Preskočiť na obsah

Pro-life hnutie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pro-life hnutie je súhrnné označenie pre stúpencov a iniciatívy na ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Ide o hnutie presadzujúce vlastný pohľad na bioetické otázky, ako sú napríklad interrupcia, umelé oplodnenie, embryonálny výskum, eutanázia, antikoncepcia, trest smrti a pod. Hnutie hlása nutnosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a odmieta praktiky, ktoré by mohli tento proces ovplyvňovať. Idei hnutia sú založené na učení najmä kresťanských cirkví a členská základňa je zložená prevažne, ale nie výlučne, z ich prívržencov.

Medzi organizácie založené na inom ako náboženskom základe patria napríklad Atheist and Agnostic Pro-life League (AAPL[1], Libertarians for Life[2]) alebo Feminists for Life[3], ktoré pôsobia hlavne v USA, i keď so sympatizantmi na celom svete.

Filozofia a argumenty pro-life hnutia[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavným argumentom pro-life hnutí je hodnota ľudského života a ľudská dôstojnosť. "Ľudský život nikdy nebol považovaný za najvyššie dobro; je však najzákladnejším dobrom, predpokladom ostatných hodnôt; hodnotou, na ktorej sú postavené ostatné hodnoty. Preto je ľudský život hodný ochrany za všetkých okolností, v každom veku a každej forme...".

Medzi ďalšie argumenty pro-life hnutia sa radí aj učenie o jedinečnosti každého človeka: proklamovanie miesta každého človeka v spoločnosti – táto filozofia sa takmer vždy opiera o presvedčenie, že každý jeden človek má v sebe istý potenciál, je povolaný žiť, či už prírodou alebo Bohom a má v spoločnosti svoje miesto, čiže tvrdí, že manipuláciou s ľudským životom, najmä v otázke interupcií, predimplantačnej diagnostiky, embryonálnych kmeňových buniek a umelého oplodnenia /pozri aj postoje pro-life k jednotlivým bioetickým otázkam/ sa môže spoločnosť oberať o potenciál, skrývajúci sa v týchto budúcich ľuďoch. Často sa takýto názor môže opierať v kresťanských prípadoch aj o biblické posolstvo v knihe proroka Jeremiáša /Jer 1,5/, kde sa píše "Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa..." alebo Žalm 139, 14 – 15: "Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.".[4]

Nie je to však pravidlom, mnohí podmieňujú daný postoj jednoducho úctou k životu ako takou a potrebou rovnosti príležitostí a nediskriminácie. Napríklad i heslo na stránke už spomínanej Ligy ateistov a agnostikov za život (AAPL), hovorí jasnou rečou: "...pretože život je jediným, čo tu je a na čom záleží, a potraty ničia život nevinných ľudských bytostí."[5] Ľudia vykladajúci Bibliu navyše nie sú tiež celkom jednotní vo výklade daných veršov Písma.

Ďalším argumetom pro-life je, že treba rozlišovať oprávnenú slobodu a svojvôľu – a totiž, že sloboda nie je absolútna a nikdy nesmie viesť k diskriminácii slabších.[6]

Pro-life hnutie s rovnakou vážnosťou poukazuje na potrebu slobody pre zdravotníkov – žiada rešpektovať svedomie každého lekára, a nenútiť konať proti svedomiu lekára odmietajúceho vykonávať eticky sporné zákroky.[6]

Rozdielnosť ponímaní pro-life postoja v náuke jednotlivých cirkví[upraviť | upraviť zdroj]

Katolícka cirkev – jednoznačne trvá na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Jej náuka nepripúšťa zasahovanie do existencie ľudského života a integrity ľudských bytostí, preto má pro-life hnutie veľké zastúpenie práve v katolíckej cirkvi. Medzi nosné dokumenty, hovoriace o jej postojoch k daným otázkam patria: Katechizmus katolíckej cirkvi- odseky 2270 – 2278[7], pápežské encykliky Humanae Vitae /Pavol VI./, Evangelium Vitae /Ján Pavol II./, Veritatis Splendor /Ján Pavol II./, ďalej napríklad inštrukcia Kongregácie pre náuku viery Dignitas Personae.[8][9]

Rovnako Kódex kanonického /cirkevného práva/ sa dotýka danej oblasti, dokonca do tej miery, že po vykonaní či podstúpení interrupcie upadá dotyčný do exkomunikácie latae sententiae/samým skutkom/.[8] Odňať túto exkomunikáciu môže iba biskup alebo kňazi s vopred udeleným dišpenzom po sviatostnom vyznaní.

