Demografia Estónska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Počet obyvateľov Estónska (1970 až 2010).

Tento článok sa zaoberá demografiou Estónska.

K 1. januáru 2016 žije v Estónsku 1 311 800 obyvateľov.[1]

Stav a historický vývoj[upraviť | upraviť zdroj]

Vývoj demografie Estónska sa veľmi nelíši od vývoja v iných postkomunistických štátoch. Pôrodnosť je nedostatočná na dosiahnutie reprodukcie obyvateľstva a táto skutočnosť je ešte umocňovaná negatívnou migračnou bilanciou. Jednako, emigrácia nedosahuje také vysoké hodnoty ako v prípade Litvy a Lotyšska a miera plodnosti (1,6 dieťaťa na ženu) je vyššia ako vo väčšine postkomunistických krajín (pre porovnanie, na Slovensku dosahuje 1,4 dieťaťa).

Estónsko predstavuje jednu z krajín s najnižším prírastkom obyvateľstva za posledných sto rokov - počet obyvateľov Estónska vzrástol z 1 107 059 v roku 1922 na 1 311 800 podľa odhadu k 1. januáru 2016. Navyše, počet etnických Estóncov sa za dané obdobie dokonca znížil z 970-tisíc na 908-tisíc. Dôvodom sú okrem nízkej pôrodnosti predovšetkým veľké straty počas druhej svetovej vojny, stalinské deportácie a emigrácia - nielen Estóncov, ale aj Nemcov a Švédov.

Po druhej svetovej vojne rast obyvateľstva zabezpečovala predovšetkým systematická imigrácia Rusov a ďalších národov ZSSR do Estónskej SSR. Počet obyvateľov vzrástol z 1 351 640 v januári 1970 na 1 570 599 v januári 1990. Odvtedy Estónsko stratilo asi šestinu obyvateľov. Podľa sčítania, uskutočneného v decembri 2011, žilo v Estónsku 1 294 455 ľudí. Tento pokles je výsledkom kombinácie emigrácie (tretina úbytku) a prirodzeného úbytku (dve tretiny úbytku), ten bol zaznamenaný každý rok od roku 1990 s výnimkou roku 2010. V roku 2010 bol počet živonarodených vyšší o 35 osôb než počet zomretých. Emigrácia bola tradične vyššia u etnických menšín (návrat nedávnych imigrantov).

Veková štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Veková štruktúra Estónska (1970–2010).
     Vek: 0–14
     Vek: 15–64
     Vek: 65+
Veková pyramída estónskej populácie (v tis.)

V rokoch 1970 až 1990 bola veková štruktúra estónskeho obyvateľstva pomerne stabilná, keď približne 22% obyvateľstva predstavovala veková kategória 0–14-ročných, 66% bolo veku medzi 15 a 65, kým 12% bolo starších ako 65 rokov. V dôsledku poklesu pôrodnosti po roku 1990 poklesol podiel detí na 15% (2009), kým podiel ľudí v poproduktívnom veku vzrástol na 17% (2009). Podiel ľudí vo vekovej skupine 15–64 mierne vzrástol na 68%.

Prirodzený prírastok[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 1947 do roku 1989 bol počet živonarodených vyšší ako počet zomretých, po roku 1990 sa tento stav obrátil (jedinou výnimkou bol rok 2010). V roku 2015 sa narodilo v Estónsku 13 973 (10,7 na 1000 obyv.) detí, zomrelo 15 389 ľudí (11,8 na 1000 obyv.) a prirodzený úbytok tak dosiahol 1 416 ľudí (-1,1 na 1000 obyv.).

Úhrnná miera plodnosti[upraviť | upraviť zdroj]

V rokoch 1970 až 1990 bola úhrnná miera plodnosti tesne na 2 deťmi na 1 ženu. Na zabezpečenie reprodukcie obyvateľstva je potrebných vo vyspelých krajinách s nízkou detskou úmrtnosťou asi 2,1 dieťaťa na ženu. Po rozpade ZSSR tento ukazovateľ prudko poklesol až na 1,28 v roku 1998, potom nastal mierny rast na 1,72 dieťaťa v roku 2010. V dôsledku hospodárskych problémov opäť poklesol, tentoraz na 1,52 v roku 2013, odvtedy narástol na 1,60 dieťaťa v roku 2015.

Miera dojčenskej úmrtnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Miera dojčenskej úmrtnosti v Estónsku v posledných desaťročiach výrazne poklesla. V roku 1970 zomrelo do 1 roku 17,7 z 1000 narodených, v roku 1980 to bolo 17,1, v roku 1990 12,3 dieťaťa, v roku 2000 už len 8,4 promile a v roku 2011 len 2,6 prípadov na 1000 živonarodených.

