Jaroslav Demko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
rektor KU
Jaroslav Demko

Doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. je od 27. augusta 2018 rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Za rektora bol 9. mája 2018 zvolený akademickým senátom[1] a 16. mája 2018 vo funkcii potvrdený veľkým kancelárom KU.[2] Do funkcie ho 7. augusta 2018 vymenoval prezident SR Andrej Kiska.[3] Slávnostná inaugurácia rektora sa uskutočnila v stredu 26. septembra 2018.[4]

Jaroslavovi Demkovi udelila v roku 2007 Technická univerzita vo Zvolene pamätnú medailu za rozvoj univerzity a vynikajúce výsledky a v roku 2016 dostal ďakovný list Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene pri 25. výročí založenia fakulty.

Kariéra[upraviť | upraviť kód]

Jaroslav Demko pracoval na Technickej univerzite vo Zvolene a po niekoľkoročnej praxi na pozícii manažéra životného prostredia v MONDI SCP (1997-2004) úspešne viedol Vodárenskú spoločnosť Ružomberok (2004-2011).

Špecializuje sa na bioenergetiku, ekológiu, environmentalistiku, ekosystémové služby, vodu a odpady. Úzko spolupracoval so Slovenskou národnou akreditačnou službou pri akreditáciách orgánov posudzovania zhody.

Prakticky od jej vzniku spolupracuje s Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Na tamojšej pedagogickej fakulte je zamestnaný od roku 2011, pôsobil na Ústave transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí, potom ako vedúci katedry biológie a ekológie.

Spolupracoval s viacerými univerzitami na Slovensku (Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici).

Jaroslav Demko je autorom alebo spoluautorom viacerých monografií a vedeckých prác, napríklad energetickej produkčnej analýzy trstiny obyčajnej, skúmal fytoenergetiku aj vertikálne rozšírenie kliešťa obyčajného, taktiež reflektoval aj pápežskú encykliku o životnom prostredí Laudato Sí[5]. Venuje sa tiež vývoju vodného práva na Slovensku.[6]

Patent: Spôsob úpravy drevnej hmoty[upraviť | upraviť kód]

Jaroslav Demko bol autorom patentu (vôbec prvého na KU)[7] Spôsob úpravy drevnej hmoty na zvýšenie jej energetickej hodnoty[8], vďaka ktorému sa vedcovi podarilo zvýšiť pomocou stimulátora obsah makroergických (vysokoenergetických) látok v drevine[9] Demkov patent by mohol orientovať výskum na pestovanie špeciálnej biomasy pre energetické účely.[9]Praktické využitie tohto patentu je všade tam, kde sa  z istých rastlinných druhov cieleným spôsobom vyrába energetická biomasa a to ako energetický zdroj pre výrobu elektrickej energie alebo tepla.[10]

Svojím patentom upozornil J. Demko aj na nízky podiel patentov na Slovensku v prepočte na počet obyvateľov. „Príčinou nie je malá invencia vedcov, ale nazdávam sa, že je to chyba systému riadenia vedy, výskumu a technického rozvoja. Slovenská veda je takmer výlučne orientovaná na produkciu takých vedeckých výstupov, v ktorých sa patenty, žiaľ, nenachádzajú, čo je veľká škoda, pretože patent v sebe zahŕňa nielen novosť, ale aj aplikovateľnosť v praxi, teda jeho reálnu využiteľnosť.[10]

Inaugurácia rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku[upraviť | upraviť kód]

Inaugurácia nového rektora KU sa uskutočnila v stredu 26. septembra 2018 počas slávnosti Veni Sancte pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2018/2019. Slávnosť sa začala v kostole sv. Rodiny v Ružomberku-Rybárpoli a pokračovala zhromaždením akademickej obce v Aule sv. Jána Pavla Druhého na univerzite.

Na inaugurácii vyslovil podporu novému rektorovi veľký kancelár KU a košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober: „Pán rektor, sme s vami, počítajte s našou pomocou a modlitbami. Bude nás tešiť každá pozitívna správa o našej univerzite. Nech vás sprevádza dobrá rada vašich najbližších poradcov a podpora v zázemí vašej rodiny. Je na vás všetkých, hlavne na akademickej obci, študentoch a vedení univerzity a fakúlt, aby sme spoločne pri oslave dvadsiateho výročia vzniku univerzity mohli spokojne konštatovať, že Katolícka univerzita je univerzitou komplexne dospelou, nielen v oblasti katolíckej viery a náuky, ale aj v oblasti akademického vzdelávania a bádania. V tomto máte plnú podporu Konferencie biskupov Slovenska a všetkých jej členov.[4]

