Jaroslav Ďaďo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jaroslav Ďaďo
Narodenie15. september 1954 (66 rokov)
Kňažia okr. Dolný Kubín

Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD. (* 15. september 1954, Kňažia, dnes časť Dolného Kubína) je slovenský profesor na Katedre ekonomiky a manažmentu podniku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku. Prof. Ďaďo je ženatý, má dve deti a žije v Banskej Bystrici.

Kvalifikácia[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1978 Ing.: Absolvent Fakulty ekonomiky a riadenia výrobných odvetví VŠE , Bratislava, odbor: ekonomika priemyslu
 • 1993 CSc./PhD.: odbor: 62 – 03 – 9 odvetvové a prierezové ekonomiky, téma: Súčasný stav a možnosti rozvoja drobného podnikania v nových ekonomických podmienkach Česko-Slovenska
 • 1997 Habilitácia – docent: odbor: ekonomika a ekonomika podnikov, téma: Marketingová analýza (východisko marketingového plánovania)
 • 2003 Mimoriadny profesor: odbor: ekonomika a riadenie podniku, vymenovaný rektorom UMB na základe výberového konania
 • 2005 Inaugurácia – profesor: odbor: odvetvové a prierezové ekonomiky, téma: Strategické východiská pre tvorbu ponuky vo sfére služieb, menov. dekrét prezidenta SR z r. 2005

Súčasné pracovné zaradenie[upraviť | upraviť zdroj]

Profesor na Katedre ekonomiky a manažmentu podniku: 1. 7. 2005 – doteraz, v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku

Prax[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1980 – 1986 ONV Dolný Kubín, vedúci odboru MH
 • 1987 – 1990 S-KNV Banská Bystrica, vedúci odboru MH
 • 1990 – doteraz EF UMB, Banská Bystrica, odborný asistent

Priebeh pedagogickej praxe[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1990 – 1997 EF UMB, Banská Bystrica, odborný asistent
 • 1998 – 2003 vedúci Katedry manažmentu a marketingu
 • 2004 – doteraz Katedra marketingu a manažmentu, dnes Katedra ekonomiky a riadenia podniku

Pedagogická činnosť – profil[upraviť | upraviť zdroj]

Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo pracuje na Katedre ekonomika a manažmentu podniku EF UMB. Na EF UMB precuje od roku 1990. Po príchode z praxe mal možnosť využiť v pedagogickom procese praktické skúsenosti z podnikovej i nadpodnikovej sféry riadenia. Postupne si doplnil odborné pedagogické vzdelanie a štúdiom vo vedeckej ašpirantúre si rozširoval svoje poznatky aj z oblasti odborného vzdelania a metodológie vedeckej práce.

Ako vysokoškolský pedagóg sa podieľal na obsahovej a organizačnej príprave študijného odboru ekonomika a manažment podniku a na príprave študijného programu Marketing a manažment (1998 – 2005) a Manažérstvo kvality (2005 – 2007). Podieľal sa na obsahovej príprave predmetov: marketing, priemyselný marketing, medzinárodný marketing, marketing služieb, marketingový manažment, marketingová komunikácia, marketingové stratégie, tvorba hodnoty značky, vybrané problémy z marketingu a ďalších. Viaceré z uvedených predmetov garantuje a vyučuje. Predmety marketing a medzinárodný marketing vyučuje aj v jazyku anglickom pre študentov v programe SOCRATES. V angličtine vyučuje aj predmet Managing Strategic Marketing v programe MBA. V treťom stupni vysokoškolského štúdia vyučuje predmet Marketingový manažment.

Pre vybrané predmety pripravil ako autor, resp. spoluautor základnú literatúru (napr. tituly: Marketingová analýza, Medzinárodný marketing, Marketing služieb, Služby, Priemyselný marketing, Manažérstvo kvality, Spokojnosť zákazníka a metódy jej merania). Okrem toho pripravil účelové publikácie z oblasti marketingového riadenia pre pracovníkov podniku Štátne lesy, texty v rámci programu PHARE pre malé a stredné podniky – Ako pripraviť exportný marketingový plán. V rámci projektu ESOM/300-2001 – Marketing územia ako súčasť regionálnej politiky, súčasť úlohy výskumu a vývoja Základné aspekty a postupy riešenia regionálneho rozvoja SR 6/2001 bol vedúcim autorského kolektívu, ktorý vydal publikáciu Marketingový plán územia. Svoje prednášky realizuje na pozvanie podnikov pre pracovníkov Slovenskej sporiteľne, Štátnych lesov, TENTO, Metalsynt a iné.

