KIS3G

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

KIS3G je akronym z Knižnično-informačný systém tretej generácie. Je to spoločný projekt Slovenskej národnej knižnice a knižníc, ktoré sa k nemu pripojili. Združuje knižnice, ktoré využívajú knižničný systém Virtua. Hlavnými výstupmi projektu je súborný katalóg Slovenská knižnica a portál digitalizovaného slovenského kultúrneho a vedeckého dedičstva Memoria slovaca.

Spustenie[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2007 pripravila Slovenská národná knižnica pod vedením generálneho riaditeľa SNK Dušana Katuščáka Stratégiu digitalizácie na Slovensku, v rámci ktorej realizovala okrem iných projekt Knižnično-informačný systém tretej generácie, ktorý bol vedený pod názvom Projekt informatizácie knižníc Slovenskej republiky. Vykonávací projekt implementácie spoločného integrovaného systému Virtua v Knižničnom systéme Slovenskej republiky. Garantom projektu KIS3G, ktorý vychádzal z Programu elektronizácie knižníc v SR, schválenom uznesením vlády SR č. 801/2002, bola SNK.[1]

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

KIS3G vznikol v roku 2002 po schválení Programu elektronizácie knižníc v SR. V decembri roku 2003 SNK obstarala pre potreby riešenia projektu KIS3G knižnično-informačný systém Virtua verzia 43.1 od americkej firmy VTLS Inc. Spoločný aplikačný softvér využíva databázový systém ORACLE. V priebehu prvého polroka roku 2004 SNK zaobstarala hardvér, ktorý bol nainštalovaný v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

Inštalácia KIS Virtua sa uskutočnila v mesiacoch apríl – júl 2004, reálna prevádzka systému Virtua začala v októbri 2004. Medzi prvé spracované dokumenty patrili články 15-tich slovenských knižníc (14 knižníc na východnom Slovensku a SNK). Okrem článkov poskytla niekoľko monografií a seriálov Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.

22. decembra 2004 bola v SNK ukončená prevádzka KIS Aleph a od 1. januára 2005 začala SNK využívať Virtuu v plnom rozsahu.[1]

Princípy a ciele[upraviť | upraviť zdroj]

Projekt KIS3G stojí na štyroch princípoch:[2]

 • dostupnosť spoločného softvéru pre knižnice SR
 • využívanie siete internet
 • štandardizácia
 • profesionálna spolupráca knižníc

Hlavným cieľom je vytvoriť štandardné a jednotné prostredie, prostredníctvom spoločných databáz sprístupňovať zdroje kultúrneho a vedeckého dedičstva a tým poskytovať kvalitnejšie knižnično-informačné služby[3].

Rámcové ciele projektu boli definované nasledovne:[4]

 1. získavať, spracúvať, uchovávať a sprístupňovať informácie o všetkých druhoch dokumentov a iných materiálov, ktoré sú predmetom profesionálnej činnosti knižníc, múzeí, galérií a iných inštitúcií,
 2. realizovať tvorbu, uchovávanie a sprístupňovanie digitálneho obsahu v knižniciach; stimulovať rozvoj a rozširovanie európskeho digitálneho obsahu v globálnych sieťach, podporovať jazykovú rozmanitosť informačnej spoločnosti, podieľať sa na tvorbe európskej digitálnej zbierky kľúčových databáz,
 3. realizovať základné funkcie digitálnej knižnice Slovenska pre oblasť dokumentácie kultúrneho a vedeckého dedičstva Slovenskej republiky,
 4. vytvárať otvorený informačný systém knižníc SR s medzinárodnými väzbami,
 5. vybudovať knižnično-informačné služby na báze moderných počítačových a telekomunikačných prostriedkov,
 6. digitalizáciou zabezpečiť fyzickú ochranu a sprístupňovanie historických knižničných dokumentov, historických fondov a ohrozených dokumentov, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva SR,
 7. zabezpečiť integrovaný prístup k zbierkam a materiálom, ktoré sa nachádzajú v knižniciach, múzeách a galériách najmä na účely vzdelávania, samostatne a v spolupráci s európskymi partnermi pripravovať a realizovať projekty digitalizácie kultúrneho obsahu,
 8. znížiť viacnásobné náklady knižníc na spracovanie a využívanie dokumentov v celoslovenskom meradle, zaviesť systém kooperatívnej katalogizácie a zlepšiť služby medziknižničnej výpožičnej služby s využitím súborného katalógu (súborných databáz) knižníc Slovenskej republiky,
 9. zabezpečiť permanentné vzdelávanie a preškoľovanie knihovníkov v oblasti aplikácie štandardov v knižnično-informačných procesoch, nových informačných technológií a kvalifikovanej obsluhy a poradenstva pri využívaní informačných zdrojov prostredníctvom internetu,
 10. zvyšovať informačnú a komunikačnú gramotnosť používateľov knižníc smerujúcu k celoživotnému využívaniu informačných zdrojov v profesijnom, spoločenskom i osobnom živote,
 11. zabezpečiť v knižniciach miesta pre verejný prístup občanov na internet,
 12. zabezpečiť sprístupnenie informácií z oblasti verejnej správy poskytovaných podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 13. zladiť najbližšie kroky v oblasti informatizácie knižníc a využívania IKT s vývojom v Európe, najmä s iniciatívou eEurope, Cultivate, Digicult, Minerva, The European Library a i.

