Jaroslav Demko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jaroslav Demko

Doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. je od 27. augusta 2018 rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Za rektora bol 9. mája 2018 zvolený akademickým senátom[1] a 16. mája 2018 potvrdený veľkým kancelárom KU rímskokatolíckym arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom.[2] Do funkcie ho 7. augusta 2018 vymenoval prezident SR Andrej Kiska.[3] Slávnostná inaugurácia rektora sa uskutočnila v stredu 26. septembra 2018.[4] Za rektora ho znovu vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová 27. augusta 2022.[5]

Kariéra[upraviť | upraviť zdroj]

Jaroslav Demko pracoval na Technickej univerzite vo Zvolene a po niekoľkoročnej praxi na pozícii manažéra životného prostredia v MONDI SCP (1997-2004) úspešne viedol Vodárenskú spoločnosť Ružomberok (2004-2011).

Špecializuje sa na bioenergetiku, ekológiu, environmentalistiku, ekosystémové služby, vodu a odpady. Úzko spolupracoval so Slovenskou národnou akreditačnou službou pri akreditáciách orgánov posudzovania zhody.

Prakticky od jej vzniku spolupracuje s Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Na tamojšej pedagogickej fakulte je zamestnaný od roku 2011. Pôsobil na Ústave transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí, potom ako vedúci katedry biológie a ekológie.

Spolupracuje s viacerými univerzitami na Slovensku (Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita v Trnave).

Jaroslav Demko je autorom alebo spoluautorom viacerých monografií a vedeckých prác, napríklad energetickej produkčnej analýzy trstiny obyčajnej, skúmal fytoenergetiku aj vertikálne rozšírenie kliešťa obyčajného, taktiež reflektoval aj pápežskú encykliku o životnom prostredí Laudato Sí[6]. Venuje sa tiež vývoju vodného práva na Slovensku.[7]

Patent: Spôsob úpravy drevnej hmoty[upraviť | upraviť zdroj]

Jaroslav Demko bol autorom patentu (vôbec prvého na KU)[8] Spôsob úpravy drevnej hmoty na zvýšenie jej energetickej hodnoty[9], vďaka ktorému sa vedcovi podarilo zvýšiť pomocou stimulátora obsah makroergických (vysokoenergetických) látok v drevine[10] Demkov patent by mohol orientovať výskum na pestovanie špeciálnej biomasy pre energetické účely.[10]Praktické využitie tohto patentu je všade tam, kde sa  z istých rastlinných druhov cieleným spôsobom vyrába energetická biomasa a to ako energetický zdroj pre výrobu elektrickej energie alebo tepla.[11]

Svojím patentom upozornil J. Demko aj na nízky podiel patentov na Slovensku v prepočte na počet obyvateľov. „Príčinou nie je malá invencia vedcov, ale nazdávam sa, že je to chyba systému riadenia vedy, výskumu a technického rozvoja. Slovenská veda je takmer výlučne orientovaná na produkciu takých vedeckých výstupov, v ktorých sa patenty, žiaľ, nenachádzajú, čo je veľká škoda, pretože patent v sebe zahŕňa nielen novosť, ale aj aplikovateľnosť v praxi, teda jeho reálnu využiteľnosť.[11]

Inaugurácia rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku[upraviť | upraviť zdroj]

Inaugurácia nového rektora KU sa uskutočnila v stredu 26. septembra 2018 počas slávnosti Veni Sancte pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2018/2019. Slávnosť sa začala v kostole sv. Rodiny v Ružomberku-Rybárpoli a pokračovala zhromaždením akademickej obce v Aule sv. Jána Pavla Druhého na univerzite.