Očakávaná dĺžka života[upraviť | upraviť zdroj]

Očakávaná dĺžka života je v Estónsku nižšia ako v západoeurópskych krajinách, ale za posledné desaťročia sa výrazne zvýšila. Kým v sovietskej ére bola medzi 64 a 66 rokmi u mužov a medzi 73 a 75 rokmi u žien, v roku 2012 vzrástla na 68,3 roka u mužov a 79,2 roka u žien.

Zahraničné sťahovanie[upraviť | upraviť zdroj]

V rokoch 1991 až 2010 stratilo Estónsko zahraničných sťahovaním 82-tisíc obyvateľov. Išlo najmä o etnických Rusov, Ukrajincov a Bielorusov. Postupne došlo k spomaleniu emigrácie, v roku 2015 dosiahlo migračné saldo len -100 ľudí.

Etnické skupiny[upraviť | upraviť zdroj]

Estónsko je národnostne pomerne heterogénna krajina, keďže podľa sčítania 20111 tvoria Estónci 68,54% populácie. Z územného hľadiska je obyvateľstvo etnicky kompaktnejšie, keďže menšiny sú koncentrované v dvoch krajoch (z 15) - v Tallinne (kraj Harjumaa) a v kraji Ida-Virumaa (mesto Narva a okolie).

V medzivojnovom období tvorili menšiny len 12% obyvateľov Estónska.

Národnostné zloženie Estónska 1922–2015
Etnická
skupina
sčítanie 1922 sčítanie 1934 sčítanie 1959 sčítanie 1970 sčítanie 1979 sčítanie 1989 sčítanie 2000 sčítanie 2011 odhad 2015
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %
Estónci 969 976 87,6 992 520 88,1 892 653 74,6 925 157 68,2 947 812 64,7 963 281 61,5 930 219 67,9 902 547 69,7 907 937 69,1
Rusi 91 109 8,2 92 656 8,2 240 227 20,1 334 620 24,7 408 778 27,9 474 834 30,3 351 178 25,6 336 235 25,2 330 258 25,1
Ukrajinci 92 0,0 15 769 1,3 28 086 2,1 36 044 2,5 48 271 3,1 29 012 2,1 22 573 1,7 22 562 1,7
Bielorusi 10 930 0,9 18 732 1,4 23 461 1,6 27 711 1,8 17 241 1,3 12 579 1,0 12 215 0,9
Fíni 401 0,0 1 088 0,1 16 699 1,4 18 537 1,4 17 753 1,2 16 622 1,1 11 837 0,9 7 589 0,6 7 321 0,6
Židia 4 566 0,4 4 434 0,4 5 433 0,5 5 282 0,4 4 954 0,3 4 613 0,3 2 145 0,2 1 973 0,2 2 042 0,2
Tatári 166 0,0 1 534 0,1 2 204 0,2 3 195 0,2 4 058 0,3 2 582 0,2 1 993 0,2 1 982 0,2
Lotyši 1 966 0,2 5 435 0,5 2 888 0,2 3 286 0,2 3 963 0,3 3 135 0,2 2 330 0,2 1 764 0,1 1 840 0,1
Litovci 436 0,0 253 0,0 1 616 0,1 2 356 0,2 2 379 0,2 2 568 0,2 2 116 0,2 1 727 0,1 1 757 0,1
Poliaci 969 0,1 1 608 0,1 2 256 0,2 2 651 0,2 2 897 0,2 3 008 0,2 2 193 0,2 1 664 0,1 1 643 0,1
Nemci 18 319 1,7 16 346 1,5 670 0,1 7 850 0,6 3 944 0,3 3 466 0,2 1 870 0,1 1 544 0,1 1 552 0,1
Švédi 7 850 0,7 7 641 0,7 435 0,0 254 0,0 297 0,0 300 0,0 380 0,0 ? ?
Ostatní 11 467 1,0 4 266 0,4 6 116 0,5 6 883 0,5 9 042 0,6 13 798 0,9 19 174 1,4 11 887 0,9 10 844 0,8
Spolu 1 107 059 1 126 413 1 196 791 1 356 079 1 464 476 1 565 662 1 370 052 1 294 455 1 313 271
Podiel etnických Estóncov v obciach.

V dôsledku presídľovania v rámci ZSSR klesol podiel Estóncov z 88% v roku 1934 na 61,5% v roku 1989.

