. Molnár (1992) a V. Stoffová (1998) citované in: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/konf05-sbornik-20-horvathova_z.pdf
 5. Š. Smitek (1998) citované in: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/konf05-sbornik-20-horvathova_z.pdf
 6. J. Kolenička (1998) citované in:http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/konf05-sbornik-20-horvathova_z.pdf
 7. Porov. napr. informačná technika in: Paulička, I. et al.: Všeobecný encyklopedický slovníky, 2002

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]