Anna Remková

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Anna Remková
lekárka a univerzitná profesorka
Rod. menoOkrucká
Narodenie29. marec 1954 (69 rokov)
Bratislava, Česko-Slovensko
Zamestnanielekárka, pedagogička, internista, hematológ
Alma materLekárska fakulta UKBratislave
ManželMilan Remko

Prof. MUDr. Anna Remková, DrSc. (* 29. marec 1954, Bratislava) je slovenská lekárka a vysokoškolská pedagogička.[1]

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Po maturite na SVŠ v roku 1972 študovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončila v roku 1978 s vyznamenaním. Hneď po promócii nastúpila ako samostatne pracujúca lekárka na Kliniku hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice v Bratislave pod vedením profesora Mikuláša Hrubišku. Odtiaľ v roku 1980 prešla ako sekundárna lekárka na I. internú kliniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Fakultnej nemocnice (FN) v Bratislave pod vedením profesora Mikuláša Ondrejičku. V rokoch 1984 – 2008 tu pôsobila ako lekár – vysokoškolský (VŠ) učiteľ. V roku 1981 a 1985 získala špecializáciu z vnútorného lekárstva 1. a 2. stupňa, v roku 1999 z hematológie.

V roku 2000 sa stala univerzitnou profesorkou v odbore vnútorné lekárstvo na LF UK a v roku 2001 doktorkou lekárskych vied (DrSc.) na Slovenskej akadémii vied. V rokoch 1995 – 2002 bola zástupkyňou prednostu profesora Ivana Ďuriša, v rokoch 2003 – 2007 prednostkou I. internej kliniky LF UK a FN v Bratislave. V klinickej činnosti sa popri všeobecnej problematike vnútorných chorôb zamerala hlavne na poruchy hemostázy, trombofilné stavy a trombembolizmus. Na LF UK bola členkou akademického senátu, gestorkou pre výučbu internej medicíny a rodinného lekárstva, predsedníčkou komisie pre štátne skúšky z vnútorného lekárstva, odbornou garantkou a predsedníčkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium vo vednom odbore vnútorné choroby, odbornou garantkou pre špecializačné štúdium v odbore vnútorné choroby a odbornou garantkou habilitačných a inauguračných konaní vo vednom odbore vnútorné choroby. V rokoch 1993 a 1995 prednášala vnútorné lekárstvo v rámci medzinárodného projektu Tempus, na Univerzite v Neapole. V rokoch 1997 – 1999 bola hlavnou investigátorkou medzinárodnej multicentrickej klinickej štúdie MEDENOX a zúčastnila sa aj ďalších medzinárodných klinických štúdií pri výskume nových antitrombotík. Ako expertka v oblasti prevencie a liečby trombembolizmu spolupracovala na viacerých medzinárodných programoch (Help medical, Investigators against thrombo-embolism, European task force for sharing expertise in thrombosis, World thrombosis day).

V rokoch 2008 – 2009 pracovala vo Vojenskej nemocnici v Bratislave ako primárka interného oddelenia a zároveň pôsobila externe ako VŠ profesor na Katedre vnútorného lekárstva Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave.

V rokoch 2010 – 2015 bola vedúcou Centra hemostázy a trombózy, HEMO MEDIKA Bratislava s.r.o., jeho odbornou garantkou pre vnútorné lekárstvo a hematológiu, zakladateľkou a spolumajiteľkou.

V rokoch 2015 – 2020 pracovala na I. internej klinike SZU a Univerzitnej nemocnice v Bratislave ako lekár – špecialista a zároveň ako VŠ profesor v odbore vnútorné lekárstvo na Lekárskej fakulte SZU. V rokoch 2015 – 2019 vykonávala funkciu dekanky Lekárskej fakulty SZU. Na LF SZU bola predsedníčkou komisie pre štátne skúšky z vnútorného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku, odbornou garantkou pre doktorandské štúdium a pre habilitačné a inauguračné konania v odbore vnútorné choroby.

Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, internistickej spoločnosti (čestný člen) European Federation of Internal Medicine, hematologickej a transfuziologickej spoločnosti, angiologickej spoločnosti (čestný člen), kardiologickej spoločnosti European Society of Cardiology, farmaceutickej spoločnosti (čestný člen) a International Society of Thrombosis and Haemostasis.[2]

Zamestnania[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1978 – 1980 – Klinika hematológie a transfuziológie, Fakultná nemocnica v Bratislave – samostatne pracujúca lekárka
 • 1980 – 1984 – I. interná klinika, Fakultná nemocnica v Bratislave – sekundárna lekárka,
 • 1984 – 2008 – I. interná klinika, LF UK v Bratislave – VŠ učiteľ, 1995 – 2002 zástupkyňa prednostu, 2003 – 2007 prednostka I. internej kliniky LFUK a Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
 • 2008 – 2009 – Vojenská nemocnica v Bratislave, primárka interného oddelenia
 • 2008 – 2010 – Katedra vnútorného lekárstva FZŠŠ SZU – VŠ profesor
 • 2010 – 2015 – Centrum hemostázy a trombózy, HEMO MEDIKA Bratislava s.r.o., odborná garantka a vedúca centra, zakladateľka a spolumajiteľka
 • 2015 – 2019 – I. interná klinika Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) a UNB, Bratislava, lekár – špecialista
 • 2015 – 2019 – LF SZU – VŠ profesor v odbore vnútorné lekárstvo
 • 2015 – 2019 – dekanka Lekárskej fakulty SZU

Zmeranie vedeckej práce[upraviť | upraviť zdroj]

Vo vedeckej práci sa zaujímala o zmeny zrážania krvi a protrombotické stavy pri kardiovaskulárnych, onkologických a systémových ochoreniach. Pri rakovine žalúdka preukázala prítomnosť lokálnej prokoagulačnej aktivity v žalúdkovej šťave (Okrucká, A.; Hromec, A.; Turecký, L.; Ďuriš, I.: Lokale prokoagulatorische und fibrinolytische Aktivität des Magensaftes bei malignen Magentumoren. Z. Klin. Med., Vol.45 č.9(1990) s. 773 – 776., Okrucká, A.: Zmeny hemostázy pri malígnych ochoreniach. Folia Fac.med.Univ.Comenianae Bratisl., Vol.29 č.2(1991) s. 9 – 92.). Z kardiovaskulárnych ochorení sa venovala najmä vzťahu medzi artériovou hypertenziou a hemostázou, ako aj antitrombotickým vlastnostiam rôznych antihypertenzív.

V rámci riešenia výskumných úloh lekárskeho a farmaceutického výskumu v rezortoch zdravotníctva a školstva sa zamerala na 1) zmeny hemostázy a trombembolické komplikácie pri rakovine žalúdka, prekancerózach a zápalových ochoreniach čreva, 2) na vplyv rôznych antihypertenzív (betablokátory, blokátory kalciového kanála, inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín, centrálne pôsobiace antihypertenzíva) na funkciu endotelu, krvných doštičiek, hemokoaguláciu a fibrinolýzu, na štúdium vlastností antihypertenzív a liečiv pôsobiacich na kardiovaskulárny systém v experimentálnych aj klinických podmienkach.

Publikácie (výber)[upraviť | upraviť zdroj]

Viac ako 170 publikácií in extenso (väčšinou prvý autor) v recenzovaných časopisoch.

 • Remko, Milan, Remková, Anna, Broer, Ria. A Comparative Study of Molecular Structure, pKa, Lipophilicity, Solubility, Absorption and Polar Surface Area of Some Antiplatelet Drugs. International Journal of Molecular Sciences. 2016; 17(3):388.
 • Remková, Anna; Šimková, Iveta; Valkovičová, Tatiana; Kaldarárová, Monika. Platelet abnormalities in adults with severe pulmonary arterial hypertension related to congenital heart defects (Eisenmenger syndrome), Blood Coagulation & Fibrinolysis 2016; 27(8) 925 – 929.
 • Remková, Anna; Remko, Milan. Homocysteine and endothelial markers are increased in patients with chronic liver diseases, European Journal of Internal Medicine. 2009; 20(5), 482 – 486.
 • Remková, Anna; Milatová, Eva; Fuchsbergerová, Michaela. A severe renal bleeding as a complication of coumarin therapy in Behçet's disease, Blood Coagulation & Fibrinolysis. 2010; 21(5), 487 – 490.
 • Remková, Anna; Remko, Milan. The Role of Renin-Angiotensin System in Prothrombotic State in Essential Hypertension. Physiol. Res. 2010; 59, 13-23.
 • Remková, Anna, Kratochvíľová, Helena & Ďurina, Juraj. Impact of the therapy by renin–angiotensin system targeting antihypertensive agents perindopril versus telmisartan on prothrombotic state in essential hypertension. J Hum Hypertens 2008; 22, 338 – 345.
 • Remková, Anna; Kratochvíľová, Helena. Effect of the angiotensin-converting enzyme inhibitor perindopril on haemostasis in essential hypertension, Blood Coagulation and Fibrinolysis: 2010; 11(7), 641 – 644.
 • Remková, Anna, Kováčová, Eva, Prı́kazská, Marianna, Kratochvı́ľová, Helena. Thrombomodulin as a marker of endothelium damage in some clinical conditions, European Journal of Internal Medicine, 2000; 11(2), 79-84.
 • Okrucka, Anna, Pechan, Jozef, Kratochvíľova, Helena. Effects of the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor perindopril on endothelial and platelet functions in essential hypertension, Platelets, 1998; 9(1), 63-67.

