Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Sídlo Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (dekanát a aula magna)

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského (skr. JLF UK) je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Ako jediná z fakúlt UK nesídli v Bratislave. Patrí medzi popredné inštitúcie pregraduálneho medicínskeho vzdelávania vo svete. V skupine lekárskych a zdravotníckych vied si v rankingovom hodnotení slovenských vysokých škôl udržiava niekoľkoročné prvenstvo.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

História Jesseniovej lekárskej fakulty UK siaha do roku 1962. V tomto období vzniklo v Martine detašované pracovisko Lekárskej fakulty UK, na ktorom v akademickom roku 1962/1963 pokračovalo v štúdiu 112 študentov 4. ročníka prevažne z LF UK v Bratislave a čiastočne z Košíc. Prvé slávnostné promócie sa uskutočnili v roku 1965.

Nová etapa budúcej fakulty sa datuje od roku 1966. Rozhodnutím Vedeckej rady Univerzity Komenského v máji 1966 sa s účinnosťou od 1. júla 1966 zriadila v Martine pobočka lekárskej fakulty, a už v októbri 1966 sa rozbehla výučba študentov vo všetkých šiestich ročníkoch. Dôležitou podmienkou vzdelávania budúcich lekárov bolo ustanovenie Martinskej fakultnej nemocnice (terajšej Univerzitnej nemocnice Martin) a vymenovanie vedúcich kliník, k čomu došlo 1. októbra 1967. Ústavy a kliniky boli v tomto období združené v štyroch základných katedrách: Katedre teoretických disciplín, Katedre predklinických a paraklinických disciplín, Katedre chirurgických disciplín a Katedre internistických disciplín.

Prelom vo vývoji martinského pracoviska znamenal 6. jún 1969, kedy bola nariadením vlády SSR č. 79 zriadená na UK v Bratislave ďalšia - samostatná lekárska fakulta so sídlom v Martine. Obdobie nasledujúcich rokov bolo pre novovzniknutú inštitúciu ťažké. Fakulta musela odolávať nepriazni vtedajších predstaviteľov politického života, ale aj samotných vedúcich funkcionárov UK.[chýba zdroj] Neľahké podmienky, v ktorých sa martinská lekárska fakulta vyvíjala, umožnili naštartovať dynamický rozvoj v oblasti pedagogického procesu, výchovy vysokokvalifikovaných pracovníkov, liečebno-preventívnej starostlivosti, vedecko-výskumnej činnosti a získavania a budovania nových priestorov.

Ďalšia kapitola histórie fakulty sa začala písať na pozadí revolučných spoločenských udalostí roku 1989, kedy významnú úlohu zohralo študentské hnutie. V tomto období vznikol na Lekárskej fakulte v Martine najvyšší orgán akademickej samosprávy – akademický senát, ktorého prvé zasadanie sa uskutočnilo 9. decembra 1989. Počas uplynulých rokov sa organizácia i pôsobnosť senátu menili. Dnes má AS JLF UK 35 členov, z toho zamestnanecká časť má 23 členov a študentská časť má 12 členov.

Uznesením Akademického senátu Univerzity Komenského zo dňa 16. mája 1991 sa Lekárska fakulta v Martine premenovala na Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine. V tom istom roku sa zrušili katedry. Na základných medicínskych a predklinických pracoviskách JLF UK sa zriadili ústavy a na pracoviskách Univerzitnej nemocnice Martin kliniky – výučbové základne JLF UK. V súčasnosti JLF UK zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, vedecko-výskumnú a liečebno-preventívnu činnosť na štrnástich teoretických a predklinických ústavoch, dvadsiatich siedmich klinikách a štyroch ústavoch JLF UK a UNM. Integrálnou súčasťou JLF UK sú dve informačné pracoviská, tri účelové zariadenia a dekanát fakulty. K zdravotníckym zariadeniam, v ktorých má JLF UK zriadené výučbové bázy, patrí Univerzitná nemocnica Martin, Ústav pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.

Výučba[upraviť | upraviť zdroj]

Výučba na Lekárskej fakulte UK v Martine spočívala až do roku 1990 v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. V akademickom roku 1991/1992 JLF UK ako prvá lekárska fakulta na Slovensku otvorila štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku pre zahraničných študentov – samoplatcov.

S cieľom posilniť zahraničné vzťahy v oblasti náboru zahraničných záujemcov o štúdium na JLF UK v anglickom jazyku bol v októbri 2004 zriadený Inštitút medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku.

