Richard Marsina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Richard Marsina
slovenský historik
Richard Marsina
Narodenie4. máj 1923[1]
Šahy[1], Česko-Slovensko
Úmrtie25. marec 2021 (97 rokov)[1]
Bratislava, Slovensko
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Richard Marsina

Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. (* 4. máj 1923, Šahy – † 25. marec 2021, Bratislava) bol slovenský historik, archivár, špičkový znalec slovenského a uhorského stredoveku, najmä listinného materiálu[2], zostavovateľ Slovenského diplomatára.

Od roku 1960 pracoval v HÚ SAV.[1] Venoval sa kritickému vydávaniu stredovekých prameňov, ktoré boli v dvoch zväzkoch vydané pod názvom Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, v ktorých editoval dokumenty vydané do roku 1260 v plnom znení s kritickým (vedeckým) aparátom. K tomu publikoval dva zväzky príslušných komentárov (štúdií). O jeho mimoriadnej erudícii svedčí aj to, že spracoval slovacikálny materiál z celouhorského hľadiska – porovnával (hodnotil) celouhorský listinný materiál, a tak sa mu podarilo upresniť kvalifikáciu jednotlivých listín k územiu Slovenska. Po prvýkrát určil niektoré listiny ako falošné, alebo naopak ako pravé. V rokoch 1961 – 1969 bol vedúcim výskumného pracoviska SAV v Budapešti. Ako archivár pracoval dlhé roky v Archíve mesta Bratislavy[1], Pôdohospodárskom archíve a Štátnom ústrednom archíve v Bratislave (dnes Slovenský národný archív), potom ako vedecký pracovník v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave[1]. Bol pedagógom na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Dosiahol na nej hodnosť docenta a profesora a Prešovská univerzita mu udelila aj titul Doctor honoris causa. Zaoberal sa diplomatikou, dejinami miest a stredovekými dejinami Slovenska i Uhorska.

Po novembri 1989 sa mu dostalo satisfakcie. Bolo to pohnuté obdobie, keď ľudia hľadali pravdu o „svojich“ dejinách. Vtedy stál Richard Marsina dlhší čas na čele Slovenskej historickej spoločnosti, viedol aj sekciu dejín miest. Zároveň sa angažoval pri zakladaní Historického odboru Matice slovenskej (v roku 1997 vznikol Slovenský historický ústav MS). Po vzniku samostatného Slovenska v roku 1993 sa podieľal na posilňovaní historického povedomia Slovákov ako štátotvorného národa.  Mohol slobodne uplatniť národný a religiózny moment. Ani v jednej jeho práci však nenájdeme nejakú zaujatosť voči iným národom. Azda aj preto bol v rokoch 1960 – 1965 a potom 1971 – 1982 tajomníkom Československo-maďarskej zmiešanej historickej komisie.

Profesor Marsina patril medzi zakladateľov modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Bol autorom najzákladnejších syntetických dejín Slovenska v stredoveku, ako aj edícií prameňov k nim. Prezident Slovenskej republiky udelil prof. R. Marsinovi štátne vyznamenanie Slovenskej republiky Pribinov kríž III. triedy za celoživotné dielo v oblasti modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických.[1] Matica slovenská ocenila R. Marsinu pamätnou medailou MS sv. Cyrila a Metoda, Historický odbor MS mu udelil Cenu Daniela Rapanta.

Richard Marsina je pochovaný na cintoríne Slávičie údolie v Bratislave.