Podiel Estóncov v krajoch.
Občianstvo obyvateľov Estónska.
     Estónske: 1 148 895
     Ruské: 95 939
     Iné: 21 517
     Neznáme: 99 173

Jazyky[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem úradného jazyka, ktorým je estónčina, sa v Estónsku používa aj ruština, ukrajinčina, angličtina, fínčina, nemčina a iné.

Obyvateľstvo podľa najpoužívanejšieho jazyka
Jazyk sčítanie 2000[2] sčítanie 2011
Počet % Počet %
Estónčina 921 817 67,28 887 216 68,54
Ruština 406 755 29,69 383 118 29,60
Ukrajinčina 12 299 0,90 8 016 0,62
Fínčina 4 932 0,36 2 621 0,20
Bieloruština 5 197 0,38 1 664 0,13
Lotyština 1 389 0,10 999 0,08
Litovčina 1 198 0,09 905 0,07
Angličtina 248 0,02 878 0,07
Tatárčina 1 251 0,09 806 0,06
Arménčina 719 0,05 717 0,06
Azerbajdžančina 592 0,04 656 0,05
Nemčina 557 0,04 522 0,04
Poľština 674 0,05 435 0,03
Iné 3 235 0,24 2 891 0,22
Neznáme 9 189 0,67 1 723 0,13
Spolu 1 370 052 1 294 455

Demografické štatistiky[upraviť | upraviť zdroj]

Estónska gubernia[upraviť | upraviť zdroj]

[3] Estónska gubernia zahŕňala severnú časť dnešného Estónska. Južná časť bola súčasťou Livónskej gubernie.

Stredný stav obyvateľstva (v tis.) Živonarodení Zomretí Prirodzený prírastok Hrubá miera živorodenosti (na 1000 obyv.) Hrubá miera úmrtnosti (na 1000 obyv.) Miera prirodzeného prírastku (na 1000 obyv.)
1900 428 12 487 8 227 4 260 29,2 19,2 10,0
1901 430 12 703 8 428 4 275 29,5 19,6 9,9
1902 434 13 101 7 724 5 377 30,2 17,8 12,4
1903 440 12 704 8 004 4 700 28,9 18,2 10,7
1904 446 12 753 8 279 4 474 28,6 18,6 10,0
1905 449 11 991 9 694 2 297 26,7 21,6 5,1
1906 452 12 417 8 842 3 575 27,4 19,5 7,9
1907 455 12 304 8 730 3 574 27,0 19,2 7,9
1908 459 11 861 8 495 3 366 25,8 18,5 7,3
1909 464 11 970 8 297 3 673 25,8 17,9 7,9
1910 466 12 193 8 204 3 989 26,2 17,6 8,6
1911 472 11 749 8 976 2 773 24,9 19,0 5,9
1912 480 11 900 8 431 3 469 24,8 17,6 7,2
1913 491 11 653 9 089 2 564 23,7 18,5 5,2
1914 506 11 854 9 212 2 642 23,4 18,2 5,2

Estónsko[upraviť | upraviť zdroj]