Účasť knižníc[upraviť | upraviť zdroj]

Projekt je určený knižniciam, ktoré sa dobrovoľne rozhodli používať KIS Virtua, pričom KIS3G vopred nedefinuje informačný systém. Vychádza z reality, že Slovenská národná knižnica, ako aj iné knižnice a inštitúcie, už má od začiatku roku 2004 v súčasnosti k dispozícii už existujúci informačný systém Virtua ako výsledok mnohoročných a hlbokých analýz, projektov a programovania, ktoré sa na Slovensku nikdy neuskutočnili v takom rozsahu a kvalite, v akej boli uplatnené v spoločnom softvéri Virtua[4].

Keďže členské knižnice KIS3G majú rôznu hospodársko-právnu formu a rôznych zriaďovateľov, je na ich rozhodnutí, či sa do projektu zapoja alebo nie. Účasť na projekte je možná pre všetky knižnice financované z verejných zdrojov, bez ohľadu na ich rezortnú príslušnosť. KIS3G ako celoslovenský projekt podporuje spoločnú spoluprácu knižníc na Slovensku.[3]

Integrácia knižnice do projektu KIS3G[upraviť | upraviť zdroj]

Integráciou sa rozumie proces prechodu knižnice od používania lokálneho systému k využívaniu spoločného KIS Virtua, resp. využívanie Virtuy aj v prípade, že lokálny systém nemá. Tento proces spočíva v desiatich krokoch:[1]

 1. rokovanie so zriaďovateľom knižnice, resp. knižnicou
 2. príprava základnej zmluvy o spolupráci na projekte KIS3G
 3. návrh harmonogramu implementácie KIS Virtua v knižnici
 4. návšteva knižnice
 5. realizácia školení
 6. uzavretie dodatku k základnej zmluve
 7. nastavenie parametrov pre knižnicu v KIS Virtua
 8. export, konverzia a import záznamov do KIS Virtua
 9. overovanie vedomostí a udeľovanie certifikátov
 10. začiatok spracovania v KIS Virtua

Členské knižnice[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti projekt zastrešuje 40 knižníc, z ktorých 30 sú aktívnymi prispievateľmi. Väčšina knižníc je situovaná na východnom Slovensku. Kategoricky ide o SNK, 4 vedecké knižnice, 4 akademické knižnice, 14 verejných knižníc a 7 špeciálnych knižníc.

Nečlenské knižnice[upraviť | upraviť zdroj]

KIS3G v súčasnosti nie je schopný v plnom rozsahu integrovať knižnice nepoužívajúce KIS Virtua. Pokiaľ má knižnica záujem používať vlastný systém pre vlastné lokálne účely, ale chce sa zapojiť do budovania súborného katalógu, SNK umožňuje uzavrieť zmluvu o partnerstve, na základe ktorej môže nečlenská knižnica tvoriť bibliografické a holdingové záznamy vo formáte MARC21, pričom budú mať k dispozícii online záznamy autorít vo formáte MARC21. Tiež budú mať možnosť tvoriť dočasné záznamy autorít a navrhovať permanentné záznamy autorít. Tieto procesy sa budú uskutočňovať prostredníctvom zamestnaneckého klienta Virtua. Tento klient komunikuje so serverom Virtua cez protokol Z39.50.

