Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

F00 - F09: ORGANICKÉ DUŠEVNÉ PORUCHY VRÁTANE SYMPTOMATICKÝCH patria do V. kapitoly MKCH-10 - Duševné poruchy a poruchy správania.

Organické duševné poruchy zahŕňajú celú škálu duševných porúch zoskupených na základe spoločnej dokázateľnej príčiny, ktorá je v chorobe, úraze alebo inom poškodení mozgu vedúcom k mozgovej dysfunkcii. Porucha funkcie môže byť primárna, ako je to pri chorobách, poraneniach a poškodeniach postihujúcich priamo a výlučne mozog; alebo je sekundárna, ako pri systémových chorobách a poruchách, pri ktorých je mozog len jeden z viacerých postihnutých orgánov alebo systémov.

Demencia (F00 - F03) je syndróm zapríčinený chorobou mozgu, zvyčajne chronickou alebo progresívnou, pri ktorom sa zhoršujú viaceré vyššie kôrové funkcie vrátane pamäte, myslenia, orientácie, chápania, rátania, kapacity učenia, jazyka a úsudku. Vedomie nie je zastreté. Poznávacie poruchy zvyčajne sprevádzajú, niekedy aj predchádzajú zhoršenie ovládania emócií, spoločenského správania a motivácie. Tento syndróm sa zjavuje pri Alzheimerovej chorobe, pri cerebrovaskulárnej chorobe a pri iných chorobách, ktoré prvotne alebo druhotne postihujú mozog.
Podľa potreby sa používa doplnkový kód na identifikovanie základnej choroby.
Piaty znak kódu špecifikuje demenciu podľa pridružených príznakov:

.x0 Bez pridružených príznakov
.x1 Pridružené príznaky, prevažne bludy
.x2 Pridružené príznaky, prevažne halucinácie
.x3 Pridružené príznaky, prevažne depresia
.x4 Iné pridružené alebo zmiešané príznaky

F00* - DEMENCIA PRI ALZHEIMEROVEJ CHOROBE (G30.-†)

Alzheimerova choroba je primárna degeneratívna choroba mozgu neznámej etiológie s charakteristickými neuropatologickými a neurochemickými črtami. Choroba sa začína nenápadne a pomaly, ale neprestajne sa vyvíja počas viac rokov.

F00.0* - Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (G30.0†) - demencia pri Alzheimerovej chorobe so vznikom pred 65. rokom s relatívne rýchlo sa zhoršujúcim priebehom a výraznými poruchami kôrových funkcií.
Alzheimerova choroba, 2. typ
Presenilná demencia Alzheimerovho typu
Primárna degeneratívna demencia Alzheimerovho typu s presenilným nástupom
F00.1* - Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (G30.1†) - demencia pri Alzheimerovej chorobe so začiatkom po 65. roku, zvyčajne koncom 70-tych rokov alebo neskôr, s pomalým postupom a s poruchou pamäti ako hlavnou črtou.
Alzheimerova choroba, 1. typ
Primárna degeneratívna demencia Alzheimerovho typu so začiatkom v séniu
Senilná demencia Alzheimerovho typu
F00.2* - Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypický alebo zmiešaný typ (G30.8†)
F00.9* - Nešpecifikovaná demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.9†)

F01 - VASKULÁRNA DEMENCIA

Cievna demencia je dôsledkom infarktovania mozgu zavineného vaskulárnou chorobou vrátane hypertenznej cerebrovaskulárnej choroby. Infarkty sú zvyčajne malé, ale majú kumulatívny účinok. Začiatok je zvyčajne vo vyššom veku.
Zahŕňa:

  • artériosklerotickú demenciu
F01.0 - Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom - zvyčajne sa vyvíja rýchlo po sérii porážok či už na podklade mozgovej trombózy, embólie alebo krvácania. V zriedkavých prípadoch ju môže zapríčiniť jediné masívne krvácanie.
F01.1 - Multiinfarktová demencia - má postupnejší začiatok, po viacerých prechodných ischemických epizódach a následnom nakopení lakún v mozgovom parenchýme.
Prevažne kôrová demencia
F01.2 - Subkortikálna vaskulárna demencia - zahŕňa prípady s anamnézou hypertenzie a ohniskami ischemického rozrušenia v hĺbkovej bielej hmote mozgových hemisfér. Mozgová kôra je zvyčajne zachovaná, čo kontrastuje s klinickým obrazom, ktorý sa môže veľmi podobať obrazu demencie pri Alzheimerovej chorobe.
F01.3 - Zmiešaná kortikálna a subkortikálna cievna demencia
F01.8 - Iná cievna demencia
F01.9 - Nešpecifikovaná cievna demencia

F02* - DEMENCIA PRI INÝCH CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

Prípady demencie zavinené alebo pravdepodobne zavinené inými príčinami ako Alzheimerova choroba alebo cerebrovaskulárna choroba. Môže sa začať kedykoľvek v živote, ale iba zriedka v starobe.

