Opera Slovakia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Opera Slovakia je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Prostredníctvom prezentačného portálu www.operaslovakia.sk, prináša pestrú paletu tém, názorov a pohľadov. V rámci spravodajstva a publicistiky prezentuje, mapuje a dokumentuje jednotlivé operné sezóny na Slovensku a venuje sa aj významným udalostiam v zahraničí. Portál Opera Slovakia je v širokom povedomí odbornej i laickej obce, stal sa mienkotvorným a rešpektovaným médiom. Je mediálnym partnerom všetkých popredných slovenských hudobných umeleckých inštitúcií, koncertov, festivalov, kinoprenosov opery a baletu zo svetových operných scén, agentúr a rôznych umelecky hodnotných podujatí.

Internetový časopis Opera Slovakia[upraviť | upraviť zdroj]

Internetový časopis Opera Slovakia www.operaslovakia.sk vznikol v roku 2011 ako prvý a jediný svojho druhu na Slovensku prinášajúci ucelené nezávislé operné spravodajstvo a publicistiku. Na mediálny trh vstúpil z nevyhnutnosti vytvoriť na internete priestor pre erudovaných spravodajcov a publicistov s možnosťou etablovania sa nových autorov v konfrontácii s uznávanými autoritami v danej oblasti kultúry. Od roku 2015 k téme opery pribudli aj informácie z oblasti operety, klasickej hudby a baletu. Od roku 2015 je Opera Slovakia oficiálnym internetovým časopisom s dennou periodicitou zaradeným v kategórii náučno-populárny s prideleným kódom ISSN 2453-6490. Všetky publikované články týmto získali hodnotu oficiálneho dokumentačného materiálu. Vydavateľom časopisu je Opera Slovakia, o.z.

Štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Internetový časopis Opera Slovakia má vypracovanú prehľadnú štruktúru podľa druhov jednotlivých článkov podrobne reflektujúcich predovšetkým domáce kultúrno-spoločenské dianie v danej oblasti kultúry v konfrontácii so svetom. Časopis sa v nich venuje operným, operetným a baletným predstaveniam, koncertom, festivalom, rozhlasovým a kinoprenosom opery a baletu, aktuálnemu dianiu v divadlách, umeleckých inštitúciách a v súvisiacom kultúrnospoločenskom živote. Ďalej prináša aktuálne informácie o úspechoch umelcov a iných dejateľov v danej oblasti kultúry, ako aj o výstavách, súťažiach, oceneniach, konferenciách, workshopoch, knižných a audiovizuálnych novinkách a pod. Za veľmi dôležitú súčasť najmä publicistických príspevkov sa považuje odborná reflexia kultúrneho diania. Mediálne výstupy sa delia na domáce a zahraničné spravodajstvo a publicistiku. V rámci spravodajstva sú to najmä aktuality a reportáže. Publicistika je rozdelená na tri hlavné rubriky: recenzie umeleckých výstupov, rozhovory s osobnosťami a Operné korzo, kde sú zaradené voľne koncipované autorské články na rozličné témy. Dôležitá súčasť časopisu je na Slovensku prvé operné Kalendárium, ktoré sa stalo prehľadnou a podrobnou databázou výročí a jubileí významných osobností a udalostí. Časopis má samostatný archív zoradený podľa jednotlivých sezón.

Dosiahnuté výsledky časopisu Opera Slovakia[upraviť | upraviť zdroj]

Internetový časopis Opera Slovakia sa počas svojej prevádzky stal dôveryhodnou značkou s vypracovanou štruktúrou originálnej tvorby, marketingu a šírenia mediálnych výstupov, ako aj štruktúrou a formou archivácie a dokumentaristiky. Časopisu sa podarilo zaradiť do mediálneho prostredia a stať sa rešpektovaným nezávislým mienkotvorným médiom a partnerom. Počas prvých piatich rokov svojej existencie publikoval vyše 1500 článkov. V odborných i laických kruhoch sa vďaka kolektívu erudovaných autorov považuje za významnú a neodmysliteľnú súčasť mediálneho prostredia pre danú oblasť kultúry. O kvalite Opera Slovakia svedčí aj pozoruhodná návštevnosť čitateľov a pozorovateľov doma aj v zahraničí.

Partnerstvá[upraviť | upraviť zdroj]

Opera Slovakia je mediálnym partnerom všetkých slovenských operných a baletných divadiel, popredných slovenských hudobných umeleckých inštitúcií, festivalov, agentúr a rôznych umelecky hodnotných podujatí – operných koncertov a koncertov klasickej hudby, kinoprenosov opery a baletu zo svetových operných scén, výstav, benefičných, ale aj iných podporných a výchovných koncertov či podujatí pre deti a mládež atď. Spolupracuje s významnými domácimi aj zahraničnými hudobnými inštitúciami či školami, ako aj s Národným dobrovoľníckym centrom. Opera Slovakia cíti spoločenskú zodpovednosť a zapája sa aj do celospoločenských akcií, či už kultúrno-spoločenských alebo charitatívnych. Spolupracuje s viacerými stredoškolskými a vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami a poskytuje svoj mediálny priestor na účely etablovania sa mladých adeptov marketingu, grafiky alebo iných oblastí.

