Svetové združenie prevádzkovateľov jadrových elektrární

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Svetové združenie prevádzkovateľov jadrových elektrární (WANO – World Association of Nuclear Operators) je medzinárodná, nezisková a dobrovoľná organizácia prevádzkovateľov jadrových elektrární, ktorej prvoradým cieľom je neustále zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti jadrových elektrární na celom svete.

Hlavná centrála WANO je v Londýne s regionálnymi centrami v Moskve, Atlante, Tokiu a Paríži. Na podporu novo spúšťaných blokov v Ázii zriadila Londýnska centrála svoju pobočku v Hongkongu.

Organizácia WANO nie je dozorným orgánom a ani nepomáha iným organizáciám s problémami, ako sú napríklad počiatočný výber projektu stavby reaktora. Aktivity WANO sú zamerané na efektívnu komunikáciu a otvorenú výmenu informácií. Vyplýva to zo všeobecného presvedčenia, že mnohým udalostiam v jadrovom priemysle sa mohlo predísť, ak by sa prevádzkovatelia dokázali poučiť z predchádzajúcich porúch a udalostí.

Pre svojich členov WANO poskytuje kompaktný balíček zdrojov a podpory, ktorý sa skladá zo štyroch hlavných programov:

 • partnerské previerky (Peer Reviews)
 • prevádzkové skúsenosti (Operating experience)
 • technická podpora a výmena (Technical Support and Exchange)
 • profesionálny a technický rozvoj (Professional and Technical Development)

Členovia WANO sú rozdelení do troch tried na základe zapojenia do WANO:

 1. Členovia 1. triedy - sú organizácie s volebným právom vo WANO, ktoré prevádzkujú jadrové zariadenia.
 2. Členovia 2. triedy - sú organizácie, ktoré sú v rámci WANO zastúpené inou organizáciou (napríklad všetky atómové elektrárne USA sú vo WANO zastúpené prostredníctvom Inštitútu pre Prevádzku Jadrových Zariadení - Institute of Nuclear Power Operations).
 3. Členovia 3. triedy - sú organizácie, ktoré vlastnia podiel na jadrových zariadeniach, ale nie sú ich priamymi prevádzkovateľmi.

V rámci Slovenskej republiky sú členmi WANO Slovenské elektrárne, a. s. ako člen 1. triedy so štyrmi pracujúcimi a dvomi blokmi vo výstavbe a patria k Moskovskému regionálnemu centru WANO.

Príslušnosť k danému centru WANO je spravidla určená pôvodom technológie použitej na prevádzkovanom jadrovom zariadení. V jadrových elektrárňach Jaslovské Bohunice a Mochovce sú prevádzkované bloky VVER440 postavené na báze ruského projektu, preto Slovenské elektrárne, a. s. patria k Moskovskému regionálnemu centru WANO.

Majoritný vlastník Slovenských elektrární, a. s. spoločnosť ENEL je tiež členom WANO 3. triedy a patrí k Parížskemu regionálnemu centru WANO.

Poslanie WANO[upraviť | upraviť zdroj]

„Maximalizovať celosvetovú bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových elektrární ich ohodnotením, vzájomným porovnávaním a zvýšením výkonnosti prostredníctvom vzájomnej podpory, výmenou informácií a napodobňovaním najlepšej svetovej praxe.“

Programy WANO[upraviť | upraviť zdroj]

a) Partnerská previerka (Peer Review) je najdôležitejší program WANO. Pomáha členom odhaľovať ich nedostatky prostredníctvom porovnávania s „najlepšou svetovou praxou jadrového priemyslu“ (ide o ideálny stav, ku ktorému by sa mala organizácia čo najviac priblížiť, a ktorý je popísaný v príslušnom dokumente WANO). Previerka sa vykonáva nezávislým tímom expertov od iných prevádzkovateľov.

Partnerské previerky sa neobmedzujú len na pravidelnú kontrolu (raz za štyri roky) jadrových elektrární, ale aj na previerku nových jadrových blokov pred ich spustením, ide o tzv. predspúšťacie partnerské previerky. Ďalším druhom previerok je previerka spoločnosti prevádzkujúcej jadrové elektrárne, tzv. korporatívna partnerská previerka. Existuje aj previerka samotných regionálnych centier WANO a Londýnskej centrály WANO.

Výsledky partnerskej previerky sú dôverné a WANO vykonáva kontrolu ako sú zistené nedostatky odstraňované.

b) Program Prevádzkové skúsenosti (Operating experience) umožňuje členom poučiť sa zo skúseností iných elektrární a pomáha im predchádzať podobným udalostiam. Všetky komerčné jadrové elektrárne poskytujú analýzy udalostí, ktoré sa udiali na ich jadrových blokoch do databázy WANO. Významné udalosti vydáva WANO, ako Správu z prevádzkovej udalosti (WANO Event Report - WER). WANO taktiež z niektorých najvýznamnejších udalostí vypracuje a vydáva Správu o významnej prevádzkovej skúsenosti (Significant Event Report – SER) alebo Správu o významných prevádzkových skúsenostiach (Significant Operating Experience Report – SOER). V súčasnosti je platných 16 Správ o významných prevádzkových skúsenostiach, ktoré obsahujú spolu asi 200 odporúčaní pre prevádzku jadrových elektrární. Plnenie týchto odporúčaní je pre prevádzkovateľov záväzné a je preverované počas Partnerských previerok.

