Redaktor:Lišiak/Príručka/Definície

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Názov odporúčania: Ako napísať dobrú definíciu

Každý článok na Wikipédii musí vo svojom úvode obsahovať definíciu, ktorá oboznámi čitateľa s vymedzením predmetu článku. V tomto odporúčaní sa preto pozrieme na to, ako napísať takú definíciu, ktorá bude kvalitná.

Na úvod zopár pojmov, aby sme si rozumeli[upraviť | upraviť zdroj]

 • Definícia je slovné vymedzenie obsahu pojmu (termínu, výrazu). Definíciou môže byť napr. táto veta: „Filozofia je univerzálna náuka o celku všetkého súcna, o bytí sveta a existencii človeka, o jeho poznávaní pravdy a mravnom konaní“.
 • Definiendum je pojem (termín, výraz), ktorého význam sa vysvetľuje, definuje. V našom prípade je definiendom pojem filozofia.
 • Definiens je pojem (termín, výraz), ktorý má v danej oblasti poznania už určitý význam a s pomocou ktorého možno neznámy pojem vysvetliť, definovať. V našom príklade je definiensom „univerzálna náuka o celku všetkého súcna, o bytí sveta a existencii človeka, o jeho poznávaní pravdy a mravnom konaní“.

Ako vyzerá dobrá definícia?[upraviť | upraviť zdroj]

Čo musí spĺňať[upraviť | upraviť zdroj]

Definícia je dobrá, ak spĺňa tieto požiadavky:

 • je správna, a to:
  • z pravopisného, gramatického, štylistického a technického hľadiska – pri pravopise a gramatike sa rešpektuje kodifikovaná podoba slovenského jazyka, pri štylistike treba brať do úvahy, že Wikipédia je encyklopédia a musí byť písaná encyklopedickým štýlom; pod technickým hľadiskom myslíme správnosť používania kódu Wikipédie, t. j. napr. odkazov na iné články (wikilinkov), šablón a pod.,
  • z obsahového hľadiska – definícia zodpovedá súčasnému stavu poznania a praxi v príslušnom vednom odbore, teda nie je zastaraná, nepresná či vyslovene nesprávna (napr. ideologicky zaujatá),
 • obsahuje náležitosti vyžadované pri konkrétnom druhu článku (napr. dátum narodenia a dátum úmrtia pri článku o osobnostiach) – pozri kapitolu Špecifické požiadavky,
 • neobsahuje chyby – pozri kapitolu Časté chyby a ako sa im vyhnúť.

Akú má mať formu[upraviť | upraviť zdroj]

Z hľadiska použitej formy definície rozlišujeme:

Pri prvom type článkov postupujeme takto:

1. Na začiatku definície uvádzame definiendum, ktoré vyznačíme hrubým písmom.
2. Ďalej uvedieme prípadné alternatívne výrazy, ktoré taktiež vyznačujeme hrubým písmom. Pokiaľ ide len o jeden výraz, uvedieme za spojkou „alebo“, tri a viacero výrazov napíšeme do zátvorky za kvalifikátor „iné názvy“, „iné zápisy“ a pod. V prípade potreby ich môžeme ďalej medzi sebou odlíšiť kvalifikátormi „zastarano“, „staršie“, „knižne“ atď.
3. Nasledujú cudzojazyčné zápisy definienda (pri jazykoch písaných nelatinským písmom aj s uvedením ich prepisu), ktoré sa ale uvádzajú len pokiaľ je to pre kontext článku potrebné. Napr. môže ísť o inojazyčný názov obce, o domáci názov geografického objektu, ktorý má slovenské exonymum, o inojazyčný zápis mena osoby, ktoré sa líši od zápisu použitého ako definiendum atď. – viaceré praktické príklady si uvedieme nižšie.
4. Napokon uvedieme definiens, ktorý štandardne začína patrične vyčasovaným slovesom byť (teda „bol“, „je“, „boli“, „sú“ atď.).

Príkladmi takýchto definícií môžu byť:

 • ...

Vietnamské etnikum na Slovensko patrí k tzv. novým minoritám (v protiklade k „starým minoritám“, t. j. neslovenským etnikám dlhodobo žijúcim na území dnešného Slovenska, ktoré bolo už zo svoje podstaty multietnické – ide najmä o Maďarov, Rusínov, Rómov).

Časté chyby a ako sa im vyhnúť[upraviť | upraviť zdroj]

Pri písaní článkov na Wikipédii sa treba vyvarovať pravopisných, gramatických a štylistických chýb, nevhodne vložených wikilinkoch, nesprávne použitých šablónach, no predovšetkým neuvádzania zdrojov, z ktorých ste čerpali, nakoľko preklepy po vás môže opraviť akýkoľvek redaktor, s overovaním obsahu je to už zložitejšie.

Písanie definícií so sebou nesie ešte dve špecifické riziká, o ktorých si povieme v nasledujúcich podkapitolách.

Tautologická definícia[upraviť | upraviť zdroj]

Tautologická definícia je definícia, v ktorej sa v definiense (definujúcom texte) inými slovami opakuje to, čo sa myslí v definiende (definovanom výraze). Dochádza tak k stavu, kedy je nejaký výraz definovaný sám sebou, teda k „zacykleniu“, kvôli čomu tautologickú definíciu označujeme aj ako definíciu kruhom.

Uvedieme niekoľko príkladov chybných (tautologických) definícií a ich správne varianty.

Táto definícia neobjasňuje termín takmer vôbec. Dozvedáme sa z nej, že veliteľ lietadla je pilotom, čo je, prirodzene, veľmi predpokladateľné, no o rozsahu kompetencií, ktoré spadajú do jeho veliteľskej pôsobnosti už mlčí. Navyše neobsahuje žiadne citácie (referencie) na spoľahlivé zdroje a už na prvý pohľad možno usudzovať, že ide len o rozpísanie termínu vlastnými slovami.
Táto definícia je výstižná, predstavuje vhodný úvod do problematiky a obsahuje citáciu (referenciu) spoľahlivého zdroja, z ktorého redaktor čerpal.

Príliš široko vymedzená definícia[upraviť | upraviť zdroj]

Pri významovo príliš široko vymedzenej definícii často nedochádza k zadefinovaniu (vymedzeniu) konkrétneho predmetu článku, ale k definovaniu kategórie, do ktorej predmet článku spadá.

Špecifické požiadavky na dobrú definíciu[upraviť | upraviť zdroj]

Biografické články[upraviť | upraviť zdroj]

Definícia biografického článku začína celým menom osobnosti, uvádzaným spolu s akademickými titulmi (napr. Mgr., MUDr., PhD., M.A., J.D., LL.M., Dr. h. c.), vedeckými hodnosťami (napr. CSc., DrSc.), vedecko-pedagogickými resp. umelecko-pedagogickými hodnosťami (napr. prof., doc.), vojenskou, policajnou či hasičskou hodnosťou (napr. plk. gšt., gen. mjr., LTG, FADM),[2] pri ženách ďalej nasleduje uvedenie rodného priezviska (za čiarkou a skratkou „rod.“)...

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. I-214 Veliteľ lietadla. In NEDELKA, Milan et al. Slovenský letecký slovník : terminologický a výkladový. Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 1998. ISBN 80-968073-0-7, s. 214.
 2. Pozri bližšie: STN 01 6910: 2011. Pravidlá písania a úpravy písomností.