Preskočiť na obsah

Jazykové verzie eura

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
konvencie
Štýl Použitie
bulharský 3,14 €
cyperský € 3.14
český 3,14 €
dánsky
esperantský 3,14 €
fínsky 3,14 €
francúzsky 3€14
grécky 3,14 €
holandský[1] € 3,14
islandský
írsky €3.14
katalánsky 3,14 €
litovský 3,14 €
lotyšský
maďarský 3,14 €
maltský €3.14
nemecký €3,14 (AT)
nemecký 3,14 € (DE)
nórsky
poľský 3,14 €
portugalský 3,14 €
rumunský 3,14 €
ruský 3,14 €
slovenský 3,14 €
slovinský 3,14 €
srbský 3,14 €
španielsky 3,14 €
švédsky 3,14 € (FIN)
taliansky 3,14 €
ukrajinský 3,14 €

K slovám euro a cent vzniklo niekoľko lingvistických problémov v mnohých jazykoch členských štátov Európskej únie, ako aj vo vzťahoch ku gramatike a tvorenie množného čísla.

Oficiálne uznesenie je jednoznačné: "Komunitárne právo vyžaduje jednotné písanie slova “euro” v nominatíve jednotného čísla vo všetkých ustanoveniach komunitárneho práva i ustanoveniach národných právnych noriem berúc do úvahy existenciu rozličných abecied.", taktiež "názov meny (euro) sa hláskuje rovnako vo všetkých jazykových mutáciách". Okrem toho sú všetky súčasné a budúce členské štáty eurozóny povinné "dodržiavať tieto princípy a usmernenia" a "zavádzať také opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na ich implementáciu".[2]

Písomná podoba vyobrazená na bankovkách je preto EURO v latinke, ΕΥΡΩ v gréckej abecede a na novej sérii bankoviek (5€, 10€, 20€) aj ЕВРО v cyrilike napriek tomu že Bulharsko ešte nie je členom Eurozóny.[3]

Podobne ako názov meny "euro" aj názov jej jednotiek "cent" sa má v jednotnej podobe používať v národnej legislatíve členských štátov a to aj v singulári aj v pluráli. Výnimkou je Grécko, ktoré používa λεπτό (leptό, singulár), λεπτά (leptá, plurál) na národnej strane euromincí.

Česko[upraviť | upraviť zdroj]

V češtine sa píše euro a cent a výslovnosť je /ɛʊ.ɾɔ/, /ʦɛnt/. Písomná forma názvu euromeny sa teda odlišuje od písomnej formy názvu kontinentu Európa (Evropa); okrem toho sa predpona "euro-" začala štandardne používať pre všetky záležitosti spojené s EÚ (Evropská unie).

V češtine je slovo euro stredného rodu, skloňuje sa podľa vzoru město a, tak ako väčšina podstatných mien, mení tvar plurálu po číslovkách, a to (v základnom tvare) takto:

 • 2 – 4: eura / centy
 • 5 a viac: eur / centů

V hovorovej reči sa niekedy namiesto týchto správnych tvarov používa nevyskloňovaná podoba euro pre akúkoľvek hodnotu. Cent je slovo mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru hrad.

Nemecko a Rakúsko[upraviť | upraviť zdroj]

Základný tvar v nemčine znie Euro a Cent (veľkými písmenami). Rovnaký tvar sa (podobne ako v prípade iných merných jednotiek stredného a mužského rodu – napr. Meter, Dollar) používa v celom singulári aj pluráli s týmito výnimkami:

 • genitív singuláru znie Euros alebo Euro
 • ak sa myslia jednotlivé bankovky a mince, plurál znie vždy Euros (teda 10 Euro je menová hodnota, 10 Euros je desať mincí)

Slovo Euro sa vyslovuje (v slovenskom prepise) [ojro], slovo cent [sent] (ako v angličtine) alebo [cent] (ako v slovenčine). Väčšina ľudí používa výslovnosť [sent] (podľa amerického dolára).

Pejoratívne a slangovo sa euro prezýva Teuro, čo je slovná hračka odvodená od slova teuer s významom 'drahý'. Nemecká marka mala polovičnú hodnotu eura (približný pomer 2:1), niektorí obchodníci a majitelia reštaurácií museli čeliť obvineniam, že využívajú menšie sumy v eurách na to, aby zvýšili ich cenu v prepočte na nemecké marky.

Slovensko[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa pravidiel slovenského jazyka (primárne z kodifikačných príručiek Krátky slovník slovenského jazyka, Pravidlá slovenského pravopisu a Morfológia slovenského jazyka) je euro slovo ohybné, stredného rodu, skloňované podľa štandardného vzoru mesto. Vyslovuje sa ako tri slabiky: e-u-ro. Okrem toho má euro medzinárodnú skratku "EUR" podľa normy ISO, (nezáväznú) značku € a na Slovensku (nezáväznú) skratku Eur (o € a Eur pozri nižšie).

