Preskočiť na obsah

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (skrátene Zmluva o Euratome) je medzinárodnou zmluvou, jednou z dvoch Rímskych zmlúv podpísaných 25. marca 1957. Rímskymi zmluvami sa po podpise Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1951 a po neúspechu Zmluvy o založení Európskeho obranného spoločenstva a nerealizovaní Európskeho politického spoločenstva zavŕšilo vytvorenie základnej konštrukcie európskej integrácie založenej na spoločenstvách. Zmluva o Euratome je jedným z prameňov primárneho práva EÚ.

Zmluvou o Euratome sa zakladalo Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom). Euratom bolo jedným z troch spoločenstiev (popri Európskom hospodárskom spoločenstve a Európskom spoločenstve uhlia a ocele), ktoré sa v roku 1967 aj formálne zlúčili do Európskych spoločenstiev a od roku 1993 tvorili prvý pilier Európskej únie. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy je Euratom formálne opäť samostatným spoločenstvom existujúcim popri Európskej únii. V skutočnosti však existujú silné väzby medzi úniou a Euratomom a v praxi je často ťažké odlíšiť úniu od Euratomu.

Zmluva o Euratome bola menená podobne ako ostatné zmluvy. Vzhľadom na to, že Euratom je menej dôležitým spoločenstvom, zmeny Zmluvy o Euratome neboli nikdy príliš rozsiahle. Naposledy bola Zmluva o Euratome zmenená protokolom priloženom k Lisabonskej zmluve.

Obsah zmluvy[upraviť | upraviť zdroj]

Zmluva sa skladá z preambuly, šiestich hláv, záverečných ustanovení, príloh a protokolov (protokoly sú spoločné pre Zmluvu o Euratome, Zmluvu o EÚ a Zmluvu o fungovaní EÚ).

V hlave I s názvom Úlohy spoločenstva sa ustanovuje Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a určujú sa poslanie a úlohy Euratomu. Podľa článku 1 druhého pododseku: „Poslaním Spoločenstva je prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne v členských štátoch a k rozvoju vzťahov s inými krajinami vytváraním predpokladov potrebných pre urýchlený vznik a rast jadrových priemyslov.“ Medzi úlohy Euratomu patrí podpora rozvoja a šírenia technických poznatkov, výkon vlastníctva k niektorým štiepnym materiálom, vytvorenie spoločného trhu a voľného pohybu kapitálu v jadrovej oblasti.

Hlava II, Podpora pokroku v oblasti jadrovej energie, upravuje najmä úlohy členských štátov a inštitúcií Európskej únie v oblastiach výskumu, šírenia informácií, ochrany zdravia, investícií, zakladania spoločných podnikov a zásobovania v jadrovom priemysle. V článkoch 53 až 56 sa nachádzajú ustanovenia o agentúre, ktorej úlohou má byť zabezpečenie dodávok rúd, špeciálnych materiálov a štiepnych materiálov (podrobnosti upravuje rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu [1]).

Hlava III, Inštitucionálne a finančné ustanovenia, bola výrazne zmenená Lisabonskou zmluvou. Predovšetkým boli ustanovenia tejto hlavy podstatne zredukované, pričom v článku 106a sú uvedené odkazy na Zmluvu o EÚ a Zmluvu o fungovaní EÚ, ktoré sa vzťahujú aj na Euratom. Takmer všetky ustanovenia o inštitúciách a orgánoch Lisabonská zmluva vypustila. V tejto hlave ostali len niektoré osobitné finančné ustanovenia.

Hlava V, Všeobecné ustanovenia, upravuje o. i. právnu subjektivitu Euratomu, imunity a výsady Euratomu (s odkazom na príslušný protokol), výklad niektorých pojmov, územnú pôsobnosť zmluvy, vzťahy Euratomu k medzinárodným organizáciám, osobitne k OSN, Svetovej obchodnej organizácii, Rade Európy a OECD a možnosť Euratomu uzatvárať dohody o pridružení s tretími štátmi a medzinárodnými organizáciami.

Hlava VI, Ustanovenia, ktoré sa týkajú počiatočného uplatňovania tejto zmluvy, je zrušená.

Články 224 a 225, Záverečné ustanovenia (nezaradené do žiadnej hlavy), obsahujú ustanovenia o ratifikácii zmluvy, depozitárovi, nadobudnutí platnosti a autentických jazykoch.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu, dokument formátu PDF

Odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Konsolidované znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu z roku 2012