Knihy (výber)[upraviť | upraviť zdroj]

17 kapitol v knihách, monografiách a vysokoškolských učebniciach (interná medicína, angiológia, klinická farmakológia, všeobecné lekárstvo)

 • REMKOVÁ, Anna a Milan REMKO. Antitrombotiká v klinickej praxi. Bratislava: SAMEDI, 2014. ISBN 9788097082581.
 • REMKOVÁ, Anna. Žilová trombóza a pľúcna embólia. Bratislava: SAMEDI, 2013. ISBN 9788097082529.
 • REMKOVÁ, Anna. Hypertenzia a hemostáza. [Bratislava]: SAP, 1998. Aktuálne problémy medicíny, zv. 6. ISBN 808890806X.
 • REMKOVÁ, Anna a kol. Nízkomolekulové heparíny v prevencii a liečbe trombóz. [Bratislava]: SAP, 2000. ISBN 8088908671.

Pedagogika[upraviť | upraviť zdroj]

V rokoch 1984 – 2008 pôsobila ako VŠ učiteľ na I. internej klinike LF UK a pedagogicky bola činná vo všetkých formách výučby. Prednášala predmety vnútorné lekárstvo a propedeutika vnútorného lekárstva pre študentov všeobecného lekárstva (v slovenskom aj anglickom programe).

V rokoch 2008 – 2010 pôsobila externý VŠ profesor na Katedre vnútorného lekárstva Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzitu (SZU) v Bratislave, kde prednášala propedeutiku vnútorného lekárstva pre študentov všeobecného lekárstva a vnútorné lekárstvo v rámci špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo.

V rokoch 2015 – 2020 pôsobila ako VŠ učiteľ na I. internej klinike LF SZU, kde prednášala predmety vnútorné lekárstvo a propedeutika vnútorného lekárstva pre študentov všeobecného lekárstva (v slovenskom aj anglickom programe) a zubného lekárstva, ako aj v rámci špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo (vrátane spoločného internistického kmeňa).

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1986 – Cena rektora Univerzity Komenského
 • 1988, 1990 – Cena Hematologickej spoločnosti SLS
 • 1997 – Cena Vedeckej rady XVI. Kongresu International Society of Thrombosis and Hemostasis, Florencia
 • 1998 – Dérerova cena SLS za prácu v oblasti internej medicíny
 • 2003 – Čestné členstvo Slovenskej angiologickej spoločnosti
 • 2004 – Bronzová medaila LFUK v Bratislave
 • 2004 – Strieborná medaila Univerzity Komenského
 • 2004 – Strieborná medaila Slovenskej lekárskej/internistickej spoločnosti
 • 2004 – Prix de la recherche Servier – Contribution pour la recherche en Cardiologie
 • 2009 – Čestné členstvo Slovenskej internistickej spoločnosti
 • 2014 – Zlatá medaila Slovenskej lekárskej/internistickej spoločnosti
 • 2019 – Čestné členstvo Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Who is Who v Slovenskej republike: dodatkové dielo : životopisná encyklopédia obsahujúca .. 3. vyd. Zug: Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien, 2006. Hübners Who is who. ISBN 3729000578
 2. Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky. [London]: BPH - British Publishing House, ©-2017, V./2017. ISBN 9781912100996.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Ďuriš, Ivan. Jubileum prednostky I. internej kliniky LF UK a FN. Vnitřní lékařství 2004; 50(8), s. 642.
 2. RIEČANSKÝ, Igor. Slovenská kardiológia 1919-2015, s. 52 - 53. Bratislava: Herba, 2016. ISBN 9788089631513.
 3. 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Grada Slovakia, spol. s.r.o, 2019, s. 189 - 192. ISBN 9788080900687.
 4. BLAHOŠ, Jaroslav, OSTATNÍKOVÁ, Daniela a Miriam PEKNÍKOVÁ, eds. Lekárska fakulta: základný kameň Univerzity Komenského 1919-2009 : [90 rokov od založenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. ISBN 9788022327107.
 5. BELLA, Jaroslav, DÚBRAVA, Martin, ed. Univerzita Komenského: 90 rokov vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2009. ISBN 9788022326582.
 6. Čižmárik, Jozef, X. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. Čes. slov. Farm., 2019; 68, 214

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]