Stručný etymologický slovník slovenčiny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Stručný etymologický slovník slovenčiny je prvý etymologický slovník slovenského jazyka. Vydala ho Veda a má 704 strán. Hoci je v ňom uvedený ako rok vydania 2015, do distribúcie sa dostal až v apríli 2016, keď bol predstavení verejnosti[1].

Autor[upraviť | upraviť zdroj]

Autorom je jazykovedec PhDr. Ľubor Králik, CSc., vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave v rámci oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie. Slovník spracoval na základe komparatívneho výskumu, analýzy doteraz vydaných etymologických slovníkov slovanských, germánskych, ale aj klasických jazykov indoeurópskeho pôvodu, ďalej rôznych štúdií a aj najnovších poznatkov slovenskej jazykovedy a samozrejme podkladov (rôznych kartoték) svojho pracoviska.[chýba zdroj]

Obsah[upraviť | upraviť zdroj]

Slovník spracúva najmä slová pôvodné slovenské so slovanským a indoeurópskym pôvodom, mladšie domáce slová, prevzaté slová z iných jazykov (napr. nemčina, maďarčina, čeština), prípadne knižné prevzaté slová (napr. gréčtina, latinčina). V slovníku nájdeme napríklad aj vysvetlenie slov Slovák, Slovensko atp. Podľa autora je vydanie podobného slovníka dôležitý krok ku skutočnému etymologickému výskumu slovenčiny. Autor spracoval slovník ako populárno-vedecký a zahŕňa viac, ako 10 000 slov. Je teda určený nielen pre odborníkov, ale aj pre širšiu laickú verejnosť. Spolu s ďalšími významnými lexikálnymi dielami (napr. Historický slovník slovenského jazyka, Slovník slovenských nárečí ai.) patrí k fundamentálnym dielam slovenskej jazykovedy a etymológie. Etymologický slovník je výborný základ aj na medzinárodný komparatívny výskum slovanských aj iných európskych jazykov.

České etymologické slovníky[upraviť | upraviť zdroj]

  • MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957
  • MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1968, 1971 (2. vyd.)
  • HOLUB, Josef – LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha, 1967
  • REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Praha, 2001

Vydania[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. ŠCEPÁN S., Prezentácia dvoch nových slovníkov, SAV.sk, 6. apr. 2016, Online

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7.
  • KRÁLIK, Ľubor. O činnosti etymologického pracoviska v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v období (nielen) medzi dvoma medzinárodnými zjazdmi slavistov. Jazykovedný časopis (Bratislava: Slovak Academic Press), 2008, roč. 59, čís. 1-2, s. 45-50. Dostupné online [cit. 2019-04-02]. ISSN 0021–5597.