René Matlovič

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
René Matlovič
slovenský geograf a vysokoškolský pedagóg
Narodenie31. júl 1967 (52 rokov)
Prešov

Prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M (* 31. júl 1967, Prešov) je slovenský humánny geograf, člen výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo[1], bývalý rektor Prešovskej univerzity v Prešove a bývalý dekan Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.

Životopis[upraviť | upraviť kód]

Absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor geografia a kartografia, kde bol žiakom významného teoretického geografa prof. RNDr. Jána Paulova, DrSc. (1934-2014). V roku 1997 obhájil v odbore humánna geografia dizertačnú prácu na Fakulte biológie a vied o Zemi Lodžskej univerzity v Poľsku. Jeho školiteľom bol popredný poľský humánny geograf prof. dr. hab. Stanislaw Liszewski (1940-2016). V roku 2000 sa habilitoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave za docenta v odbore humánna a regionálna geografia. V roku 2007 bol vymenovaný za profesora v odbore geografia. V r. 2017 získal profesijný titul LL.M na Warsaw University of Management v odbore právo.

Na Prešovskej univerzite a jej inštitucionálnych predchodcoch pôsobil v r. 1990-2019, od r. 2004 vo funkcii profesora na katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky. V r. 2000-2007 bol prodekanom fakulty pre vedu a doktorandské štúdium, v r. 2007-2015 rektorom Prešovskej univerzity v Prešove a v r. 2015-2019 dekanom Fakulty humanitných a prírodných vied. Prednášal aj na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity a Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Bol tiež profesorom na Ústave sociológie a neskôr na Fakulte telesnej výchovy Rzeszowskej univerzity v Poľsku a hosťujúcim profesorom na Université des Sciences et Technologies de Lille vo Francúzsku. Prednášal aj na ďalších zahraničných univerzitách - Univerza v Mariboru (Slovinsko), Soochow University in Taipei (Taiwan), Tokyo International University (Japonsko) a University of Toronto (Canada) a absolvoval študijnú stáž na Oxford Academy for Education and Development. Od r. 2019 je členom a podpredsedom výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v Bratislave a samostatným vedeckým pracovníkom na Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na komplexné štúdium intraurbánnych štruktúr s osobitným zreteľom na ich premeny v kontexte sociálno-ekonomickej transformácie, globalizácie, konceptu kvality života, demografické analýzy a prognózy, regionálne disparity na Slovensku, regionálny rozvoj a konkurencieschopnosť regiónov, religióznogeografický výskum, vývoj geografického myslenia na Slovensku v kontexte paradigmatického vývoja humánnej geografie.

Je autorom 322 publikačných jednotiek, z toho 8 monografií, 138 pôvodných vedeckých prác, z toho 61 uverejnených v zahraničí. Eviduje 1 246 citácií a ohlasov, z toho 457 zahraničných a 358 indexovaných v citačných databázach WoS alebo Scopus. Vychoval 9 ukončených doktorandov. Viedol 3 medzinárodné výskumné projekty a 6 domácich grantových projektov. V r. 2006-2014 bol prezidentom Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV. Bol členom výkonného výboru EUGEO – európskej asociácie geografických spoločností, viceprezidentom ACEU - Aliancie stredo-východoeurópskych univerzít,, členom pracovnej skupiny pre fyziku a vedy o Zemi a vesmíre Akreditačnej komisie – poradného orgánu Vlády SR, členom komisie VEGA č. 3 pre vedy o Zemi a vesmíre, členom spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia vo vednom odbore 13-03-9 regionálna geografia, členom vedeckých rád na iných vysokých školách – Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, Fakulty výrobných technológií v Prešove TU v Košiciach, Pedagogickej fakulty PU, Fakulty športu PU, Fakulty manažmentu PU, Zakarpatskej štátnej univerzity v Užhorode a Ústavu vedy a výskumu Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Je členom Slovenského národného geografického komitétu a členom riadiaceho výboru komisie IGU "On the dynamic of economic spaces". Je hlavným redaktorom vedeckého časopisu Folia Geographica a členom redakčných rád vedeckých časopisov doma (Region Direct, Geografický časopis, Acta Geographica Universitatis Comenianae, Geografická revue, Acta Geoturistica) a v zahraničí – Peregrinus Cracoviensis , Journal of Innovation and Entrepreneurship, Prace Geograficzne UJ, Geografie – sborník České geografické společnosti, Acta Universitatis Lodziensis - Folia Geographica Socio-oeconomica, Czasopismo Geograficzne, Geojournal of Tourism and Geosites. V r. 2016-2019 bol podpredsedom KEGA - Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry. V r. 2018 mu bolo udelené čestné členstvo Poľskej geografickej spoločnosti.

Dielo[upraviť | upraviť kód]

Autor a spoluautor monografií:

 • Zakarpatsko (1995)
 • Geografia priestorovej štruktúry mesta Prešov (1998)
 • Trasy za poznaním Slovenska (1998)
 • Geografia relígií - náčrt problematiky (2001)
 • Geografia obyvateľstva Slovenska so zreteľom na rómsku minoritu (2005).
 • Geografické myslenie (2015).

Autor a spoluautor učebníc a učebných textov:

 • Vlastiveda Prešova (1994)
 • Geografia verejnej správy (1999)
 • Regionálny rozvoj pre geografov (2010)
 • Destinačný marketing pre geografov (2017)

Autor a spoluautor štúdií (výber):

 • Geografia – hľadanie tmelu (k otázke autonómie a jednoty geografie, jej externej pozície a inštitucionálneho začlenenia so zreteľom na slovenskú situáciu) (2006)- [1]
 • Hybridná idiograficko-nomotetická povaha geografie a koncept miesta s dôrazom na humánnu geografiu (2007) - [2]
 • Regionálne disparity a ich riešenie na Slovensku v rozličných kontextoch (2011) - [3]
 • Spoločenská relevancia a budovanie značky geografie (2012) - [4]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. Prof. René Matlovič vymenovaný za člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo | UNIPO [online]. www.unipo.sk, [cit. 2019-05-11]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]