Ľudovít Petránsky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ľudovít Petránsky, nar. 22.11.1943 Brezno

Ľudovít Petránsky (* 22. november 1943, Brezno) teoretik a historik výtvarných umení, pedagóg.

Životopis[upraviť | upraviť kód]

Narodil sa v Brezne 22. 11. 1943 v rodine otca Ľudovíta - staviteľa a matky Márie, ( rod. Filadelfy ) ktorá bola dlhoročnou riaditeľkou  Okresnej a neskôr Mestskej knižnice a zároveň  členkou Divadla Janka Chalúpku v Brezne. Bola výraznou osobnosťou vo viacerých spoločenských i kultúrnych oblastiach.  Maturoval na SPTŠ v Brezne. Vysokoškolské štúdiá absolvoval  na Katedre  dejín umenia ( neskôr Veda o výtvarnom umení ) FFUK v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe. V roku 1974 mu bol na základe skúšok a obhajoby práce Univerzitou J. E. Purkyně v Brne udelený titul PhDr. O tri roky neskoršie obhájil na  Umenovednom ústave ČSAV kandidátsku dizertačnú prácu pod názvom Zoltán Palugyay  a bol mu udelený vedecký titul CSc. V roku 1978 habilitoval na docenta ( VŠVU Bratislava ) a v roku 1985 získal na základe úspešnej doktorskej dizertačnej práce na ČSAV vedecký titul DrSc. V roku 1986 bol inaugurovaný na profesora a v roku 2005 mu bol na STU vo Zvolene udelený čestný titul Dr.h.c.

V rokoch 1970 - 1990 pôsobil na VŠVU Bratislava. Vedúci Katedry úžitkového umenia a tvarovania priemyselných výrobkov, neskôr ako vedúci Katedry teoretických predmetov, od roku 1985 ako prorektor a v roku 1989 ako rektor.

V roku 1990 nastúpil na Fakultu architektúry STU v Bratislave ako profesor dejín, teórie a metodológie dizajnu a v rokoch 1997 - 2006 tu pôsobil ako prodekan pre styk s verejnosťou a doktorandské štúdium a zároveň ako predseda Slovenskej odborovej komisie pre dizajn ( neskôr samostatnej Fakultnej odborovej komisie ). Patril k hlavným iniciátorom vzniku Ústavu dizajnu na FA STU v Bratislave a v rokoch 2003 - 2006 bol jeho vedúcim. V rokoch 2006 - 2010 bol predsedníctvom Senátu FA STU zvolený za dekana Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Prednášal aj na Katedre dizajnu Technickej univerzity v Košiciach a na Katedre dizajnu Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. Bol hlavným iniciátorom založenia doktorandského štúdia v oblasti dizajnu , habilitácií a inaugurácií v tomto odbore na Slovensku. V roku 2011 odišiel do dôchodku.

Knižné publikácie ( výber )[upraviť | upraviť kód]

 • Bohuš Kuľhavý, Bratislava, Pallas 1972,
 • Písmo a obraz, Bratislava, Pallas 1972,
 • Andrej Doboš, Bratislava, Pallas 1972,
 • Zolo Palugyay, Bratislava, Pallas 1974,
 • Martin Benka, Bratislava, Pallas 1977
 • Jozef Kollár, Bratislava, Pallas 1978
 • Mikuláš Galanda, Bratislava, Pallas 1978
 • Seurat a neoimpresionizmus, Bratislava, Pallas 1978
 • Čestmír Pechr, Bratislava, Tatran 1982
 • Ján Kulich, Bratislava, Tatran 1983
 • Ignác Bizmayer, Bratislava, SFVU, 1985
 • Moderná slovenská grafika, Bratislava, Tatran 1985
 • Princípy moderného umenia, Bratislava, Smena 1988
 • Vladislav Rostoka, Bratislava, Tatran 1988
 • Petránsky Ľ. - Tkáč Š.: Ondrej Zimka, Bratislava, Slovenský Tatran 1996
 • Vincent Hložník, Bratislava, Slovenský Tatran, 1997
 • Ľubo Zelina, Bratislava, FoArt, 2000
 • Petránsky Ľ. - Lizoň P. - Kahoun K.: Dušan Kuzma architekt, Bratislava, SAS a Jaga, 2000
 • Continuum, Bratislava, FoArt, 2006
 • Petránsky Ľ. a kolektív: Osobnosť Ernesta Zmetáka, Bratislava, MŠ SR, 2006
 • Petránsky Ľ. - Pastieriková M.: Ignác Bizmayer, Trenčín, Q-EX, 2007
 • Zolo Palugyay, Trenčín, Q-EX, 2008
 • Jozef Kollár, Modra, Designfriendly, 2012
 • Vincent Hložník: Posolstvá a vízie, Bratislava, Galéria Nedbalka 2014
 • Ľudovít Petránsky, (autobiografia), Modra, Designfriendly 2019
 • Petránsky Ľ. - V. Hložník - Svedectvo ľudskej existencie, Modra, Designfriendly, 2019

Literatúra[upraviť | upraviť kód]

