Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Sídlo fakulty

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (skr. FaF UK) je jedna z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. História samostatnej fakulty siaha do roku 1952.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Základy novodobého farmaceutického štúdia nájdeme v období vojnového rozdelenia ČSR. Priaznivé podmienky na zriadenie takéhoto štúdia boli na lekárskej fakulte. Postupne sa etabloval Ústav farmakológie a farmakognózie. Významným medzníkom bolo otvorenie dvojročného štúdia farmácie, ktoré bolo v rokoch 1939 – 1945 ešte medzifakultné a jeho následná reforma na trojročné s jednoznačným pričlenením k lekárskej fakulte. Prvý študijný a skúšobný poriadok štúdia farmácie bol vydaný v októbri 1941.

Samostatná Farmaceutická fakulta vtedajšej Slovenskej univerzity bola zriadená v auguste 1952 na základe vládneho nariadenia č. 40/1952 Zb. s účinnosťou od 1. septembra 1952. Jej prvým dekanom bol Ľ. Krasnec.

Počas svojej existencie prešla fakulta viacerými vývojovými etapami a stala sa základným kameňom pre konštituovanie, profiláciu a plnohodnotný rozvoj farmaceutických vedných odborov.

Základ štruktúry fakulty tvorili pri jej vzniku tri katedry – chémie, galenickej farmácie a farmakognózie, ktoré sa postupne členili na ďalšie katedry a pracoviská. Vznikom samostatnej farmaceutickej fakulty sa začala písať nová história farmaceutického vzdelávania na Slovensku. Plnou mierou sa začlenila do zväzku Univerzity Komenského a poskytovala a poskytuje svojim študentom vysokoškolské univerzitné vzdelanie odborníkov na liečivo a liek.

Významnou etapou v živote Farmaceutickej fakulty bolo obdobie rokov 1960 – 1969, kedy mala fakulta v bývalom Česko-Slovensku celoštátnu pôsobnosť.

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave patrí k popredným európskym fakultám združeným v Asociácii európskych farmaceutických fakúlt. Farmaceutické štúdium integruje poznatky prírodovedných, medicínskych i špecifických farmaceutických vied. V dennej forme štúdia ponúka dva študijné programy, a to trojročné bakalárske štúdium programu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky a spojené magisterské štúdium programu Farmácia. Okrem povinných predmetov fakulta ponúka svojim študentom aj škálu povinne voliteľných a výberových predmetov, s ktorými si študent môže dotvoriť a do istej miery usmerniť svoj odborný profil. Medzi účelové zariadenie fakulty patria dve lekárne, vybavené modernou počítačovou sieťou, v ktorých sa študenti oboznamujú s komplexným zabezpečením lekárenskej služby obyvateľstvu. Štúdium na fakulte je plne harmonizované s požiadavkami Smernice EK. Absolventi môžu získať profesijný titul „PharmDr.“ Od roku 1990 sa zvýšila kvalifikačná štruktúra učiteľov v najvyššej kategórii – profesor. Fakulta udržiava úzke kontakty s farmaceutickou praxou (napr. Slovenskou lekárnickou komorou, farmaceutickými výrobnými spoločnosťami, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ústavmi SAV atď.).

Fakulta sa podieľa na rôznych formách spolupráce so zahraničnými univerzitnými vedeckými pracoviskami vo Veľkej Británii, Belgicku, Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Rusku, Maďarsku a inde. Je členom Európskej asociácie farmaceutických fakúlt.

Vedenie fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Dekan
  • prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
Prodekani
  • doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. - prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a doktorandské štúdium
  • doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. - prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom programe farmácia
  • PharmDr. Milica Molitorisová, PhD. - Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky a pre rozvoj fakulty
  • PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. - Prodekanka pre spoluprácu s praxou, špecializačné štúdium a informačné technológie
  • Mgr. Ing. Ingrid Slezáková - tajomníčka fakulty[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Vedenie fakulty [online]. www.fpharm.uniba.sk, [cit. 2021-05-24]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Univerzita Komenského v Bratislave: 90 rokov vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku. Vydavateľstvo UK, 2009, ISBN 978-80-223-2658-2.
  • Univerzita Komenského v Bratislave: História a súčasnosť Univerzity Komenského v Bratislave 1919 - 2000. Vydavateľstvo E&J, Bratislava, 2000, ISBN 80-968419-0-4.

Súradnice: 48°09′36″S 17°08′03″V / 48,159898°S 17,134123°V / 48.159898; 17.134123