Šablóna:Infobox Chemická zlúčenina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
{{{Názov}}}
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie

Infobox sa používa v článkoch o chemických zlúčeninách. Ak chcete šablónu použiť, prosím, skopírujte si a vyplňte nasledujúci čistý vzor. Nekopírujte do článku zdrojový kód šablóny. Prázdne parametre nevymazávajte, niekto iný ich môže neskôr doplniť.

Čistý vzor:

{{Infobox Chemická zlúčenina
| Názov             = 
| Obrázok            = 
| Obrázok2            = 
| Obrázok3            = 
| Vzorec             = 
| Systematický názov       = 
| Synonymá            = 
| Vzhľad             = 
| Molekulová hmotnosť      = 
| Molárna hmotnosť        = 
| Teplota topenia        = 
| Teplota varu          = 
| Teplota sublimácie       = 
| Teplota rozkladu        = 
| Trojný bod           = 
| Kritický bod          = 
| Kritická teplota        = 
| Kritický tlak         = 
| Kritická hustota        = 
| Hustota            = 
| Rozpustnosť vo vode      = 
| Rozpustnosť          = 
| Skupenské teplo topenia    = 
| Entropia topenia        = 
| Entropia varu         = 
| Entropia rozpúšťania      = 
| Entropia sublimácie      = 
| Skupenské teplo vyparovania  = 
| Štandardná zlučovacia entalpia = 
| Štandardná entropia      = 
| Štandardná Gibbsová energia  = 
| Merná tepelná kapacita     = 
| Teplota vzplanutia       = 
| Teplota vznietenia       = 
| Medze výbušnosti        = 
| pKA              = 
| pKB              = 
| externé dáta MSDS       = 
| GHS zdroj           = 
| GHS piktogram         = {{GHS|}}
| heslo GHS           = 
| vety H             = {{vety H|}}
| vety EUH            = {{vety EUH|}}
| vety P             = {{vety P|}}
| EÚ zdroj            = 
| EÚ piktogram          = {{Výstraha|}}
| vety R             = {{vety R|}}
| vety S             = {{vety S|}}
| NFPA 704            = {{NFPA 704|Horľavosť = |Zdravie = |Reaktivita = |Ostatné = }}
| NFPA 704 zdroj         = 
| CAS              = 
| UN               = 
| EC číslo (EINECS/ELINCS/NLP)  = 
| Číslo RTECS          = 
| PubChem            = 
| ChemSpider           = 
| SMILES             = 
| ulr              = 
}}

Príklad

Kyselina sírová
Kyselina sírová
Kyselina sírová
Kyselina sírová
Kyselina sírová
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec H2SO4
Systematický názov Kyselina sírová
Synonymá vitriol, vitriolový olej
Vzhľad bezfarebná kvapalina bez zápachu
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 98,079 u
Molárna hmotnosť 98,07948 g/mol
Rozpustnosť vo vode neobmedzene miešateľná (silne exotermická reakcia)
Teplota topenia 10,36 °C (283 K)
Teplota varu 338 °C (611 K)
Hustota 1,836 g/cm3
pKA −3; 1,99
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka
Vety H H314
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P280, P301+330+331, P309, P310, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R35
Vety S S1/2, S26, S30, S45
NFPA 704
0
3
2
COR
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7664-93-9
Číslo UN 1830
EINECS číslo 231-639-5
Číslo RTECS WS5600000
PubChem 1118
ChemSpider 1086
SMILES OS(=O)(=O)O
3D model (JSmol) Interaktívny 3D model
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
{{Infobox Chemická zlúčenina
| Názov             = Kyselina sírová
| Obrázok            = Sulfuric-acid-2D-dimensions.svg
| Obrázok2            = Sulfuric-acid-3D-vdW.png
| Vzorec             = H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
| Systematický názov       = Kyselina sírová
| Synonymá            = vitriol, vitriolový olej
| Vzhľad             = bezfarebná kvapalina bez zápachu
| Molekulová hmotnosť      = 98,079 u
| Molárna hmotnosť        = 98,07948 g/mol
| Teplota topenia        = 10,36 [[stupeň Celzia|°C]] (283 [[Kelvin|K]])
| Teplota varu          = 338 °C (611 K)
| Trojný bod           = 
| Kritický bod          = 
| Kritická teplota        = 
| Kritický tlak         = 
| Kritická hustota        = 
| Hustota            = 1,836 [[gram|g]]/[[centimeter|cm]]<sup>3</sup>
| Rozpustnosť vo vode      = neobmedzene miešateľná (silne exotermická reakcia)
| Rozpustnosť          = 
| Skupenské teplo topenia    = 
| Entropia topenia        = 
| Skupenské teplo vyparovania  = 
| Štandardná zlučovacia entalpia = 
| Štandardná entropia      = 
| Merná tepelná kapacita     = 
| Teplota vzplanutia       = 
| Teplota vznietenia       = 
| Medze výbušnosti        = 
| pKA              = −3; 1,99
| pKB              = 
| externé dáta MSDS       = 
| GHS zdroj           = 
| GHS piktogram         = {{GHS|05}}
| heslo GHS           = 
| vety H             = {{Vety H|314}}
| vety EUH            = {{Vety EUH|-}}
| vety P             = {{Vety P|280|301+330+331|309|310|305+351+338}}
| EÚ zdroj            = 
| EÚ piktogram          = {{Výstraha|C}}
| vety R             = {{Vety R|35}}
| vety S             = {{Vety S|1/2|26|30|45}}
| NFPA 704            = {{NFPA 704|Horľavosť = 0|Zdravie = 3|Reaktivita = 2|Ostatné = COR}}
| NFPA 704 zdroj         = 
| CAS              = [http://www.emolecules.com/cgi-bin/search?t=ss&q=7664-93-9&c=0&v= 7664-93-9]
| UN               = 1830
| EC číslo (EINECS/ELINCS/NLP)  = 231-639-5
| Číslo RTECS          = WS5600000
| PubChem            = 1118
| ChemSpider           = 1086
| SMILES             = OS(=O)(=O)O
| ulr              = 
}}

Pozri ajAk máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.