Stredný stav obyvateľstva (v tis.) Živonarodení Zomretí Prirodzený prírastok Hrubá miera živorodenosti (na 1000 obyv.) Hrubá miera úmrtnosti (na 1000 obyv.) Miera prirodzeného prírastku (na 1000 obyv.) Úhrnná miera plodnosti Miera dojčenskej úmrtnosti
1914 1 197 26 865 20 882 5 983 22,4 17,4 5,0
1915 1 188 24 680 21 841 2 839 20,8 18,4 2,4
1916 1 154 21 282 25 429 −4 147 18,4 22,0 −3,6
1917 1 120 18 333 27 336 −9 003 16,4 24,4 −8,0
1918 1 086 21 659 32 488 −10 829 19,9 29,9 −10,0
1919 1 064 18 456 28 800 −10 344 17,3 27,1 −9,7
1920 1 068 19 625 21 363 −1 738 18,4 20,0 −1,6
1921 1 087 22 067 17 143 4 924 20,3 15,8 4,5
1922 1 102 22 255 18 401 3 854 20,2 16,7 3,5
1923 1 111 22 347 16 630 5 717 20,1 15,0 5,1
1924 1 116 21 441 16 918 4 523 19,2 15,2 4,1 99,9
1925 1 117 20 445 16 680 3 765 18,3 14,9 3,4 95,7
1926 1 117 19 977 18 047 1 900 17,9 16,2 1,7 101,8
1927 1 116 19 705 19 356 500 17,7 17,3 0,4 114,6
1928 1 116 20 064 17 785 2 279 18,0 15,9 2,0 103,6
1929 1 116 19 110 20 178 −1 068 17,1 18,1 −1,0 110,5
1930 1 116 19 471 16 610 2 861 17,4 14,9 2,6 100,1
1931 1 118 19 509 18 077 1 432 17,4 16,2 1,3 102,8
1932 1 122 19 742 16 641 3 101 17,6 14,8 2,8 96,8
1933 1 124 18 208 16 472 1 736 16,2 14,7 1,5 94,0
1934 1 126 17 305 15 853 1 452 15,4 14,1 1,3 91,1
1935 1 129 17 891 16 864 1 027 15,8 14,9 0,9 89,3
1936 1 130 18 222 17 594 628 16,1 15,6 0,6 89,2
1937 1 131 18 190 16 614 1 576 16,1 14,7 1,4 90,7
1938 1 133 18 453 16 496 1 957 16,3 14,6 1,7 77,5
1939 1 128 18 475 17 101 1 374 16,4 15,2 1,2 78,8
1940 1 096 18 407 19 024 −617 16,8 17,4 −0,6 83,7
1941 1 044 19 574 23 702 −4 128 18,8 22,7 −4,0
1942 1 017 19 242 20 276 −1 034 18,9 19,9 −1,0 91,8
1943 1 006 16 001 18 120 −2 119 15,9 18,0 −2,1
1944 990 15 180 24 700 −9 520 15,3 24,9 −9,6
1945 879 14 968 20 708 −5 740 17,0 23,6 −6,5 124,8
1946 928 19 408 19 969 −561 20,9 21,5 −0,6 96,8
1947 977 22 721 21 492 1 229 23,3 22,0 1,3 121,4
1948 1 026 21 777 17 549 4 228 21,2 17,1 4,1 84,2
1949 1 074 21 770 16 730 5 040 20,3 15,6 4,7 82,4
1950 1 101 20 279 15 817 4 462 18,4 14,4 4,1 81,2
1951 1 114 20 730 15 354 5 376 18,6 13,7 4,8 76,2
1952 1 126 21 111 15 817 5 294 18,7 14,0 4,7 64,9
1953 1 138 20 146 14 420 5 726 17,7 12,7 5,0 52,2
1954 1 149 20 909 13 981 6 928 18,2 12,2 6,0 49,5
1955 1 160 20 786 13 638 7 148 17,9 11,8 6,2 51,6
1956 1 171 19 660 12 748 6 912 16,8 10,9 5,9 41,2
1957 1 181 19 509 13 026 6 483 16,5 11,0 5,5 40,1
1958 1 192 19 598 12 971 6 627 16,4 10,9 5,6 39,9
1959 1 203 19 938 13 130 6 808 16,5 10,9 5,7 1,95 31,7
1960 1 216 20 187 12 738 7 449 16,6 10,5 6,1 1,98 31,1
1961 1 229 20 230 13 036 7 194 16,5 10,6 5,9 1,97 28,0
1962 1 243 19 959 13 495 6 464 16,1 10,9 5,2 1,95 25,2
1963 1 258 19 275 13 251 6 024 15,3 10,5 4,8 1,91 26,0
1964 1 276 19 629 12 754 6 875 15,4 10,0 5,4 1,94 25,4
1965 1 291 18 909 13 520 5 389 14,6 10,5 4,2 1,90 20,3
1966 1 303 18 629 13 800 4 829 14,3 10,6 3,7 1,85 20,0
1967 1 314 18 671 13 699 4 972 14,2 10,4 3,8 1,86 19,2
1968 1 327 19 782 14 225 5 557 14,9 10,7 4,2 2,03 18,0
1969 1 345 20 781 15 150 5 631 15,5 11,3 4,2 2,11 16,7
1970 1 360 21 552 15 186 6 366 15,8 11,2 4,7 2,16 17,7
