Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

F20-F29: Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi patria do V. kapitoly MKCH-10 - Duševné poruchy a poruchy správania. Táto časť zahŕňa schizofréniu, ktorá patrí medzi najdôležitejšie poruchy, ďalej schizotypové poruchy, perzistujúce poruchy s bludmi a väčšiu skupinu akútnych a prechodných psychotických porúch. V tejto skupine sú aj schizoafektívne poruchy napriek ich nejednoznačnej povahe.

F20 - SCHIZOFRÉNIA

Pre schizofrénne poruchy sú charakteristické základné a charakteristické deformácie myslenia a vnímania a neprimeraná alebo otupená afektivita. Jasné vedomie a intelektuálna kapacita sú zvyčajne zachované, hoci časom môžu nastať určité kognitívne defekty. Najdôležitejšie psychopatologické fenomény sú myšlienkové ozveny; vkladanie alebo odnímanie myšlienok; vysielanie myšlienok; bludné vnímanie a bludy ovládania; ovplyvňovanie alebo pasivita; halucinačné hlasy kritizujúce pacienta alebo diskutujúce o ňom v tretej osobe; poruchy myslenia a negatívne symptómy. Priebeh schizofrénnych porúch môže byť kontinuálny, epizodický s progredujúcim alebo stabilným deficitom, môže to byť jedna či viac epizód s úplnou alebo neúplnou remisiou. Schizofrénia by sa nemala diagnostikovať pri výrazných depresívnych alebo manických príznakoch, ak je nie jasné, že schizofrénne príznaky predchádzali poruchu afektivity. Schizofrénia by sa nemala diagnostikovať ani pri zjavnej chorobe mozgu alebo počas intoxikácie drogami, alebo pri abstinenčnom syndróme. Podobné poruchy vznikajúce v priebehu epilepsie alebo inej choroby mozgu by sa mali klasifikovať pod F06.2 a zapríčinené psychoaktívnymi látkami pod F10 - F19 so spoločnou štvrtou číslicou .5.

Piatym znakom je možné určiť klinický priebeh:

F20.x0 Chronický
F20.x1 V atakoch s postupným defektom
F20.x2 V atakoch so stabilným defektom
F20.x3 V atakoch s remisiami
F20.x4 Neúplná remisia
F20.x5 Úplná remisia
F20.x8 Iný
F20.x9 Obdobie pozorovania kratšie ako jeden rok

Nezahŕňa:

 • schizofréniu
  • akútnu (nediferencovanú) (F23.2)
  • cyklickú (F25.2)
 • schizofrénnu reakciu (F23.2)
 • schizotypovú poruchu (F21)
F20.0 - Paranoidná schizofrénia - prevládajú stabilné, často paranoidné bludy zvyčajne sprevádzané halucináciami, najmä sluchovými a poruchami vnímania. Poruchy afektu, vôle a reči a katatónne príznaky buď úplne chýbajú, alebo sú pomerne málo nápadné.
Parafrenická schizofrénia
Nezahŕňa:
Involučný paranoidný stav (F22.8)
Paranoiu (F22.0)
F20.1 - Hebefrénna schizofrénia - forma schizofrénie, pri ktorej sú v popredí zmeny afektov, bludy a halucinácie sú premenlivé a fragmentárne, správanie je nezodpovedné a nepredvídateľné, časté je manierovanie. Nálada je plytká a neprimeraná. Myslenie je dezorganizované a reč inkoherentná (bez vnútornej súvislosti). Je náklonnosť na sociálnu izoláciu. Prognóza je zvyčajne zlá, lebo rýchlo nastupujú negatívne príznaky, najmä sploštenie afektov a strata vôľovej schopnosti. Hebefrénia by sa mala diagnostikovať len pri dospievajúcich alebo mladých dospelých.
Dezorganizovaná schizofrénia
Hebefrénia
F20.2 - Katatónna schizofrénia - prevládajú psychomotorické poruchy, ktoré kolíšu medzi extrémami hyperkinézy a stuporu, alebo povelovým automatizmom a negativizmom. Vynútené postoje a polohy sa môžu udržiavať po dlhý čas. Nápadnou črtou tohto stavu môžu byť epizódy búrlivého vzrušenia. Katatónne príznaky sa môžu kombinovať so snovým (oneiroidným) stavom so živými scénickými halucináciami.
Katatónny stupor
Schizofrenická
katalepsia
katatónia
flexibilitas cerea (vosková zohýnavosť)
F20.3 - Nediferencovaná schizofrénia - psychotické stavy vyhovujúce všeobecným diagnostickým kritériám pre schizofréniu, ale nezaraditeľné do žiadneho zo subtypov (v F20.0 - F20.2), alebo vyznačujúce sa črtami viacerých podskupín bez zreteľného prevládania určitej skupiny diagnostických charakteristík.
Atypická schizofrénia
Nezahŕňa:
akútnu psychotickú poruchu podobnú schizofrénii (F23.2)
chronickú nediferencovanú schizofréniu (F20.5)
postschizofrenickú depresiu (F20.4)
F20.4 - Postschizofrenická depresia - epizóda depresie, niekedy pretiahnutej, vznikajúca pri doznievaní schizofrénnej choroby. Musia byť ešte prítomné daktoré pozitívne alebo negatívne schizofrénne príznaky, ale už neprevládajú v klinickom obraze. Depresívne stavy sú spojené so zvýšeným rizikom samovrážd. Ak pacient už nemá žiadne schizofrénne príznaky, mala by sa diagnostikovať depresívna porucha (F32.-). Ak sú schizofrénne príznaky ešte florídne a nápadné, mala by zostať diagnóza príslušného subtypu schizofrénie (F20.0 - .3).
F20.5 - Reziduálna schizofrénia - chronický stav v priebehu schizofrénnej choroby, pri ktorej bola jasná progresia od skorého do neskorého štádia charakterizovaného dlhotrvajúcimi, aj keď nie vždy ireverzibilnými negatívnymi príznakmi a poškodeniami, t. j. psychomotorickým spomalením, zníženou aktivitou, otupením afektov, pasivitou a nedostatkom iniciatívy, ochudobnením kvantity alebo obsahu reči, chudobnou neverbálnou komunikáciou výrazom tváre, očným kontaktom, moduláciou hlasu a postojom, nedostatočnou osobnou starostlivosťou a sociálnym výkonom.
Chronická nediferencovaná schizofrénia
Zvyškový stav (schizofrenický)
Schizofrenický reziduálny stav
F20.6 - Jednoduchá schizofrénia - porucha s plazivým ale progresívnym vývinom čudáckeho správania, neschopnosťou vyhovieť spoločenským požiadavkám a úpadkom celkovej výkonnosti. Charakteristické negatívne črty reziduálnej schizofrénie (napr. otupenie afektu, strata vôľovej schopnosti atď.) sa vyvíjajú bez toho, aby ich predchádzali zjavné psychotické príznaky.
F20.8 - Iná schizofrénia
Cenestopatická schizofrénia
Schizofreniformný záchvat NS
Schizofreniformná porucha NS
Schizofreniformná psychóza NS
Nezahŕňa:
Krátke schizofreniformné poruchy (E23.2)
F20.9 - Nešpecifikovaná schizofrénia

F21 - SCHIZOTYPOVÁ PORUCHA

Poruchu charakterizuje excentrické správanie a anomálie myslenia a afektov, ktoré pripomínajú schizofréniu, ale v niektorom štádiu nevznikajú jednoznačne charakteristické schizofrénne anomálie. K symptómom poruchy patria afektívny chlad a anhedonia, čudné správanie, tendencia na sociálnu izoláciu, paranoidné a bizarné myšlienky nedosahujúce hĺbku bludov, obsesívne ruminácie, poruchy myslenia a vnímania, príležitostné prechodné kvázipsychotické periódy s intenzívnymi ilúziami, auditívnymi alebo inými halucináciami a bludom podobnými myšlienkami vznikajúcimi zvyčajne bez vonkajšej provokácie. Chýba zreteľný začiatok, vývin a priebeh je zvyčajne ako pri poruche osobnosti.

Latentná schizofrénna reakcia
Schizofrénia
hraničná
latentná
prepsychotická
prodromálna
pseudoneurotická
pseudopsychopatická
Schizotypová porucha osobnosti
Nezahŕňa:
Aspergerov syndróm (F84.5)
schizoidnú poruchu osobnosti (F60.1)

F22 - PRETRVÁVAJÚCE PORUCHY S BLUDMI

Táto kategória zahŕňa škálu porúch, pri ktorých dlhotrvajúce bludy tvoria jedinú, alebo najnápadnejšiu klinickú charakteristiku a ktoré nemožno klasifikovať ako organické, schizofrénne alebo afektívne. Poruchy s bludmi, trvajúce kratšie ako zopár mesiacov, by sa mali aspoň dočasne zaradiť pod F23.-