Ako pedagóg intenzívne využíva informačné a komunikačné technológie ako komunikačné médium medzi učiteľom a študentom. Množstvo svojich materiálov, publikačných a vedeckých výstupov, ako aj učebných pomôcok sprístupňuje systematicky na internete. V pedagogickom procese pravidelne a systematicky využíva novú prezentačnú multimediálnu techniku.

V rokoch 1988 – 2003 vykonával prof. Ďaďo funkciu vedúceho Katedry manažmentu a marketingu. Od roku 2002 až 2004 bol predsedom AS UMB a od roku 2007 je predsedom AS EF UMB. Túto funkciu vykonával aj v r. 1998 – 2002.

Vedecko-výskumná činnosť – profil[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci vedeckej profilácie sa vo výskumnej činnosti, do ktorej zapája aj tím svojich diplomantov, no predovšetkým doktorandov, sa venuje jednotlivým aspektom marketingového riadenia podniku. Ide predovšetkým o oblasť marketingového auditu, marketingovej analýzy, marketingových stratégií, marketingového manažmentu, marketingového plánovania, marketingového controlingu, vplyvu globalizácie na marketingové riadenie podniku, hodnotenie trhovej orientácie podniku, na spotrebné správanie zákazníkov, budovanie hodnoty značky a ďalšie oblasti. V tomto zmysle integruje spoločnosťou často úzko chápaný marketingový pohľad s pohľadom podnikovo-hospodárskym a so spoločenskými požiadavkami na pôsobenie podniku na trhu. Skupinou diplomantov (ktorých doteraz viedol viac ako 130 diplomových prác) a školenými doktorandmi založil na EF UMB vlastnú školu zameranú do oblasti vedeckého skúmania a riešenia praktických problémov marketingového riadenia podniku.

Jeden z výstupov projektu „Vzájomné pôsobenie marketingových nástrojov“ je aj učebný text „Medzinárodný marketing“, ktorý predstavuje základnú literatúru na rovnomenný predmet. Projekt Exportný marketingový plán vyústil do účelovej publikácie pre MaSP, ktoré sa chcú aktívne zapojiť do medzinárodného marketingu a do bloku workshopov pre vyše 200 MaSP na 6 miestach na Slovensku.

Výstupom projektu „Marketing územia ako súčasť regionálnej politiky“, súčasť úlohy výskumu a vývoja „Základné aspekty a postupy riešenia regionálneho rozvoja SR“ je metodická príručka pre obce a regióny, ktorú vydalo MV a RR SR pod názvom „Marketing územia pre štátnu správu a miestnu správu“ v . 2001.

Spoluriešiteľ projektu KEGA č. 3/100 703 – Tvorba študijného programu manažérstvo kvality (2005 – 2006) a viacerých iných grantov.

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti priebežne publikuje v odborných časopisoch, na domácich a zahraničných konferenciách a seminároch. Viaceré výskumy sa odrazili aj v obsahu učebných textov pre niektoré predmety (napr. Medzinárodný marketing, Marketingový manažment, Služby). Výsledkom vedecko-výskumných aktivít sú dve monografie Marketingová analýza (1997), Služby (2002), ďalej odborné publikácie ako spoluautor: Spokojnosť zákazníka a metódy jej merania (2002), Manažérstvo kvality (2004), Priemyselný marketing (2004), Marketing služieb (2006).

Publikácia výsledkov jeho vedecko-výskumnej a odbornej publikačnej činnosti našla odraz v citáciách v prácach domácich i zahraničných autorov. Známych je jeho viac ako 65 citácií doma a 26 v zahraničí. Zúčastňuje sa prednášok, absolvoval pobyty na zahraničných univerzitách a je členom viacerých vedeckých, redakčných rád, vedeckých výborov domácich a medzinárodných vedeckých konferencií a sympózií, pôsobí v pozícii oponenta vedeckých a iných projektov. Je dobre známy v odbornej marketingovej komunite v Poľsku, v Česku, na Ukrajine, v Maďarsku a v Litve. Ako oponent alebo člen komisie v dizertačných, habilitačných a inauguračných pôsobí/pôsobil na SPU Nitra, ŽU Žilina, PU Prešov, VŠB Ostrava, SU Opava, VUT Brno a inde.

