Finančný sprostredkovateľ

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Budova Národnej banky v Bratislave

Finančný sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaoberá finančným sprostredkovaním.

Zákonný rámec[upraviť | upraviť zdroj]

Finančné sprostredkovanie v jednotlivých krajinách sa riadi zákonmi na národnej úrovni. Na Slovensku je finančné sprostredkovanie, finančné poradenstvo a dohľad nad týmito činnosťami regulované Zákonom Národnej rady SR č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Tento zákon sa zaoberá finančnými službami v nasledujúcich sektoroch:

 1. sektor poistenia alebo zaistenia,
 2. sektor kapitálového trhu
 3. sektor doplnkového dôchodkového sporenia,
 4. sektor prijímania vkladov,
 5. sektor poskytovania úverov,
 6. sektor starobného dôchodkového sporenia.

Finančné sprostredkovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Finančné sprostredkovanie definuje uvedená právna úprava ako jednu z nasledujúcich činností:

 • predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie takej zmluvy, prípadne zmena takej zmluvy,
 • poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny, alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby
 • spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 • spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

V sektore kapitálového trhu je okrem toho finančným sprostredkovaním aj:

 • poskytovanie investičnej služby prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a podielových listov podielových fondov,
 • poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov.

Finančné sprostredkovanie je podnikaním.

Finančné poradenstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Finančné poradenstvo je poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných plánov klientovi v súvislosti s finančnými službami. Na rozdiel od finančného sprostredkovania vychádza z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb.

Finančné poradenstvo je podnikaním.

Finančný agent[upraviť | upraviť zdroj]

Reklamný plagát v USA počas 2. svetovej vojny

Finančný agent je osoba, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, alebo samostatným finančným agentom. Finančný agent nemôže vykonávať finančné poradenstvo. Finančný agent môže byť:

 • Samostatný finančný agent – vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, pričom v tom istom čase môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami.
 • Viazaný finančný agent – vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, pričom v tom istom čase môže mať viazaný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu v jednom sektore najviac s jednou finančnou inštitúciou. To neplatí pre sektor poistenia alebo zaistenia, v ktorom môže mať viazaný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou len životné poistenie a zároveň najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou neživotné poistenie.
 • Podriadený finančný agent – podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom. V tom istom čase môže mať podriadený finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jedným samostatným finančným agentom.

Finančný poradca[upraviť | upraviť zdroj]

Finančný poradca je osoba, ktorá vykonáva finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva uzavretej s klientom. Finančný poradca nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie. Zjednodušene povedané: finančného poradcu si platí klient, aby pre neho vybral najvýhodnejšiu z finančných služieb poskytovaných na trhu. Na druhej strane, finančného agenta platí finančná inštitúcia, v prospech ktorej dohodol agent s klientom uzatvorenie finančnej služby.

Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia a zaistenia[upraviť | upraviť zdroj]

Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je oprávnený na území Slovenska vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia v rozsahu, v akom je ho oprávnený vykonávať vo svojom domovskom členskom štáte.

Viazaný investičný agent[upraviť | upraviť zdroj]

Viazaný investičný agent je osoba, ktorá na plnú zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi alebo banky s oprávnením na poskytovanie investičných služieb, vykonáva na základe písomnej zmluvy pre túto osobu finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu. Viazaný investičný agent môže finančné sprostredkovanie vykonávať len pre jednu inštitúciu.

Dohľad a register[upraviť | upraviť zdroj]

Dohľad nad vykonávaním finančného sprostredkovania vykonáva Národná banka Slovenska. Zároveň vedie register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov. [1] Uvedené osoby môžu vykonávať finančné sprostredkovanie až po zápise do registra. Register sa delí na podregistre podľa jednotlivých sektorov a tie sa členia na zoznamy.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov [online]. NBS, [cit. 2013-11-07]. Dostupné online. Archivované 2014-02-21 z originálu.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]