Šablóna:Infobox Chemická zlúčenina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
{{{Názov}}}
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie

Infobox sa používa v článkoch o chemických zlúčeninách. Ak chcete šablónu použiť, prosím, skopírujte si a vyplňte nasledujúci čistý vzor. Nekopírujte do článku zdrojový kód šablóny. Prázdne parametre nevymazávajte, niekto iný ich môže neskôr doplniť.

Čistý vzor:

{{Infobox Chemická zlúčenina
| Názov             = 
| Obrázok            = 
| Obrázok2            = 
| Vzorec             = 
| Systematický názov       = 
| Synonymá            = 
| Vzhľad             = 
| Molekulová hmotnosť      = 
| Molárna hmotnosť        = 
| Teplota topenia        = 
| Teplota varu          = 
| Teplota sublimácie       = 
| Teplota rozkladu        = 
| Trojný bod           = 
| Kritický bod          = 
| Kritická teplota        = 
| Kritický tlak         = 
| Kritická hustota        = 
| Hustota            = 
| Rozpustnosť vo vode      = 
| Rozpustnosť          = 
| Skupenské teplo topenia    = 
| Entropia topenia        = 
| Entropia varu         = 
| Entropia rozpúšťania      = 
| Entropia sublimácie      = 
| Skupenské teplo vyparovania  = 
| Štandardná zlučovacia entalpia = 
| Štandardná entropia      = 
| Štandardná Gibbsová energia  = 
| Merná tepelná kapacita     = 
| Teplota vzplanutia       = 
| Teplota vznietenia       = 
| Medze výbušnosti        = 
| pKA              = 
| pKB              =
| externé dáta MSDS       = 
| GHS zdroj           = 
| GHS piktogram         = {{GHS|}}
| heslo GHS           = 
| vety H             = {{vety H|}}
| vety EUH            = {{vety EUH|}}
| vety P             = {{vety P|}}
| EÚ zdroj            = 
| EÚ piktogram          = {{Výstraha|}}
| vety R             = {{vety R|}}
| vety S             = {{vety S|}}
| NFPA 704            = {{NFPA 704|Horľavosť = |Zdravie = |Reaktivita = |Ostatné = }}
| NFPA 704 zdroj         = 
| CAS              = 
| UN               = 
| EC číslo (EINECS/ELINCS/NLP)  = 
| Číslo RTECS          = 
| ulr              = 
}}

Príklad

Kyselina sírová
Kyselina sírová
Kyselina sírová
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec H2SO4
Systematický názov Kyselina sírová
Synonymá vitriol, vitriolový olej
Vzhľad bezfarebná kvapalina bez zápachu
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 98,079 u
Molárna hmotnosť 98,07948 g/mol
Rozpustnosť vo vode neobmedzene miešateľná (silne exotermická reakcia)
Teplota topenia 10,36 °C (283 K)
Teplota varu 338 °C (611 K)
Hustota 1,836 g/cm3
pKA −3; 1,99
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka
Vety H H314
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P280, P301+330+331, P309, P310, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R35
Vety S S1/2, S26, S30, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
2
COR
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7664-93-9
Číslo UN 1830
EINECS číslo 231-639-5
Číslo RTECS WS5600000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
{{Infobox Chemická zlúčenina
| Názov             = Kyselina sírová
| Obrázok            = Sulfuric-acid-2D-dimensions.svg
| Obrázok2            = Sulfuric-acid-3D-vdW.png
| Vzorec             = H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
| Systematický názov       = Kyselina sírová
| Synonymá            = vitriol, vitriolový olej
| Vzhľad             = bezfarebná kvapalina bez zápachu
| Molekulová hmotnosť      = 98,079 u
| Molárna hmotnosť        = 98,07948 g/mol
| Teplota topenia        = 10,36 [[stupeň Celzia|°C]] (283 [[Kelvin|K]])
| Teplota varu          = 338 °C (611 K)
| Trojný bod           = 
| Kritický bod          = 
| Kritická teplota        = 
| Kritický tlak         = 
| Kritická hustota        = 
| Hustota            = 1,836 [[gram|g]]/[[centimeter|cm]]<sup>3</sup>
| Rozpustnosť vo vode      = neobmedzene miešateľná (silne exotermická reakcia)
| Rozpustnosť          = 
| Skupenské teplo topenia    = 
| Entropia topenia        = 
| Skupenské teplo vyparovania  = 
| Štandardná zlučovacia entalpia = 
| Štandardná entropia      = 
| Merná tepelná kapacita     = 
| Teplota vzplanutia       = 
| Teplota vznietenia       = 
| Medze výbušnosti        = 
| pKA              = −3; 1,99
| pKB              =
| externé dáta MSDS       = 
| GHS zdroj           = 
| GHS piktogram         = {{GHS|05}}
| heslo GHS           = 
| vety H             = {{Vety H|314}}
| vety EUH            = {{Vety EUH|-}}
| vety P             = {{Vety P|280|301+330+331|309|310|305+351+338}}
| EÚ zdroj            = 
| EÚ piktogram          = {{Výstraha|C}}
| vety R             = {{Vety R|35}}
| vety S             = {{Vety S|1/2|26|30|45}}
| NFPA 704            = {{NFPA 704|Horľavosť = 0|Zdravie = 3|Reaktivita = 2|Ostatné = COR}}
| NFPA 704 zdroj         = 
| CAS              = [http://www.emolecules.com/cgi-bin/search?t=ss&q=7664-93-9&c=0&v= 7664-93-9]
| UN               = 1830
| EC číslo (EINECS/ELINCS/NLP)  = 231-639-5
| Číslo RTECS          = WS5600000
| ulr              = 
}}

Pozri ajAk máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.