Osobná profesijná orientácia prof. Ďaďa je zameraná aj do sféry účtovníctva a daňovníctva (kde pôsobí ako daňový poradca a súdny znalec), čo mu umožňuje interdisciplinárny pohľad na riadenie podnikových marketingových aktivít. Má bohaté kontakty s praxou.

Účasť na riešení (vedenie) najvýznamnejších vedeckých projektov za posledných 8 rokov[upraviť | upraviť zdroj]

1. STRIŠŠ, J., ĎAĎO, J. a i. 2000. Exportný marketingový plán, Bratislava: PHARE, spoluriešiteľ projektu, 2000, autor 26 s.
2. MATEIDES, A., ĎAĎO, J. a kol. 2006. č. 3/100 703 – KEGA – Manažérstvo kvality služieb. Záverečná správa oponovaná febr. 2006. Výstup autora odborná publikácia Marketing služieb 295 s, 2004 – 2005.
3. KISS, Cs. a kol. Medzinárodný projekt SOCRATES – Educastional contributions to social (re)integration: creating and sustaining. 2005 – 2007. ĎAĎO, J. spoluriešiteľ
4. KISS, Cs. a kol. Medzinárodný projekt SOCRATES – Educational contriutions to cohesion and well-being in European social and institutional life. 2007 – 2009. ĎAĎO, J. spoluriešiteľ
5. ĎAĎO, J. 2006. Štátny program výskumu a vývoja Čorej, J. a kol. Univerzity, priemysel a partnerstvo. – spoluriešiteľ (podiel autora 0,1)
6. ĎAĎO, J., LAŠŠÁK, V., LALÍK, V. 2001 – 2002. Marketing územia ako súčasť regionálnej politiky, súčasť úlohy výskumu a vývoja Základné aspekty a postupy riešenia regionálneho rozvoja SR 6/2001 (ESOM/300-2001). Úloha RVT Bratislava: Ministerstva výstavby a RR SR, 2002, vedúci riešiteľ projektu, zo 182 s., podiel 0,35.
7. ĎAĎO, J. a. i. FG 60 Ako zdokonaliť marketingové plánovanie v slovenských podnikoch 2004 – 2005, zodpovedný riešiteľ
8. ĎAĎO, J., LAŠŠÁK, V. a i. 2005. EU grantová schéma pre rozvoj priemyslu Komponent 2 – Inovácie a konkurencieschopnosť. SOPK RK B. Bystrica. 2005


Publikačná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

a) vedec. práce v dom. časopisoch a zborníkoch a monografie: 4 + 34+ 1
b) vedecké štúdie a články (toho zahr.): 2 (1)
c) vedecké práce v zahraničných časopisoch a zborníkoch: 3 + 35
d) prednesené referáty a príspevky vo vedeckých zborníkoch: 24 + 35
e) správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách: 14
f) odborné práce(z toho články): 27 + 6
g) vysokoškolské učebnice a učebné texty: 3 + 4
h) knižné publikácie: 5
i) recenzie v časopisoch a zborníkoch: 4
j) výskumné štúdie a priebežné správy: 6
k) práce určené hospodárskym subjektom: 5
l) redakčné a zostavovateľské práce: 5
m) posudky na dizertačné, habilitačné práce a inaugur.konanie: 24 + 7 + 1
n) posudky na knihy, vysokoškolské skriptá a vedecké zborníky: 16 + 5 + 7
o) oponentské posudky výskumných úloh: 3


Najvýznamnejšie publikované práce[upraviť | upraviť zdroj]