F02.0* - Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0†) - progresívna demencia so začiatkom v strednom veku, charakterizovaná skorými, pomaly postupujúcimi zmenami povahy a sociálnym zlyhávaním s následným zhoršením intelektu, pamäťových a jazykových funkcií, s apatiou, eufóriou a dakedy s extrapyramídovými príznakmi.
F02.1* - Demencia pri Creuzfeldovej-Jakobovej chorobe (A81.0†) - progresívna demencia s rozsiahlymi neurologickými príznakmi v dôsledku špecifických neuropatologických zmien, ktorých predpokladanou príčinou je prenosný pôvodca. Vzniká prevažne v strednom alebo vyššom veku, ale môže sa vyskytnúť kedykoľvek v dospelosti. Priebeh je subakútny, smrteľný počas jedného až dvoch rokov.
F02.2* - Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10†) - demencia vzniká ako súčasť rozsiahlej degenerácie mozgu. Choroba sa prenáša jediným autozmálne dominantným génom. Príznaky sa typicky zjavujú v tretej a štvrtej dekáde. Progresia je pomalá, smrť nastáva zvyčajne počas 10 - 15 rokov.
Demencia pri Huntingtonovej chorei
F02.3* - Demencia pri Parkinsonovej chorobe (G20†) - demencia vznikajúca v priebehu rozvinutej Parkinsonovej choroby. Dosiaľ sa neukázali nijaké odlišujúce klinické znaky.
Demencia pri
paralysis agitans
parkinsonizme
F02.4* - Demencia pri chorobe vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] (B22.0†) - demencia, ktorá vznikla v priebehu choroby HIV bez inej súbežnej choroby, okrem infekcie HIV, ktorá by mohla vysvetliť klinické príznaky.
F02.8* - Demencia pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde
Demencia pri
mozgovej lipidóze (E75.-†)
epilepsii (G40.-†)
hepatolentikulárnej degenerácii (E83.0†)
hyperkalciémii (E83.5†)
získanej hypotyreóze (E01, E03.-†)
intoxikáciách (T36 - T65†)
roztrúsenej skleróze (G35†)
neurosyfilise (A52.1†)
nedostatku niacínu (pellagra) (E52†)
polyarteritis nodosa (M30.0†)
systémovom lupus erythematosus (M32.-†)
trypanosomóze (B56.-†, B57.-†)
nedostatku vitamínu B12 (B53.8†)

F03 - NEŠPECIFIKOVANÁ DEMENCIA

Presenilná
demencia NS
psychóza NS
Primárne degeneratívna demencia NS
Senilná
demencia
NS
depresívny alebo paranoidný typ
psychóza NS

Nezahŕňa:

  • senilnú demenciu s delíriom alebo akútnym stavom zmätenosti (F05.1)
  • senilitu NS (R54)

F04 - ORGANICKÝ AMNESTICKÝ SYNDRÓM NEZAVINENÝ ALKOHOLOM ALEBO INÝMI PSYCHOAKTÍVNYMI LÁTKAMI

Syndróm nápadného zhoršenia novopamäte aj staropamäte so zachovaním bezprostredného rozpamätania; znížená schopnosť naučiť sa novú látku a dezorientovanosť v čase. Výraznou črtou môže byť konfabulácia, ale vnímanie a iné poznávacie funkcie vrátane intelektu sú zvyčajne nedotknuté. Prognóza závisí od priebehu základnej poruchy.

Korsakovova psychóza alebo syndróm, nealkoholický
Nezahŕňa:
amnéziu
NS (R41.3)
anterográdnu (R41.1)
disociatívnu (F44.0)
retrográdnu (R41.2)
Korsakovov syndróm
vyvolaný alkoholom alebo nešpecifikovaný (F10.6)
vyvolaný inými psychoaktívnymi látkami (F11 - F19) so spoločným štvrtým číslom .6)

F05 - DELÍRIUM NEZAVINENÉ ALKOHOLOM ALEBO INÝMI PSYCHOAKTÍVNYMI LÁTKAMI

Etiologicky nešpecifikovaný organický mozgový syndróm charakterizovaný súbežnými poruchami vedomia a pozornosti, vnímania, myslenia, pamäte, psychomotoriky, emócií a spánkového rytmu. Trvanie je rozličné a závažnosť kolíše od miernej až po veľmi ťažkú.

