Preskočiť na obsah

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hlavná budova SlPK na Štúrovej ulici 51 (kruhový objazd, smer od Bratislavy)

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre je akademickou knižnicou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a zároveň špecializovanou vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou.

Z histórie[upraviť | upraviť zdroj]

Od vzniku do roku 1991[upraviť | upraviť zdroj]

Začiatky Slovenskej poľnohospodárskej knižnice (SlPK) sú úzko spojené so vznikom Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI) v Košiciach. V roku 1946 Ústredná knižnica Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave odstúpila VŠPLI zo svojho fondu asi 1700 zväzkov odbornej literatúry.

1. augusta 1951 sa knižnica odčlenila od VŠPLI a začala existovať ako samostatná Ústredná pôdohospodárska knižnica (ÚPK), prvá ústredná knižnica na Slovensku vôbec.

1. októbra 1951 sa spojila s Poľnohospodárskym a lesníckym dokumentačným strediskom (PLDS). Bola vedeckým ústavom s celoslovenskou pôsobnosťou a v bibliografickej oblasti plnila celoštátne úlohy. Vydávala prvý celoštátny pôdohospodársky bibliografický časopis Prehľad poľnohospodárskej, lesníckej a drevárskej literatúry. Po 13 mesačnom pôsobení, v súvislosti s kreovaním Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (VŠP v Nitre), deliminovali sa fondy a zariadenia. Ústredná pôdohospodárska knižnica bola 1. septembra 1952 zrušená. V Nitre vznikla Štátna študijná knižnica (ŠŠK) a delimitovaním fondov z Košíc vznikli dve knižnice – Štátna technická knižnica v Košiciach a Štátna študijná knižnica vo Zvolene.

V roku 1954 sa ŠŠK v Nitre premenovala na Štátnu vedeckú knižnicu a po hospodárskej stránke ju pričlenili k Univerzitnej knižnici v Bratislave. Začala plniť funkciu vedeckej knižnice pre nitriansky región.

V roku 1959 dostala knižnica znovu názov Ústredná pôdohospodárska knižnica a stala sa špecializovanou vedeckou knižnicou, ktorá plnila aj funkciu ústrednej knižnice siete poľnohospodárskych knižníc na Slovensku, čím sa definitívne rozhodlo aj o profilácii fondu. 1. júla 1960 sa ÚPK odčlenila od Univerzitnej knižnice v Bratislave a hospodársky sa pripojila k Vysokej škole poľnohospodárskej. Ako vedecká knižnica s celoslovenskou pôsobnosťou prebrala aj funkciu ústrednej knižnice VŠP v Nitre. V roku 1964 sa knižnica presťahovala do nových priestorov a začala vydávať časopis Bibliografický spravodajca, od roku 1965 Informačný bulletin ÚPK. Od roku 1967 prebrala celú prípravu slovenskej časti Československej poľnohospodárskej bibliografie.

Rok 1974 priniesol nástup počítačového spracovania dát a ÚPK vstupuje do celoslovenského systému spracovania prírastkov zahraničnej neperiodickej literatúry a stáva sa gestorom signálneho bibliografického časopisu Prírastky zahraničných kníh, séria H – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a veterinárna medicína.

V roku 1985 pripravili pracovníci knižnice vydanie tabuliek MDT, trieda 63 – Poľnohospodárstvo a príbuzné oblasti vedy a techniky.

V roku 1990 začala knižnica budovať klasický citačný register pracovníkov Vysokej školy poľnohospodárskej. Vyšlo nulté číslo bibliograficko-referátového periodika Vybrané poľnohospodárske informácie, ktoré prinášalo anotované záznamy z vybraných zahraničných odborných periodík.

História po roku 1991[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1991 dostala knižnica nový názov Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SlPK pri SPU v Nitre).[1]

Rozpad ČSFR mal vplyv na bibliografickú činnosť knižnice – zanikla dlhé roky vydávaná Československá poľnohospodárska bibliografia. Od januára 1993 začala knižnica analyticky spracovávať celú slovenskú poľnohospodársku literárnu produkciu pomocou prostriedkov IKT. Vzniká nový automatizovaný produkt Agrobibliografia, ktorá je slovenským pokračovaním zaniknutej celoštátnej bibliografie, od roku 1995 ako súčasť knižnično-informačného systému dostupná vo forme online databázy. Od roku 1995 knižnica ako súčasť národnej siete AGRIS spracováva vstupy do medzinárodnej databázy AGRIS FAO v gescii Národného strediska AGRIS FAO, Agroinštitút, štátny podnik Nitra.