Podľa pravidiel sú v slovenčine správne takéto použitia názvu/skratky/symbolu euro po číslovkách:

 • 1 euro / 1 EUR / 1 € / 1 Eur – obdoba výrazu 1 koruna / 1 SKK / – / 1 Sk
 • 2 (3,4) eurá / 2 EUR / 2 € / 2 Eur – obdoba výrazu 2 (3,4) koruny / 2 SKK / – / 2 Sk
 • 5 (6...) eur / 5 EUR / 5 € / 5 Eur – obdoba výrazu 5 (6...) korún:/ 5 SKK / – / 5 Sk

Slovo euro (po číslovkách či samostatne) sa skloňuje takto:

 • jednotné číslo: euro (N) – eura (G) – euru (D) – euro (A) – eure (L) – eurom (I)
 • množné číslo: eurá (N) – eur (G) – eurám (D) – eurá (A) – eurách (L) – eurami (I)

Vyslovene nesprávne sú napríklad tvary:

 • 5 eúr, 100 eúr (genitív množného čísla znie eur a nie eúr)
 • 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro (slovo euro sa píše s malým e a skloňuje sa; správne by mohlo byť 1/2/5 Eur, čo je ale len skratka)

Okrem toho treba poznamenať, že:

 • skratka Eur je podľa niektorých názorov ekvivalentom skratky Sk (tak ako EUR je ekvivalentom skratky SKK), táto skratka však nie je v žiadnom predpise oficiálne predpísaná (vzhľadom na to, že slovo euro je aj tak už dosť krátke) a teda právne ako skratka nie je záväzná (a to na rozdiel od skratky Sk, ktorá ako skratka meny slovenská koruna právne záväzná je)
 • znak € sa v slovenčine v zmysle zvyklostí ako analógia umiestnenia skratiek typu EUR či znakov typu $ umiestňuje za číslovku (a nie pred ako napríklad v britskej angličtine), ale táto záležitosť nie je nikde predpísaná; nakoniec ani samotný znak € nie je nijako záväzný; pozri aj Symbol eura

Ďalej v zmysle komentára k zákonu o zavedení eura na Slovensku platí:

 • V slovenských právnych predpisoch a iných oficiálnych textoch orgánov verejnej moci by sa mal používať skloňovaný názov "euro" (s malými písmenami), pričom by sa malo minimalizovať používanie symbolu eura "€" (a aj kódu "EUR" a kódu "978") v podstate len na zložitejšie vzorce a na tabuľkové výkazy a hlásenia tvoriace prílohy s vysvetlivkami. V ostatných slovenských textoch (napríklad pri reklame) je možné na označenie peňažných súm v eurách používať skloňovaný názov "euro", symbol eura "€" alebo kód eura "EUR" tak, aby to bolo prehľadné, jasné a jednoznačné a tým zároveň zrozumiteľné pre účastníkov vzájomných právnych vzťahov, najmä pre občanov a spotrebiteľov; kód 978 nie je vhodné používať v prípadoch iných než je komunikácia s odborníkmi, lebo nespĺňa podmienku všeobecnej zrozumiteľnosti pre občanov a spotrebiteľov.
 • Výraz „euro-“ môže tvoriť prvú časť spisovných zložených slov s významom týkajúcim sa eura (napríklad: eurobankovky, euroúčet), ale alternatívne existuje spisovné prídavné meno „eurový“ s rovnakým významom (napríklad: eurové bankovky, eurový účet).
 • Celkovo aj pre euro a všetko, čo s tým súvisí, platí, že sa na Slovensku (aj vo finančnej dokumentácii, v informáciách pre spotrebiteľov a v informáciách pre verejnosť) musí používať spisovná slovenčina ako štátny jazyk (§ 8 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky).

Slovinsko[upraviť | upraviť zdroj]

V slovinčine sa euro a cent nazývajú evro a cent, podoba slov s číslovkou dva je 2 evra/centa a podoba ostatného množného čísla je 3 evri/centi a 5 evrov/centov. Evro sa píše s v namiesto u, pretože je odvodené od slova Evropa (Európa), ktoré sa tiež píše s v.

V legislatívnych textoch sa však slovo evro nahrádza slovom euro vo všetkých pádoch, čo vyplýva z dohody uzatvorenej medzi Slovinskom a Európskou úniou[4].

Spojené kráľovstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Oficiálne pravidlá, ktoré sa dodržiavajú v legislatíve EÚ v angličtine, predpisujú použitie slov euro a cent pre jednotné aj množné číslo. Tento postup pochádza zo snahy zabezpečiť to, aby eurobankovky neboli preplnené dlhým radom plurálov v jednotlivých jazykoch. Plurál bez použitia prípony -s zostal zachovaný aj v legislatíve EÚ, Európska komisia preto rozhodla, ponechať takéto množné číslo v anglickej verzii legislatívy, zatiaľ čo ostatným členským štátom umožnila používať gramaticky správne podoby plurálu. Generálne riaditeľstvo pre preklad teraz však odporúča, aby sa používali gramaticky správne podoby plurálu euros a cents najmä v materiáloch určených širokej verejnosti. Generálne riaditeľstvo pre preklad vydalo English Style Guide (príručku pre autorov textov a prekladateľov Európskej komisie), v ktorej sa píše: "Podobne ako ‘pound’, ‘dollar’ alebo názov akejkoľvek inej meny v anglickom jazyku píše sa aj slovo ‘euro’ malými písmenami vrátane prvého písmena slova, a ak je to vhodné, priberá v pluráli príponu ‘s’ (podobne aj slovo ‘cent’): This book costs ten euros and fifty cents (Táto kniha stojí 10 € a 50 centov)."[5]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Euro: valutateken voor of achter het bedrag?, Nederlandse Taalunie. Pridané: 20. 3. 2006.
 2. Convergence Report - Máj 2007 (po anglicky). Európska centrálna banka. Pridané: 20. 3. 2008
 3. Bulharsko vyhralo v euro bitke (po anglicky)
 4. . ECB
 5. For example, see European Commission, Directorate General for Translation: English Style Guide section 20.8 "The euro. Like 'pound', 'dollar' or any other currency name in English, the word 'euro' is written in lower case with no initial capital and, where appropriate, takes the plural 's' (as does 'cent')." European Commission Directorate-General for Translation - English Style Guide.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]