Zahŕňa:
akútny(u) alebo subakútny(u)
mozgový syndróm
stav zmätenosti (nealkoholický)
infekčnú psychózu
organickú reakciu
psychoorganický syndróm
Nezahŕňa:
alkoholické alebo nešpecifikované delírium tremens (F10.4)
F05.0 - Delírium opísané ako nenadsadené na demenciu
F05.1 - Delírium nadsadené na demenciu - poruchy spĺňajúce kritériá uvedené vyššie, ale vznikajúce v priebehu demencie (F00 - F03)
F05.8 - Iné delírium
Delírium so zmiešanou etiológiou
F05.9 - Nešpecifikované delírium

F06 - INÉ DUŠEVNÉ PORUCHY ZAPRÍČINENÉ POŠKODENÍM A DYSFUNKCIOU MOZGU A SOMATICKOU CHOROBOU

Zahŕňa najrozličnejšie poruchy v príčinnej súvislosti s poškodením mozgu v dôsledku primárnej mozgovej choroby, systémovej choroby sekundárne postihujúcej mozog, exogénnych toxických látok alebo hormónov, endokrinných porúch alebo iných somatických chorôb.

Nezahŕňa:
spojené s
delíriom (F05.-)
demenciou, ako sa klasifikuje v F00 - F03 v dôsledku požívania alkoholu a iných psychoaktívnych látok (F10 - F19)
F06.0 - Organická halucinóza - porucha s pretrvávajúcimi alebo vracajúcimi sa halucináciami, zvyčajne zrakovými alebo sluchovými, ktoré vznikajú pri jasnom vedomí a subjekt k nim môže ale nemusí byť kritický. Môže vzniknúť bludné spracovanie halucinácií, ale bludy nedominujú v klinickom obraze; rozpoznanie býva zachované.
Organický halucinačný stav (nealkoholický)
Nezahŕňa:
alkoholickú halucinózu (F10.5)
schizofréniu (F20.-)
F06.1 - Organická katatónna porucha - porucha so zníženou (stupor) alebo zvýšenou (vzrušenie) psychomotorickou aktivitou spojenou s katatónnymi príznakmi. Extrémy psychomotorickej poruchy sa môžu striedať.
Nezahŕňa:
katatónnu schizofréniu (F20.2)
stupor
NS (R40.1)
disociatívny (F44.2)
F06.2 - Organická porucha s bludmi (podobná schizofrénii) - porucha, pri ktorej v klinickom obraze dominujú pretrvávajúce alebo vracajúce sa bludy. Bludy môžu byť sprevádzané halucináciami. Môžu byť prítomné aj daktoré príznaky pripomínajúce schizofréniu, ako bizarné halucinácie a poruchy myslenia.
Paranoické a paranoicko-halucinačné organické poruchy
Schizofrénii podobná psychóza pri epilepsii
Nezahŕňa:
poruchu
akútnu a prechodne psychotickú (F23.-)
pretrvávajúcu s bludmi (F22.-)
psychotickú vyvolanú drogami (F11 - F19 so spoločným štvrtým číslom .5)
schizofréniu (F20.-)
F06.3 - Organické poruchy nálady (afektívne) - poruchy charakterizované zmenou nálady alebo afektivity, zvyčajne sprevádzané zmenou celkovej úrovne aktivity, či už depresívnou, hypomanickou, manickou alebo bipolárnou. Poruchy vznikajú ako dôsledok organickej choroby.
Nezahŕňa:
neorganické alebo nešpecifikované poruchy nálady
F06.4 - Organická úzkostná porucha - porucha s charakteristickými znakmi generalizovaného stavu úzkosti (F41.1), panickej poruchy (F41.0) alebo kombinácie oboch. Porucha vzniká v dôsledku organickej choroby.
Nezahŕňa:
neorganické alebo nešpecifikované úzkostné stavy (F41.-)
F06.5 - Organická disociatívna porucha - porucha charakterizovaná čiastočnou alebo úplnou stratou normálnej integrácie medzi spomienkami z minulosti, vedomím identity, bezprostrednými pocitmi a ovládaním pohybov

tela (pozri F44.-). Porucha vzniká v dôsledku organickej choroby.