F22.0 - Bludová (paranoidná) porucha - poruchu charakterizuje rozvoj buď izolovaného bludu, alebo sústavy nadväzujúcich bludov, ktoré zvyčajne perzistujú, dakedy až celoživotne. Obsah bludu alebo bludov je veľmi pestrý. Túto diagnózu vylučujú jasné a pretrvávajúce auditívne halucinácie (hlasy), schizofrénne príznaky ako bludy ovládania, výrazné otupenie afektu a jasný dôkaz choroby mozgu. Diagnózu nevylučuje prítomnosť príležitostných alebo prechodných auditívnych halucinácií, najmä u starších pacientov, ak nie sú typicky schizofrénne a tvoria iba malú časť celkového klinického obrazu.
Paranoia
Paranoidná (ý)
psychóza
stav
Parafrénia (neskorá)
Blud senzitívnej vzťahovačnosti
Nezahŕňa:
paranoidnú
poruchu osobnosti (F60.0)
psychogénnu psychózu (F23.3)
reakciu (F23.3)
schizofréniu (F20.0)
F22.8 - Iné perzistujúce poruchy s bludmi - poruchy, pri ktorých blud alebo bludy sprevádzajú pretrvávajúce halucinatórne hlasy alebo schizofrénne príznaky, ktoré neoprávňujú na diagnózu schizofrénie (F20.-)
Bludná dysmorfofóbia
Involučný paranoidný stav
Kverulačná paranoia
F22.9 - Nešpecifikovaná pretrvávajúca porucha s bludmi

F23 - AKÚTNE A PRECHODNÉ PSYCHOTICKÉ PORUCHY

Heterogénna skupina porúch charakterizovaných akútnym vznikom psychotických príznakov, ako sú bludy, halucinácie a poruchy vnímania, a vážnym narušením zvyčajného správania. Akútnosť sa definuje ako rýchlo sa prehlbujúci rozvoj zreteľne abnormálneho klinického obrazu v priebehu asi dvoch týždňov alebo kratšieho času. Nejestvuje dôkaz o organickej príčine týchto porúch. Častá je zmätenosť, ale dezorientácia časom, miestom a osobou nepretrváva, alebo nie je taká hlboká, aby oprávňovala na diagnózu organického delíria (F05.-). Úplné zotavenie sa pozoruje v priebehu niekoľkých mesiacov, často počas pár týždňov, ba až dní. Ak porucha pretrváva, treba zmeniť jej zatriedenie. Porucha môže, ale nemusí byť spojená s akútnym stresom, ktorý sa definuje ako zvyčajné stresové udalosti predchádzajúce nástup príznakov o jeden až dva týždne.

Piaty znak označuje prípadnú prítomnosť pridruženého akutného stresu:

 • F23.x0 Bez spojitosti s akútnym stresom
 • F23.x1 V spojitosti s akútnym stresom
F23.0 - Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie - akútna psychická porucha s očividnými halucináciami, bludmi a poruchami vnímania, ktoré sú výrazne variabilné a menia sa zo dňa na deň, ba až z hodiny na hodinu. Častý je aj emočný zmätok s intenzívnymi prechodnými pocitmi šťastia alebo extázy či úzkosti a dráždivosti. Polymorfnosť a neustálenosť je charakteristická pre celý klinický obraz a psychotické črty nedostačujú na diagnózu schizofrénie (F20.-). Tieto poruchy majú často strmý začiatok, rýchlo sa rozvíjajú počas niekoľkých dní a príznaky často chytro pominú bez recidív. Ak príznaky pretrvávajú, treba diagnózu zmeniť na perzistujúcu poruchu s bludmi (F22.-).
Bouffée délirante (delirantný záchvat) bez príznakov schizofrénie alebo nešpecifikovaný
Cykloidná psychóza bez príznakov schizofrénie alebo nešpecifikovaná
F23.1 - Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie - akútna psychotická porucha s polymorfným a nestálym klinickým obrazom, ako sa opisuje pod F23.0; napriek tejto nestálosti sú po väčšinu času prítomné aj daktoré príznaky typické pre schizofréniu. Ak schizofrenické príznaky pretrvávajú, diagnóza sa má zmeniť na schizofréniu (F20.-).
Bouffée délirante (delirantný záchvat) s príznakmi schizofrénie
Cykloidná psychóza s príznakmi schizofrénie
F23.2 - Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii - akútna psychotická porucha, pri ktorej sú psychotické príznaky pomerne ustálené a oprávňujú na diagnózu schizofrénie, ale trvajú kratšie ako zhruba mesiac, chýbajú polymorfné nestabilné príznaky, ako sa opisujú v F23.0. Ak schizofrénne príznaky pretrvávajú, diagnóza sa má zmeniť na schizofréniu (F20.-).
Akútna (nediferencovaná) schizofrénia
Oneirofrénia
Schizofrénna reakcia
Krátka schizofreniformná porucha
Krátka schizofreniformná psychóza
Nezahŕňa:
Organické poruchy (podobné schizofrénii) s bludmi (F06.2)
Schizofreniformné poruchy NS (F20.8)
F23.3 - Iné akútne psychotické poruchy, najmä s bludmi - akútna psychotická porucha, pri ktorej sú hlavné klinické prejavy pomerne ustálené bludy alebo halucinácie, ale ktoré neoprávňujú na diagnózu schizofrénie (F20.-). Ak bludy pretrvávajú, diagnóza sa má zmeniť na perzistujúcu poruchu s bludmi (F22.-).
Paranoidná reakcia
Psychogénna paranoidná psychóza
F23.8 - Iné akútne a prechodné psychotické poruchy - akékoľvek iné špecifikované akútne psychotické poruchy, ktoré nemajú dokázateľne organickú príčinu a neoprávňujú na klasifikáciu pod F23.0 - .3.
F23.9 - Nešpecifikovaná akútna a prechodná psychopatická porucha
Krátkotrvajúca reaktívna psychóza NS
Reaktívna psychóza

