Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline (oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR ako: Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline so sídlom v Žiline;[1] iný názov: prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline[2]) bola entomologická učená spoločnosť, založená 28. februára 1941 (oficiálne vznikla 12. marca 1941) v ŽilineSlovenskej republike a pôsobila približne do polovice októbra 1945, teda fungovala aj krátko po faktickom zániku Slovenskej republiky[3] a obnovení Československej republiky.

Situácia pred vznikom[upraviť | upraviť zdroj]

Rozvoj entomológie v 19. a začiatkom 20. storočia postupne vyústil v potrebu spolupráce medzi jednotlivými záujemcami o túto problematiku. Hmyzom sa zaoberali nielen profesionálni entomológovia, ale i mnohí amatérski záujemcovia, ktorí postrádajú formálne prírodovedné vzdelanie. Mnohí z nich nevedeli určiť jednotlivé druhy hmyzu, ktoré sa im podarilo odchytiť, príp. ktoré im poslali priatelia a spolupracovníci z iných oblastí ich štátu či iných štátov sveta. Každý záujemca o entomológiu nemal možnosť vlastniť literatúru, ktorá bola o tejto problematike postupne stále viac dostupná, lež veľmi drahá, keďže vyžadovala veľkú „presnosť detailu“ (ilustrácií hmyzu) a vydávala sa zvyčajne v malých nákladoch. Všetky tieto skutočnosti viedli k tomu, že sa títo jednotlivci začali stretávať a nadväzovať vzájomnú spoluprácu. Spočiatku sa stretávali nezáväzne, neskôr sa začali organizovať v rámci iných, prevažne prírodovedne zameraných učených spoločností, ale postupne rástla potreba vytvorenia inštitúcií, ktoré by boli úzko zamerané iba na výskum hmyzu.

Vznik spoločnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Úsilie o založenie entomologickej spoločnosti priamo na Slovensku začalo začiatkom roku 1941, kedy 28. februára 1941 bola z podnetu viacerých nadšencov založená prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline. Oficiálne vznikla 12. marca 1941.

Pod vznik tejto spoločnosti sa podpísalo viacero nadšencov, najmä Jozef Staněk, Anton Emil Smutný, Ján Zelný, Jozef Veselý, Karol Oboňa, Ján Martin Novacký, Rudolf Veliký, Ján Hollý, Ondrej Žucha, Rudolf Gireth, Vojtech Biringer, Milan Šimák a i.

Členovia[upraviť | upraviť zdroj]

Najvýznamnejším z členov bol Jozef Staněk, ktorý bol od začiatku predsedom tejto spoločnosti a túto funkciu vykonával až do ukončenia jej pôsobnosti. Povolaním bol holič, ale pôsobil ako amatérsky lepidopterológ a hlavný organizátor spolkového života žilinských entomológov.

Podpredsedom spoločnosti bol Jozef Veselý, entomológ z Liptovského Sv. Mikuláša, ktorý sa zaoberal hlavne zberom motýľov, ale i chrobákov. Pôsobil v Liptovskom Sv. Mikuláši a neskôr v Košiciach.

Tajomníkom spoločnosti bol v období rokov 1942 – 1952 Anton Emil Smutný. V entomológii sa zaoberal hlavne zberom a štúdiom motýľov (Lepidoptera). Ako jeden z prvých slovenských entomológov v roku 1948 spracoval informácie o výskyte motýľov na území Malej Fatry.

Diplomovaný technik Ján Zelný bol jeden z najmladších zakladateľov spoločnosti (v čase jej vzniku mal 21 rokov). Zaoberal sa amatérsky lepidopterológiou a to hlavne druhmirodov PierisParnassius. Počas svojho života sa vypracoval na jedného z najlepších slovenských odborníkov v otázke problematiky výskumu jasoňov (Parnassinae) a ich poddruhovej príslušnosti na území Slovenska.

O členoch tejto spoločnosti existujú iba strohé informácie, zachované v zápisniciach spoločnosti, pričom niektoré zo zápisníc chýbajú.[4] Spoločnosť dala základy systematickému vývoju štúdia hmyzu na Slovensku. Z jej členskej základne sa vyprofilovali významní slovenskí amatérski (Ján Zelný, Vasilij Petrovský, Jozef Staněk, Anton Emil Smutný), ale i profesionálni entomológovia (Ladislav Korbel, Ján Gulička a i.).