Od akademického roku 1990/1991 sa na LF UK v Martine ako prvej na Slovensku rozšírili možnosti o 5-ročné magisterské štúdium v študijnom odbore ošetrovateľstvo. V akademickom roku 1994/1995 sa štúdium ošetrovateľstva doplnilo o trojročné bakalárske štúdium v externej forme. V roku 2002 nastala zmena v systéme vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Európska únia akceptovala len systém výchovy, v ktorom zdravotnícki pracovníci absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania. JLF UK v Martine reagovala na spoločenskú požiadavku urýchlenej prípravy kvalifikovaných zdravotníckych zamestnancov a v mesiacoch júl a august 2002 sa začali práce na postupnom včlenení Strednej zdravotníckej školy Milana Rastislava Štefánika v Martine do JLF UK v Martine. V budove bývalej Strednej zdravotníckej školy, ktorá je v správe Slovenského Červeného kríža, sa zriadil Ústav ošetrovateľstva a Ústav nelekárskych študijných programov.

V akademickom roku 2004/2005 sa začala na JLF UK v rámci transformácie vysokoškolského štúdia na viacstupňové študijné programy výučba nových študijných programov v nelekárskych zdravotníckych odboroch. Po prvýkrát boli prijatí študenti bakalárskych študijných programov verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia, rádiologická asistencia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, fyzioterapia a zubná technika v dennej a externej forme. V akademickom roku 2006/2007 ukončili štúdium prví absolventi bakalárskych nelekárskych študijných programov, ktorým bol zároveň prvýkrát v histórii JLF UK vydaný dodatok diplomu, ktorý zlepšuje medzinárodnú transparentnosť a uznanie na účely výkonu povolania. V akademickom roku 2007/2008 sa na JLF UK začala výučba magisterských študijných programov verejné zdravotníctvo v dennej a externej forme a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v externej forme.

Univerzita tretieho veku pri JLF UK[upraviť | upraviť zdroj]

Univerzita tretieho veku (UTV) pri JLF UK v Martine začala svoju činnosť v akademickom roku 1991/1992. Jedným zo zakladateľov a organizátorom UTV v Martine bol MUDr. Branislav Geryk, na rozvoji UTV sa významnou mierou podieľal i doc. MUDr. Josef Květenský, CSc. Trojročné štúdium je zamerané na poznanie funkcie ľudského organizmu, na získavanie poznatkov o chorobných stavoch a ich liečbe, a o prevencii chorôb. Počas existencie UTV JLF UK absolvovalo výučbu a ukončilo ju promóciami 447 poslucháčov. Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine ako prvá založila Klub absolventov UTV.

Martinský klub medikov[upraviť | upraviť zdroj]

Záujmovým združením študentov JLF UK je Martinský klub medikov (MKM), ktorý pomáha zabezpečovať plnohodnotný spoločenský život a duchovný rozvoj študentov na báze kultúrnej, záujmovej, športovej a vedeckej činnosti. Podieľa sa na zabezpečovaní prednášok, seminárov, besied, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav atď. MKM organizuje odborné praxe a výmenné domáce i zahraničné pobyty študentov v rámci IFMSA a SLOMSA. Spolupracuje s inými profesijnými organizáciami doma i v zahraničí. Študenti niekoľko rokov vydávajú vlastný časopis Omphalus Martinensis.

Doktorandské štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Jedným z poslaní JLF UK je zabezpečovať a rozvíjať vzdelávanie a vedecký výskum v integrovanej forme – v rámci doktorandského štúdia. V súčasnosti prebieha 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania v týchto akreditovaných študijných programoch: normálna a patologická fyziológia; vnútorné choroby; chirurgia; gynekológia a pôrodníctvo; pediatria; neurológia; dermatovenerológia; anestéziológia a resuscitácia; patologická anatómia a súdne lekárstvo; farmakológia; klinická farmakológia; lekárska biofyzika; ošetrovateľstvo; verejné zdravotníctvo a lekárska, klinická a farmaceutická biochémia v dennej a externej forme.

