Kyselina izomaslová

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kyselina izomaslová
Kyselina izomaslová
Kyselina izomaslová
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH3CH(CH3)COOH
(C4H8O2)
Synonymá Kyselina 2-metylpropánová
Kyselina 2-metylpropiónová
Kyselina alfa-metylpropánová
Kyselina izobutánová
Vzhľad bezfarebná kvapalná látka, s charakteristickou vôňou, po skazenom masle
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 88,1 u
Molárna hmotnosť 88,1051 g/mol
Teplota topenia -47 °C
Teplota varu 155 °C
Hustota 0,9697 g/cm3 (0 °C)
Rozpustnosť vo vode:
21 g/100 ml (20 °C)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka05- korozívna a žieravá látka06 - toxická látka07 - dráždivá látka
Nebezpečenstvo
Vety H H226, H301, H302, H311, H312, H314, H318, H335, H402, H412
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P261, P264, P270, P271, P273, P280, P310, P312, P321, P322, P330, P361, P363, P301, P301+312, P302+352, P304+340, P370+378, Neexistujúca veta P!, Neexistujúca veta P!, {{Expansion depth limit exceeded|101 = Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 102 = Uchovávajte mimo dosahu detí. 103 = Pred použitím si prečítajte etiketu. 201 = Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. 202 = Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. 210 = Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. 211 = Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. 220 = Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov. 221 = Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi… 222 = Zabráňte kontaktu so vzduchom. 223 = Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou, aby nedošlo k prudkej reakcii a prípadnému zapáleniu. 230 = Uchovávajte zvlhčené… 231 = Manipulujte v prostredí s inertným plynom. 232 = Chráňte pred vlhkosťou. 233 = Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 234 = Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. 235 = Uchovávajte v chlade. 240 = Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. 241 = Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. 242 = Používajte iba neiskriace prístroje. 243 = Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. 244 = Redukčné ventily udržiavajte bez mazadiel a oleja. 250 = Nevystavujte brúseniu/nárazu/…/treniu. 251 = Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. 260 = Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. 261 = Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 262 = Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. 263 = Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia. 264 = Po manipulácii starostlivo umyte.... 270 = Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 271 = Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. 272 = Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. 273 = Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 280 = Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 281 = Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. 282 = Používajte termostabilné rukavice/ochranný štít/ochranné okuliare. 283 = Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou. 284 = Používajte ochranu dýchacích ciest. 285 = V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. 231+232 = Manipulujte v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou. 235+410 = Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením. 301 = PO POŽITÍ: 302 = PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: 303 = PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): 304 = PO VDÝCHNUTÍ: 305 = PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: 306 = PRI KONTAKTE S ODEVOM: 307 = PO expozícii: 308 = PO expozícii alebo podozrení z nej: 309 = PO expozícii alebo pri zdravotných problémoch: 310 = Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 311 = Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 312 = Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 313 = Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 314 = Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 315 = Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 320 = Odborné ošetrenie je naliehavé (pozri …na etikete). 321 = Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete). 322 = Osobitné opatrenia (pozri ... na etikete). 330 = Vypláchnite ústa. 331 = Nevyvolávajte zvracanie. 332 = Ak sa prejaví podráždenie pokožky: 333 = Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: 334 = Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi. 335 = Z pokožky oprášte sypké častice. 336 = Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite. 337 = Ak podráždenie očí pretrváva: 338 = Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 340 = Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. 341 = Pri dýchacích ťažkostiach presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. 342 = Pri sťaženom dýchaní: 350 = Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla. 351 = Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. 352 = Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 353 = Pokožku opláchnite vodou/sprchou. 360 = Kontaminovaný odev a pokožku ihneď opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte. 361 = Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. 362 = Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. 363 = Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. 370 = V prípade požiaru: 371 = V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva: 372 = V prípade požiaru hrozí riziko výbuchu. 373 = Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám 374 =Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení. 375 = Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky. 376 = Zastavte únik, ak je to bezpečné. 377 = Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť. 378 = Na hasenie použite .... 380 = Priestory evakuujte. 381 = Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. 390 = Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. 391 = Zozbierajte uniknutý produkt. 301+310 = PO POŽITÍ: Okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 301+312 = PO POŽITÍ: Ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 301+310+330 = PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Vypláchnite ústa. 301+312+330 = PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Vypláchnite ústa. 301+330+331 = PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. 302+334 = PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi. 302+350 = PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla. 302+352 = PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 303+361+353 = PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. 304+312 = PO VDÝCHNUTÍ: Ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 304+340 = PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. 304+340+310 = PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 304+340+312 = PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 304+341 = PO VDÝCHNUTÍ: Pri dýchacích ťažkostiach presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. 305+351+338 = PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 305+351+338+310 = PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 306+360 = PRI KONTAKTE S ODEVOM: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte. 307+310 = PO expozícii: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 307+311 = PO expozícii: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 308+310 = PO expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 308+313 = PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 309+310 = PO expozícii alebo pri zdravotných problémoch: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 309+311 = PO expozícii alebo zdravotných problémoch: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 332+313 = Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 333+313 = Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 335+334 = Z pokožky oprášte sypké čiastočky. Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi. 337+313 = Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 342+311 = Pri ťažkostiach s dýchaním: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 370+376 = V prípade požiaru: Ak je to bezpečné, zastavte únik. 370+378 = V prípade požiaru: Na hasenie použite .... 370+380 = V prípade požiaru: Priestory evakuujte. 370+380+375 = V prípade požiaru: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky. 371+380+375 = V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky. 401 = Uchovávajte... 402 = Uchovávajte na suchom mieste. 403 = Uchovávajte na dobre vetranom mieste. 404 = Uchovávajte v uzavretej nádobe. 405 = Uchovávajte uzamknuté. 406 = Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/… nádobe s odolnou vnútornou vrstvou. 407 = Medzi regálmi/paletami ponechajte vzduchovú medzeru. 410 = Chráňte pred slnečným žiarením. 411 = Uchovávajte pri teplotách do ... °C/... °F. 412 = Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. 413 = Veľké množstvo s hmotnosťou nad ... kg/... lbs uchovávajte pri teplote do ... °C/... °F. 420 = Uchovávajte oddelene od iných materiálov. 422 = Obsah uchovávajte v … 402+404 = Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe. 403+233 = Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 403+235 = Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. 410+403 = Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. 410+412 = Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. 411+235 = Uchovávajte pri teplotách do ... °C/... °F. Uchovávajte v chlade. 501 = Zneškodnite obsah/nádobu do... 502 = Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o regenerácii alebo recyklácii ? = Vety P neznáne. #default = Neexistujúca veta P!

