Znečistenie vody

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Znečistená voda

Znečistenie vody je kontaminácia vodných útvarov nežiaducimi zložkami, ktoré negatívne ovplyvňujú fungovanie ekosystému. Tento pojem sa zvyčajne uplatňuje v súvislosti s neohľaduplnou ľudskou činnosťou. Predstavuje jeden z najvýraznejších globálnych problémov vo svete. Prítomnosť toxických látok spôsobuje znečistenie vodných útvarov (potoky, rieky, jazerá, moria, oceány,...), čím sa zhoršuje kvalita vody. Znečistená voda ničí dôležité zdroje potravy a stáva sa nepoužiteľnou pre mnohostranné využitia – na pitie, domáce účely, rybolov, rekreáciu alebo cestovný ruch. Kontaminovaná voda môže spôsobiť okamžité a dlhodobé poškodenie ľudského zdravia, taktiež vážne poškodenia vodného ekosystému. Veľký problém predstavuje fakt, že rieky, jazerá a oceány sa používajú ako otvorené kanalizácie pre priemyselný a obytný odpad.[1]

Druhy znečistenia vôd[upraviť | upraviť zdroj]

Znečistenie vody možno klasifikovať ako znečistenie povrchových vôd (jazier, potokov, morí, ústí riek, oceánov...) a znečistenie podzemných vôd. Medzi zdroje znečistenia zaraďujeme bodové zdroje a zdroje nebodové.[2] Bodové zdroje predstavujú lokalizované zdroje ako priemyselný proces, ťažobná činnosť. Sú zvyčajne regulované tak, aby bolo možné predvídať vplyv a minimalizovať dopad. Nebodové zdroje sú neidentifikované zdroje, z ktorých sú znečisťujúce látky odnášané vypúšťaním a odtokom vody. Nebodové znečistenie môže zahŕňať širokú škálu znečisťujúcich látok, ale v nižších množstvách ako zdroje bodové.[3]

Vodné zdroje sú ďalej kontaminované chemickým alebo mikrobiologickým zásahom, taktiež živinami a vyčerpávaním kyslíka z vôd.[4]

Znečistenie podzemných vôd[upraviť | upraviť zdroj]

Podzemná voda je (na Slovensku) hlavný zdroj pitnej vody a jedným z najdôležitejších zdrojov vody na zavlažovanie. Avšak taktiež býva kontaminovaná rôznymi produktmi vyrobenými človekom, ako je benzín, ropa, cestné soli, chemikálie. Materiály z povrchu pôdy môžu presiaknuť cez pôdu a skončiť v podzemnej vode, ktorá sa týmto stáva nebezpečnou a nevhodnou pre využívanie. Pesticídy a hnojivá si časom nachádzajú cestu do zásob podzemných vôd. Toxické látky z ťažobných lokalít, ako aj použitý motorový olej môžu preniknúť do zdrojov podzemnej vody, a tak spôsobiť jej kontamináciu. Systémy na likvidáciu odpadových vôd, ktoré nie sú napojené na mestskú kanalizáciu, sú navrhnuté tak, aby pomaly odvádzali odpad pod zem pomalou a neškodnou rýchlosťou. Nesprávne navrhnutý systém môže napomáhať presakovaniu baktérii, vírusov a iných kontaminantov do podzemnej vody, čo spôsobuje vážne problémy.[5]

Znečistenie povrchovej vody

Znečistenie povrchových vôd[upraviť | upraviť zdroj]

Voda z jazier a riek je čoraz viac vystavená znečisťujúcim látkam. Jedným z najčastejších zdrojov kontaminácie povrchových vôd je ľudský odpad, najmä v rozvojových krajinách. Priemyselné závody spôsobujú znečistenie povrchovej vody vedľajšími produktmi, ktoré unikajú do riek a kanalizačných systémov. Zle udržiavané odpadové systémy a nepriaznivé poveternostné podmienky, ako sú záplavy tiež možno zaradiť medzi kontaminanty povrchových vôd. Veľkým rizikom pre ľudí v dôsledku znečistenia povrchových vôd sú patogény, ktoré spôsobujú ochorenia prenášané vodou. Tie pochádzajú z ľudského odpadu, ako aj z priemyselných zdrojov zahŕňajúc organické chemikálie a ťažké kovy.[6]