Na inaugurácii vyslovil podporu novému rektorovi veľký kancelár KU a košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober: „Pán rektor, sme s vami, počítajte s našou pomocou a modlitbami. Bude nás tešiť každá pozitívna správa o našej univerzite. Nech vás sprevádza dobrá rada vašich najbližších poradcov a podpora v zázemí vašej rodiny. Je na vás všetkých, hlavne na akademickej obci, študentoch a vedení univerzity a fakúlt, aby sme spoločne pri oslave dvadsiateho výročia vzniku univerzity mohli spokojne konštatovať, že Katolícka univerzita je univerzitou komplexne dospelou, nielen v oblasti katolíckej viery a náuky, ale aj v oblasti akademického vzdelávania a bádania. V tomto máte plnú podporu Konferencie biskupov Slovenska a všetkých jej členov.[4]

Rektor Jaroslav Demko v inauguračnom príhovore vyzval k zjednoteniu sa na akademickej pôde: „Ak nebude naša univerzita silná ako celok, nebudú silné ani fakulty, ani katedry. Preto je mojím prianím a ambíciou, aby sa nám spoločne podarilo vytvoriť pulzujúci akademický ekosystém, v ktorom sa budeme navzájom posilňovať a povzbudzovať, ale kde budeme aj otvorení konštruktívnej kritike. Naším spoločným cieľom bude trvalo udržateľný rozvoj KU spolu s udržiavaním podmienok na prehlbovanie vnútorného života s Bohom medzi zamestnancami aj študentmi Katolíckej univerzity.[4]

Prvé funkčné obdobie (2018-2022)[upraviť | upraviť zdroj]

Pri menovaní prezidentom v tlačovom vyhlásení rektor Jaroslav Demko uviedol: „Funkciu rektora vnímam ako službu, v ktorej nadviažem na to dobré po mojich predchodcoch a súčasne chcem skvalitniť úroveň vzdelávania a akademický život v srdci Slovenska. Ďakujem akademickej obci a akademickému senátu za dôveru. Funkciu rektora Katolíckej univerzity prijímam s veľkou pokorou a v očakávaní produktívnej spolupráce so všetkými zložkami univerzity.[12] Počas nástupu do funkcie sa chcel zamerať na finančné stabilizovanie univerzity, akreditovanie čo najväčšieho počtu študijných programov a potenciálne vznik technických odborov.[13] Podľa J. Demka by na KU nemal chýbať ani manažérsky systém riadenia a systém riadenia kvality.[14]

Prvou medzinárodnou návštevou, ktorú J. Demko prijal v prvom funkčnom období, bol tanzánsky biskup Ludovick Joseph Minde.

Akademický senát KU schválil 25. septembra 2018 nový štatút univerzity, ktorý je základný vnútorným riadiacim predpisom.[15] Ako vyplýva zo štatútu, Katolícka univerzita v Ružomberku je verejná vysoká škola a reprezentuje prítomnosť Katolíckej cirkvi v spoločnosti: nielen rešpektovaním katolíckej náuky, ale aj bádaním, službou Božiemu ľudu a dialógom s ľuďmi dobrej vôle. Cieľom je vychovať vzdelaného a mravného odborníka.[15]

Začiatkom roka 2019 dokončil Demko rekonštrukciu internátov na bloku C nachádzajúcom sa na Hrabovskej ceste.[16] Od 15. januára 2019 nesie aula teologickej fakulty v Košiciach názov po svätých košických mučeníkoch. „Tým väčšmi sa potvrdí prepojenosť s Ružomberkom, kde univerzitná aula nesie meno svätého Jána Pavla Druhého, ktorý v roku 1995 svätorečil Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého“, vyhlásil pri posvätení auly rektor J. Demko.[17]

V rozhovore s Jánom Košturiakom z januára 2019 definoval rektor J. Demko možné oblasti výskumu v priebehu najbližších desiatich rokov, a to napríklad dôstojnosť ľudskej osoby, aktualizácia sociálnej náuky Cirkvi do bežných problémov ľudí, prepájanie verejného, osobného života s náboženským a cirkevným, energie, najmä bioenergie, odstraňovanie chudoby, mediálna výchova, ale aj ochrana starých, chorých a nenarodených.[18]

Konzorcium univerzít[upraviť | upraviť zdroj]