Nezahŕňa:
neorganické alebo nešpecifikované disociatívne konverzné poruchy (F44.-)
F06.6 - Emočná labilita (asténia) na organickom podklade - porucha charakterizovaná emočnou inkontinenciou alebo labilitou, zvýšenou unaviteľnosťou a škálou nepríjemných telesných pocitov (napr. ošiaľom) a bolestí. Porucha vzniká ako dôsledok organickej choroby.
Nezahŕňa:
neorganické alebo nešpecifikované somatoformné poruchy (F45.-)
F06.7 - Ľahké poruchy poznávania - poruchu charakterizuje zhoršenie pamäti, ťažkosti pri učení a znížená schopnosť sústredenia na určitú úlohu po dlhší čas. Pri pokusoch o psychický výkon sa často pociťuje duševná vyčerpanosť, učenie nového sa subjektívne prežíva ako namáhavé, aj keď objektívne úspešné. Žiaden z uvedených príznakov je nie taký závažný, aby oprávňoval na diagnózu demencie (F00 - F03) alebo delíria (F05.-). Táto diagnóza by sa mala stanovovať len v spojitosti so špecifikovanou somatickou chorobou; nemala by sa používať pri ktorejkoľvek psychickej poruche alebo poruche správania zatriedenej pod F10 - F99. Porucha môže predchádzať, sprevádzať alebo nasledovať najrozličnejšie infekčné a somatické choroby, cerebrálne a systémové, ale priamy dôkaz mozgového postihnutia nebýva nevyhnutne prítomný. Dá sa odlíšiť od postencefalitického syndrómu (F07.1) a syndrómu po otrase mozgu (F07.2) svojou odlišnou etiológiou, obmedzenejším rozsahom väčšinou miernejších príznakov a zvyčajne kratším trvaním.
F06.8 - Iné špecifikované psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
Epileptická psychóza NS
F06.9 - Nešpecifikovaná psychická porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
Organický(á)
mozgový syndróm NS
mentálna porucha NS

F07 - PORUCHY OSOBNOSTI A SPRÁVANIA ZAPRÍČINENÉ CHOROBOU, POŠKODENÍM A DYSFUNKCIOU MOZGU

Zmeny osobnosti a správania môžu byť zvyškovou alebo sprievodnou poruchou mozgovej choroby alebo poškodenia či dysfunkcie mozgu.

F07.0 - Porucha osobnosti organického pôvodu - poruchu charakterizujú významné zmeny premorbídnych návykových vzorov správania príslušnej osoby vrátane prejavov emócií, potrieb a impulzov. Súčasťou klinického obrazu môže byť i zhoršenie poznávania a myslenia, zmeny sexuálneho záujmu.
Organická
pseudopsychopatická osobnosť
pseudoretardovaná osobnosť
Syndróm
frontálneho laloka
limbickej epileptickej osobnosti
lobotómie
postleukotomický
Nezahŕňa:
trvalú zmenu osobnosti po
katastrofickom zážitku (F62.0)
psychiatrickej chorobe (F62.1)
syndróm po otrase mozgu (F07.2)
postencefalitický syndróm (F07.1)
špecifickú poruchu osobnosti (F60.0)
F07.1 - Postencefalitický syndróm - reziduálna nešpecifická a variabilná zmena správania po zotavení z vírusovej alebo bakteriálnej encefalitídy. Reverzibilnosť syndrómu je najdôležitejším rozdielom oproti organickým poruchám osobnosti.
Nezahŕňa:
poruchu osobnosti organického pôvodu (F07.0)
F07.2 - Syndróm po otrase mozgu - syndróm vzniká po úraze hlavy zvyčajne so stratou vedomia a zahŕňa škálu pestrých príznakov, ako je bolesť hlavy, ošiaľ, vyčerpanosť, dráždivosť, ťažkosti s koncentráciou a vykonávaním psychických úloh, zhoršenie pamäti, nespavosť a znížená tolerancia stresu, emočného vzrušenia a alkoholu.
Postkontúzny syndróm (encefalopatia)
Posttraumatický mozgový syndróm, nepsychotický
F07.8 - Iné organické poruchy osobnosti a správania zavinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
Organická afektívna porucha pravej hemisféry
F07.9 - Nešpecifikovaná organická porucha osobnosti a správania zavinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
Organický psychosyndróm

F09 - NEŠPECIFIKOVANÁ ORGANICKÁ ALEBO SYMPTOMATICKÁ PSYCHICKÁ PORUCHA

Psychóza

  • organická NS
  • symptomatická NS

Nezahŕňa:

  • psychózu NS (F29)

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]