Bromid hlinitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bromid hlinitý
Bromid hlinitý
Bromid hlinitý
Bromid hlinitý
Bromid hlinitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec AlBr3 (Al2Br6)
Vzhľad biela hygroskopická práškovitá alebo kryštalická pevná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 266,7 u
Molárna hmotnosť 266,693 g/mol
Teplota topenia 97,1 °C
Teplota varu 255 °C
Hustota 3,205 g/cm³ (18 °C)
Rozpustnosť vo vode:
reaguje
v polárnych rozpúšťadlách:
alkoholy (reaguje)
v nepolárnych rozpúšťadlách:
tetrachlórmetán (chlorid uhličitý)
sírouhlík
kvapalné uhľovodíky
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 42,2 J/g
Entropia varu 188 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia 180,2 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -490,6 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,377 J K-1 g-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka07 - dráždivá látka
Vety H H290, H302, H314
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P280, P301+330+331, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R22, R34
Vety S S7/8, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
1
3
1
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7727-15-3
7784-27-2 (hexahydrát)
Číslo UN 1725
EINECS číslo 231-779-7
Číslo RTECS BD0350000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Bromid hlinitý (AlBr3) je chemická zlúčenina brómu a hliníka, patrí medzi halogenidy. Najbežnejšou formou je dimér, ktorý je za normálnych podmienok hygroskopická, kryštalická pevná látka.

Je mierne toxický, LD50 je 1 598 mg/kg.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid hlinitý sa vyrába niekoľkými spôsobmi, napríklad:

6/n "[AlBr]n"→ Al2Br6 + 4 Al alebo
2 Al + 6 HBr → Al2Br6 + 3 H2, tiež priamou reakciou hliníka s brómom:
2 Al + 3 Br2 → Al2Br6

Reakcia[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid hlinitý reaguje s tetrachlórmetánom pri teplote asi 100 °C, pritom vzniká tetrabrómmetán:

4 AlBr3 + 3 CCl4 → 4 AlCl3 + 3 CBr4

S fosgénom reaguje za vzniku karbonylbromidu a chlorobromidu hlinitého:

AlBr3 + COCl2 → COBr2 + AlCl2Br

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Bezvodá forma sa používa ako katalyzátor pri Friedel-Craftsovej alkylácii (používa sa aj bezvodý chlorid hlinitý).

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid hlinitý na českej Wikipédii.