V utorok 22. októbra 2019 podpísal rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko memorandum o spolupráci spolu s ďalšími ôsmimi slovenskými vysokými školami, ktorého cieľom je založiť konzorcium univerzít ako právnickú osobu. Konzorcium by malo zlepšiť postavenie členských univerzít v akademických rankingoch, v medzinárodnej spolupráci a pomôcť lepšej kooperácii medzi univerzitami navzájom. Plánované konzorcium, ktoré združí najmä univerzity na strednom a severnom Slovensku, zastupuje až 50-tisíc študentov a 4-tisíc zamestnancov.[19]

Dvadsiate výročie KU[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2020 si Katolícka univerzita v Ružomberku pripomenula 20. výročie svojho založenia. Bohatý program 20. výročia, ktorý zahŕňa odborné, vedecké, ale i kultúrne a spoločenské aktivity, musela univerzita odročiť pre koronavírus. Začiatkom roka 2020 sa však uskutočnil ples univerzity a premiéra dokumentárneho filmu Made in Ružomberok o histórii školstva v Ružomberku.

Práve v deň 20. výročia založenia 1. júla 2020 sa na KU uskutočnila ďakovná bohoslužba Te Deum, udelenie čestného doktorátu profesorovi Štefanovi Kassayovi a čestného titulu profesor emeritus Eduardovi Bublincovi. Navyše v tento deň podpísala KU memorandum o spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom[20] a otvorila kabinet dejín.[21]

Vzhľadom na pandémiu covidu-19 sa časť osláv 20. výročia KU presunula aj do roku 2021, rektor KU J. Demko odovzdal pamätné medaily mnohým osobnostiam, ktoré sa pričinili o vznik tejto vysokej školy, alebo napríklad Trnavskej univerzite, vďaka ktorej v roku 1995 boli položené základy Katolíckej univerzity založením Pedagogického inštitútu sv. Ondreja pri Trnavskej univerzite so sídlom v Ružomberku.[22]

Do nového akademického roka 2021/2022 vstúpila KU s inovovanou a redizajnovanou webstránkou.

Druhé funkčné obdobie (2022-2026)[upraviť | upraviť zdroj]

J. Demko vstúpil do druhého funkčného obdobia rektora Katolíckej univerzity 27. augusta 2022. Deň predtým podpísal Memorandum o spolupráci v oblasti vedy a vzdelávania s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.[23] Univerzita tiež spustila nový študijný program európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou, čo je prvý výsledok programu Erasmus Mundus Joint Master's na Slovensku.[24] Pod Demkovým vedením sa Katolíckej univerzite podarilo zosúladiť svoj vnútorný systém v súlade so zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.[25]

Slávnostná inaugurácia rektora J. Demka na roky 2022-2026 sa uskutočnila v stredu 21. septembra 2022. Pre médiá sa vyjadril, aby sa okrem rozvoja humanitných predmetov KU viacej zapájala do medzinárodných grantov.[26] „Nestrachujme sa o budúcnosť, buďme pripravení, pracujme, nezaháľajme, ale nenechajme sa ovládať obavami a zviazať do kazajky strachu. Svojimi trápeniami ničomu neprospejeme. Treba opäť nabrať dych, vysúkať rukávy a venovať sa svojmu poslaniu, ktoré spočíva vo vede, výchove a vzdelávaniu. K tomu sme poslaní,“ uviedol vo svojom slávnostnom inauguračnom príhovore.[27]

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

J. Demkovi udelila v roku 2007 Technická univerzita vo Zvolene pamätnú medailu za rozvoj univerzity a vynikajúce výsledky a v roku 2016 dostal ďakovný list Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene pri 25. výročí založenia fakulty.