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine má v súčasnosti pre lekárov akreditovaných 20 špecializačných študijných programov, a to v nasledujúcich odboroch: vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, pediatria, neurológia, urológia, hematológia a transfuziológia, infektológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, pneumológia a ftizeológia, dermatovenerológia, všeobecné lekárstvo, otorinolaryngológia, patologická anatómia, gastroenterológia, detská chirurgia, verejné zdravotníctvo, pracovné lekárstvo, anestéziológia a intenzívna medicína a neonatológia. Od roku 2009 fakulta začala poskytovať ďalšie vzdelávanie aj pre sestry. V tejto oblasti sa realizujú akreditované programy sústavného vzdelávania Mentori klinickej praxe v ošetrovateľstve, Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany, Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov so stómiou a špecializačný študijný program Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie.

Vedecko-výskumná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Vedecko–výskumná činnosť na JLF UK umožňuje materiálno-technický a personálny rozvoj pracovísk, zvyšovanie kvality výučby, kvalifikačný rast zamestnancov, a je preto základom rozvoja fakulty ako celku. Na JLF UK sa postupne vyprofilovalo šesť hlavných výskumných oblastí: oblasť respiračného systému v zdraví a chorobe; ochorení centrálneho a periférneho nervového systému; starostlivosti o matku a dieťa; zhubných nádorových ochorení; vybraných vnútorných chorôb a oblasť nepriaznivých vplyvov životného a pracovného prostredia na zdravie človeka. Výskum v týchto oblastiach sústreďuje podstatnú časť ľudských a ekonomických kapacít JLF UK a zásadne prispieva k tvorbe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti. Splnením univerzitných kritérií sa niektoré kliniky a ústavy (Gynekolgicko-pôrodnícka klinika, Klinika detí a dorastu, Ústav farmakológie, Ústav fyziológie, Ústav lekárskej biochémie, Ústav patologickej anatómie a Ústav patologickej fyziológie) stali poprednými vedeckými pracoviskami Univerzity Komenského.

Centrá excelentnosti[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci JLF UK existujú 3 Centrá excelentnosti. Dve vznikli začiatkom roka 2009 - Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV) a Centrum experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR), tretie centrum bolo zriadené v septembri 2010 – Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii (CEVYPET). Centrá excelentnosti sú zamerané predovšetkým na základný výskum v lekárskych vedách.

Publikačná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Za celú existenciu fakulty bolo publikovaných 17 400 publikačných výstupov a 17 991 citácií (2913 citovaných dokumentov). O kvalite vedecko-výskumnej, ale i pedagogickej práce na fakulte svedčí hodnotenie Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou, ktorá opakovane vyhodnotila JLF UK ako najlepšiu lekársku fakultu na Slovensku.[chýba zdroj]

V roku 2015 ARRA fakultu vyhlásila za najžiadanejšiu.[1]

Periodiká JLF UK[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 2001 vychádza na fakulte vedecký časopis Acta Medica Martiniana (AMM) ako pokračovateľ tradície časopisu Folia Medica Martiniana, ktorý sporadicky vychádzal v rokoch 1971 – 1996. JLF UK vydáva AMM pravidelne s periodicitou tri čísla ročne v anglickom jazyku a uverejňuje originálne vedecké práce in extenso, ako aj prehľadové články z lekárskych a biomedicínskych vied a ošetrovateľstva. Časopis má medzinárodnú redakčnú radu, je recenzovaný a uvádzaný v databáze EBSCO Publishing. V roku 2011 vychádza už 11. ročník časopisu.

Vedenie fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Dekan
  • prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.
Prodekani
  • prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., prvá prodekanka a prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť
  • prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
  • doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof., prodekan pre rozvoj fakulty
  • doc. MUDr. Oto Osina, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť zodpovedný za nelekárske študijne programy a informačné technológie
  • doc. MUDr. Renata Péčová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku slovenskom
  • doc. RNDr. Erika Halašová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné vzťahy

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. FOLENTOVÁ, Veronika. Najžiadanejšou fakultou je lekárska Univerzity Komenského v Martine (rebríčky) [online]. N Press, 25.11.2015, [cit. 2015-11-26]. Dostupné online.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Univerzita Komenského v Bratislave: 90 rokov vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku. Vydavateľstvo UK, 2009, ISBN 978-80-223-2658-2.
  • Univerzita Komenského v Bratislave: História a súčasnosť Univerzity Komenského v Bratislave 1919 - 2000. Vydavateľstvo E&J, Bratislava, 2000, ISBN 80-968419-0-4.

Súradnice: 49°04′13″S 18°56′10″V / 49,070322°S 18,936036°V / 49.070322; 18.936036