Jarabina (polymorfný rod)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jarabina

Jarabina mukyňová; listy a zrelé plody (október)
Vedecká klasifikácia
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Jarabina (lat. Sorbus) v širšom zmysle je v niektorých rastlinných systémoch rod z čeľade ružovité, ktorý zahŕňa napríklad jarabinu vtáčiu, mukyňu, oskorušu, brekyňu, mišpuľku a mnohé ďalšie druhy. Jeho pojmovým opakom je rod jarabina v užšom zmysle.

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

Zaradenie v systéme[upraviť | upraviť zdroj]

Rod v dnešných systémoch patrí do tribusu Maleae, ktorý patrí čeľade ružovité (Rosaceae).[1][2][3]

Vymedzenie rodu[upraviť | upraviť zdroj]

Rod jarabina (Sorbus) v širšom zmysle zahŕňa jednak to, čo sa v iných systémoch označuje ako rod jarabina (Sorbus) v užšom zmysle (čiže druh jarabina vtáčia a s ňou príbuzné mimoeurópske druhy) a jednak rastliny po slovensky obyčajne označované názvami mukyňa, oskoruša, brekyňa, mišpuľka a mnohé ďalšie druhy, ktoré často ani nemajú slovenské názvy (pozri nižšie). Staršie rod jarabina (Sorbus) v širšom zmysle navyše niekedy zahŕňal aj dnešné rody Sorbaronia, Aroniaria, arónia (Aronia), Eriolobus a časť rodu Pourthiaea, a v dávnejšej minulosti (u Crantza) navyše občas zahŕňal aj dnešné rody muchovník (Amelanchier), hruška (Pyrus), jabloň (Malus) a dula (Cydonia).

Autorom rodu Sorbus je podľa medzinárodných pravidiel Linné 1753. Ten do svojho rodu Sorbus zaradil len druhy jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) a jarabina oskorušová (Sorbus domestica), čo je v podstate dnešný rod Sorbus v užšom zmysle rozšírený o dnešný rod Cormus. Už Linného súčasníci s takouto klasifikáciou nesúhlasili, a preto zužovali alebo rozširovali vymedzenie rodu Sorbus rozmanitým spôsobom. Napríklad Medicus 1789 rod Sorbus obmedzil len na druh Sorbus domestica. Naopak (už vyššie spomínaný) Crantz v roku 1763 použil extrémne široké vymedzenie rodu Sorbus a do tohto rodu zahrnul aj hrušky, jablká a podobne. Odhliadnuc od Crantza sú prvými autormi rodu Sorbus v širšom zmysle (teda autormi vymedzenia, v ktorom rod Sorbus zahŕňa najmä jarabinu vtáčiu, mukyňu, oskorušu, brekyňu a mišpuľku) Persoon 1806, Reichenbach 1832 a Fritsch 1898. Používanie rodu Sorbus v širšom zmysle je typické najmä pre texty v 20. storočí, pretože od začiatku 20. storočia takéto vymedzenie rodu Sorbus používala veľká väčšina textov. Už v 20. storočí však bolo jasné, že rod Sorbus v širšom zmysle je tvarovo dosť rôznorodý (teda polymorfný), a viacerí autori sa túto skutočnosť snažili zohľadniť aspoň tým, že ho členili na rôzne podskupiny (spravidla na podrody, alebo na sekcie, alebo na podrody a tie na sekcie a tie na série), pričom jeden z týchto podrodov je obsahovo mimochodom viac-menej zhodný s (dnešným) rodom Sorbus v užšom zmysle, ktorý zahŕňa jarabinu vtáčiu a s ňou bezprostredne príbuzné druhy.

Od roku 1991 a potom intenzívnejšie od roku 2012 niektorí autori rod Sorbus v širšom zmysle neuznávajú a rozdeľujú ho na viacero menších rodov (čím sa fakticky nepriamo vracajú k systémom mnohých autorov v 18. a 19. storočí). Takéto rozdelenie rodu Sorbus v širšom zmysle na začiatku 21. storočia podporujú už viaceré štúdie, podľa ktorých rod Sorbus v širšom zmysle nie je monofyletický a teda by vo fylogenetických systémoch mal byť rozdelený na menšie, monofyletické rody. V konkrétnostiach si však výsledky týchto štúdií vzájomne protirečia a okrem toho rod Sorbus v širšom zmysle zahŕňa veľa hybridných druhov, preto je sporné, ako presne má toto rozdelenie na menšie rody vyzerať, a nie je istý ani presný počet týchto menších rodov - niektorí autori navrhujú nahradiť rod Sorbus v širšom zmysle len dvoma rodmi (jeden je príbuzný s hruškou a druhý s jabloňou), ale väčšina autorov navrhuje nahradiť rod Sorbus v širšom zmysle oveľa väčším počtom menších rodov, ktoré viac či menej zodpovedajú dovtedajším podrodom (či sekciám) rodu Sorbus v širšom zmysle. Z dôvodu týchto nejasností (a z iných dôvodov) viacerí autori v súčasnosti (stav: okolo roku 2022) rozdelenie na menšie rody nerealizujú a naďalej pracujú len s rodom Sorbus v širšom zmysle.