Stanovisko SNK k problematike nečlenských knižníc je nasledovné: "SNK rovnocenne so všetkými svojimi partnermi v projekte KIS3G rešpektuje uznesenie vlády SR č. 801/2002 o používaní spoločného softvéru. Preto ani SNK ani jej partneri nie sú oprávnení vynakladať dodatočné ďalšie finančné prostriedky a kapacity na riešenie problémov, ktoré vznikajú tým, že niektoré knižnice a ich zriaďovatelia sa rozhodli nerešpektovať spomenuté uznesenie vlády."[5]

Výstupy[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská knižnica[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská knižnica je názov súborného katalógu, ktorý vznikol spojením jednotlivých katalógov knižničných fondov členských knižníc zapojených v KIS3G. Používatelia tak majú možnosť rýchlo a jednoducho prezerať katalógy všetkých zúčastnených knižníc prostredníctvom webovej stránky KIS3G.

Súborný katalóg periodík SR[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasťou Slovenskej knižnice je aj Súborný katalóg periodík. Spravuje ho Univerzitná knižnica v Bratislave a je najstarším súborným katalógom na Slovensku. SKP SR sa vedie od roku 1965 a v automatizovanej podobe od roku 1982. Súborný katalóg sprístupňuje informácie o periodikách vo fondoch viac ako 400 knižníc a v súčasnosti obsahuje takmer 80 000 periodických titulov. SKP je súčasťou KIS3G od marca 2007, kedy bol lokalizovaný do databázy Clas02 KIS3G, predtým fungoval v KIS Aleph[6].

Memoria slovaca[upraviť | upraviť zdroj]

Portál Memoria slovaca, pamäť Slovenska, je prístupovým bodom ku digitalizovanému kultúrnemu a vedeckému dedičstvu, ktoré uchováva Slovenská národná knižnica a ďalšie pamäťové inštitúcie. V súčasnosti je možné prezerať si prostredníctvom neho katalóg starých tlačí (1477 – 1830) a katalóg Literárneho múzea SNK.

Európska knižnica[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská národná knižnica sa od 1. júla 2006 stala riadnym členom Európskej knižnice. Ide o súborný katalóg zapojených európskych knižníc. Vďaka KIS3G si európski používatelia z ktoréhokoľvek miesta na svete môžu sprístupňovať informačné, vedecké a intelektuálne bohatstvo uložené v zdrojoch SNK prostredníctvom portálu Európska knižnica. Zároveň sa slovenským používateľom otvorila možnosť prezerať si sprístupnené dokumenty ostatných členov Európskej knižnice.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská knižnica

Projekt KIS3G na webe SNK

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c RAKÚS, Milan; SIVÁK, Jaroslav; ŠPÁNIKOVÁ, Alena. Knižnično-informačný systém tretej generácie. Knižnica (Martin: Slovenská národná knižnica), roč. 9, čís. 1, s. 11. Dostupné online. ISSN – 7026 1335 – 7026.
 2. Projekt KIS3G [online]. www.snk.sk, [cit. 2018-05-30]. Dostupné online.
 3. a b Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc [online]. www.kis3g.sk, [cit. 2018-05-30]. Dostupné online.
 4. a b KATUŠČÁK, Dušan. Projekt informatizácie knižníc Slovenskej republiky [online]. Slovenská národná knižnica, 01 – 2005, [cit. 2018-05-30]. Dostupné online.
 5. ITLib > Projekt KIS3G a iné knižnično-informačné systémy [online]. itlib.cvtisr.sk, [cit. 2018-05-30]. Dostupné online.
 6. WWW.COSMOTRON.SK, IPAC: Cosmotron Slovakia, s.r.o. -. Jednoduché vyhľadávanie | Univerzitná knižnica v Bratislave [online]. rs.ulib.sk, [cit. 2018-05-30]. Dostupné online.