Vojka-Kračany

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vojka-Kračany
vodný kanál
Štát Slovensko Slovensko
kraj Trnavský kraj
Okres Dunajská Streda
Obce Rohovce, Blatná na Ostrove, Holice, Lúč na Ostrove, Kráľovičove Kračany, Kostolné Kračany, Vrakúň, Dunajská Streda, Povoda
začiatok Rohovce
 - poloha Štrkovec
 - výška 118 m
 - súradnice 47°58′17″S 17°24′26″V / 47,9713°S 17,4071°V / 47.9713; 17.4071
Ústie Gabčíkovo-Topoľníky
 - poloha Povoda
 - výška 112 m
 - súradnice 47°57′30″S 17°37′25″V / 47,9582°S 17,6235°V / 47.9582; 17.6235
Dĺžka 19,0 km
Rád toku V.
Číslo hydronyma 4-21-17-519
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Kanál Vojka-Kračany[1] je kanál v Podunajsku na území obcí Rohovce, Blatná na Ostrove, Holice, Lúč na Ostrove, Kráľovičove Kračany, Kostolné Kračany, Vrakúň, Dunajská Streda, Povoda v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina. Ústi do vodného toku Gabčíkovo-Topoľníky. Má dĺžku 19,0 km. Rád toku V.

Začiatok[upraviť | upraviť zdroj]

Začína sa v 118 m n. m. pri priesakovom kanáli prívodného kanála – Dunajského kanála na území obce Rohovce, v poľnohospodárskom extraviláne, v západom kúte poľa Dusivé, v blízkosti samoty, hospodárskeho dvora Štrkovec[2].

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od začiatku tečie severovýchodným smerom v priamke poľnohospodárskym extravilánom obce Rohovce, mení smer najprv na severovýchod a neskôr na východ, v 118 m n. m. podteká cestu z Kyselice do samoty Štrkovec v obci Rohovce, v 117 m n. m. priteká na obecnú hranicu a vteká na územie obce Blatná na Ostrove, v 117 m n. m. priteká na obecnú hranicu a vteká na územie obce Holice, v 117 m n. m. podteká cestu z obce Holice do obce Horný Bar, v 117 m n. m. priteká na obecnú hranicu a vteká na územie obce Lúč na Ostrove, v 114 m n. m. priteká na obecnú hranicu, malý úsek tečie po tejto hranici a vteká na územie obce Kráľovičove Kračany, v 113 m n. m. priteká na obecnú hranicu a vteká na územie obce Kostolné Kračany, v 113 m n. m. priteká na obecnú hranicu a vteká na územie obce Vrakúň, v 113 m n. m. priteká na obecnú hranicu a vteká na územie mesta Dunajská Streda, v 112 m n. m. priteká na obecnú hranicu a vteká na územie obce Povoda, v 112 m n. m. v južnej oblasti územia obce Povoda ústi do kanála Gabčíkovo-Topoľníky ako jeho ľavostranný prítok. V celom svojom priebehu od začiatku až po ústie preteká nezalesneným poľnohospodárskym extravilánom s extrémne nízkou sklonitosťou rovinatým terénom v smere severovýchod až juhovýchod. Kanál Vojka-Kračany patrí do okresu Dunajská Streda v Trnavskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina.[3][4][5]

Prítoky[upraviť | upraviť zdroj]