Zoznam členov[upraviť | upraviť zdroj]

Členmi spoločnosti (vrátane sporných členov) boli:

 • Ing. Jozef Akantis (* 1925 – † 2005),[4]
 • Vojtech Biringer (t 1944/1945?),[5]
 • Ján Čarada – asi len záujemca o členstvo,[5]
 • Rudolf Gireth – slovenský amatérsky entomológ zo Žiliny, v zápisnici z ustanovujúceho valného zhromaždenia spoločnosti z 12. marca 1941 uvedený ako jeden z dvoch kustódov výboru spoločnosti,[6] bol vylúčený zo spoločnosti, bez bližšieho a presnejšieho udania dôvodu (spomína sa iba poškodzovanie záujmov entomologickej spoločnosti), jeho zbierka hmyzu sa nezachovala,[7]
 • prof. RNDr. Ján Gulička, CSc. (* 1925 – † 2009),[4]
 • Ján Hollý (*1912 – †2007),[4]
 • Ján Janík,[5]
 • Emil Kianička,[5]
 • Jakub Klein (iné zápisy: Jakub Klein jun., Jacob Klein) (* 1894 – † 1981),[4]
 • MUDr. Juraj Kolominský (* 1925 – † 1986) [5]
 • prof. RNDr. Ladislav Korbel (* 1912 – † 2006),[4]
 • Július Križičko,[5]
 • Ján Krpelan,[5]
 • Alojz Kvasnička,[5]
 • Štefan Máhrer,[5]
 • Dr.(?) Aladár Markhot (* 1882? – t 1961?),[5]
 • prof. MUDr. Juraj Minár, CSc. (* 1928 – † 2001),[4]
 • prof. RNDr. Ján Martin Novacký (* 1899 – † 1956),[4]
 • Karol Oboňa (* 1914 – † 1984),[4]
 • Ján Opatík,[5]
 • Ing. Vasilij K. Petrovskij († 1948?),[4]
 • Ján Pavlovič (* 1909 – † 1996),[4]
 • Karol Pokrievka (* 1897 – † 1948),[4]
 • Ján Rozvadský,[5]
 • Anton Emil Smutný (* 1918 – † 1989),[4]
 • Ján Smutný,[4]
 • Jozef Staněk (* 1902 – † 1981),[4]
 • Jozef Staš,[5]
 • Ing. Milan Šimák (* 1922 – † 2002),[4]
 • Jozef Štalmach,[5]
 • Július Tatár (* 1898 – † 1987),[5]
 • Rudolf Veliký,[5]
 • Jozef Tinka,[5]
 • Jozef Veselý (*1895 – † ?),[5]
 • Ján Weiss (iné zápisy: Ján Weis, Ján Veiss; * 1873 – † 1959),[5]
 • Ján Zelný, diplomovaný technik (* 1920 – † 1995),[5]
 • prof. Ondrej Žucha.[5]

Stanovy[upraviť | upraviť zdroj]

12. marca 1941 boli na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, konanom v budove Prvej rímskokatolíckej ľudovej školy v Žiline, prijaté stanovy tejto inštitúcie. Pôsobnosť spoločnosti bola na celom území Slovenska, pričom sídlo mala v Žiline. Rokovacou rečou bola slovenčina a čeština. Úlohou spoločnosti bolo pestovať štúdium hmyzu rôznymi formami, ako napr. prednáškami, vedeckými vychádzkami, určovaním a výmenou hmyzu, vydávaním časopisu, zriadením literatúry, pomôcok, pomocných útvarov a zbierok hmyzu, ako i podporou vedeckých entomologických prác. Spoločnosť mohla podľa svojich stanov zriaďovať i odbočky mimo svoje hlavné sídlo, ale počas jej existencia sa tak nestalo.

Členom spoločnosti sa mohol stať každý priateľ entomologického štúdia. Členovia spoločnosti sa delili na čestných, zakladajúcich a činných. Členmi spoločnosti, boli aktívni entomológovia zo Slovenska, vysokoškolskí študenti, profesori, dôchodcovia vo výslužbe, obchodníci, úradníci, podnikatelia, živnostníci a pod. Znenie stanov tejto spoločnosti bolo veľmi podobné na stanovy prvej České společnosti entomologickéPrahe, ktorá vznikla v roku 1904 pod vedením Františka Klapálka.

Aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Členská základňa sa stretávala na rôznych miestach v Žiline. Boli to napríklad miestnosti v Hoteli Astória na dnešnej Národnej ulici, kde bolo zrejme najviac stretnutí, ale i v Hoteli Grand na dnešnej Sládkovičovej ulici, v budove Prvej rímskokatolíckej ľudovej školy v Žiline (dnes aula Žilinskej univerzity v Žiline), ale aj v tzv. Hlinkovom dome (bývalé panoramatické kino Úsvit neďaleko mestskej tržnice).

Činnosť a aktivity tejto spoločnosti boli zamerané predovšetkým na organizovanie študijných a zberových exkurzií. Usporadúvali tiež prednášky odborného, ale i osvetového charakteru a organizovanie poradenskej služby pri determinácii menej známych druhov hmyzu. Práca tejto entomologickej spoločnosti sa rozrastala relatívne pomaly, lebo pracovala v prostredí nedostatku financií a v čase druhej svetovej vojny, v ktorej Slovensko vystupovalo ako spojenec a klientský štát Nemecka.

