Kruhový diagram asynchrónneho motora

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kruhový diagram asynchrónneho motora alebo zastarano Heylandov diagram je množina koncových bodov vektorov statorového prúdu pri konštantnom napätí, konštantných parametroch stroja a pri premenlivom sklze. Prehľadne znázorňuje prevádzkové vlastnosti stroja. Pre stredné a veľké výkony umožňuje s dostatočnou presnosťou odvodiť jeho pracovné charakteristiky.

Ukážka zostrojeného kruhového diagramu

Zostrojenie kruhového diagramu[upraviť | upraviť zdroj]

Potrebné merania a údaje[upraviť | upraviť zdroj]

Pre zostrojenie kruhového diagramu asynchrónneho motora sú potrebné určité parametre motora. Niektoré je možné získať zo štítka pripevneného na každom motore, na ktorom sú vypísané najzákladnejšie parametre motora (Menovitý výkon , Menovitý prúd , Menovité otáčky , Účinník ). Ďalšie hodnoty je potrebné získať pomocou meraní na danom motore. Motor sa musí zmerať nakrátko čím sa získa hodnota napätia nakrátko a prúdu nakrátko . Ďalej sa musí zmerať naprázdno, aby sa získali hodnoty napätia naprázdno a prúdu naprázdno . Ďalej sa musia zmerať hodnoty odporov vinutí motora a to . Z jednotlivých meraní odporov sa vypočíta aritmetický priemer, ktorý bude predstavovať odpor každého vinutia . Pomocou watmetra sa zmeria výkon .

Vzorce pre výpočet potrebných veličín[upraviť | upraviť zdroj]

 • na prázdno:

,kde sú napätia na jednotlivých vinutiach naprázdno

,kde sú prúdy cez jednotlivé vinutia naprázdno

, kde je možné zanedbať (je veľmi malé)

 • na krátko:

,kde sú napätia na jednotlivých vinutiach nakrátko

,kde sú prúdy cez jednotlivé vinutia nakrátko

 • ostatné potrebné výpočty

Zvolenie mierok pre nanášanie do diagramu[upraviť | upraviť zdroj]

Mierka sa volí s ohľadom na veľkosť formátu papiera, na ktorý sa bude diagram vynášať. Pre formát je možné zvoliť:

 • mierka prúdov:
 • mierka výkonov:
 • mierka momentov:
 • sklz motora:
 • výpočet uhlu:

Postup zostrojovania kruhového diagramu[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Ako prvá sa nakreslí v smere osi y, ktorá je zároveň aj osou +j komplexnej roviny, čiara. Táto sa následne rozdelí na polovicu a opíše sa kružnica. Od zostrojenej čiary sa vynesú uhly a
 2. Pod uhlom sa nakreslí úsečka veľkosti . Pričom sa prepočíta cez vopred zvolenú mierku prúdov. Na jej konci sa získa bod .
 3. Pod uhlom sa nakreslí úsečka veľkosti . Pričom sa prepočíta cez vopred zvolenú mierku prúdov. Na jej konci sa získa bod .
 4. Z bodu sa nakreslí kolmica na os x veľkosti mechanických strát prepočítaných cez mierku výkonov. Na jej konci sa získa bod .
 5. Z bodu sa vedie rovnobežka z osou x.
 6. Z bodu sa vedie tiež priamka pod uhlom ku v predchádzajúcom bode zostrojenej rovnobežke.
 7. Zostrojí sa spojnica bodov a . Táto predstavuje priamku výkonov.
 8. Stredom spojnice a sa nanesie priamka pod 90° uhlom. Priamka pretne priamku f v bode S. Tento bod je stredom kružnice diagramu. Vykreslí sa kružnica, ktorá by mala pretínať body a . Zostrojená priamka tiež na opačnej strane pretne kružnicu a získa sa bod .
 9. Z bodu sa vedie kolmica na priamku f. V smere od priamky f sa vynesie na zostrojenej kolmici hodnota v mierke výkonov. Získa sa bod .
 10. Z bodu sa vedie priamka cez bod . Získa sa priamka momentov a preťatím kružnice sa získa bod .
 11. Predĺžením kolmice z bodu cez bod sa pretne os x. Získa sa bod . Od tohto bodu smerom na pravú stranu po osi x sa získa priamka príkonov.
 12. Z bodu S sa vedie úsečka kolmá na priamku momentov. Preťatím kružnice sa získa bod .
 13. Z bodu sa vedie rovnobežka z úsečkou , ktorá pretne priamku momentov. Získa sa bod .
 14. Z bodu sa vedie rovnobežka z úsečkou , ktorá pretne priamku momentov. Získa sa bod .
 15. Sčíta sa hodnota menovitého výkonu (štítková hodnota motora) a celkové mechanické straty . Výsledná hodnota sa prepočíta cez mierku výkonov. Z bodu sa opíše kružnica o veľkosti súčtu predchádzajúcich veličín. Na kružnici v prvom kvadrante (kladná hodnota osi x aj osi y) sa získa bod . Z počiatku súradnej sústavy sa opíše kružnica cez bod , ktorá pretne os +j. Stredom vzniknutej úsečky na osi +j sa opíše kružnica.
 16. Zostrojí sa rovnobežka s priamkou momentov nad pôvodnou kružnicou. Z bodu sa vedie dotyčnica ku pôvodnej kružnici tak, aby preťala zostrojenú rovnobežku. Získa sa bod . Predĺži sa priamka výkonov tak, aby preťala zostrojenú rovnobežku z opačnej strany. Získa sa bod . Úsečka medzi vzniknutými bodmi sa rozdelí na 10 častí. Získa sa sklzová priamka pre stredné sklzy.