Hodnotenie iných historikov[upraviť | upraviť zdroj]

"Osobnosť profesora Richarda Marsinu patrí do silnej generácie slovenských historikov, ktorá významnou mierou pôsobila na formovanie slovenskej historiografie, definovala ju po stránke tematického zamerania, pramenných východísk i metodologického prístupu."[3]

- prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

"Patrí do silnej generácie pracovníkov Historického ústavu SAV, ktorá úspešne spoluučinkovala pri formovaní ústavu a v nemalej miere aj iných príbuzných vedných disciplín. Jeho dráha nebola jednoduchá. O to viac sa vyznačovala cieľavedomou systematickou prácou a nezlomnou vôľou rozvinúť svoje schopnosti a vytvoriť dielo, o ktorom sa bude hovoriť v dejinách slovenskej historiografie s veľkým uznaním."[4]

- prof. PhDr. Vincent Sedlák, CSc.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Knižné publikácie:

 • Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku v 16. a 17 storočí, zväzok I. a II., Bratislava 1959 (spoluautor M. Kušík),
 • Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, zväzok I. a II., Bratislava, 1971 a 1987,
 • Štúdie k slovenskému diplomatáru zväzok I/1 – 2, Bratislava : VEDA, vyd. SAV, 1971 a 1973,
 • Štúdie k slovenskému diplomatáru, zväzok II., Bratislava : VEDA, vyd. SAV, 1989,
 • Metodov boj, Bratislava : Obzor, 1985,
 • Spoluautor: Slovensko - Dejiny, Bratislava 1971,
 • Spoluautor: Dejiny Slovenska I., Bratislava: VEDA, vyd. SAV, 1986,
 • Slovenské dejiny, Martin : Matica slovenská, 1992 (spoluautor),
 • Vojenské dejiny Slovenska I, Bratislava 1993 (spoluautor),
 • Dějiny Maďarska, Brno : Masarykova univerzista, 1993 (spoluautor).
 • Legendy stredovekého Slovenska. Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov. Budmerice : Rak, 1997,
 • Tatársky vpád, Budmerice : Rak, 2008 (spolautor Miloš Marek)
 • Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno / [Zost.]: Marsina, Richard – Mulík, Peter. [Aut.]: Marsina, Richard – Kolník, Titus – Ďurica, Milan S. – Mulík, Peter – Sedlák, Vincent – Hrnko, Anton – Marek, Miloš – Blanár, Vincent – Majtán, Milan – Škultéty, Jozef – Stanislav, Ján – Bartek, Henrich – Filip, Michal – Kučera, Matúš. Martin, Matica slovenská 2009. 179 s. ISBN 978-80-7090-940-9
 • Machala, Drahoslav – Marsina, Richard: Zlatá kniha Slovenska. Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. 168 s.
 • Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov / [Zost.]: Škoviera, Andrej. [Predslov]: Marsina, Richard. Bratislava, Post Scriptum 2014. 200 s. ISBN 978-80-89567-23-2
 • Thurocz, Johannes de Ján z Turca. Kronika Jána z Turca. 1488. Johannes de Thurocz. Chronica Hungarorum. 1488 / [Z Latinského originálu prel.]: Sopko, Július. [Štúdie]: Jankovič, Ľubomír Marsina, Richard. [Editori]: Drobný, Eduard – Gocníková, Magdaléna. Bratislava : Perfekt, 2014. 590 s. ISBN 978-80-8046-692-3
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela, a kol. Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. 1. vyd. Bratislava : Veda; Historický ústav SAV, 2017. 511 s. ISBN 978-80-224-1608-5. S. 268-269, 311, 331-332, 384-386.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d e f g Vo veku 97 rokov zomrel člen Matice slovenskej Richard Marsina [online]. Bratislava: TASR a TERAZ MEDIA, a. s., 2021-03-26, [cit. 2021-03-27]. Dostupné online.
 2. Dvořák, Pavel: Stopy dávnej minulosti 3, 2004 - str. 288
 3. RÁBIK, Vladimír. Slovenské historiografia a profesor Richard Marsina. Bratislava : Post Scriptum, 2013. (MARSINA, Richard: Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie.) ISBN 9788089567249. S. 17.
 4. SEDLÁK, Vincent. Úvodom. Bratislava : Slovenský historický ústav Matice slovenskej, 1998. (SEDLÁK, Vincent (ed.) Zborník príspevkov k slovenským dejinám.) ISBN 8070905042. S. 9.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]