Do roku 1996 pôsobila knižnica v priestoroch terajšieho Krajského súdu na Štúrovej ul. 9. Vtedy bola rozhodnutím mesta vysťahovaná a prešla do priestorov na Štúrovej ul. 51 (kruhový objazd, smer z Bratislavy). Po rozsiahlych rekonštrukčných prácach objektu, ktorý pôvodne slúžil ako výrobné priestory textilnej spoločnosti, boli vďaka celonárodnému projektu v gescii Slovenskej národnej knižnice v marci 2009 otvorené zrekonštruované priestory s moderným vybavením (24. marec 2009). Koncom roka 2009 bol v spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre a Slovenskou sporiteľňou, a.s. vytvorený a sprístupnený priestor pre špecializovanú kolekciu anglickej ekonomickej literatúry. V celom priestore je pokrytie vlastnou wifi sieťou a používatelia môžu pracovať na vlastných mobilných zariadeniach.

Fond obsahuje približne 500 000 knižničných jednotiek, najstaršie z druhej polovice 19. storočia. Staršie dokumenty boli presunuté do Slovenskej národnej knižnice v Martine. Za zmienku stoja najmä práce botanického zamerania, oblasť rastlinnej a živočíšnej produkcie (šľachtiteľstvo, pestovanie krajových odrôd ovocia, spracovanie ovocia, spracovanie mlieka, chov domácich hospodárskych zvierat a pod.), domáce spracovanie potravín.

Od roku 2004 knižnica buduje akademický digitálny repozitár (vrátane webového archívu), ktorého súčasťou sú inštitucionálny repozitár a tematický repozitár. Dokumenty, ktoré možno z pohľadu autorského práva voľne sprístupňovať, sú dostupné prostredníctvom online katalógu knižnice a bibliografickej databázy (odkazy v bibliografických záznamoch). Okrem toho knižnica v rámci podpory elektronického publikovania na SPU v Nitre ponúka plné texty vybraných online publikácií v rámci digitálnej knižnice. Touto aktivitou podporuje princíp otvoreného prístupu v publikovaní v slovenskej akademickej komunite. Využíva sa systém verejných licencií Creative Commons.

Knižnica poskytuje svoje služby v priestoroch hlavnej budovy na Štúrovej ulici 51 (Univerzálna študovňa, 1. poschodie) a v čitárni SlPK na Tr. A. Hlinku 2, areál SPU v Nitre (pod aulou). Na Štúrovej 51 sa nachádza aj unikátne pracovisko pre slabozrakých a nevidiacich návštevníkov s televíznou čítacou lupou.

Riaditelia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Rudolf Lukáč
 • Michal Ferík
 • Emil Vontorčík
 • Ludmila Benetinová
 • Danka Jela Petrášová
 • Beáta Bellérová

Knižnicu dočasne viedli aj Mária Štarkeová a Štefan Kimlička.

Aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem členstva v združeniach Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) sa knižnica snaží aktívne pôsobiť v knihovníckej komunite aj ako partner a spoluorganizátor rôznych odborne profilovaných podujatí. Na celonárodnej úrovni je to už tradične celonárodná akcia Týždeň slovenských knižníc (TSK), ktorá sa koná v mesiaci marec. Na regionálnej úrovni je to odborný seminár, ktorý pôvodne vznikol práve na pôde SlPK – NitLib. Dnes je to podujatie spoločne pripravované SlPK pri SPU, Krajskou Knižnicou Karola Kmeťka v Nitre a Agroinštitútom, štátny podnik Nitra.

Na základe rozhodnutia vedenie SPU v Nitre vykonáva knižnica koordináciu registračnej agendy DOI pre online publikácie vydávané SPU v Nitre.

Knižnica sa aktívne zapája do rôznych projektov tak v podobe vlastných projektových návrhov, ako aj ako partner/spoluriešiteľ projektov tak v rámci SPU v Nitre, ako aj mimo univerzity.

Služby[upraviť | upraviť zdroj]

 • Výpožičné služby (registrácia, výpožičky, e-výpožičky) : Štúrova 51
 • Rešeršné služby : Štúrova 51
 • Medziknižničná výpožičná služba (MVS) : Štúrova 51
 • IT služby (wifi, vzdialený prístup k databázam – služba TuKAN, podpora používateľov)
 • Študovne : Štúrova 51, Tr. A. Hlinku 2 (SPU v Nitre)
 • Samoobslužná tlač a skenovanie : Štúrova 51, Tr. A. Hlinku 2 (SPU v Nitre)
 • Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov SPU v Nitre (EPCA)
 • Konzultačné a poradenské služby
 • Podpora používateľov so špecifickými potrebami : Centrum informačných služieb a poradenstva SlPK
 • Predaj vyradenej literatúry : Štúrova 51
 • Informačné vzdelávanie a podpora publikovania : ivko – Informačné vzdelávanie v kocke

Katalógy, databázy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Online katalóg SlPK (výberovo až do úrovne plných textov)
 • Bibliografická databáza SlPK (výberovo až do úrovne plných textov)
 • Licencované elektronické informačné zdroje

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. 50 rokov Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v Nitre : 1946-1996. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 1996.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°18′22″S 18°05′37″V / 48,305983°S 18,093495°V / 48.305983; 18.093495