 1. ĎAĎO, J. 1997. Marketingová analýza (východisko marketingovej stratégie a marketingového plánovania). Studia oeconomica 1, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela; Ekonomická fakulta, 1997, 116 s., ISBN 80-8055-066-2
 2. MATEIDES, A., ĎAĎO, J. 2000. Spokojnosť zákazníka a metódy jej merania. 2. diel – metódy, Bratislava: EPOS, 2000, 250 s., (spracovaná kapitola 8, spolu 34 s., podiel 0,14), ISBN 80-8057-224-0
 3. ĎAĎO, J. 2000. Analiza konkurentow. In: Zeszyty Naukowe nr. 538, Krakow: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 47-61. ISSN 0208-7944
 4. ĎAĎO, J. 2001. Marketingový audit, marketingový controlling, marketingová analýza, či marketingová kontrola. In: Svetové tendencie v strategickom manažmente a nové trendy rozvoja marketingovej teórie. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Bratislava: I.D.C. Holding, 2001, s.75 – 81
 5. ĎAĎO, J., LAŠŠÁK, V., ĎAĎO, J., LALÍK, V. 2002. Marketingový plán územia. In: Vyspelé regióny – silný štát, Zborník z konferencie, Bratislava: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2002, 6 s., podiel 0,3
 6. ĎAĎO, J., LAŠŠÁK, V. 2002. Razrabotka marketingovogo plana territorii. In: Zborník vedeckých prác No. 8/2002, Lugansk: Gossudarstvennyj universitet, 2002, s. 51 – 56, (podiel 0,5)
 7. ĎAĎO, J. 2004. Určenie trhovej pozície produktu. Ekonomika a spoločnosť 4/2/2003. B. Bystrica: EF UMB. 2003. ISSN 1335-7069, str. 160 – 168.ĎAĎO, J. 2005. Marketingový audit – nástroj skvalitnenia marketingového riadenia. Vedecké listy I/1. STU: Bratislava. SBN 80-227.2316-9. s. 16-24
 8. LAŠŠÁK, V. – ĎAĎO, J. Intercultural Differences Between Slovak and Foreign Entreprises. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 2005. Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. EPI: Kunovice. ISBN 80-7314-052-7
 9. ĎAĎO, J. 2005. Повышeниe кaчeствa мaркeтингового упрaвляния путём мaркeтингового aудитa. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Business Development Possibilities in the New European Area“ 23-24 Sept. 2005. Vilnius Univ.: Vilnius. ISBN 9986-19-783-X
 10. ĎAĎO, J. – PETROVIČOVÁ, J. – KOSTKOVÁ, M. 2006. Marketing služieb. (učebnica) EPOS: Bratislava. 2006. ISBN 80-8057-662-9

Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách[upraviť | upraviť zdroj]

 • od roku 1992 člen Slovenskej komory daňových poradcov
 • od roku 1997 člen vedeckej rady EF UMB
 • od roku 2000 člen redakčnej rady časopisu Ekonomika a spoločnosť, EF UMB
 • od roku 2000 súdny znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo
 • od roku 2001 člen redakčnej rady časopisu Účtovníctvo a poradenstvo, EPOS, Bratislava
 • od roku 2002 člen rady garantov pre vedený odbor 62-70-9 riadenie a ekonomika podnikov
 • od roku 2003 člen Komisie EF UMB pre vedu
 • od roku 2003 člen Spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor 62-70-9 riadenie a ekonomika podnikov
 • od roku 2004 predseda redakčnej rady pre vydávanie učebníc na EF UMB
 • od roku 2005 člen vedeckej rady Fakulty manažmentu, UPJŠ Prešov
 • od roku 2004 člen redakčnej rady vedeckého časopisu Ekonomia ir vadryba (Ekonomika a manažment) Vilnius University, Litva
 • od roku 2007 člen vedeckej rady Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1995 – Operational Management in Small Bussines – MIM Nicosia/Cyprus – 6 týždňov
 • 1996 – Erasmus School of Management, Rotterrdam, 4 týždne, „Case Study in Quality Management“
 • 1966 – Mediterranean Institute of Management, 6 týždňový pobyt „Operation Management“., Cyprus,
 • 1998 – Analýza trhu v medzinárodnom marketingu. V bloku Aktuálne otázky vývoja slovenskej ekonomiky Koros Fioskola Fiogazgató Hivatal Békescsaba
 • 1999 – Budovanie lojality zákazníka. Koros Fioskola Fiogazgató Hivatal Békescsaba
 • 1999 – Koros Fioskola Fiogazgató Hivatal Békescsaba, 7 dní, Kultúrne okolie v medzinárodnom marketingu ,1998
 • 2001 – Bradford College, 7 dní, výmenný pobyt cez projekt Socrates
 • 2001 – Research of Preference of Brand Names in Selected Branches, Bradford College
 • 2002 – Medzinárodná konferencia Young consumer´s dilemmas. Marketing focused on children, Varšava
 • 2005 – Nottingham Trent University, 5 dní, prípravný pobyt MBA, Socrates

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]