Niektorí autori (v súčasnosti i v minulosti) neuznávajú rod Sorbus ani v širšom ani v užšom zmysle, pretože celý jeho obsah považujú za súčasť rodu hruška (Pyrus).

Zdroje tejto kapitoly:[4][5][6][2][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][3][26][27][28][29]

Zoznam alternatívnych rodov[upraviť | upraviť zdroj]

Nasleduje zoznam menších rodov, ktorými je rod jarabina (Sorbus) v širšom zmysle (v jeho vymedzení zo začiatku 21. storočia) nahradený na stránkach POWO (stav: jar 2023, počty druhov sú podľa stránok POWO):[20][9]

Druhy rastúce na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Nasleduje zoznam druhov z rodu Sorbus v širšom zmysle, ktoré sa prirodzene vyskytujú na Slovensku. Vedecké názvy sú zoradené podľa abecedy a na prvom mieste je vždy uvedený najprv názov začínajúci sa slovom Sorbus a potom za lomítkom typický alternatívny názov (a teda alternatívne zaradenie) zo systémov, ktoré neuznávajú rod Sorbus v širšom zmysle:[2][7][6][31][32][21][1][33][34][17][35][36]:

Nasledujúce druhy sa nevyskytujú na Slovensku, ale v minulosti sa mylne uvádzali ako druhy vyskytujúce sa na Slovensku:

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Karol Mičieta, Eva Zahradníková, Michal Hrabovský, Jana Ščefková. Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín, s.168. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018. ISBN 978-80-223-4403-6.
 2. a b c Lýdia Bertová at al.. Flóra Slovenska IV/3, s.401-445. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 1992. ISBN 80-224-0077-7.
 3. a b Ulaszewski, B.; Jankowska-Wróblewska, S.; Świło, K.; Burczyk, J.. Phylogeny of Maleae (Rosaceae) Based on Complete Chloroplast Genomes Supports the Distinction of Aria, Chamaemespilus and Torminalis as Separate Genera, Different from Sorbus sp. [online]. MDPI AG, 4052 Basel, Switzerland, 2021-11-21, [cit. 2023-01-16]. Dostupné online. (anglicky)
 4. VELEBIL, J. et al. Metodika managementu zdrojových lokalit stenoendemických druhů, jeřábu džbánského (Sorbus gemella) a jeřábu opominutého (Sorbus omissa), umožňující jejich ochranu Certifikovaná metodika č. 1/2021–057. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ, v. v. i.), Průhonice. 2021. S. 4 [1]
 5. Phipps, James & Robertson, Kenneth & Smith, Paul & Rohrer, Joseph. (2011). A checklist of the subfamily Maloideae (Rosaceae). Canadian Journal of Botany. 68. 2209-2269. 10.1139/b90-288.
 6. a b c d Sennikov, A. N., & Kurtto, A. (2017). A phylogenetic checklist of Sorbus s.l. (Rosaceae) in Europe. Memoranda Societatis Pro Fauna Et Flora Fennica, 93, 1–78. Noudettu osoitteesta [2]
 7. a b ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s. S. 430.
 8. Fay, M.F. and Rich, T.C.G. (2022), ROWANS, WHITEBEAMS AND SERVICE TREES. Curtis's Botanical Magazine, 39: 621-630. https://doi.org/10.1111/curt.12485
 9. a b RUSHFORTH, K. The Whitebeam problem, and a solution. In: Phytologia (Dec 21, 2018) 100(4)222
 10. Robertson, K. R., Phipps, J. B., Rohrer, J. R., & Smith, P. G. (1991). A Synopsis of Genera in Maloideae (Rosaceae). Systematic Botany, 16(2), 376
 11. Rosaceae In: Angiosperm Phylogeny Website [online]. mobot.org, [cit. 2023-05-13]. Dostupné online.
 12. Németh, Csaba & Papp, Nóra & Nosková, Jana & Maria, Höhn. (2020). Speciation by triparental hybridization in genus Sorbus (Rosaceae). Biologia Futura. 71. 10.1007/s42977-020-00003-x.
 13. Sorbus [online]. europlusmed.org, [cit. 2023-05-13]. Dostupné online.
 14. MIČIETA, Karol; ZAHRADNÍKOVÁ, Eva; HRABOVSKÝ, Michal; ŠČEVKOVÁ, Jana. Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín. Prvé. vyd. V Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 339 s. ISBN 978-80-223-4403-6. S. 168.
 15. treesandshrubsonline.org, [cit. 2023-05-13]. Dostupné online.
 16. KOVANDA, M. Flower and Fruit Morphology of Sorbus in Correlation to the Taxonomy of the Genus. In: PRESLIA 1961, 33 : 1-16 [3]
 17. a b World Plants: Tree Of Life (Linear Sequence) [online]. worldplants.de, [cit. 2023-05-13]. Dostupné online.
 18. MANSFELD, Rudolf. Mansfeld's Encyclopedia of Agricultural and Horticultural Crops ((Except Ornamentals)). [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2001. 3641 s. ISBN 978-3-540-41017-1. S. 482, 486 a nasl..
 19. BEISSNER, L. Handbuch der Laubholz-Benennung. 1903. S. 192, 194 a nasl. [4]
 20. a b Welcome to Plants of the World Online [online]. powo.science.kew.org, [cit. 2023-05-13]. Dostupné online.
 21. a b NÉMETH, Cs. SORBUS FAJKELETKEZÉS TRIPARENTÁLIS HIBRIDIZÁCIÓVAL A KELET- ÉS DÉLKELET-EURÓPAI TÉRSÉGBEN (Nothosubgenus Triparens) - Doktori (PhD) értekezés. 2019 [5]
 22. Qiu J, Zhao Y, Qi Q, Chen X (2019) Sorbus lushanensis, a new species of Rosaceae from China. PhytoKeys 119: 97-105. https://doi.org/10.3897/phytokeys.119.32148
 23. POTTER, D. et al. Phylogeny and classification of Rosaceae. In: Pl. Syst. Evol. 266: 5–43 (2007) DOI 10.1007/s00606-007-0539-9 [6]
 24. KADEREIT, J. W. et al. Which changes are needed to render all genera of the German flora monophyletic? Source: Willdenowia, 46(1) : 39-91 https://doi.org/10.3372/wi.46.46105
 25. Arto Kurtto, Alexander Sennikov, Raino Lampinen. Atlas Florae Europaeae, volume 17 (Rosaceae, Sorbus s.l.) [online]. Research Gate GmbH; Chausseestr. 20, 10115 Berlin, Germany, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 26. Tang, C., Chen, X., Deng, Y. et al.. Complete chloroplast genomes of Sorbus sensu stricto (Rosaceae): comparative analyses and phylogenetic relationships. [online]. BMC - BioMed Central, Plant Biology, Springer Nature, 2022-10-22, [cit. 2023-01-16]. Dostupné online. (anglicky)
 27. REICHENBACH. H. G. L. Flora Germanica excursoria [...] [Vol. 2]. 1832. S. 627, 628 [7]
 28. FRITSCH, K. Zur Systematik der Gattung Sorbus. II. Die europäischen Arten und Hybriden. In: Österreichische Botanische Zeitschrift 48, Nr. 5 (Mai 1898), pp. 167-171 [8]
 29. CRANTZ, H. Stirpium Austriacarum Pars I. Continens fasciculos tres cum figuris aeneis. Editio altera. 1763 S. 83 a nasl. [9]
 30. [10]
 31. Sorbus. In: Atlas rastlín [online]. biomonitoring.sk, [cit. 2023-05-13]. Dostupné online.
 32. Plants of the World Online [11]
 33. Sorbus [online]. europlusmed.org, [cit. 2023-05-13]. Dostupné online.
 34. a b VELEBIL. J. Taxonomic assessment of Sorbus subgenus Aria in the Malé Karpaty Mountains. In: Preslia 94: 305–334, 2022 [12]
 35. NOVACKÝ, J. M. Slovenská botanická nomenklatúra. 1954. S. 75
 36. Josef Dostál, Martin Červenka. Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín I. s.471-476. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. ISBN 80-08-00273-5.
 37. Sorbus semiincisa [online]. europlusmed.org, [cit. 2023-05-13]. Dostupné online.