Richard Marsina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Richard Marsina
slovenský historik
slovenský historik
Narodenie4. máj 1923 (97 rokov)
Šahy
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Richard Marsina

Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. (*4. máj 1923, Šahy) je slovenský historik, archivár, špičkový znalec slovenského a uhorského stredoveku, najmä listinného materiálu [1], zostavovateľ Slovenského diplomatára.

Od roku 1960 pracoval v HÚ SAV. Venoval sa kritickému vydávaniu stredovekých prameňov, ktoré boli v dvoch zväzkoch vydané pod názvom Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, v ktorých editoval dokumenty vydané do roku 1260 v plnom znení s kritickým (vedeckým) aparátom. K tomu publikoval dva zväzky príslušných komentárov (štúdií). O jeho mimoriadnej erudícii svedčí aj to, že spracoval slovacikálny materiál z celouhorského hľadiska – porovnával (hodnotil) celouhorský listinný materiál, a tak sa mu podarilo upresniť kvalifikáciu jednotlivých listín k územiu Slovenska. Po prvýkrát určil niektoré listiny ako falošné, alebo naopak ako pravé. V rokoch 19611969 bol vedúcim výskumného pracoviska SAV v Budapešti. Ako archivár pracoval dlhé roky v Archíve mesta Bratislavy, Pôdohospodárskom archíve a Štátnom ústrednom archíve v Bratislave (dnes Slovenský národný archív), potom ako vedecký pracovník v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Bol pedagógom na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.Dosiahol na nej naozaj zaslúžene hodnosť docenta aj profesora a Prešovská univerzita mu udelila aj titul doctor honoris causa. Zaoberá sa diplomatikou, dejinami miest a stredovekými dejinami Slovenska i Uhorska.

Po novembri 1989 sa mu dostalo satisfakcie. Bolo to pohnuté obdobie, keď ľudia hľadali pravdu o „svojich“ dejinách. Vtedy stál Richard Marsina dlhší čas na čele Slovenskej historickej spoločnosti, viedol aj sekciu dejín miest. Zároveň sa angažoval pri zakladaní Historického odboru Matice slovenskej (v roku 1997 vznikol Slovenský historický ústav MS). Po vzniku samostatného Slovenska v roku 1993 sa podieľal na posilňovaní historického povedomia Slovákov ako štátotvorného národa.  Mohol slobodne uplatniť národný a religiózny moment. Ani v jednej jeho práci však nenájdeme nejakú zaujatosť voči iným národom. Azda aj preto bol v rokoch 1960–1965 a potom 1971–1982 tajomníkom Československo-maďarskej zmiešanej historickej komisie.

Profesor Marsina patrí medzi zakladateľov modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Je autorom najzákladnejších syntetických dejín Slovenska v stredoveku, ako aj edícií prameňov k nim. Prezident Slovenskej republiky udelil prof. R. Marsinovi štátne vyznamenanie Slovenskej republiky Pribinov kríž III. triedy za celoživotné dielo v oblasti modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Matica slovenská ocenila R. Marsinu pamätnou medailou MS sv. Cyrila a Metoda, Historický odbor MS mu udelil Cenu Daniela Rapanta.

Dielo[upraviť | upraviť kód]

Knižné publikácie:

 • Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku v 16. a 17 storočí, zväzok I. a II., Bratislava 1959 (spoluautor M. Kušík),
 • Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, zväzok I. a II., Bratislava, 1971 a 1987,
 • Štúdie k slovenskému diplomatáru zväzok I/1 - 2, Bratislava : VEDA, vyd. SAV, 1971 a 1973,
 • Štúdie k slovenskému diplomatáru, zväzok II., Bratislava : VEDA, vyd. SAV, 1989,
 • Metodov boj, Bratislava : Obzor, 1985,
 • Spoluautor: Slovensko - Dejiny, Bratislava 1971,
 • Spoluautor: Dejiny Slovenska I., Bratislava: VEDA, vyd. SAV, 1986,
 • Slovenské dejiny, Martin : Matica slovenská, 1992 (spoluautor),
 • Vojenské dejiny Slovenska I, Bratislava 1993 (spoluautor),
 • Dějiny Maďarska, Brno : Masarykova univerzista, 1993 (spoluautor).
 • Legendy stredovekého Slovenska. Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov. Budmerice : Rak, 1997,
 • Tatársky vpád, Budmerice : Rak, 2008 (spolautor Miloš Marek)
 • Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno / [Zost.]: Marsina, Richard - Mulík, Peter. [Aut.]: Marsina, Richard - Kolník, Titus - Ďurica, Milan S. - Mulík, Peter - Sedlák, Vincent - Hrnko, Anton - Marek, Miloš - Blanár, Vincent - Majtán, Milan - Škultéty, Jozef - Stanislav, Ján - Bartek, Henrich - Filip, Michal - Kučera, Matúš. Martin, Matica slovenská 2009. 179 s. ISBN 978-80-7090-940-9
 • Machala, Drahoslav – Marsina, Richard: Zlatá kniha Slovenska. Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. 168 s.
 • Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov / [Zost.]: Škoviera, Andrej. [Predslov]: Marsina, Richard. Bratislava, Post Scriptum 2014. 200 s. ISBN 978-80-89567-23-2
 • Thurocz, Johannes de Ján z Turca. Kronika Jána z Turca. 1488. Johannes de Thurocz. Chronica Hungarorum. 1488 / [Z Latinského originálu prel.]: Sopko, Július. [Štúdie]: Jankovič, Ľubomír Marsina, Richard. [Editori]: Drobný, Eduard - Gocníková, Magdaléna. Bratislava : Perfekt, 2014. 590 s. ISBN 978-80-8046-692-3
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela, a kol. Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. 1. vyd. Bratislava : Veda; Historický ústav SAV, 2017. 511 s. ISBN 978-80-224-1608-5. S. 268-269, 311, 331-332, 384-386.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. Dvořák, Pavel: Stopy dávnej minulosti 3, 2004 - str. 288

Iné projekty[upraviť | upraviť kód]