Chemické znečistenie vôd[upraviť | upraviť zdroj]

Chemikálie, ktoré sú najbežnejším typom znečistenia vody, môžu preniknúť do podzemných zdrojov vody, ale aj do tých, ktoré sa nachádzajú na zemskom povrchu. Veľká časť chemickej kontaminácie pochádza z pesticídov používaných v poľnohospodárstve.[4] Pesticídy sa používajú v poľnohospodárstve na ničenie buriny, hmyzu a húb. Únik týchto pesticídov spôsobuje znečistenie vody a otravu života vo vode. Následne pri konzumovaní infikovaných rýb môže dôjsť k otrave ľudí, vtákov a iných zvierat. [7] Avšak hlavnými prispievateľmi ku znečisteniu vody sú kovy a rozpúšťadlá z priemyselných podnikov.[4] Sú jedovaté pre mnohé formy vodného života, spomaľujú ich vývoj, môžu spôsobiť neplodnosť až smrť.[7] Chemická kontaminácia je tiež výsledkom úniku ropy.[8]

Príklady kontaminantov vody: hliník, amoniak, meď, ortuť, arzén, dusík, fosfor,[9] baktérie a vírusy.

Ropná škvrna[upraviť | upraviť zdroj]

Znečistenie ropou
Znečistená rieka meďou

Vo vodách USA sa každý rok vyskytne tisíce ropných škvŕn. K väčšine týchto únikov dochádza rozliatím ropy pri tankovaní lode. Tieto malé úniky tiež predstavujú hrozbu pre životné prostredie. Pri poruche potrubia alebo potopením veľkých ropných tankerov vznikajú veľké úniky ropy. Následky pre ekosystémy možno pociťovať ešte desaťročia. Ropa pozostáva z mnohých toxických zlúčenín, ktoré vyvolávajú vážne zdravotné problémy. Napríklad olej môže pokryť krídla vtákov, a tak zabrániť ich schopnosti lietať.[10]

Mikrobiologické znečistenie vôd[upraviť | upraviť zdroj]

Vo všeobecnosti je mikrobiologické znečistenie vody prirodzený druh znečistenia vody, produkovaný mikroorganizmami, ako sú baktérie, vírusy a prvoky. Niektoré nebezpečné choroby, ako je cholera, sú spôsobené mikroorganizmami. Tieto choroby zvyčajne postihujú ľudí, ktorí žijú v chudobnejších krajinách, pretože nemajú prístup k upravenej vode.[11]

Znečistenie vôd živinami[upraviť | upraviť zdroj]

Forma znečistenia vody týkajúca sa kontaminácie nadmerným prísunom živín. Tento proces je tiež známy pod názvom eutrofizácia povrchových vôd, v ktorých nadbytočné živiny, zvyčajne dusík alebo fosfor stimulujú rast rias.[12] Odtok z poľnohospodárskych polí a pasienkov, vypúšťanie nežiaducich látok zo septikov a výkrmní predstavujú zdroje znečistenia živinami. Odpadová voda je veľkým prispievateľom k eutrofizácii, z dôvodu obsahu veľkého množstva živín. Nadbytok reaktívnych zlúčenín dusíka v  životnom prostredí je spojený s mnohými rozsiahlymi environmentálnymi problémami, ako je už spomínané škodlivé množenie rias, kyslé dažde, nasýtenie lesov dusíkom či klimatické zmeny.[13]

Znečistenie vôd vyčerpaním kyslíka[upraviť | upraviť zdroj]