Zánik[upraviť | upraviť zdroj]

Činnosť spoločnosti po druhej svetovej vojne ustávala. Posledné valné zhromaždenie sa uskutočnilo 19. októbra 1945, teda v už aj de facto obnovenej Československej republike a na území obnovila pôsobnosť Československá spoločnost entomologická.[8]

Význam a poslanie[upraviť | upraviť zdroj]

Spoločnosť dala základ pre vznik Slovenskej entomologickej spoločnosti v roku 1957, pričom niektorí významní členovia Slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline stáli aj pri jej založení.[8]

V svojich zásadách uplatňovala ako jedna z prvých inštitúcií aj zásady ochrany vzácnych (a dnes chránených) druhov hmyzu.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Spolok “Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline so sídlom v Žiline”, schválenie stanov. Ministerstvo vnútra v Bratislave, č. 21-41/Žilina-2/1942. 22. apríl 1944. Zdroj: KŘÍŽ, Karol. Prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline. In Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti. 2014, č. 1, 18. marec 2014, s. 15.
 2. KŘÍŽ, Karol. Prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline. In Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti. 2014, č. 1, 18. marec 2014, s. 9. Číslica „prvá“ sa používa zrejme na odlíšenie od Slovenskej entomologickej spoločnosti, ktorá bola založená v roku 1957.
 3. 3. mája 1945 bolo oslobodená a po československú verejnú správu začlenená posledná časť územia Slovenskej republiky. Slovenská republika oficiálne zanikla podpísaním kapitulácie vlády Štefana Tisu 8. mája 1945. Podľa československého (a súčasného slovenského) právneho poriadku, vychádzajúceho z teórie právnej kontinuity predmníchovskej Československej republiky, Slovenská republika neexistovala.
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p KŘÍŽ, Karol. Prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline. In Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti. 2014, č. 1, 18. marec 2014, s. 12.
 5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u KŘÍŽ, Karol. Prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline. In Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti. 2014, č. 1, 18. marec 2014, s. 12.
 6. Zápisnica spísaná dňa 12. marca 1941. v miestnosti rím. kat. ľudovej školy na ustavujúcom valnom zhromaždení „Slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline“, s. [2]. Zdroj: KŘÍŽ, Karol. Prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline. In Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti. 2014, č. 1, 18. marec 2014, s. 14.
 7. SMUTNÝ, Anton Emil. Zápisnice z činnosti Slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline, 1941 – 1943.
 8. a b KŘÍŽ, Karol. Prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline. In Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti. 2014, č. 1, 18. marec 2014, s. 11.

Bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Smutný, A. E.: 1941 – 1945, Zápisnice prvej „Slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline“.
 • Kizek, T.: 1996, Ján Zelný (26.8.1920 – 27.9.1995). Entomofauna Carpatica, 7: 27 – 28.
 • Koleška, Z.: 1998, SMUTNÝ Anton Emil., 213, In: Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijíci) – II. Dodatky, doplňky a opravy biografických hesel „Seznamu biografií čs. entomologů (entomologové nežijíci) – I“ ve svazcích 1 – 15 z let 1979 – 1995, Klapalekiana, 34 (Suppl.): 1 – 238.
 • Kříž, K.: 2000, Ľudia, hmyz, udalosti. Spomíname: Ján Zelný (* 26.8.1920 – † 27.9.1995), In: Entomol. magazín: Hmyz, I(2): 52, Bratislava.
 • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Zelny Jan“: (internet).
 • Okáli, I.: 2001, Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline a jej prínos pre slovenskú entomológiu. Prednáška venovaná histórii zoológie, referovaná autorom na Feriancových dňoch 2001 v Bratislave dňa: 29. 1. 2001.
 • Kříž, K.: 2007, Dejiny a entomológia. Kto bol…? Anton Emil Smutný (1919 – 1989). Bratislava, In: Entomol. magazín: Hmyz, V(13): 2 – 4 + portrét + autogram + 4 far. obr.
 • Kříž, K.: 2011, Jasoň červenooký (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) na Slovensku. História výskumu a ochrana. SAŽP, Banská Bystrica, nakl. DOLIS, 200 pp + 40 farebných tabulí.
 • Kříž, K.: 2014. Prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline. In: Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 1/2014: p. 9 - 25 + 29 obr.: (internet: 18. marec 2014).
 • Kříž, K.: 2019. ZABUDNUTÍ ENTOMOLÓGOVIA I. KAROL OBOŇA A KAROL POKRIEVKA. Entomofauna carpathica, 31(1): p. 75 - 79.