Pravdaže, rozlišuje sa podľa závažnosti situácie, najmä ak potrat nie je chcený ako cieľ ani prostriedok, ale je iba vedľajším neželaným efektom napríklad pri medikamentóznej liečbe niektorého ochorenia u ženy počas tehotenstva. Rovanko, ak je život ženy ohorzený bez možnosti na záchranu jej i dieťaťa.[10][11]

Pravoslávna cirkev- pravoslávna náuka je veľmi podobná katolíckej, zakazuje akékoľvek manipulácie s ľudským životom. Podobne ako katolícke cirkevné právo, aj pravoslávne najmä na interrupciu stanovuje veľmi prísne cirkevné tresty – môže ísť o niekoľkoročné epitémie."Ženy, ktoré podávajú lieky, spôsobujúce nedonosenie plodu v lone i ženy, ktoré prijímajú jed usmrcujúci plod, podliehajú trestu epitémie rovnakej ako pre vraha.” (por. 91. kánon VI. Všeobecného snemu, a 8. kánon sv. Bazila Veľkého).[7] Pravoslávne pro-life organizácie sú rozšírené najmä v Rusku, Srbsku, Grécku, Ukrajine a iných krajinách s prevládajúcim pravoslávnym kresťanstvom. Popri osvetovej činnosti zakladajú aj strediská pre pomoc a poradenstvo ženám a krízové centrá.[12]

Evanjelická cirkev a evanjelikálne denominácie – tieto spoločenstvá nie sú v náuke jednotné: "Evanjelické cirkvi nemajú jeden centrálny učiteľský úrad, ktorý aj v etických otázkach (tak ako v dogmatických) vydáva pre celú cirkev záväzné výklady cirkevnej náuky a etických otázok, ktoré potom celú cirkev, všetkých kňazov i veriacich viažu na jednotný výklad problémov viery a života." Väčšina evanjelikov sa však, ako sa píše v danom materiále, stavia k interupcii a eutanázii odmietavo, antikoncepcia má o niečo väčšiu akceptáciu. Menšie evanjelikálne denominácie zahŕňajú väčšinou oba tábory, zástancov pro-life i miernych liberálov, ako sa zmieňuje napríklad časopis cirkvi Slovo života.[13]

Aktivity hnutia[upraviť | upraviť zdroj]

Národný pochod za život v Košiciach v roku 2013.

Činnosť hnutia je veľmi pestrá, zahŕňa protestné, nátlakové akcie a politický lobing, vzdelávacie a osvetové akcie, ako aj rozsiahle sociálne programy poskytovania pomoci matkám v núdzi, akcie na ich podporu a propagáciu.

Presvedčovacie akcie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ultrazvuk zadarmo – žena, ktorá sa rozhodla, alebo rozhoduje pre umelý potrat, je pozvaná do poradne/centra pre ženy v tiesni, kde jej je zadarmo poskytnuté vyšetrenie ultrazvukom a následne fotografia počatého potomka. Často je to kombinované aj s ponukou ďalšej pomoci, ktoré centrá poskytujú. V USA je to dosť rozšírené, ponuka závisí od finančných možností prevádzkovateľa daného centra miestneho pro-life hnutia.
 • Pouličné poradenstvo – aktivisti sa snažia oslovovať návštevníčky gynekologických zariadení (alebo náhodných okoloidúcich) a presvedčujú ich, aby svoje rozhodnutie zmenili, prípadne všeobecnejšie vedú reč na problematiku morálnosti umelého potratu a rozdávajú literatúru, kontakty na centra pre ženy v tiesni a iné propagačné materiály. Na Slovensku je možné stretnúť pro-life aktivistov rozdávajúci letáky a koláčiky v uliciach miest v rámci Dňa počatého dieťaťa[14].