Na návrh dekana Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Mariána Schwarza, CSc., pri príležitosti osláv 30. výročia založenia fakulty ekológie a environmentalistiky udelili pamätnú medailu Technickej univerzity vo Zvolene 8. decembra 2021 ako ocenenie dlhoročnej spolupráce a ako vyjadrenie vďaky za zásluhy o rozvoj fakulty rektorovi KU v Ružomberku J. Demkovi.[28]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. A.S, Petit Press. Katolícka univerzita bude mať nového rektora [online]. myliptov.sme.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 2. Veľký kancelár potvrdil kandidáta na rektora KU [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 3. S.R.O, 24hod sk-24 hodín s r o- WebSys. Prezident vymenoval do funkcie rektora KU v Ružomberku Jaroslava Demka [online]. 24hod.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 4. a b c WWW.TKKBS.SK. V Ružomberku inaugurovali nového rektora Katolíckej univerzity [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 5. Prezidentka Slovenskej republiky | Vymenovania a odvolania [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 6. Encyklika Svätého Otca Františka LAUDATO SI’
 7. Ľudia KU [online]. ludia.ku.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. Archivované 2019-04-17 z originálu.
 8. Vedecký kaleidoskop | Biomasa môže dať viac tepla | Biomasa môže dať viac tepla [online]. vedeckykaleidoskop.cvtisr.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 9. Spôsob úpravy drevnej hmoty na zvýšenie jej energetickej hodnoty
 10. a b HAZÉOVÁ, Frédérique. Slovenský vedec zvýšil energetické parametre biomasy [online]. science.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. Archivované 2019-07-10 z originálu.
 11. a b EDUCTECH. Slovenský vedec: Ako zanechať po sebe dobré stopy [online]. Eductech, 2018-09-05, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 12. Prezident vymenoval nového rektora Katolíckej univerzity [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. Archivované 2018-08-14 z originálu.
 13. GAZDA, Imrich. rmagazín [online]. 2018-05-09, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 14. AZET.SK. Do čela Katolíckej univerzity nastúpil nový rektor Jaroslav Demko [online]. aktuality.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 15. a b Katolícka univerzita má nový štatút, je registrovaný už aj na ministerstve školstva [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. Archivované 2020-10-27 z originálu.
 16. Zrekonštruovali sme internát C na Hrabovskej ceste [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. Archivované 2019-03-27 z originálu.
 17. DEMKO, Jaroslav. Rektor KU v Košiciach: Svätci sú nepodkupní [online]. www.ku.sk, 2019-01-15, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. Archivované 2019-03-27 z originálu.
 18. KOŠTURIAK, Ján. Vízia civilizácie lásky [online]. 23.1.2019, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 19. KU v Ružomberku súčasťou pripravovaného Konzorcia slovenských univerzít [online]. ku.sk, [cit. 2019-10-24]. Dostupné online. Archivované 2019-10-24 z originálu.
 20. KU v Ružomberku podpísala Memorandum o spolupráci s ŽSK [online]. ku.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. Archivované 2020-07-17 z originálu.
 21. ZÁBOJNÍKOVÁ, Anna. rmagazín [online]. 2020-07-11, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online.
 22. Stáli sme pri vzniku Katolíckej univerzity. Spájajú nás dobré vzťahy a spolupráca [online]. www.truni.sk, [cit. 2021-09-02]. Dostupné online. Archivované 2021-09-02 z originálu.
 23. KU v Ružomberku podpísala Memorandum o spolupráci s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach | Novinky Katolíckej univerzity | Katolícka univerzita v Ružomberku [online]. www.ku.sk, [cit. 2022-10-10]. Dostupné online.
 24. Jedinečný magisterský program KU v Ružomberku priťahuje študentov z celého sveta | Novinky Katolíckej univerzity | Katolícka univerzita v Ružomberku [online]. www.ku.sk, [cit. 2022-10-10]. Dostupné online.
 25. KU v Ružomberku zosúladila svoj vnútorný systém | Novinky Katolíckej univerzity | Katolícka univerzita v Ružomberku [online]. www.ku.sk, [cit. 2022-10-10]. Dostupné online.
 26. TERAZ.SK. Rektor Demko: KU by sa mala viac zapojiť do medzinárodného výskumu [online]. TERAZ.sk, 2022-09-21, [cit. 2022-10-10]. Dostupné online.
 27. Veni Sancte zahájilo nový akademický rok na Katolíckej univerzite | Žijem v Ružomberku [online]. www.zijemvrk.sk, [cit. 2022-10-10]. Dostupné online.
 28. Rektor udelil Pamätnú medailu TUZVO | Technická univerzita Zvolen [online]. www.tuzvo.sk, [cit. 2021-12-20]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]