c) Technická podpora a výmena (Technical Support and Exchange) pozostáva zo štyroch aktivít:

 • návody a dobrá prax,
 • výmena operátorov,
 • výkonnostné ukazovatele a
 • misie technickej podpory

Spoločne pomáhajú členom učiť sa zo skúseností svojich partnerov a sú zamerané na hľadanie riešení ako odstrániť nedostatky zistené samotným prevádzkovateľom alebo zistené počas partnerskej previerky. Výkonnostné ukazovatele predstavujú relatívne objektívny nástroj na porovnávanie prevádzkovej spoľahlivosti, technickej a radiačnej bezpečnosti jadrových blokov. Napríklad kolektívna efektívna dávka ionizujúceho žiarenia je súčet efektívnych dávok zamestnancov jadrovej elektrárne počas celého roku a dáva objektívny obraz o radiačnej situácii na elektrárni.

d) Profesionálny a technický rozvoj (Professional and Technical Development) sprostredkúva výmenné informačné fóra pre členov WANO, kde sa zvyšuje ich profesionálna znalosť a zručnosti. Konkrétne aktivity zahŕňajú workshopy, konferencie, semináre, stretnutia expertov a tréningové kurzy.

História WANO[upraviť | upraviť zdroj]

1986-1989

apríl 1986 – v Černobyľskej jadrovej elektrárni (Černobyľská havária) došlo počas plánovaného testu k udalosti vedúcej k taveniu zóny, výbuchu a následnej kontaminácii rozsiahleho okolia elektrárne, ktorá je zatiaľ najhoršou jadrovou haváriou. K udalosti došlo v dôsledku ľudských chýb a predovšetkým v dôsledku chýb v samotnom projekte elektrárne (viď. INSAG 7). Po udalosti sa prudko zhoršil postoj verejnosti k jadrovej energetike, čo viedlo k spomaleniu a v niektorých krajinách aj úplnému ukončeniu rozvoja komerčného využívania jadrových elektrární.

október 1987 – Medzinárodná únia výrobcov a distribútorov elektrickej energie (The International Union of Producers and Distributors of Electric Energy) and Inštitút prevádzky atómových elektrární (the Institute of Nuclear Power Operations) spoločne zorganizovali Medzinárodné pracovné stretnutie jadrového spoločenstva v Paríži. Z 32 krajín, ktoré mali v tej dobe atómové elektrárne v prevádzke alebo vo výstavbe, bolo na stretnutí prítomných 30. Spoločne sa dohodli na vytvorení medzinárodnej organizácie, ktorej účelom bude vzájomná výmena prevádzkových skúseností v rámci spoločností prevádzkujúcich jadrové elektrárne.

15. máj 1989 – Inauguračné stretnutie WANO v Moskve

august 1989 – prvá koordinovaná výmena skúseností medzi Jadrovou elektrárňou Catawba (USA) a Záporožskou jadrovou elektrárňou (v tom období Sovietsky Zväz, v súčasnosti Ukrajina).

november 1989 – 144 spoločností podpísalo základné stanovy WANO.

1990-1999

apríl 1990 – WANO schválilo Program výkonnostných ukazovateľov (Plant Performance Indicator Programme)

apríl 1991 – Takmer 250 účastníkov sa zúčastnilo prvého Bienálneho valného zhromaždenia v Atlante

február 1992 – vykonaných prvých 8 pilotných partnerských previerok

január 1999 – Nové memorandum o porozumení (Memorandum of understanding) medzi WANO a IAEA (International Atomic Energy Agency) týkajúce sa spolupráce a výmeny informácií medzi oboma organizáciami.

september 1999 – piate Bienálne valné zhromaždenie pri príležitosti 10-teho výročia WANO, ktorého sa zúčastnilo 320 účastníkov reprezentujúcich viac ako 430 jadrových blokov v 32 krajinách.

2001-2010

september 2001 – prvá WANO web stránka

máj 2002 – WANO podniklo prvú pilotnú partnerskú previerku v zariadeniach na výrobu a spracovanie jadrového materiálu.

apríl 2006 – valné zhromaždenie, ktoré upravilo stanovy WANO týkajúce sa prijímania nových členov tak, aby zahŕňali zariadenia na spracovanie jadrového paliva.

február 2010 - 10-te Bienálne valné zhromaždenie. V tomto čase už všetky komerčné jadrové elektrárne na svete prešli partnerskými previerkami WANO. Boli upravené stanovy WANO, pričom sa zmenilo zameranie na organizácie prevádzkovateľov namiesto na štáty, kde pôsobia. 2010 - súčasnosť

11. marec 2011 – Havária na jadrovej elektrárni Fukušima (Japonsko) po zemetrasení a následnou prílivovou vlnou bola druhá najťažšia havária po havárii na Černobyľskej jadrovej elektrárni.

31. marec 2011 – WANO vytvorilo komisiu na vypracovanie poučení z udalosti na jadrovej elektrárni Fukušima.

30. septembra 2011 – vydaná finálna Správa o havárii na jadrovej elektrárni Fukušima.

október 2011 – 11-te Bienálne valné zhromaždenie, schválilo všetky odporúčania zo Správy o havárii na jadrovej elektrárni Fukušima. Odporúčania sa týkali rozšírenia aktivít WANO, vytvorenia celosvetovej stratégie reagovania na jadrové udalosti, zvýšenie transparentnosti partnerských kontrol a zvýšenie kvality služieb poskytovaných WANO.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]