 • Encyklopédia Slovenska, Bratislava, Veda 1980
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949 - 1989, Bratislava, Tatran 1989
 • Malá slovenská encyklopédia A-Ž, Encyklopedický ústav SAV, Goldpress Publishers 1993
 • Profesori STU 1993 - 1997, Vydavateľstvo STU v Bratislave, 1999
 • Pocta profesorovi Ľudovítovi Petránskemu, Designfriendly, s. r. o., 2013
 • Vzdelávanie architekta na Fakulte architektúry STU v Bratislave Bratislava, STU v Bratislave 2016

Charakteristika práce[upraviť | upraviť kód]

Umeleckohistorická, teoretická a kritická práca prof. Ľ. Petránskeho sa sústreďuje do niekoľkých okruhov. Ich spoločnou bázou je obdobie od 2. polovice 19. storočia až do súčasnosti. Venuje sa najmä maľbe, grafike, sochárstvu, dizajnu, a tiež prelínaniu jednotlivých umeleckých druhov a vzniku nových typov. Pri interpretácii diel využíva ikonografické, semiotické ako aj hermeneutické postupy ( viď napr. štúdie K. Stejskala, R. Chadrabu, Z. Mathausera M. Lamača o dielach Ľ. Petránskeho ). Veľký akcent dáva na vplyv kontextu doby na formovanie umeleckého diela, pritom základná vedecká analýza je pre čitateľa interpretovaná prístupným spôsobom. Petránsky „nechápe výtvarné umenie v izolovanosti na rýdzo formálne problémy, ale jeho hodnoty približuje  s ohľadom na širšie spoločenské a životné poslanie i význam. Problematiku vývoja slovenského  moderného umenia chápe vždy v spojitosti umenia európskeho a svoje poznatky sa usiluje interpretovať jasne, plasticky, v adekvátnej literárnej forme. Dokáže prehodnocovať a  aktualizovať podnety predchádza júceho vývoja  a určovať ich trvalý význam i príklad. V tomto smere sú práce Ľ. Petránskeho prínosom nielen v slovenskej  vede a kultúre, ale tiež v kontexte umenovedy v Československu“ ( Prof. PhDr. Jiří Kotalík, DrSc. ). Na stránkach Kultúrneho života ( tu založil rubriku o výtvarnom dianí ), Výtvarnej práci, Mladej tvorby a Výtvarného života patril k významným obhajcom nových – aj experimentálnych – tendencií v našom  a európskom umení. K jeho pedagogickej činnosti sa okrem iných vyjádrila popredná predstaviteľka svetovej architektury a pedagogiky, prof. Eva Jiřičná:

„... Pan děkan byl první, kdo mě před mnoha lety požádal o přednášku na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity. Od té doby jsme udržovali korespondenci a byla jsem informována o jeho činnosti. Pan děkan je výjimečný člověk, který svými vědomostmi, zkušenostmi a láskou ke studentům přispěl k mimořádné kvalitě studia výtvarného umění a architektury v Bratislavě. Jeho zásluhou škola zaujímá výjimečné místo mezi školami nejenom na Slovensku, ale i v Evropě. Nejenže pan děkan Petránsky přispel ke kvalitě výuky studentů, ale zasloužil se také o spolupráci celého týmu pedagogů, kteří se vzájemně podporují a obohacují svými zkušenostmi jak studenty, tak sami sebe."

Referencie ( výber )[upraviť | upraviť kód]

 • Prof. PhDr. Chadraba Rudolf, DrSc.: Moderná slovenská grafika. Umění č.4, 1986, roč. XXXIV.
 • PhDr. Lamač Miroslav, CSc.:  Principy moderného umenia. Nové slovo, 1988. Č. 52.
 • Prof. PhDr. Dekan Ján, DrSc.: Na margo knihy Ľ. Petránskeho Princípy moderného umenia. Literárny  týždenník. 7.4. 1989
 • Prof. PhDr. Zervan Marian, PhD.: Ľudovít Petránsky- K utváraniu umeleckohistorickej koncepcie. Výtvarný život č.1, 1987
 • Prof. PhDr. Mathauser Zdeněk, DrSc.: Syntetizácia a zachovanie identity zmyslu. Výtvarný život č. 5, 1989
 • Prof. PhDr. Stejskal Karol, DrSc.: Princípy moderného umenia. Umění č. 3, 1989, roč. XXXVII.
 • Ľudovít Petránsky, (autobiografia), Modra, Designfriendly 2019

Ceny a uznania ( výber )[upraviť | upraviť kód]

 • 1973  Cena Cypriána Majerníka.
 • 1977  Cena Martina Benku.
 • 1979   Cena ZSVU.
 • 1982  Cena vydavateľstva Tatran.
 • 1989 Národná cena SSR, Cena ZSVU.
 • 2003 Čestný občan mesta Brezna.
 • 2004 Štátne vyznamenanie Pribinov Kríž III. Triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.
 • 2006 Medaila Emila Belluša Fakulty architektúry STU v Bratislave za významné zásluhy o rozvoj architektonického školstva a dizajnu. -      
 • 2008 Medaila rektora STU v Bratislave za mimoriadne zásluhy o rozvoj dizajnu na STU. -      
 • 2009 Nominant na ocenenie Krištáľové krídlo. -
 • 2013 Veľká medaila sv. Gorazda MŠVVaŠ SR za celoživotnú pedagogickú činnosť a medzinárodne uznávané dielo v oblasti teórie a dejín výtvarného umenia.
 • 2018 Identifikačný kód Slovenska

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]