Dokumentaristika[upraviť | upraviť zdroj]

Obsah časopisu Opera Slovakia archivujú domáce i zahraničné divadlá, Divadelný ústav a ďalšie umelecké či odborné inštitúcie, školy a pod. Mediálne výstupy systematicky archivuje Univerzitná knižnica v Bratislave v rámci projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu (archivovaný obsah časopisu Opera Slovakia je možné vyhľadať a zobraziť cez portál www.webdepozit.sk – v elektronických publikáciách) a zároveň sú aj súčasťou výskumu slovenského jazyka, ktorý realizuje Jazykovedný ústav Ľ. Štúra. Časopis Opera Slovakia od roku 2014 poskytuje celý svoj obsah na nekomerčný výskum slovenského jazyka v danej oblasti kultúry pre databázu automatizovaného celku Slovenský národný korpus. Obsah časopisu zaznamenáva aj spoločnosť zameraná na monitoring médií Slovakia Online.

Podpora z verejných zdrojov[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2014 a 2015 tvorbu príspevkov pre časopis Opera Slovakia dotáciami podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Od roku 2017 je hlavným partnerom časopisu Fond na podporu umenia, ktorý z verejných zdrojov podporil špecifický projekt Spravodajsko-publicistická a hodnotová reflexia opery, operety, klasickej hudby a baletu. Projekt tvorí hlavný obsah časopisu Opera Slovakia. Ideovým východiskom a účelom projektu je podpora systematickej a originálnej tvorby odborných textov, úvah, esejí, prekladov, recenzií, glos, fejtónov, reportáží, rozhovorov a ukážok nových diel tematicky zameraných na danú oblasť kultúry na Slovensku s presahom do zahraničia a v konfrontácii so svetom. V rámci tejto reflexie ide predovšetkým o dokumentovanie súčasnosti a historického vývoja týchto druhov umenia. Projekt poskytuje priestor pre originálne autorské príspevky erudovaných osobností a zároveň je príležitosťou pre etablovanie nových autorov v konfrontácii s nimi. Výstupy projektu sa okrem primárnej úlohy aktuálne informovať o dianí v danej oblasti kultúry stávajú aj oficiálnymi dokumentačnými materiálmi pre rozličné inštitúcie a organizácie napr. školy, vedecké ústavy, hudobné a iné umelecké inštitúcie, média a pod. Autorom projektu je Opera Slovakia, o.z.

Opera Slovakia, o.z.[upraviť | upraviť zdroj]

Opera Slovakia je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Napĺňanie tohto cieľa sa dosahuje predovšetkým prostredníctvom týchto hlavných úloh:

  • Monitoring dôležitých udalostí v tejto oblasti doma a vo svete s dôrazom na úspechy slovenských umelcov v zahraničí.
  • Podpora prevádzky nezávislého spravodajsko-publicistického internetového časopisu www.operaslovakia.sk zameraného na reflexiu slovenskej opernej kultúry s presahom do iných žánrov klasickej hudby.
  • Podpora sprievodných kultúrno-spoločenských podujatí súvisiacich so slovenskou opernou kultúrou: výstavy, besedy, prednášky, workshopy, konferencie, tvorivé dielne, oceňovanie významných prínosov slovenských umelcov a kultúrnych dejateľov podieľajúcich sa na tvorbe slovenskej opernej kultúry, poďakovania a oceňovanie za celoživotnú činnosť a iné.
  • Podpora výskumnej činnosti zameranej na reflexiu slovenskej opernej kultúry (výskumné projekty, sociologické prieskumy a prieskumy verejnej mienky).

Spolupráca so štátnymi a neštátnymi odbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami a nadáciami v Slovenskej republike i v zahraničí, účasť na aktivitách iných občianskych združení a ďalších komunít obdobného zamerania.

Občianske združenie Opera Slovakia vzniklo v roku 2013 a prostredníctvom internetového časopisu www.operaslovakia.sk prináša pestrú paletu tém, názorov a pohľadov.

Produkčná činnosť Opera Slovakia[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci podpory šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku sa Opera Slovakia, o.z. aktívne zapája do operného života aj produkčnou činnosťou pravidelnými koncertmi:

Benefičný koncert „Operné gala v Kežmarku“ je na Slovensku jedinečný operný galakoncert, na ktorom vystúpi vždy jedna alebo viaceré slovenské operné hviezdy so svetovým renomé spolu so začínajúcimi talentovanými umelcami. Jeho benefičný charakter spája operu so silnými ľudskými príbehmi. Koncert sa každoročne koná v exkluzívnom interiéri slovenskej kultúrnej pamiatky zaradenej do zoznamu UNESCO – Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku a výťažok koncertu je venovaný vždy inej organizácii.

Koncert mladých talentov pod názvom „Príďte za operou“ je názov open air podujatia, ktorého cieľom je predstaviť nové mladé umelecké tváre v netradičnom prostredí amfiteátra osady Starý Klíž v okrese Partizánske. Od roku 2014 sa na podujatí predstavili viacerí mladí umelci, ktorým Opera Slovakia poskytuje príležitosť potrebnej koncertnej praxe. Rozvíjajúca sa tradícia koncertnej činnosti Opera Slovakia, o.z. pestuje na Slovensku operu ako reprezentatívny druh umenia a prináša nezabudnuteľné operné zážitky.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]