}}, <span style="border-bottom:1px dotted #ff7d00;" title="Neplatná veta: {{{Expansion depth limit exceeded}}}">{{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}}}, <span style="border-bottom:1px dotted #ff7d00;" title="Neplatná veta: {{{Expansion depth limit exceeded}}}">{{{Expansion depth limit exceeded}}}

Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R21/22, R36/37/38
Vety S S2, S26, S36
NFPA 704
NFPA 704.svg
2
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 79-31-2
EINECS číslo 607-063-00-9
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Kyselina izomaslová (CH3CH(CH3)COOH, 2-metylpropiónová, systematický názov kyselina 2-metylpropánová) je karboxylová kyselina. Voľne sa vyskytuje v rohovníku (Ceratonia siliqua) a v koreni arniky (Arnica dulcis), ako etylester potom v krotónovom oleji.

Kyselina izomaslová je izomérom kyseliny n-maslovej; majú rovnaký sumárny vzorec C4H8O2, ale rôznu štruktúru molekuly.

Jedná sa o kvapalnú látku nepríjemnej vône. Má bod varu 155 °C, špecifickú hmotnosť 0,9697 (pri 0°C) a pKa 4,84 (20 °C).

Kyselinu izomaslovú možno umelo pripravovať hydrolýzou izobutyronitrilu hydroxidmi, oxidáciou izobutanolu dichrómanom draselným a kyselinou sírovou[1] alebo pôsobením amalgámu sodíka na kyselinu metakrylovú. Ak sa zahrieva v roztoku s kyselinou chrómovou na 140 °C, vzniká oxid uhličitý a acetón. Zásaditý manganistan draselný ju oxiduje na kyselinu α-hydroxyizomaslovú, CH3C(CH3)(OH)COOH. Soli kyseliny izomaslovej majú väčšiu rozpustnosť vo vode ako soli kyseliny maslovej.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. I. Pierre and E. Puchot. New Studies on Valerianic Acid and its Preparation on a Large Scale. Ann. de chim. et de phys., 1873, roč. 28, s. 366.

Iný projekt[upraviť | upraviť kód]

Zdroj[upraviť | upraviť kód]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Kyselina isomáselná na českej Wikipédii.