Protestné a nátlakové akcie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Pochod za život – protestná akcia v podobe manifestačného, alebo modlitebného sprievodu, alebo púte. Všeobecne rozšírený spôsob manifestácie vo svete. Jednou z hlavných organizácií je HazteOir (CitizenGO na medzinárodnej úrovni), ktorej zakladateľom je Ignacio Arsuaga.[15] Označuje sa za ultrakonzervatívnu[16] a ultrakatolícku[17] organizáciu. Podporuje ochranu rodiny, života a náboženskej slobody.[18][19]
 • Provokácie – zbieranie dôkazov o porušovaní zákonov zariadeniami vykonávajúcimi umelé potraty za pomoci provokácie. Priekopníkom tejto metódy je americká študentka Lila Rose a jej založená pro-life organizácia Live Action. Tá vysiela mlado vyzerajúce dievčatá do zariadení vykonávajúcich umelé potraty, kde predstierajú, že sú nedospelé a tehotné a za pomoci skrytej kamery zbierajú dôkazy o tom, že zariadenia kryjú sexuálne zneužívanie nedospelých, prevádzajú ilegálne umelé potraty a neinformujú rodičov nedospelých žiadateliek. Získané dôkazy potom skupina zverejňuje na internete a poskytuje zákonodarcom a úradom. Zariadenia Planned Parenthood už kvôli ich akciám prišli o stovky tisíc dolárov dotacií a čelia vyšetrovaniu. [20]
 • Zverejňovanie fotografií a videí z umelých potratov – známa sa stala aktivita Stop genocíde. V Česku výstavy plagátov na verejných priestranstvách vykonáva združenie Stop Genocíde[21][22], na Slovensku Centrum pre bioetickú reformu[23][24].
 • Živá reťaz – demonštrujúci vytvoria rad popri ceste či chodníku a mlčiac stoja, prípadne držia pro-life slogany. Súčasťou toho typu demonštrácie nie je blokovanie ciest ani pokrikovanie hesiel. V Amerike je to rozšírený a obľúbený spôsob demonštrácie.
 • Priame oslovenie zdravotníckych zariadení – na Slovensku má zdravotnícky personál právo uplatniť výhradu vo svedomí a odmietnuť vykonávať umelý potrat. Pre ukončenie zabíjania nevinných stačí ich rozhodnutie uplatniť si toto právo. Apel na ich svedomie môže pomôcť prijať im toto rozhodnutie. Tu môžeme zaradiť list poslankyne NR SR Natálie Grausovej, ktorá 9. januára 2017 oslovila riaditeľov všetkých zdravotníckych zariadení, kde sa vykonávajú umelé potraty, s výzvou na ukončenie vykonávania umelých potratov.[25]

Modlitebné akcie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Kruciáta – sústredené modlitebné úsilie na úmysel odpovedajúceho cieľa pro-life hnutia. Môže mať veľa podôb a foriem, podmienky sú stanovené pri vyhlásení akcie. Bežná je po celom svete. Na Slovensku je to napríklad kampaň 40 dní za život.[26][27]
 • Modlitby pred nemocnicami a zariadeniami vykonávajúcimi umelé potraty – niekedy spojené z rozdávaním materiálov a prípadne s rozhovormi s pacientkami. Tiež celosvetovo rozšírené. Na Slovensku je to projekt 9 mesiacov za život.[28][29] a cyklopúť Na bicykli za život.[30]

Praktická pomoc[upraviť | upraviť zdroj]