1971 1 377 22 118 15 038 7 080 16,1 10,9 5,1 2,19 17,5
1972 1 393 21 757 15 520 6 237 15,6 11,1 4,5 2,14 15,9
1973 1 406 21 239 15 573 5 666 15,1 11,1 4,0 2,07 15,9
1974 1 418 21 461 15 393 6 068 15,1 10,9 4,3 2,07 17,6
1975 1 429 21 360 16 572 4 788 14,9 11,6 3,4 2,04 18,2
1976 1 440 21 801 17 351 4 450 15,1 12,0 3,1 2,06 17,5
1977 1 450 21 977 17 094 4 883 15,2 11,8 3,4 2,06 17,5
1978 1 460 21 842 17 812 4 030 15,0 12,2 2,8 2,02 16,5
1979 1 468 21 879 18 062 3 817 14,9 12,3 2,6 2,01 18,3
1980 1 477 22 204 18 199 4 005 15,0 12,3 2,7 2,02 17,1
1981 1 488 22 937 18 349 4 588 15,4 12,3 3,1 2,07 17,0
1982 1 498 23 128 17 893 5 235 15,4 11,9 3,5 2,08 17,2
1983 1 509 24 155 18 190 5 965 16,0 12,1 4,0 2,16 16,1
1984 1 519 24 234 19 086 5 148 16,0 12,6 3,4 2,17 13,6
1985 1 529 23 630 19 343 4 287 15,5 12,7 2,8 2,12 14,1
1986 1 540 24 106 17 986 6 120 15,7 11,7 4,0 2,17 15,9
1987 1 552 25 086 18 279 6 807 16,2 11,8 4,4 2,26 16,0
1988 1 562 25 060 18 551 6 509 16,0 11,9 4,2 2,26 12,4
1989 1 568 24 318 18 536 5 762 15,5 11,8 3,7 2,22 14,8
1990 1 569 22 304 19 531 2 778 14,2 12,4 1,8 2,05 12,3
1991 1 561 19 413 19 715 −302 12,4 12,6 −0,2 1,80 13,3
1992 1 533 18 038 20 126 −2 088 11,8 13,1 −1,4 1,71 15,7
1993 1 494 15 253 21 286 −6 033 10,2 14,2 −4,0 1,49 15,6
1994 1 463 14 176 22 212 −8 036 9,7 15,2 −5,5 1,42 14,4
1995 1 437 13 509 20 828 −7 319 9,4 14,5 −5,1 1,38 14,9
1996 1 416 13 242 19 020 −5 778 9,4 13,4 −4,1 1,37 10,5
1997 1 400 12 577 18 572 −5 995 9,0 13,3 −4,3 1,32 10,0
1998 1 386 12 167 19 445 −7 278 8,8 14,0 −5,3 1,28 9,4
1999 1 376 12 425 18 447 −6 022 9,0 13,4 −4,4 1,32 9,6
20001 1 397 13 067 18 403 −5 336 9,4 13,2 −3,8 1,35 8,4
2001 1 388 12 632 18 516 −5 884 9,1 13,2 −4,2 1,31 8,8
2002 1 379 13 001 18 355 −5 354 9,4 13,3 −3,9 1,36 5,7
2003 1 371 13 036 18 152 −5 116 9,5 13,2 −3,7 1,36 7,0
2004 1 363 13 992 17 685 −3 693 10,3 13,0 −2,7 1,47 6,4
2005 1 355 14 350 17 316 −2 966 10,6 12,8 −2,2 1,52 5,4
2006 1 347 14 877 17 316 −2 439 11,0 12,9 −1,8 1,58 4,4
2007 1 341 15 775 17 409 −1 634 11,8 13,0 −1,2 1,69 5,0
2008 1 337 16 028 16 675 −647 12,0 12,5 −0,5 1,72 5,0
2009 1 335 15 763 16 081 −318 11,8 12,1 −0,2 1,70 3,6
2010 1 332 15 825 15 790 35 11,9 11,9 0,0 1,72 3,3
2011 1 327 14 679 15 244 −565 11,0 11,4 −0,4 1,61 2,5
2012 1 323 14 056 15 450 −1 394 10,6 11,7 −1,1 1,56 3,6
2013 1 318 13 575 15 316 −1 741 10,3 11,6 −1,3 1,52 2,1
2014 1 314 13 692 15 533 −1 841 10,4 11,8 −1,4 1,54 2,7
2015 1 312 13 973 15 389 −1 416 10,6 11,6 −1,0 1,58 2,5
2016 1 315 13 923 15 294 −1 371

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. The population of Estonia decreased last year [online]. Estónsky štatistický úrad, [cit. 2016-04-03]. Dostupné online. Archivované 2016-04-08 z originálu. (po anglicky)
  2. http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Population_census/PHC2000/08Ethnic_nationality._Mother_tongue._Command_of_foreign_languages/08Ethnic_nationality._Mother_tongue._Command_of_foreign_languages.asp
  3. Statistical Yearbooks of the Russian Empire [online]. [Cit. 2016-04-02]. Dostupné online. Archivované 2014-12-16 z originálu.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]