Od začiatku až po svoje ústie priberá prítoky: v 117 m n. m. na území obce Holice bezmenný ľavostranný prítok, v 115 m n. m. na území obce Lúč na Ostrove v katastrálnom území Malá Lúč pravostranný prítok Jatovský kanál, v 115 m n. m. na území obce Lúč na Ostrove v katastrálnom území Veľká Lúč ľavostranný prítok Malolúčsky kanál, v 115 m n. m. na území obce Lúč na Ostrove v katastrálnom území Veľká Lúč bezmenný ľavostranný prítok, v 115 m n. m. na území obce Lúč na Ostrove v katastrálnom území Veľká Lúč ľavostranný prítok Veľkolúčsky kanál, v 114 m n. m. na území obce Kráľovičove Kračany v katastrálnom území Kráľovičove Kračany ľavostranný prítok Gerský kanál, v 113 m n. m. na území obce Kostolné Kračany v katastrálnom území Amadeho Kračany pravostranný prítok Kračiansky kanál, v 113 m n. m. na území obce Vrakúň pravostranný bezmenný prítok, v 113 m n. m. na území obce Vrakúň ďalší pravostranný bezmenný prítok, v 113 m n. m. na území mesta Dunajská Streda v katastrálnom území Mliečany ľavostranný prítok Mliečanský kanál. v 112 m n. m. na hranici mesta Dunajská Streda a obce Povoda ľavostranný prítok Lidérsky kanál.


Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Vojka-Kračany má pôvod v dvoch toponymách. V názve obce Vojka nad Dunajom, ktorá leží na náprotivnom brehu prívodného kanála oproti samote Štrkovec z obce Rohovce. V obci Rohovce sa tento vodný kanál začína a cez ňu preteká. Obec Vojka nad Dunajom leží medzi starým korytom Dunaja a prívodným kanálom – Dunajským kanálom. Druhá obec, ktorá odovzdala svoj názov do názvu kanála, je obec Kráľovičove Kračany alebo obec Kostolné Kračany, cez územie ktorých kanál Vojka-Kračany preteká[6]. Prijatý bol názov kanála v podobe Vojka-Kračany ako súčasť početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii. Obidva elementy názvu kanála sú spojené spojovníkom. Tento spôsob pomenovania vodných kanálov je bežný.[7][8] Najstaršie dochované písomné záznamy názvu osady (obce) sa viažu k roku 1186 v podobe Vayka a k roku 1254-55 v podobe Woyka[9]. Medzi odborníkmi nepanuje zhoda o pôvode názvu obce Vojka nad Dunajom. Pôvod názvu z osobného mena Bajka je málo presvedčivý[10]. Najpravdepodovnejšia motivácia pomenovania osady, obce Vojka nad Dunajom v období pomenovacieho procesu je zrejme domácka podoba Vojko slovanského predkresťanského osobného mena Vojtech, Voj(e)slav, Vojmír. Tieto osobné mená, patrili príslušníkom dobovej vládnucej vrstvy. Podobný pôvod názvu majú aj názvy obcí Vojkovce, Vajkovce, Vojany, Vojka, Maťovské Vojkovce a názov časti obce Vajka nad Žitavou v obci Lúčnica nad Žitavou[11]. Názov vodného kanála bol štandardizovaný v roku 1992. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Vojka-Kračany je jedinečným hydronymom (júl 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Názvy kanálov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-07-24.
 2. Geografické názvy okresu Dunajská Streda A 27. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-386/1992 z 23.9.1992. 70 s. S. 39, 40, 61, 62. ISBN 80-900509-9-9
 3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-07-22]
 4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 141. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
 5. Priebeh kanála Vojka-Kračany v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-07-24]
 6. Milan Majtán. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773-1997). 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998. 600 s. ISBN 80-224-0530-2. S. 139, 146, 331.
 7. Juraj Hladký; Andrej Závodný. Hydronymia Žitného ostrova. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, 2015. 318 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-8082-840-0. S. 242.
 8. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
 9. Miroslav Kropilák. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1978. 532, 3. diel s. S. 278.
 10. Lajos Kiss. Földrajzi nevek etimológiai szótára A-K, L-Zs. 4. rozšírené. vyd. Budapest : Akadémiai kiadó, 1998. 2 zv. (821 + 822 s.) ISBN 963 05 4567 5. S. 2. zv. 618, 722-724. (maďarčina)
 11. Milan Majtán; Matej Považaj. Meno pre naše dieťa. Bratislava : Obzor, 1983. 198 s. S. 13-16, 98.