Základná škola (Nitra, Benkova 34)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Základná škola, Benkova 34, Nitra je základná škola v Nitre. Nachádza v lokalite sídliska Klokočina v areáli s výmerou 3,2 ha. Školu navštevuje v súčasnosti (šk. rok 2019/2020) 963 žiakov.

Škola vznikla 1. augusta 2004 spojením troch škôl: ZŠ Alexyho, ZŠ Benkova a ZŠ Bolečkova, ktorej súčasťou bol projekt alternatívnej starostlivosti o mimoriadne nadané deti Dr. J. Laznibátovej.

Súčasnosť školy[upraviť | upraviť zdroj]

Žiaci školy sú umiestnení v dvoch budovách. Prvá budova (pôvodne ZŠ Benkova - BLOK B) bola odovzdaná do užívania v roku 1979 ako škola 13-triedna a druhá budova (pôvodne ZŠ Alexyho – BLOK A) v roku 1982 ako 18-triedna.

Žiaci využívajú okrem kmeňových učební 8 počítačových učební a ďalšie odborné učebne. Súčasťou školy sú 3 telocvične, 2 futbalové, volejbalové, basketbalové ihriská a multifunkčné ihrisko.

Zameranie školy[upraviť | upraviť zdroj]

Klasické triedy

Klasické triedy navštevovalo v školskom roku 2009/2010 spolu 614 žiakov.

Triedy s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov

V pôvodnej ZŠ Alexyho boli triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. V tejto tradícii pokračuje na druhom stupni

Triedy s intelektovo nadanými žiakmi

Projekt alternatívnej starostlivosti o mimoriadne nadané deti sa začal overovať v školskom roku 1997/98 v Nitre na ZŠ Kniežaťa Pribinu (po Bratislave druhé miesto na Slovensku), odkiaľ bol od 1. septembra 2001 premiestnený na ZŠ Bolečkova. Tu projekt pokračoval overovaním aj 2. stupňa ZŠ. Keďže ZŠ Bolečkova bola k 30. júnu 2004 zrušená, projekt bol presunutý na novovzniknutú ZŠ Benkovu.

Od školského roku 2005/2016 má projekt v Nitre už všetkých 9 ročníkov, čo je po Bratislave najviac na Slovensku. V školskom roku 2009/2010 je v triedach s intelektovo nadanými žiakmi spolu 191 žiakov.

Integrácia žiakov[upraviť | upraviť zdroj]

V škole má starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dlhoročnú tradíciu. O jej úspechoch hovorí aj to, že viacerí z našich integrovaných žiakov úspešne ukončili stredoškolské vzdelanie a zaradili sa do pracovného života, prípadne pokračujú v štúdiu na vysokej škole.

V súčasnosti má 58 začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach. Sú to predovšetkým deti s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), s narušenou komunikačnou schopnosťou, ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity), prípadne so zdravotným oslabením.

Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa venujú traja školskí špeciálni pedagógovia a jeden školský psychológ.

Úspechy školy[upraviť | upraviť zdroj]

Žiaci školy sa zapájajú do množstva súťaží, kde dosahujú veľmi dobré výsledky. Obzvlášť to platí o súťažiach prírodovedného zamerania, žiaci sa zapájajú do všetkých predmetových olympiád. Tradične vynikajú napr. v súťažiach v astronómii a programovaní. V programovaní v programovacom jazyku Baltík dlhoročne dosahujú úspechy až na medzinárodnej úrovni. Škola je pravidelne vyhodnocovaná v oblasti zapojenosti a úspechov v súťažiach ako najlepšia škola v okrese Nitra.

Škola je zapojená do mnohých projektov: Škola podporujúca zdravie, Cesta k emocionálnej zrelosti, Škola budúcnosti (e-learningový portál), projekt Young Developers, Škola otvorená informatike, INFOVEK, Pestrá Európa a Bezpečná škola.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°18′27″S 18°03′54″V / 48,307402°S 18,06493°V / 48.307402; 18.06493