 • Poradne/centra pre ženy v tiesni – prevádzkovanie centier/poradní špecializujúcich sa na pomoc tehotným ženám, ženám, ktorým sa nedarí počať dieťa, ale i ženám trpiacim následkami umelého potratu, sú bežnou agendou pro-life hnutia organizácií po celom svete. Rozsah služieb, ktoré poskytujú je závislý na ekonomickej sile organizácií, ktoré ich prevádzkujú. Na Slovensku darcovský systém Zachráňme životy od roku 2008 pomohol zachrániť viac ako 100 bábätiek[31]. Poradňa Alexis od roku 2009 radila viac ako v 1000 prípadoch.[32]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. http://www.godlessprolifers.org
 2. http://www.l4l.org/
 3. feministsforlife.org
 4. http://www.svatepismo.sk/listovat.php?kniha=28
 5. http://www.godlessprolifers.org/home.html
 6. a b [1]
 7. a b http://www.rytier.sk/
 8. a b http://www.kbs.sk/?cid=1116938659
 9. Kongregace pro nauku víry, Dignitas Personae, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2009, ISBN 978-80-7195-352-4
 10. Ján Pavol II., Evangelium Vitae, SSV Trnava, 1995, ISBN 80-7162-097-1
 11. MUDr. Bošmanský K., Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky, Spišská Kapitula, 1996, ISBN 80-7142-039-5
 12. http://www.noabort.net
 13. http://www.slovozivota.sk/site_media/casopis_pdf/VZ_2009_2.pdf[nefunkčný odkaz]
 14. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2017-08-23]. Dostupné online. Archivované 2017-08-24 z originálu.
 15. DIGITAL, Confidencial. CitizenGO, la plataforma de participación ciudadana, celebra 10 años defendiendo la vida, la familia y la libertad [online]. Confidencial Digital, 2023-06-19, [cit. 2023-07-18]. Dostupné online. (po španielsky; kastílsky)
 16. Warum ist Europa wichtig? (7) [online]. hpd.de, 2014-04-30, [cit. 2023-07-18]. Dostupné online. (po nemecky)
 17. BASTANTE, Marta Borraz, Jesús. Quién está detrás de los lobbies ultracatólicos que arremeten contra las mujeres y el colectivo LGTBI [online]. elDiario.es, 2016-10-03, [cit. 2023-07-18]. Dostupné online. (po španielsky; kastílsky)
 18. Álvaro Zulueta: CitizenGo defiende la vida, la dignidad de la persona, la familia y la libertad [online]. www.aciprensa.com, [cit. 2023-07-18]. Dostupné online. (po španielsky; kastílsky)
 19. Wayback Machine [online]. web.archive.org, [cit. 2023-07-18]. Dostupné online. Archivované 2015-02-26 z originálu.
 20. Pavel Černý: Je mi třináct a povolili mi potrat; Lidové noviny 12. 5. 2009, str. 9; dostupné: http://www.lidovky.cz/je-mi-trinact-a-povolili-mi-potrat-drc-/ln_zahranici.asp?c=A090512_082228_ln_zahranici_mtr
 21. http://stopgenocide.cz/
 22. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1193211-plakaty-pred-skolami-srovnavaji-potraty-s-genocidou
 23. https://www.cbreurope.sk/
 24. http://dennik.hnonline.sk/slovensko/270113-billboardy-porovnaju-potrat-s-genocidou
 25. https://magazin.panobcan.sk/lsns-vyzyva-lekarov-aby-prestali-vykonavat-potraty/[nefunkčný odkaz]
 26. https://www.40dnizazivot.sk/
 27. http://www.teraz.sk/slovensko/medzinarodna-kampan-40-dni-za-zivot/219356-clanok.html
 28. http://www.9mesiacovzazivot.sk/
 29. https://www.postoj.sk/12209/na-slovensku-sa-dnes-zacina-novy-projekt-9-mesiacov-za-zivot
 30. http://kormidlo.sk/na-bicykli-za-zivot/#.WZ3fuj5JZaQ
 31. http://www.zachranmezivoty.sk/
 32. http://alexisporadna.sk/