F24 - INDUKOVANÁ PORUCHA S BLUDMI

Porucha s bludmi, na ktorej sa zúčastňujú dve alebo viac osôb s úzkym vzájomným emočným vzťahom. Iba jedna z osôb trpí skutočnou psychotickou poruchou; bludy indukuje druhej osobe, resp. osobám, ktoré sa ich zvyčajne vzdávajú po vzájomnom odlúčení.

Folie á deux (šialenstvo v dvojici)
Indukovaná paranoidná porucha
Indukovaná psychotická porucha

F25 - SCHIZOAFEKTÍVNE PORUCHY

Ide o epizodické poruchy s významnými afektívnymi a schizofrénnymi príznakmi, takže epizóda choroby neoprávňuje ani na diagnózu schizofrénie, ani na diagnózu depresívnej alebo manickej poruchy. Iné poruchy, pri ktorých sa afektívne symptómy pripájajú k predchádzajúcej schizofrénnej chorobe, alebo sa vyskytujú súčasne či striedavo s inými pretrvávajúcimi bludovými poruchami, sa zatrieďujú pod F20 - F29. Psychotické príznaky nezodpovedajúce nálade pri afektívnych poruchách neoprávňujú na diagnózu schizoafektívnej poruchy.

F25.0 - Schizoafektívna porucha, manický typ - porucha, pri ktorej vystupujú aj schizofrénne, aj manické príznaky, takže epizóda choroby neoprávňuje ani na diagnózu schizofrénie, ani manickej poruchy. Toto označenie sa má používať tak pre jednotlivú epizódu, ako aj pre návratnú poruchu, pri ktorej väčšina fáz je schizoafektívna, manického typu.
Schizoafektívna psychóza, manický typ
Schizofreniformná psychóza, manický typ
F25.1 - Schizoafektívna porucha, depresívny typ - porucha, pri ktorej vystupujú aj schizofrénne, aj depresívne príznaky, takže epizóda choroby neoprávňuje ani na diagnózu schizofrénie, ani depresívnej poruchy. Toto označenie sa má používať tak pre jednotlivú epizódu, ako aj pre návratnú poruchu, pri ktorej väčšina fáz je schizoafektívna, depresívneho typu.
Schizoafektívna psychóza, depresívny typ
Schizofreniformná psychóza, depresívny typ
F25.2 - Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ
Cyklická schizofrénia
Zmiešaná schizofrénna a afektívna psychóza
F25.8 - Iné schizoafektívne poruchy
F25.9 - Nešpecifikovaná schizoafektívna porucha
Schizoafektívna psychóza NS

F28 - INÉ NEORGANICKÉ PSYCHOTICKÉ PORUCHY

Ide o poruchy s bludmi alebo halucináciami, ktoré neoprávňujú na diagnózu schizofrénie (F20.-), perzistujúcich porúch s bludmi (F22.-), akútnych a prechodných psychotických porúch (F23.-) alebo psychotických typov manickej epizódy (F30.2) alebo ťažkej depresívnej epizódy (F32.3). Zahŕňa:

Chronická halucinačná psychóza

F29 - NEŠPECIFIKOVANÁ NEORGANICKÁ PSYCHÓZA

Psychóza NS Nezahŕňa:

 • psychickú poruchu NS (F99)
 • organickú alebo symptomatickú psychózu NS (F09)

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]