Tica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Tica je názov dnes už zaniknutého toku, situovaného v geomorfologickom podcelku Medzibodrocké pláňavy v južnej časti Východoslovenskej nížiny.[1] Je to výrazný krajinný prvok, ktorý v rovinatom území medziriečia riek Tisa a Bodrog vytváral husté meandre a tvoril severne situovaný tok paralelný s tokom rieky Tisa, podobne ako Malý Dunaj vytvára severný paralelný tok k rieke Dunaj. Zvyšky Tice sú viditeľné dodnes severne od mesta Kráľovský Chlmec, západne a južne od obce Leles, v katastroch obcí Zatín, Bačka, Vojka a Rad.

Na bývalom toku sú z dôvodu ochrany unikátnych mokradí vyhlásené prírodné rezervácie (PR) Dlhé Tice a Krátke Tice tvoriace súčasť CHKO Latorica. Mokrade ramenného systému Tice predstavujú raj pre volavkovité vtáky: napr. pre belušu malú, chavkoša nočného, volavku bielu a volavku purpurovú.

Súčasný ekosystém Tice sa vyznačuje so sukcesnými štádiami zarastania otvorených vôd až po močiare. Pokles hladiny vody v poslednom desaťročí urýchlil proces zazemňovania a ohrozuje aj biodiverzitu celého územia.

Je pripravený projekt na revitalizáciu Tice s cieľom zachovať druhové bohatstvo rastlinných i živočíšnych spoločenstiev (lekno biele, leknica žltá, kotvica plávajúca, bublinatka obyčajná, pálka úzkolistá, pálka širokolistá, vodné vtáky, korytnačka močiarna).

So zaniknutým tokom Tice je spojená aj NKP – gotický Most svätého Gottharda zo 14. storočia v obci Leles, ktorý šiel ponad Ticu na starej ceste z Kráľovského Chlmca do Veľkých Kapušian.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2019-02-14]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • PRÍRODNÉ ZAUJÍMAVOSTÍ REGIÓNU MEDZIBODROŽIA [1]