Rektor Jaroslav Demko v inauguračnom príhovore vyzval k zjednoteniu sa na akademickej pôde: „Ak nebude naša univerzita silná ako celok, nebudú silné ani fakulty, ani katedry. Preto je mojím prianím a ambíciou, aby sa nám spoločne podarilo vytvoriť pulzujúci akademický ekosystém, v ktorom sa budeme navzájom posilňovať a povzbudzovať, ale kde budeme aj otvorení konštruktívnej kritike. Naším spoločným cieľom bude trvalo udržateľný rozvoj KU spolu s udržiavaním podmienok na prehlbovanie vnútorného života s Bohom medzi zamestnancami aj študentmi Katolíckej univerzity.[4]

Prvé funkčné obdobie[upraviť | upraviť kód]

Pri menovaní prezidentom v tlačovom vyhlásení rektor Jaroslav Demko uviedol: „Funkciu rektora vnímam ako službu, v ktorej nadviažem na to dobré po mojich predchodcoch a súčasne chcem skvalitniť úroveň vzdelávania a akademický život v srdci Slovenska. Ďakujem akademickej obci a akademickému senátu za dôveru. Funkciu rektora Katolíckej univerzity prijímam s veľkou pokorou a v očakávaní produktívnej spolupráce so všetkými zložkami univerzity.[11] Počas nástupu do funkcie sa chcel zamerať na finančné stabilizovanie univerzity, akreditovanie čo najväčšieho počtu študijných programov a potenciálne vznik technických odborov.[12] Podľa J. Demka by na KU nemal chýbať ani manažérsky systém riadenia a systém riadenia kvality.[13]

Prvou medzinárodnou návštevou, ktorú J. Demko prijal v prvom funkčnom období, bol tanzánsky biskup Ludovick Joseph Minde.

Akademický senát KU schválil 25. septembra 2018 nový štatút univerzity, ktorý je základný vnútorným riadiacim predpisom.[14] Ako vyplýva zo štatútu, Katolícka univerzita v Ružomberku je verejná vysoká škola a reprezentuje prítomnosť Katolíckej cirkvi v spoločnosti: nielen rešpektovaním katolíckej náuky, ale aj bádaním, službou Božiemu ľudu a dialógom s ľuďmi dobrej vôle. Cieľom je vychovať vzdelaného a mravného odborníka.[14]

Z rektorovej iniciatívy sa 27. novembra 2018 uskutočnil prvý celouniverzitný workshop, ktorý bol spojený s motivačnou prednáškou Jána Košturiaka o spolupráci a spolutvorení.[15] Po tomto stretnutí začala na KU pôsobiť dobrovoľná skupina inovátorov pod Košturiakovým odborným vedením.[16]

Začiatkom roka 2019 dokončil Demko rekonštrukciu internátov na bloku C nachádzajúcom sa na Hrabovskej ceste.[17] Od 15. januára 2019 nesie aula teologickej fakulty v Košiciach názov po svätých košických mučeníkoch. „Tým väčšmi sa potvrdí prepojenosť s Ružomberkom, kde univerzitná aula nesie meno svätého Jána Pavla Druhého, ktorý v roku 1995 svätorečil Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého“, vyhlásil pri posvätení auly rektor J. Demko.[18]

V rozhovore s Jánom Košturiakom z januára 2019 definoval rektor J. Demko možné oblasti výskumu v priebehu najbližších desiatich rokov, a to napríklad dôstojnosť ľudskej osoby, aktualizácia sociálnej náuky Cirkvi do bežných problémov ľudí, prepájanie verejného, osobného života s náboženským a cirkevným, energie, najmä bioenergie, odstraňovanie chudoby, mediálna výchova, ale aj ochrana starých, chorých a nenarodených.[19] V tomto interview sa prihlásil aj k vízii civilizácie lásky, ku ktorej Katolícku univerzitu pozývajú slovenskí biskupi.[20]

Nebol by lepší svet, keby učitelia, ktorých vychovávame, milovali učenie, milovali školu a mali radi deti, ktoré učia? Alebo ošetrovatelia a zdravotníci, ktorí milujú chorých a slabých? Nehovoriac o novinároch – aká je to sila, keby si novinári zamilovali Pravdu? Takže Katolícka univerzita dáva Slovensku túto víziu – budovať civilizáciu lásky. V dennom živote sa usilujeme nielen vzdelávať študentov, ale formovať ich mysle a srdcia. Nemusia tu študovať len katolíci, ale chcem, aby tu každý dostal istý mravný a etický základ.[19]