Molekuly rozpusteného kyslíka vo vode predstavujú hlavný ukazovateľ kvality vody. Látky náročné na kyslík, často vypúšťané zo závodov, pivovarov, ako aj z komunálnych čistiarní odpadových vôd, predstavujú výraznú skupinu  kontaminantov, pretože vo vodnom toku sa rozkladajú a vyčerpávajú kyslík, čím vytvárajú anaeróbne podmienky. Bez kyslíka veľká časť živočíšneho života vymiera, niekedy viditeľne vo forme masy mŕtvych rýb plávajúcich na vodnej hladine. Výsledkom je značne ochudobnené a zjednodušené spoločenstvo pozostávajúce len z tých druhov, ktoré znášajú znečistenú vodu a nízku hladinu kyslíka.[1]

Znečistenie vody plastmi

Znečistenie vôd plastmi[upraviť | upraviť zdroj]

Pevný odpad a plasty v kanáli Lachine v Kanade.

Mikroplasty pretrvávajú v životnom prostredí na vysokej úrovni, najmä vo vodných a morských ekosystémoch, kde spôsobujú výrazné znečistenie vody.[14] 35% všetkých oceánskych mikroplastov pochádza z odevu.[15] Plasty predstavujú veľké nebezpečenstvo pre život vo vode. Vodné živočíchy sú poškodzované plastmi v prípade zamotania sa do nich, často si ich mýlia aj s potravou. Plastové vrecká môžu udusiť zvieratá.[16]

Základné riešenia problematiky[upraviť | upraviť zdroj]

Všeobecné rady ako zabrániť znečisťovaniu vôd:

 • zbierať odpadky a vziať ich do osobitného odpadkového koša predtým, ako sa dostanú do miestnych vodných tokov,
 • nikdy nevylievať chemikálie do odtoku, umiestniť ich do vonkajšieho odpadkového koša alebo ich odniesť do miestneho autorizovaného strediska,
 • umyť auto tak, aby sa voda a mydlo dostali na špinavú alebo trávnatú plochu namiesto ulice, odkiaľ by voda odtiekla do rieky alebo potoka.[17]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Water Pollution - an overview | ScienceDirect Topics [online]. www.sciencedirect.com, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online.
 2. MOSS, Brian. Water pollution by agriculture. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2007-07-30, roč. 363, čís. 1491, s. 659–666. Dostupné online [cit. 2022-04-30]. ISSN 0962-8436. DOI10.1098/rstb.2007.2176.
 3. What Is Water Pollution | Environmental Pollution Centers [online]. www.environmentalpollutioncenters.org, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 4. a b c TECHNOLOGY, International Environmental. What Are the Different Types of Water Pollution? [online]. Envirotech Online, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 5. groundwater contamination [online]. www.groundwater.org, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 6. What is Surface Water Pollution? I Sources and Effects [online]. 2018-11-06, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 7. a b Chemical Water Pollution [online]. 2018-09-28, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 8. LORENZ, Ama. Types and Effects of Water Pollution [online]. FairPlanet, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 9. Common Hidden Contaminants [online]. wqa.org, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online.
 10. Oil spills | National Oceanic and Atmospheric Administration [online]. www.noaa.gov, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online.
 11. 10 Types of Water Pollution in 2022 | Linquip [online]. 2021-05-13, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 12. Nutrient pollution from agricultural production : overview, management and a study of Chesapeake Bay. New York : [s.n.], 2016. Dostupné online. ISBN 978-1-63485-188-6.
 13. Wayback Machine [online]. web.archive.org, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online. Archivované 2013-02-19 z originálu.
 14. Development solutions: Building a better ocean [online]. European Investment Bank, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 15. RESNICK, Brian. More than ever, our clothes are made of plastic. Just washing them can pollute the oceans. [online]. Vox, 2018-09-19, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 16. How Does Plastic Pollution Harm Water? [online]. thewatershed.org, 2019-05-16, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online. Archivované 2022-03-14 z originálu. (po anglicky)
 17. How To Stop Water Pollution|Stop Global Destruction [online]. [Cit. 2022-04-30]. Dostupné online. (po anglicky)[nefunkčný odkaz]