Nedeľa Katolíckej univerzity[upraviť | upraviť kód]

Vždy poslednú januárovú nedeľu si Slováci pripomínajú Nedeľu Katolíckej univerzity.[21] Po prvýkrát sa listom na túto nedeľu prihovoril rektor J. Demko 27. januára 2019, ktorým sa obrátil na viac ako 111-tisíc absolventov KU, ktorí pôsobia doma i vo svete:

Boli poslaní pomáhať budovať civilizáciu lásky. Verím, že naši absolventi toto jedinečné poslanie napĺňajú a všade tam, kde sú, vnášajú ducha pokoja, porozumenia a pokory. ... Na našej alma mater pripravujeme založenie klubu absolventov. Myslíme si, že dňom ukončenia štúdia by nemalo končiť ani štúdium, ani ďalšie vzdelávanie, a rovnako by sa promóciou nemal pretrhať vzťah medzi absolventmi a vysokou školou, ktorá ich vyštudovala a vychovala. Radi by sme s našimi absolventmi nadviazali a neskôr prehĺbili intenzívne vzájomné kontakty.[22]

Konzorcium univerzít[upraviť | upraviť kód]

V utorok 22. októbra 2019 podpísal rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko memorandum o spolupráci spolu s ďalšími ôsmimi slovenskými vysokými školami, ktorého cieľom je založiť konzorcium univerzít ako právnickú osobu. Konzorcium by malo zlepšiť postavenie členských univerzít v akademických rankingoch, v medzinárodnej spolupráci a pomôcť lepšej kooperácii medzi univerzitami navzájom. Plánované konzorcium, ktoré združí najmä univerzity na strednom a severnom Slovensku, zastupuje až 50-tisíc študentov a 4-tisíc zamestnancov.[23]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. A.S, Petit Press. Katolícka univerzita bude mať nového rektora [online]. myliptov.sme.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 2. Veľký kancelár potvrdil kandidáta na rektora KU [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 3. S.R.O, 24hod sk-24 hodín s r o- WebSys. Prezident vymenoval do funkcie rektora KU v Ružomberku Jaroslava Demka [online]. 24hod.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 4. a b c WWW.TKKBS.SK. V Ružomberku inaugurovali nového rektora Katolíckej univerzity [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 5. Encyklika Svätého Otca Františka LAUDATO SI’
 6. Ľudia KU [online]. ludia.ku.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 7. Vedecký kaleidoskop | Biomasa môže dať viac tepla | Biomasa môže dať viac tepla [online]. vedeckykaleidoskop.cvtisr.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 8. Spôsob úpravy drevnej hmoty na zvýšenie jej energetickej hodnoty
 9. a b HAZÉOVÁ, Frédérique. Slovenský vedec zvýšil energetické parametre biomasy [online]. science.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 10. a b EDUCTECH. Slovenský vedec: Ako zanechať po sebe dobré stopy [online]. Eductech, 2018-09-05, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 11. Prezident vymenoval nového rektora Katolíckej univerzity [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 12. GAZDA, Imrich. rmagazín [online]. 2018-05-09, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 13. AZET.SK. Do čela Katolíckej univerzity nastúpil nový rektor Jaroslav Demko [online]. aktuality.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 14. a b Katolícka univerzita má nový štatút, je registrovaný už aj na ministerstve školstva [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 15. Na KU prichádza motivátor a inovátor Ján Košturiak [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 16. Úvodné stretnutie inovátorov univerzity [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 17. Zrekonštruovali sme internát C na Hrabovskej ceste [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 18. DEMKO, Jaroslav. Rektor KU v Košiciach: Svätci sú nepodkupní [online]. www.ku.sk, 2019-01-15, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 19. a b KOŠTURIAK, Ján. Vízia civilizácie lásky [online]. 23.1.2019, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 20. Katolicka cirkev na Slovensku [online]. www.kbs.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 21. Katolicka cirkev na Slovensku [online]. www.kbs.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 22. DEMKO, Jaroslav. List rektora KU pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity [online]. Katolícka univerzita v Ružomberku, 2019-01-22, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 23. KU v Ružomberku súčasťou pripravovaného Konzorcia slovenských univerzít [online]. ku.sk, [cit. 2019-10-24]. Dostupné online.